Stawki opłat na rok 2013 z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 19 listopada 2012 r.
w sprawie stawek opłat na rok 2013 z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego

Na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981) ogłasza się, obowiązujące na rok 2013, stawki opłat:
1)
za działalność w zakresie poszukiwania złóż kopalin za kilometr kwadratowy,
2)
eksploatacyjnych,
3)
z tytułu podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji,
4)
z tytułu podziemnego składowania odpadów
- określone w załączniku do obwieszczenia.
______

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671).

ZAŁĄCZNIK

STAWKI OPŁAT NA ROK 2013

1.
Stawka opłaty za działalność w zakresie poszukiwania złóż kopalin za kilometr kwadratowy wynosi dla:

1) węgla kamiennego i rud uranu - 543,87 zł;

2) węgla brunatnego - 217,55 zł;

3) pozostałych kopalin, których złoża są objęte własnością górniczą - 108,78 zł.

2.
Stawki opłat eksploatacyjnych wynoszą:
Lp. Rodzaj kopaliny Jednostka miary (j.m.) Stawka opłaty eksploatacyjnej (zł/j.m.)
1 2 3 4
1 Alabastry t 3,07
2 Amfibolity t 1,02
3 Anhydryty t 3,64
4 Baryty t 5,52
5 Bazalty t 1,07
6 Bentonity t 1,88
7 Chalcedonity t 0,66
8 Diabazy t 0,77
9 Dolomity t 0,87
10 Gabra t 1,02
11 Gaz ziemny wysokometanowy tys. m3 6,06
12 Gaz ziemny pozostały tys. m3 5,04
13 Gipsy t 1,71
14 Gliny ogniotrwałe i ceramiczne t 3,42
15 Gnejsy t 1,08
16 Granity t 1,08
17 Granodioryty t 1,08
18 Hornfelsy t 0,89
19 Kamienie szlachetne, półszlachetne i ozdobne kg 9,74
20 Kaoliny t 3,07
21 Kopaliny ilaste pozostałe m3 2,26
22 Kreda jeziorna t 0,22
23 Kreda pisząca t 0,71
24 Kwarc t 1,88
25 Kwarcyty t 0,95
26 Łupki t 1,28
27 Magnezyty t 4,87
28 Margle t 0,70
29 Marmury t 3,67
30 Melafiry t 1,09
31 Metan z węgla kamiennego tys. m3 0,00
32 Opoki t 0,66
33 Piaski i żwiry t 0,53
34 Piaskowce t 0,77
35 Porfiry t 0,77
36 Ropa naftowa t 35,87
37 Rudy cynkowo-ołowiowe t 1,16
38 Rudy miedzi t 3,19
39 Rudy złota g Au (w rudzie) 0,41
40 Rudy uranu kg U (w rudzie) 8,59
41 Serpentynity t 0,77
42 Siarka rodzima t 1,48
43 Sjenity t 0,89
44 Skalenie t 2,49
45 Skały diatomitowe t 6,11
46 Solanki m3 2,03
47 Sole t 1,53
48 Szarogłazy t 0,89
49 Torfy m3 1,17
50 Torfy lecznicze (borowiny) m3 1,17
51 Trawertyny t 0,70
52 Tufy t 0,77
53 Wapienie t 0,70
54 Węgiel brunatny t 1,71
55 Węgiel kamienny t 2,19
56 Wody lecznicze m3 1,36
57 Wody termalne m3 0,00
58 Zieleńce t 0,89
59 Ziemia krzemionkowa t 6,11
60 Zlepieńce t 3,67
61 Inne kopaliny t 3,67
3.
Stawki opłat z tytułu podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji wynoszą dla:

1) substancji gazowych - 1,66 zł/tys. m3;

2) substancji ciekłych - 3,28 zł/t;

3) pozostałych substancji - 1,65 zł/t.

4.
Stawki opłat z tytułu podziemnego składowania odpadów wynoszą dla odpadów:

1) niebezpiecznych - 67,64 zł/t z wyłączeniem odpadów stanowiących materiały izolacyjne i konstrukcyjne zawierające azbest, dla których stawka wynosi 0,0 zł/t;

2) obojętnych - 3,90 zł/t;

3) innych niż niebezpieczne i obojętne - 5,21 zł/t.

Zmiany w prawie

Już obowiązują nowe standardy w projektowaniu i budowie dróg i chodników

Wymagania o charakterze funkcjonalno-technicznym, stanowiące zwięzły zbiór najważniejszych warunków i celów, których osiągnięcie jest niezbędne, aby droga mogła zostać oddana do użytkowania i pełnić swoje funkcje - to m.in. obowiązujące od środy zmiany w zasadach projektowania dróg publicznych. Rozporządzenie określa też zasady poruszania się po różnych typach dróg.

Krzysztof Sobczak 21.09.2022
Mniejsze wymagania dla budowy kanałów technologicznych w drodze

Zmiany w zakresie budowy kanałów technologicznych wprowadza obowiązująca od 9 września nowelizacja ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy ograniczają obowiązek ich budowy, co powinno wpłynąć na przyśpieszenie inwestycji oraz ich koszty.

Robert Horbaczewski 09.09.2022
Prezydent zatwierdził zmiany w wydawaniu publicznych pieniędzy

Zmiany w Stabilizującej Regule Wydatkowej (SRW), która służy do wyliczania dopuszczalnego limitu wydatków państwa, to cel ustawy, którą podpisał właśnie prezydent Andrzej Duda. Nowelizacji przeciwny był Senat, który odrzucił ustawę, jednak w piątek, 5 sierpnia, Sejm zdecydował, że nowe przepisy jednak wejdą w życie. Według części senatorów, ta ustawa to dalsze rozmontowywanie reguły wydatkowej.

Krzysztof Sobczak 18.08.2022
Monitoring rynku medialnego coraz droższy

W Dzienniku Ustaw opublikowana została nowelizacja ustawy o KRRiT. Przed podpisaniem nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji prezydent wskazał, że dodatkowe zadania związane z prowadzeniem monitoringu rynku audiowizualnych usług medialnych na żądanie wymaga zwiększenia nakładów na tę instytucję. I wynosić będą niecałe 7 mln zł na wynagrodzenia pracowników.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 17.08.2022
Ustawa o funduszach dla armii z podpisem prezydenta

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o obronie ojczyzny oraz o finansach publicznych dotyczącą wpływów do Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych, która przewiduje dodanie nowych źródeł finansowania Funduszu Wsparcia sił Zbrojnych – poza obligacjami Banku Gospodarstwa Krajowego będą to mogły być także kredyty i pożyczki, również zagraniczne.

Krzysztof Sobczak 16.08.2022
Prezydent podpisał ustawę dla ułatwienia gromadzenia zapasów węgla

Czasowe uelastycznienie mechanizmu tworzenia i likwidacji rezerw strategicznych poza Rządowym Programem Rezerw Strategicznych (RPRS) - to cel podpisanej właśnie przez prezydenta ustawy. Zmiana ustawy o rezerwach strategicznych ma m.in. umożliwić gospodarstwom domowym zgromadzenie odpowiednich ilości zapasów węgla przed sezonem zimowym.

Krzysztof Sobczak 12.08.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2012.902

Rodzaj: Obwieszczenie
Tytuł: Stawki opłat na rok 2013 z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego.
Data aktu: 19/11/2012
Data ogłoszenia: 28/11/2012
Data wejścia w życie: 01/01/2013