Uzbekistan-Polska. Porozumienie o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Uzbekistanu o udzieleniu kredytu, sporządzonej w Warszawie dnia 10 lipca 2003 r.

M.P.07.93.1018
POROZUMIENIE
z dnia 1 lutego 2007 r.
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Uzbekistanu o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Uzbekistanu o udzieleniu kredytu, sporządzonej w Warszawie dnia 10 lipca 2003 r.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Republiki Uzbekistanu

Nr 05/23932

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Rzeczypospolitej Polskiej

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Uzbekistanu składa wyrazy szacunku Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej i powołując się na artykuł 10 Umowy między Rządem Republiki Uzbekistanu a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o udzieleniu kredytu, sporządzonej w Warszawie dnia 10 lipca 2003 r., zmienionej Porozumieniem między Rządem Republiki Uzbekistanu a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o zmianie Umowy między Rządem Republiki Uzbekistanu a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o udzieleniu kredytu, które weszło w życie dnia 10 grudnia 2004 r., ma zaszczyt zaproponować w imieniu Rządu Republiki Uzbekistanu wprowadzenie następującej zmiany do tej umowy:

W artykule 1 ustęp 3 zdanie: "Kredyt będzie wykorzystany do dnia 31 grudnia 2006 r." zamienić zdaniem: "Kredyt będzie wykorzystany do dnia 31 sierpnia 2007 r."

Jeśli Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzi, że Rząd Rzeczypospolitej Polskiej akceptuje przedstawioną powyżej propozycję, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Uzbekistanu proponuje, aby niniejsza nota i nota z odpowiedzią Rządu Rzeczypospolitej Polskiej stanowiły Porozumienie między Rządem Republiki Uzbekistanu a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o zmianie Umowy między Rządem Republiki Uzbekistanu a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o udzieleniu kredytu z dnia 10 lipca 2003 r.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Uzbekistanu rozumie przez to, że wyżej wymienione porozumienie wejdzie w życie zgodnie z artykułem 10 wyżej wymienionej umowy.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Uzbekistanu wyraża nadzieję na szybką odpowiedź i korzysta z okazji, aby ponowić Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej zapewnienie o swoim najwyższym szacunku.

Taszkent, dnia 16 grudnia 2006 r.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Rzeczypospolitej Polskiej

DPT-II-2262-21-2006/KP

Ambasada Republiki Uzbekistanu

w Warszawie

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej przekazuje wyrazy szacunku Ambasadzie Republiki Uzbekistanu w Warszawie i ma zaszczyt potwierdzić otrzymanie noty Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Uzbekistanu z dnia 16 grudnia 2006 r. nr 05/23932 o następującej treści:

"Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Uzbekistanu składa wyrazy szacunku Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej i powołując się na artykuł 10 Umowy między Rządem Republiki Uzbekistanu a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o udzieleniu kredytu, sporządzonej w Warszawie dnia 10 lipca 2003 r., zmienionej Porozumieniem między Rządem Republiki Uzbekistanu a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o zmianie Umowy między Rządem Republiki Uzbekistanu a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o udzieleniu kredytu, które weszło w życie dnia 10 grudnia 2004 r., ma zaszczyt zaproponować w imieniu Rządu Republiki Uzbekistanu wprowadzenie następującej zmiany do tej umowy:

W artykule 1 ustęp 3 zdanie: "Kredyt będzie wykorzystany do dnia 31 grudnia 2006 r." zamienić zdaniem: "Kredyt będzie wykorzystany do dnia 31 sierpnia 2007 r."

Jeśli Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzi, że Rząd Rzeczypospolitej Polskiej akceptuje przedstawioną powyżej propozycję, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Uzbekistanu proponuje, aby niniejsza nota i nota z odpowiedzią Rządu Rzeczypospolitej Polskiej stanowiły Porozumienie między Rządem Republiki Uzbekistanu a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o zmianie Umowy między Rządem Republiki Uzbekistanu a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o udzieleniu kredytu z dnia 10 lipca 2003 r.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Uzbekistanu rozumie przez to, że wyżej wymienione porozumienie wejdzie w życie zgodnie z artykułem 10 wyżej wymienionej umowy.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Uzbekistanu wyraża nadzieję na szybką odpowiedź i korzysta z okazji, aby ponowić Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej zapewnienie o swoim najwyższym szacunku.".

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w nawiązaniu do artykułu 10 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Uzbekistanu o udzieleniu kredytu, sporządzonej w Warszawie dnia 10 lipca 2003 r., oraz do cytowanej noty Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Uzbekistanu z dnia 16 grudnia 2006 r. nr 05/23932, ma zaszczyt poinformować, że Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zaakceptował powyższą propozycję oraz uważa, że niniejsza nota wraz z notą Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Uzbekistanu stanowi Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Uzbekistanu o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Uzbekistanu o udzieleniu kredytu, sporządzonej w Warszawie dnia 10 lipca 2003 r. Porozumienie wejdzie w życie po otrzymaniu przez Stronę uzbecką niniejszej noty.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej korzysta z okazji, by ponowić Ambasadzie Republiki Uzbekistanu w Warszawie wyrazy najwyższego poważania.

Warszawa, dnia 30 stycznia 2007 r.

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2007.93.1018

Rodzaj: Umowa międzynarodowa
Tytuł: Uzbekistan-Polska. Porozumienie o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Uzbekistanu o udzieleniu kredytu, sporządzonej w Warszawie dnia 10 lipca 2003 r.
Data aktu: 01/02/2007
Data ogłoszenia: 13/12/2007
Data wejścia w życie: 01/02/2007