Regulamin konkursu na kandydata na stanowisko kuratora oświaty i tryb pracy komisji konkursowej.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 31 grudnia 1996 r.
w sprawie regulaminu konkursu na kandydata na stanowisko kuratora oświaty i trybu pracy komisji konkursowej.

Na podstawie art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496) zarządza się, co następuje:
§  1.
Konkurs na kandydata na stanowisko kuratora oświaty w danym województwie, zwany dalej "konkursem", ogłasza się, gdy zachodzi potrzeba powołania kuratora, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia odwołania kuratora.
§  2.
Konkurs ogłasza się w prasie w dwóch dziennikach o zasięgu ogólnokrajowym i jednym regionalnym. Wzór ogłoszenia stanowi załącznik do zarządzenia.
§  3.
Do konkursu może przystąpić nauczyciel lub nauczyciel akademicki spełniający warunki określone w art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496).
§  4.
1.
W celu przeprowadzenia konkursu właściwy wojewoda powołuje komisję konkursową, zwaną dalej "komisją", w której skład wchodzą:
1)
po dwóch przedstawicieli:
a)
Ministra Edukacji Narodowej,
b)
wojewody,
c)
sejmiku samorządowego,
d)
wojewódzkiej rady oświatowej oraz
2)
po jednym przedstawicielu każdej z wojewódzkich struktur związków zawodowych zrzeszających nauczycieli.
2.
Przedstawiciele organów i organizacji wymienionych w ust. 1 powinni posiadać imienne upoważnienie wydane przez organy lub organizacje, które reprezentują.
§  5.
Pracami komisji kieruje jej przewodniczący, wyznaczony przez właściwego wojewodę spośród członków komisji wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 1. Przewodniczący komisji ustala szczegółowe zasady postępowania kwalifikacyjnego.
§  6.
Każdy z członków komisji może powołać jednego eksperta. Eksperci mają prawo zadawania kandydatom pytań, nie biorą jednak udziału w głosowaniu.
§  7.
Prace komisji są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej 2/3 jej składu. Postępowanie komisji w sprawach proceduralnych jest jawne.
§  8.
Komisja powinna rozpocząć pracę nie później niż w ciągu 14 dni od daty upływu terminu składania ofert, określonego w ogłoszeniu o konkursie.
§  9.
Konkurs odbywa się dwuetapowo.
§  10.
1.
W pierwszym etapie konkursu członkowie komisji zapoznają się z dokumentami złożonymi przez kandydatów i orzekają, czy spełniają oni warunki, o których mowa w § 3.
2.
Głosowanie jest jawne. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos przewodniczącego.
3.
Rozstrzygnięcie komisji o dopuszczeniu lub odmowie dopuszczenia kandydata do drugiego etapu konkursu jest ostateczne, z zastrzeżeniem § 11 ust. 2.
§  11.
1.
Przedstawiciele Ministra Edukacji Narodowej i właściwego wojewody mają prawo wniesienia, w imieniu Ministra lub wojewody, sprzeciwu wobec dopuszczenia kandydata do drugiego etapu konkursu, podając przyczyny uzasadniające sprzeciw.
2.
Zgłoszenie przez jedną z osób, o których mowa w ust. 1, sprzeciwu w stosunku do kandydata jest dla komisji wiążące i powoduje wyłączenie kandydata z drugiego etapu konkursu, o czym kandydat zostaje powiadomiony.
§  12.
1.
Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego - w drugim etapie konkursu - komisja w głosowaniu tajnym wyłania kandydata na stanowisko kuratora.
2.
Każdy z członków komisji dysponuje jednym głosem. Konkurs jest rozstrzygnięty, jeżeli jeden z kandydatów uzyskał w głosowaniu bezwzględną większość oddanych głosów.
3.
W przypadku gdy żaden z kandydatów nie uzyska bezwzględnej większości oddanych głosów, do drugiej tury głosowania dopuszczeni są kandydaci, którzy uzyskali co najmniej dwa głosy w pierwszej turze głosowania.
4. 1
Konkurs jest rozstrzygnięty, jeżeli w drugiej turze głosowania jeden z kandydatów uzyskał większość oddanych głosów.
5. 2
W przypadku gdy w drugiej turze głosowania co najmniej dwóch kandydatów uzyskało jednakową liczbę głosów, komisja przedstawia tych kandydatów wojewodzie, który powołuje jednego spośród nich na stanowisko kuratora oświaty.
§  13.
Z prac komisji i głosowania sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie komisji.
§  14.
Przewodniczący komisji niezwłocznie powiadamia Ministra Edukacji Narodowej i właściwego wojewodę o wynikach konkursu.
§  15.
Traci moc zarządzenie nr 9 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 kwietnia 1992 r. w sprawie regulaminu konkursu na kandydata na stanowisko kuratora oświaty i trybu pracy komisji konkursowej (Dz. Urz. MEN Nr 2, poz. 11).
§  16.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1997 r.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR OGŁOSZENIA

Wojewoda ............... ogłasza konkurs na kandydata na

stanowisko Kuratora Oświaty w .................................

1. Kandydatami przystępującymi do konkursu mogą być nauczyciele

posiadający wykształcenie wyższe lub nauczyciele akademiccy.

Zainteresowani powinni legitymować się co najmniej 7-letnim

stażem pracy w swoim zawodzie. Wskazane jest posiadanie

przez kandydatów doświadczenia w pracy na stanowisku

kierowniczym.

2. Oferty kandydatów powinny zawierać:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu, wraz z własną

koncepcją pracy na stanowisku kuratora,

2) kwestionariusz osobowy,

3) życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej,

4) odpis dyplomu oraz inne dokumenty potwierdzające

posiadane kwalifikacje,

5) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań

zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku

kierowniczym.

3. Do ofert mogą być dołączone opinie lub rekomendacje z miejsc

pracy z ostatnich 7 lat.

Oferty z dokumentami kandydaci powinni składać w zamkniętych

kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopisem "Konkurs" na

adres:

Urząd Wojewódzki

w ...................

ul. .................

.....................

w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia. Konkurs

przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wojewodę .......

O terminie i miejscu konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualne.

1 § 12 ust. 4 zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 6 maja 1997 r. (M.P.97.28.259) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 7 maja 1997 r.
2 § 12 ust. 5 zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 6 maja 1997 r. (M.P.97.28.259) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 7 maja 1997 r.

Zmiany w prawie

Niedzielski: Prawdopodobieństwo, że dzieci wrócą do szkół bliskie 100 proc.

Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że szkoły od września będą działać stacjonarnie. Stwierdził, że prawdopodobieństwo jest bliskie 100 proc. To, jak długo to potrwa, zależy od poziomu wyszczepienia - podkreślał w wywiadzie dla RMF FM.

Monika Sewastianowicz 05.08.2021
Ewidencje partii politycznych bez adresów zamieszkania

Prezydent Andrzej Duda podpisał w poniedziałek nowelizację przepisów o partiach politycznych. Celem zmian jest m.in. ograniczenie jawności informacji o adresach zamieszkania osób fizycznych, których dane występują w ewidencji. Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Krzysztof Koślicki 03.08.2021
Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021