Włączenie kwalifikacji rynkowej "Zarządzanie procesami technologicznymi przemysłowego szycia odzieży z tkanin" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

M.P.2020.1076
OBWIESZCZENIE
MINISTRA ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII 1
z dnia 10 listopada 2020 r.
w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Zarządzanie procesami technologicznymi przemysłowego szycia odzieży z tkanin" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
Na podstawie art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 226) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia informacje o włączeniu kwalifikacji rynkowej "Zarządzanie procesami technologicznymi przemysłowego szycia odzieży z tkanin" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
ZAŁĄCZNIK

INFORMACJE O WŁĄCZENIU KWALIFIKACJI RYNKOWEJ "ZARZĄDZANIE PROCESAMI TECHNOLOGICZNYMI PRZEMYSŁOWEGO SZYCIA ODZIEŻY Z TKANIN" DO ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KWALIFIKACJI

1. Nazwa kwalifikacji rynkowej
Zarządzanie procesami technologicznymi przemysłowego szycia odzieży z tkanin
2. Nazwa dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji rynkowej
Certyfikat
3. Okres ważności dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji rynkowej
Bezterminowo
4. Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisany do kwalifikacji rynkowej
5 poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji
5. Efekty uczenia się wymagane dla kwalifikacji rynkowej
Syntetyczna charakterystyka efektów uczenia się

Osoba posiadająca kwalifikacje jest przygotowana do zarządzania procesami technologicznymi, w tym pracą zespołów ludzi w produkcji odzieży z tkanin w przedsiębiorstwach. Posługuje się wiedzą z zakresu materiałoznawstwa, technologii szycia pozwalającą na poprawne zarządzanie procesami technologicznymi produkcji odzieży z tkanin. Zarządza etapami produkcji odzieży z tkanin, identyfikuje węzły technologiczne oraz metody ich szycia. Użytkuje maszyny, urządzenia i akcesoria stosowane w produkcji odzieży z tkanin. Posługuje się dokumentacją produkcyjną pod kątem kompletowania maszyn, urządzeń i akcesoriów niezbędnych do produkcji danego typu odzieży, wprowadza korekty w dokumentacji w celu dostosowania projektów do możliwości szwalni oraz kompletuje wykroje i prefabrykaty. Osoba posiadająca kwalifikacje organizuje linie produkcyjne, uwzględniając podział obowiązków w zespole. Rozdziela zadania pomiędzy członków zespołu i prowadzi instruktaż w zakresie przydzielonych zadań. Kontroluje postęp procesu produkcji, wprowadzając korekty do wykonywanych czynności oraz reagując w sytuacjach zagrażających ciągłości procesu produkcji. Zleca sprawdzenie zgodności wyrobu z dokumentacją w czasie produkcji i uczestniczy w ramach końcowej kontroli jakości oraz proponuje ewentualne działania naprawcze. Podejmowane zadania wykonuje zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) obowiązującymi na stanowisku pracy, na podstawie aktualnej wiedzy branżowej. Przyjmuje odpowiedzialność związaną ze skutkami prowadzonej działalności - zarówno swojej, jak i podległego zespołu pracowniczego.

Zestaw 1. Charakteryzowanie zagadnień związanych z procesem produkcji odzieży z tkanin
Poszczególne efekty uczenia się Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Charakteryzuje zasady BHP obowiązujące na stanowiskach pracy - omawia zasady organizacji stanowisk pracy: swojego oraz podległego zespołu zgodnie z przepisami BHP, wymogami ergonomii, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska,

- omawia zasady bezpiecznej eksploatacji maszyn, urządzeń i akcesoriów wykorzystywanych w produkcji odzieży z tkanin,

- omawia zasady pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

Charakteryzuje maszyny, urządzenia i akcesoria stosowane w produkcji odzieży z tkanin - identyfikuje maszyny, urządzenia i akcesoria,

- omawia i uzasadnia zastosowanie poszczególnych rodzajów maszyn, urządzeń i akcesoriów,

- omawia możliwości zastępowania maszyn, urządzeń i akcesoriów,

- omawia zasady doboru maszyn i urządzeń pomocniczych do wykonania odzieży z tkanin.

Charakteryzuje rodzaje prefabrykatów używanych w produkcji odzieży z tkanin - rozróżnia i charakteryzuje rodzaje tkanin,

- rozróżnia i charakteryzuje wkłady klejowe, wkłady i poduszki barkowe, nici oraz dodatki krawieckie występujące w produkcji odzieży z tkanin.

Charakteryzuje proces produkcji odzieży z tkanin - identyfikuje węzły technologiczne w procesie produkcji odzieży z tkanin,

- omawia kolejność operacji w procesie produkcji odzieży z tkanin.

Zestaw 2. Przygotowanie modelu odzieży do produkcji
Poszczególne efekty uczenia się Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Posługuje się dokumentacją techniczno-technologiczną - sprawdza możliwości techniczne szwalni pod kątem wykonania modelu,

- kompletuje maszyny, urządzenia i akcesoria niezbędne do produkcji danego modelu odzieży,

- kompletuje wykroje potrzebne do uszycia wyrobu,

- kompletuje prefabrykaty: nici, napy, guziki, wkłady klejowe i inne według wskazań dokumentacji.

Nadzoruje odszycia pierwowzoru wyrobu na podstawie dokumentacji - ustala kolejność operacji dla wykonania pierwowzoru wyrobu,

- analizuje proces odszycia pierwowzoru wyrobu,

- na podstawie odszycia pierwowzoru wprowadza do dokumentacji wskazówki dotyczące procesu produkcji.

Zestaw 3. Ustalanie technologii produkcji i dostosowanie linii produkcyjnej do wymagań modelu
Poszczególne efekty uczenia się Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Planuje działania linii produkcyjnej z uwzględnieniem podziału obowiązków w zespole - wykonuje badania chronometrażowe dla poszczególnych operacji,

- podaje szacowane czasy pracy dla poszczególnych operacji w linii produkcyjnej,

- ustala organizację produkcji, w tym zadania członków zespołu w ustalonej linii produkcyjnej, na podstawie chronologicznego ułożenia zabiegów, dokumentacji czasu pracy, wiedzy o dostępnej kadrze i możliwościach technicznych szwalni.

Organizuje pracę zespołu - informuje członków zespołu o poszczególnych etapach produkcji,

- rozdziela zadania pomiędzy członków zespołu,

- instruuje członków zespołu w zakresie przydzielonych zadań,

- wykorzystuje terminologię zawodową w komunikacji z członkami zespołu.

Zestaw 4. Realizacja i nadzorowanie produkcji
Poszczególne efekty uczenia się Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Kontroluje przebieg produkcji - analizuje postęp procesu produkcji w oparciu o dokumentację, obserwacje własne i informacje od pracowników,

- analizuje komunikaty od członków zespołu informujące o sytuacjach zagrażających ciągłości procesu produkcji,

- wdraża działania naprawcze w procesie produkcyjnym w sytuacjach zagrażających jakości produktu i ciągłości linii produkcyjnej.

Zamyka i rozlicza linię produkcyjną - sprawdza zgodność produkcji wyrobu z dokumentacją,

- wprowadza do dokumentacji uwagi dotyczące przebiegu procesu produkcji,

- rozlicza pozostałe po procesie produkcyjnym prefabrykaty.

6. Wymagania dotyczące walidacji i podmiotów przeprowadzających walidację
Metody stosowane w walidacji

Weryfikacja składa się z dwóch etapów: egzaminu teoretycznego (test) i egzaminu praktycznego (symulacja - wykonanie czynności wskazanych w efektach uczenia się i kryteriach weryfikacji).

Egzamin teoretyczny obejmuje weryfikację efektów uczenia się zawartych w: zestawie 1 "Charakteryzowanie zagadnień związanych z procesem produkcji odzieży z tkanin" oraz zestawie 2 "Przygotowanie modelu odzieży do produkcji".

W części teoretycznej dopuszcza się zastosowanie metody analizy dowodów przy weryfikacji efektu uczenia się - "Charakteryzuje zasady BHP obowiązujące na stanowiskach pracy". Dowodem jest dokument potwierdzający efekty uczenia się związane z zasadami BHP obowiązującymi na stanowisku pracy z obszaru wytwarzania i produkcji odzieży.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu praktycznego jest zaliczenie etapu teoretycznego.

Część praktyczna obejmuje weryfikację efektów uczenia się wskazanych w zestawach 2-4.

W części praktycznej stosuje się metodę obserwacji w warunkach symulowanych. Osoba przystępująca do walidacji, na podstawie wylosowanej z przedstawionej przez komisję puli dokumentacji techniczno-technologicznych, przeprowadza symulowany proces realizacji i nadzoru procesu produkcji odzieży z tkanin poprzez zarządzanie podległym zespołem.

Zasoby kadrowe - kompetencje osób przeprowadzających walidację

Weryfikację efektów uczenia się prowadzi komisja walidacyjna, w której skład wchodzą minimum 2 osoby, w tym przewodniczący komisji i członek komisji - asesor.

Przewodniczący komisji musi spełniać przynajmniej jeden z następujących warunków:

- posiada dyplom ukończenia studiów wyższych z tytułem inżyniera lub magistra inżyniera lub studiów podyplomowych na kierunku włókiennictwo lub włókiennictwo i przemysł mody lub

- posiada tytuł technika technologii odzieży lub technika przemysłu mody, lub

- legitymuje się certyfikatem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji "Zarządzanie procesami technologicznymi przemysłowego szycia odzieży z tkanin".

Członek komisji - asesor musi spełniać następujące warunki:

- posiada minimum trzyletnie doświadczenie zawodowe (poświadczone umowami o pracę) w prowadzeniu zajęć dydaktycznych dotyczących procesów technologicznych w produkcji odzieży z tkanin. W przypadku wykonywania tych zadań w ramach umów cywilnoprawnych należy udokumentować 500 dni w okresie 3 lat poprzedzających powołanie na członka komisji,

- brał udział - jako egzaminator lub członek komisji - w minimum 5 egzaminach dotyczących procesów technologicznych w produkcji odzieży z tkanin lub przygotowywał zadania egzaminacyjne z rozwiązaniami na potrzeby minimum 5 takich egzaminów, w okresie 3 lat przed powołaniem na członka komisji weryfikującej,

- posiada minimum czteroletnie sumaryczne doświadczenie zawodowe na stanowiskach produkcyjnych takich jak: kierownik szwalni, technolog odzieży, brygadzista lub minimum 4 lata prowadził produkcję odzieży lub wykonywał usługowe odszywanie wzorcowych sztuk odzieży w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub wykonywania umów cywilnoprawnych związanych z odszywaniem odzieży,

- posiada dyplom ukończenia studiów wyższych z tytułem inżyniera lub magistra inżyniera lub studiów podyplomowych na kierunku włókiennictwo lub włókiennictwo i przemysł mody lub

- posiada tytuł technika technologii odzieży lub technika przemysłu mody, lub

- legitymuje się certyfikatem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji "Zarządzanie procesami technologicznymi przemysłowego szycia odzieży z tkanin".

Sposób organizacji walidacji oraz warunki organizacyjne i materialne niezbędne do prawidłowego prowadzenia walidacji

Instytucja prowadząca walidację w części praktycznej musi zapewnić:

- pulę minimum 10 dokumentacji opisujących zasoby szwalni (liczba dostępnych pracowników oraz wykaz maszyn i narzędzi dostępnych w szwalni),

- dokumentację techniczno-technologiczną (minimum 10 zestawów) zawierającą szczegółowy rysunek modelowy, do każdej dokumentacji musi być przygotowany zestaw tkanin, klejonek i wszelkich dodatków niezbędnych do uszycia modelu, w ilości wystarczającej na 2 sztuki wyrobu,

- pracowników linii produkcyjnej (minimum 2 osoby), którzy posiadają doświadczenie,

- pomieszczenia zapewniające: stoły krojcze, maszyny specjalistyczne, w tym: maszynę stebnówkę płaską, overlock, dziurkarkę, napownicę,

- narzędzia i akcesoria krawieckie: nożyce krawieckie, nożyczki precyzyjne, igły ręczne, igły maszynowe, kredy krawieckie, tekturę, ołówki i gumki, miary krawieckie, żelazko przemysłowe ze stacją parową, szpilki, prujki,

- materiały: nici, gumy, klejonki, tkaniny, guziki, napy, zamki, gotowe taśmy i lamówki.

Instytucja prowadząca walidację musi zapewnić każdej osobie przystępującej do egzaminu praktycznego dostęp do

skryptu zawierającego przepisy BHP zawodów branży odzieżowej.

Etapy identyfikowania i dokumentowania

Instytucja prowadząca walidację zapewnia wsparcie doradcy walidacyjnego w zakresie identyfikowania i dokumentowania posiadania efektów uczenia się wskazanych dla kwalifikacji.

Doradca walidacyjny

- posiada udokumentowane doświadczenie w obszarze produkcji odzieży,

- posiada udokumentowane wykształcenie lub minimum trzyletnie doświadczenie doradcze w zakresie zawodowym i personalnym, w obszarze związanym z przemysłem mody,

- posługuje się metodami identyfikowania efektów uczenia się,

- posiada dostęp do informacji odnośnie do treści dokumentów, które są podstawą kształcenia i walidowania w obszarze wytwarzania i produkcji odzieży (tj.: podstawy programowe dla krawca i technika przemysłu mody, standardy egzaminacyjne obowiązujące w rzemiośle dla zawodu "krawiec" na poziomie czeladnika i mistrza, standardy kompetencji zawodowych związanych z odzieżownictwem i branżami pokrewnymi opisane w obowiązujących rejestrach, aktualne przewodniki po zawodach oraz aktualne karty charakterystyk zagrożeń zawodowych),

- zna treść kwalifikacji z obszaru wytwarzania i produkcji odzieży funkcjonujących w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji i potrafi wskazywać różnice między nimi.

Nie określa się wymagań w zakresie metod identyfikowania i dokumentowania efektów uczenia się.

Instytucja prowadząca walidację ma obowiązek zapewnić miejsce do pracy doradcy z kandydatem.

7. Warunki, jakie musi spełniać osoba przystępująca do walidacji
Brak wymagań
8. Termin dokonywania przeglądu kwalifikacji
Nie rzadziej niż raz na 10 lat
1 Minister Rozwoju, Pracy i Technologii kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii (Dz. U. poz. 1718).

Zmiany w prawie

Ograniczenie ulgi abolicyjnej nie dotyczy dochodów z 2020 roku

Przepisy dotyczące ograniczenia możliwości korzystania z tzw. ulgi abolicyjnej weszły w życie w 1 stycznia 2021 roku. Oznacza to, że limit odliczenia ulgi ma zastosowanie do dochodów osiąganych od początku 2021 roku. Limit będzie więc stosowany dopiero na etapie rozliczenia rocznego za 2021 rok, czyli w 2022 roku.

Krzysztof Koślicki 13.01.2021
Ciężarówki będą mogły jeździć po drogach publicznych bez zezwoleń

Pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 ton będą mogły jeździć po drogach publicznych bez zezwoleń. Ograniczenia w ruchu ciężarówek wprowadzą zarządcy drogi, także samorządy, po spełnieniu jednocześnie dwóch ustawowo określonych warunków.

Katarzyna Kubicka-Żach 11.01.2021
Formularze do rozliczania ryczałtowego CIT już opublikowane

W Dzienniku Ustaw opublikowano nowe wzory formularzy dotyczących opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych (estoński CIT). Druki należy stosować począwszy od roku podatkowego rozpoczynającego się po 31 grudnia 2020 roku.

Krzysztof Koślicki 08.01.2021
Branża targowa skorzysta z tarczy 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju

Firmy z branży targowej będą mogły skorzystać z pomocy przewidzianej w Tarczy PFR 2.0. Zmiana to efekt rozszerzenia listy PKD przedsiębiorstw zakwalifikowanych do wsparcia sektorowego. Wcześniej rząd wykluczył branżę z przewidzianego w tzw. „Tarczach” programu wsparcia sektorowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 07.01.2021
Wkrótce duże zmiany w podatku u źródła

Ministerstwo Finansów kolejny raz odroczyło obowiązywanie tzw. procedury WHT refund w poborze podatku u źródła – tym razem do 30 czerwca 2021 roku. Stosowne rozporządzenia są już w Dzienniku Ustaw. Resort zapowiada dodatkowo, że wkrótce zakończy też prace nad kompleksową reformą opodatkowania rozliczeń zagranicznych.

Krzysztof Koślicki 07.01.2021
Prawo przewiduje możliwość zastrzeżenia zamówienia publicznego dla spółdzielni socjalnych

Nowe prawo zamówień publicznych przewiduje zmiany związane z aspektami społecznymi. Oprócz możliwości zastrzeżenia zamówienia dla spółdzielni socjalnych, rozszerzono katalog osób społecznie marginalizowanych. Wprowadza też zasadę efektywności - zamawiający nie będzie kierował się jedynie najniższą ceną, ale ma uwzględniać aspekty społeczne czy znaczenie dla środowiska.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.01.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2020.1076

Rodzaj: Obwieszczenie
Tytuł: Włączenie kwalifikacji rynkowej "Zarządzanie procesami technologicznymi przemysłowego szycia odzieży z tkanin" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
Data aktu: 10/11/2020
Data ogłoszenia: 25/11/2020
Data wejścia w życie: 25/11/2020