Sposób zgłaszania kandydatów do składów obwodowych komisji do spraw referendum oraz tryb powoływania tych komisji.

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 29 grudnia 1995 r.
w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do składów obwodowych komisji do spraw referendum oraz trybu powoływania tych komisji.

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o referendum (Dz. U. Nr 99, poz. 487) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
§  1.
1.
Obwodowe komisje do spraw referendum, zwane dalej komisjami, są powoływane przez zarządy gmin w składach od 5 do 7 osób, w drodze losowania, spośród osób uprawnionych do udziału w referendum. Liczbę osób powoływanych w skład poszczególnych komisji zarząd gminy ustala przed losowaniem.
2.
Kandydatów do składów komisji mogą zgłaszać osoby uprawnione do udziału w referendum oraz partie, organizacje polityczne i organizacje społeczne między 35 a 28 dniem przed dniem referendum.
3.
Osobami uprawnionymi do udziału w referendum są obywatele polscy posiadający prawo wybierania do Sejmu, tj. osoby, które:
1)
posiadają obywatelstwo polskie i w dniu referendum mają ukończone 18 lat,
2)
nie są pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
3)
nie są pozbawione praw wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu,
4)
nie są ubezwłasnowolnione całkowicie lub częściowo prawomocnym orzeczeniem sądu z powodu choroby psychicznej lub niedorozwoju umysłowego.
§  2.
1.
Zgłoszenia kandydatów dokonuje się na kartkach koloru białego, formatu A4; każdego kandydata zgłasza się na odrębnej kartce. Wzory zgłoszenia kandydata przez osobę uprawnioną do udziału w referendum oraz partię, organizację polityczną lub organizację społeczną określają załączniki nr 1 i 2 do uchwały.
1a.
Kandydat może być zgłoszony tylko jeden raz.
2.
Zgłoszenie powinno zawierać adnotację: "Zgłoszenie kandydata do obwodowych komisji do spraw referendum w gminie (mieście) ................ w referendum zarządzonym na dzień ................ r."
3.
W zgłoszeniu podaje się:
1)
imię i nazwisko, wiek, adres zamieszkania, serię i numer dowodu osobistego osoby dokonującej zgłoszenia, a gdy zgłoszenia dokonuje partia lub organizacja polityczna bądź społeczna - jej nazwę i adres, potwierdzone podpisem zgłaszającego,
2)
imię i nazwisko, wiek, adres zamieszkania, serię i numer dowodu osobistego zgłaszanego kandydata,
3)
oświadczenie kandydata, potwierdzone jego podpisem, że jest uprawniony do udziału w referendum i wyraża zgodę na kandydowanie do składu komisji, o których mowa w ust. 2.
§  3.
1.
Zgłoszenia kandydatów, o których mowa w § 2, wrzuca się do urny opatrzonej napisem: "Kandydaci do obwodowych komisji do spraw referendum", ustawionej przez zarząd gminy w dostępnym pomieszczeniu w urzędzie gminy, w godzinach pracy urzędu, z zastrzeżeniem ust. 1a.
1a.
W miastach powyżej 300 tys. mieszkańców zarząd gminy może postanowić, że przyjmowanie zgłoszeń kandydatów i losowanie składów komisji odbędzie się w jednostkach pomocniczych: dzielnicach (osiedlach); w takim wypadku wykonanie tych czynności zarząd gminy może powierzyć zarządowi dzielnicy (osiedla).
2.
Urnę przeznaczoną na zgłoszenia kandydatów zarząd gminy opieczętowuje komisyjnie (protokolarnie); pozostaje ona pod nadzorem zarządu nienaruszona w okresie zgłaszania kandydatów, o którym mowa w § 1 ust. 2.
3.
Zgłoszenia kandydatów dokonywane w inny sposób niż określony w ust. 1 są nieważne.
4.
Zarząd gminy, nie później niż w 42 dniu przed dniem referendum, podaje do wiadomości publicznej, za pośrednictwem prasy lokalnej i innych środków masowego przekazu bądź w sposób zwyczajowo przyjęty w danej gminie, informacje o ustalonej liczebności składów komisji, o sposobie, terminie i miejscu zgłaszania kandydatów oraz miejscu i terminie losowania kandydatów do składów komisji.
§  4.
1.
Najpóźniej w 21 dniu przed dniem referendum zarząd gminy przeprowadza publiczne losowanie składów komisji spośród zgłoszonych kandydatów. Z przebiegu losowania sporządza się protokół.
2.
Przed rozpoczęciem losowania przewodniczący zarządu sprawdza, czy pieczęcie na urnie są nienaruszone, po czym ją otwiera i dokonuje przemieszania znajdujących się w niej zgłoszeń. Losowania dokonuje jedna z osób obecnych przy tej czynności albo na zmianę kilka osób.
3.
Losowania dokonuje się oddzielenie dla każdej komisji w kolejności numerów obwodów głosowania. Osoba losująca wyjmuje z urny pojedynczo zgłoszenia kandydatów. Po wyjęciu każdej kartki odczytuje treść zgłoszenia, a dane osobowe wylosowanego kandydata wpisuje się do protokołu pod właściwą pozycją (obwodowa komisja do spraw referendum nr 1 poz. 1, 2... i kolejne; obwodowa komisja wyborcza do spraw referendum nr 2 poz. 1, 2... i kolejne). W wypadku gdy wylosowane zgłoszenie nie spełnia warunków określonych w § 2, zgłoszenie takie uważa się za nieważne i fakt ten odnotowuje się w protokole.
4.
Po dokonaniu losowania wszystkich składów komisji zarząd gminy dokonuje losowania listy rezerwowej w liczbie od 5% do 10% składów wszystkich komisji w gminie. W tym celu wyjmuje się pojedynczo z urny wymaganą liczbę zgłoszeń, odczytuje je i wpisuje w kolejności losowania do protokołu.
5.
Do zarządu dzielnicy (osiedla), o którym mowa w § 3 ust. 1a, stosuje się odpowiednio przepisy ust. 1-4.
§  5.
1.
Po zakończeniu losowania protokół, o którym mowa w § 4 ust. 1, podpisują odpowiednio wszyscy członkowie zarządu gminy lub zarządu dzielnicy (osiedla) obecni przy losowaniu. Zgodnie z wynikami losowania zarząd gminy powołuje składy obwodowych komisji do spraw referendum.
2.
Urna z pozostałymi zgłoszeniami zostaje ponownie opieczętowana i jest przechowywana do czasu zakończenia głosowania w referendum. Po tym terminie zarząd gminy dokonuje komisyjnego zniszczenia zgłoszeń.
§  6.
Jeżeli w trybie, o którym mowa w § 2, nie zgłoszono kandydatów w liczbie umożliwiającej powołanie komisji w gminie w pełnych składach, powołania kandydatów w brakującej liczbie dokonuje zarząd gminy.
§  7.
Składy komisji zarząd gminy podaje niezwłocznie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
§  8.
1.
Zmiany w składach komisji mogą być dokonywane w wypadku nieobecności członka komisji na pierwszym posiedzeniu i niewyjaśnienia w ciągu dwóch dni przyczyny nieobecności, wskutek zrzeczenia się członkostwa w komisji oraz niewykonywania obowiązków członka komisji.
2.
Uzupełnienie składu komisji następuje z listy rezerwowej, o której mowa w § 4 ust. 4, a w razie braku kandydatów z tej listy - w trybie określonym w § 4 ust. 3 albo odpowiednio w § 6.
§  9.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" i podlega podaniu do publicznej wiadomości.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Zgłoszenie kandydata*)

do obwodowych komisji do spraw referendum

w gminie (mieście) .............

w referendum zarządzonym na dzień ................ r.

Ja ........................................, lat ..............

(imię i nazwisko zgłaszającego) (wiek)

zamieszkały ...................................................

(adres - miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania)

legitymujący się dowodem osobistym seria ...... nr .......,

oświadczając, że jestem uprawniony do udziału w referendum,

zgłaszam kandydaturę ..........................................

............................................., lat ............

(imię i nazwisko kandydata) (wiek)

zamieszkałego .................................................

(adres - miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania)

legitymującego się dowodem osobistym seria ...... nr .......

do składu obwodowej komisji do spraw referendum.

.................... .....................

(data) (podpis zgłaszającego)

Oświadczenie kandydata

Jestem uprawniony(a) do udziału w referendum i wyrażam zgodę na

kandydowanie do składu komisji.

......................... .........................

(data) (podpis kandydata)

______

*) Stosuje się w wypadku zgłoszenia kandydata przez inną osobę

uprawnioną do udziału w referendum, a także gdy zgłoszenia

dokonuje sam kandydat.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Zgłoszenie kandydata*)

do obwodowych komisji do spraw referendum

w gminie (mieście) .............

w referendum zarządzonym na dzień ................ r.

W imieniu .....................................................

(nazwa i adres lub pieczęć statutowego organu partii,

...............................................................

organizacji politycznej albo organizacji społecznej

zgłaszającej kandydata)

zgłaszam kandydaturę

.........................................., lat ...............

(imię i nazwisko kandydata) (wiek)

zamieszkałego .................................................

(adres - miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania)

legitymującego się dowodem osobistym seria ........ nr .......,

do składu obwodowej komisji do spraw referendum.

.................... .....................

(data) (podpis zgłaszającego)

.........................

(czytelnie imię, nazwisko

i funkcja osoby

.....................

dokonującej zgłoszenia)

Oświadczenie kandydata

Jestem uprawniony(a) do udziału w referendum i wyrażam zgodę na

kandydowanie do składu komisji.

......................... .........................

(data) (podpis kandydata)

______

*) Stosuje się w wypadku zgłoszenia kandydata przez partię,

organizację polityczną lub organizację społeczną.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1997.20.204 t.j.

Rodzaj: Uchwała
Tytuł: Sposób zgłaszania kandydatów do składów obwodowych komisji do spraw referendum oraz tryb powoływania tych komisji.
Data aktu: 29/12/1995
Data ogłoszenia: 09/04/1997
Data wejścia w życie: 05/01/1996