Litwa-Polska. Porozumienie o współpracy w dziedzinie ochrony zdrowia. Wilno.2018.11.23.

M.P.2020.224
POROZUMIENIE
podpisane w Wilnie dnia 23 listopada 2018 r.
między Ministrem Zdrowia Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Zdrowia Republiki Litewskiej o współpracy w dziedzinie ochrony zdrowia,
Minister Zdrowia Rzeczypospolitej Polskiej i Ministerstwo Zdrowia Republiki Litewskiej, zwani dalej "Stronami", biorąc pod uwagę znaczenie rozwoju i wzmacniania współpracy w dziedzinie ochrony zdrowia pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską, uzgodnili co następuje:
Artykuł  1

Strony będą rozwijać i wspierać współpracę w dziedzinie ochrony zdrowia w oparciu o zasadę równości, z poszanowaniem wzajemnych interesów, zgodnie z prawem wewnętrznym oraz w zgodzie z międzynarodowymi zobowiązaniami obu Państw.

Artykuł  2

Strony będą rozwijać współpracę w następujących obszarach:

1) reformy systemu ochrony zdrowia;
2) produktów leczniczych i wyrobów medycznych;
3) zapobiegania i kontroli chorób zakaźnych;
4) przeciwdziałania, wczesnego wykrywania i leczenia przewlekłych chorób niezakaźnych;
5) planowania i zarządzania zasobami ludzkimi w ochronie zdrowia;
6) e-zdrowia i innowacyjność w ochronie zdrowia;
7) transgranicznej ochrony zdrowia;
8) ratownictwa medycznego;
9) innych obszarach wspólnych zainteresowań uzgodnionych przez Strony.
Artykuł  3

Strony będą rozwijać współpracę w obszarach określonych w artykule 2 niniejszego Porozumienia podejmując następujące działania:

1) wymienianie delegacji ekspertów w celu wymiany doświadczeń i prowadzenia krótkoterminowych programów współpracy;
2) branie udziału w wydarzeniach tematycznych organizowanych przez Strony;
3) organizowanie wspólnych wydarzeń takich jak wizyty studyjne, konferencje i seminaria;
4) inne formy współpracy uzgodnione przez Strony.
Artykuł  4
1.  Wydatki związane z wykonywaniem postanowień niniejszego Porozumienia pokrywa każda ze Stron w ramach dostępnych środków finansowych w danym obszarze.
2.  W celu zapewnienia realizacji działań określonych w art. 3 niniejszego Porozumienia, Strona wysyłająca zagwarantuje pokrycie kosztów podróży do miejsca przeznaczenia (Strona goszcząca), zakwaterowania i diet. Strona przyjmująca pokryje koszty transportu wewnętrznego, zgodnie z programem opracowanym przez Stronę przyjmującą.
Artykuł  5

Wszelkie spory i rozbieżności, które mogą pojawić się pomiędzy Stronami w związku z interpretacją i stosowaniem niniejszego Porozumienia będą rozwiązywane na drodze negocjacji i konsultacji.

Artykuł  6
1.  Porozumienie niniejsze wejdzie w życie w dniu otrzymania w drodze dyplomatycznej ostatniego pisemnego powiadomienia od którejkolwiek Strony, stwierdzającego zakończenie wewnętrznych procedur prawnych wymaganych do wejścia niniejszego Porozumienia w życie.
2.  Niniejsze Porozumienie będzie wiążące przez okres pięciu (5) lat.
3.  Niniejsze Porozumienie może zostać wypowiedziane przez każdą ze Stron drogą pisemnego powiadomienia drugiej Strony na sześć (6) miesięcy przed terminem, od którego miałoby przestać obowiązywać.
4.  W przypadku wypowiedzenia niniejszego Porozumienia, wszelkie działania rozpoczęte na mocy Porozumienia, a które nie zostały zakończone, będą kontynuowane aż do ich zakończenia.
Artykuł  7

Sporządzono w Wilnie, w dniu 23 listopada 2018 roku, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy w języku polskim, litewskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty są jednakowo autentyczne. W przypadku rozbieżności w interpretacji, za rozstrzygający uważa się tekst w języku angielskim.

Zmiany w prawie

Wirtualne kasy fiskalne już od 1 czerwca

1 czerwca weszły w życie przepisy dotyczące wirtualnych kas fiskalnych. Chodzi o rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania oraz rozporządzenie w sprawie grupy podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania.

Krzysztof Koślicki 01.06.2020
Odmrażanie także w muzeum, ale decyzję podejmie dyrektor

Ministerstwo kultury informuje, że decyzje dotyczące zmiany form udostępniania instytucji kultury, takich jak muzea należą do dyrektora instytucji. Ma on działać w porozumieniu z organizatorem oraz właściwym oddziałem sanepidu. Odmrażanie nie oznacza też, że nie będzie obowiązku noszenia maseczki w budynku, parku czy na parkingu.

Katarzyna Kubicka-Żach 31.05.2020
Zaliczki na PIT później

Przepisy tarczy antykryzowej przesunęły termin wpłaty przez płatników zaliczek na PIT za marzec i kwiecień na 1 czerwca. Jak się właśnie okazało, resort finansów daje na rozliczenie PIT jeszcze więcej czasu. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało w piątek projekt specjalnego rozporządzenia.

Krzysztof Koślicki 29.05.2020
Obowiązuje już nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Zarejestrowane koło gospodyń wiejskich może otrzymać od 3 do 5 tysięcy złotych na działalność w tym roku. Kwota zależy od liczby członków organizacji. Pomoc jest przyznawana do wyczerpania środków finansowych, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku.

Katarzyna Kubicka-Żach 27.05.2020
Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020