Zm.: uchwała w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do składów obwodowych komisji do spraw referendum oraz trybu powoływania tych komisji.

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 7 kwietnia 1997 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do składów obwodowych komisji do spraw referendum oraz trybu powoływania tych komisji.

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o referendum (Dz. U. Nr 99, poz. 487) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
§  1.
W uchwale Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 grudnia 1995 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do składów obwodowych komisji do spraw referendum oraz trybu powoływania tych komisji (Monitor Polski z 1996 r. Nr 1, poz. 9 i Nr 10, poz. 110) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Obwodowe komisje do spraw referendum, zwane dalej komisjami, są powoływane przez zarządy gmin w składach od 5 do 7 osób, w drodze losowania, spośród osób uprawnionych do udziału w referendum. Liczbę osób powoływanych w skład poszczególnych komisji zarząd gminy ustala przed losowaniem.";

2)
w § 2:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Zgłoszenia kandydatów dokonuje się na kartkach koloru białego, formatu A4; każdego kandydata zgłasza się na odrębnej kartce. Wzory zgłoszenia kandydata przez osobę uprawnioną do udziału w referendum oraz partię, organizację polityczną lub organizację społeczną określają załączniki nr 1 i 2 do uchwały.",

b)
po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Kandydat może być zgłoszony tylko jeden raz.",

c)
w ust. 3 w pkt 1 skreśla się wyraz "także";
3)
w § 3:
a)
w ust. 1 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy "z zastrzeżeniem ust. 1a",
b)
po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. W miastach powyżej 300 tys. mieszkańców zarząd gminy może postanowić, że przyjmowanie zgłoszeń kandydatów i losowanie składów komisji odbędzie się w jednostkach pomocniczych: dzielnicach (osiedlach); w takim wypadku wykonanie tych czynności zarząd gminy może powierzyć zarządowi dzielnicy (osiedla).",

c)
w ust. 4 po wyrazie "informacje" dodaje się wyrazy "o ustalonej liczebności składów komisji,";
4)
w § 4:
a)
w ust. 3 zdanie trzecie otrzymuje brzmienie:

"Po wyjęciu każdej kartki odczytuje treść zgłoszenia, a dane osobowe wylosowanego kandydata wpisuje się do protokołu pod właściwą pozycją (obwodowa komisja do spraw referendum nr 1 poz. 1, 2... i kolejne; obwodowa komisja wyborcza do spraw referendum nr 2 poz. 1, 2... i kolejne).",

b)
dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

"5. Do zarządu dzielnicy (osiedla), o którym mowa w § 3 ust. 1a, stosuje się odpowiednio przepisy ust. 1-4.";

5)
w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Po zakończeniu losowania protokół, o którym mowa w § 4 ust. 1, podpisują odpowiednio wszyscy członkowie zarządu gminy lub zarządu dzielnicy (osiedla) obecni przy losowaniu. Zgodnie z wynikami losowania zarząd gminy powołuje składy obwodowych komisji do spraw referendum.";

6)
dodaje się załączniki nr 1 i 2 do uchwały w brzmieniu określonym w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.
§  2.
Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej ogłosi w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" jednolity tekst uchwały w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do składów obwodowych komisji do spraw referendum oraz trybu powoływania tych komisji, z uwzględnieniem zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem wydania jednolitego tekstu.
§  3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" i podlega podaniu do publicznej wiadomości.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Zgłoszenie kandydata*)

do obwodowych komisji do spraw referendum

w gminie (mieście) .............

w referendum zarządzonym na dzień ................ r.

Ja ........................................, lat ..............

(imię i nazwisko zgłaszającego) (wiek)

zamieszkały ...................................................

(adres - miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania)

legitymujący się dowodem osobistym seria ...... nr .......,

oświadczając, że jestem uprawniony do udziału w referendum,

zgłaszam kandydaturę ..........................................

............................................., lat ............

(imię i nazwisko kandydata) (wiek)

zamieszkałego .................................................

(adres - miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania)

legitymującego się dowodem osobistym seria ...... nr .......

do składu obwodowej komisji do spraw referendum.

.................... .....................

(data) (podpis zgłaszającego)

Oświadczenie kandydata

Jestem uprawniony(a) do udziału w referendum i wyrażam zgodę na

kandydowanie do składu komisji.

......................... .........................

(data) (podpis kandydata)

______

*) Stosuje się w wypadku zgłoszenia kandydata przez inną osobę

uprawnioną do udziału w referendum, a także gdy zgłoszenia

dokonuje sam kandydat.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Zgłoszenie kandydata*)

do obwodowych komisji do spraw referendum

w gminie (mieście) .............

w referendum zarządzonym na dzień ................ r.

W imieniu .....................................................

(nazwa i adres lub pieczęć statutowego organu partii,

...............................................................

organizacji politycznej albo organizacji społecznej

zgłaszającej kandydata)

zgłaszam kandydaturę

.........................................., lat ...............

(imię i nazwisko kandydata) (wiek)

zamieszkałego .................................................

(adres - miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania)

legitymującego się dowodem osobistym seria ...... nr .....,

do składu obwodowej komisji do spraw referendum.

.................... .....................

(data) (podpis zgłaszającego)

.....................

(czytelnie imię, nazwisko

i funkcja osoby

.....................

dokonującej zgłoszenia)

Oświadczenie kandydata

Jestem uprawniony(a) do udziału w referendum i wyrażam zgodę na

kandydowanie do składu komisji.

......................... .........................

(data) (podpis kandydata)

______

*) Stosuje się w wypadku zgłoszenia kandydata przez partię,

organizację polityczną lub organizację społeczną.

Zmiany w prawie

Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Biura rachunkowe czekają trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021