Tryb i warunki przyjmowania byłych funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa do służby w Urzędzie Ochrony Państwa i w innych jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych oraz zatrudnianie ich w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych.

M.P.90.20.159
UCHWAŁA Nr 69
RADY MINISTRÓW
z dnia 21 maja 1990 r.
w sprawie trybu i warunków przyjmowania byłych funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa do służby w Urzędzie Ochrony Państwa i w innych jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych oraz zatrudniania ich w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych.
Na podstawie art. 132 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Urzędzie Ochrony Państwa (Dz. U. Nr 30, poz. 180) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1.
1. Byli funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa, o których mowa w art. 131 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Urzędzie Ochrony Państwa (Dz. U. Nr 30, poz. 180), zwani dalej "kandydatami", mogą być przyjmowani do służby w Urzędzie Ochrony Państwa, Policji lub innej jednostce organizacyjnej podległej Ministrowi Spraw Wewnętrznych albo zatrudniani w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwej komisji kwalifikacyjnej, wydanej po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego.
2. W celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego powołuje się Centralną Komisję Kwalifikacyjną, Komisję Kwalifikacyjną do Spraw Kadr Centralnych oraz wojewódzkie komisje kwalifikacyjne.
§  2.
1. Centralną Komisję Kwalifikacyjną powołuje Prezes Rady Ministrów spośród przedstawicieli: Politycznego Komitetu Doradczego przy Ministrze Spraw Wewnętrznych, Ministra-Szefa Urzędu Rady Ministrów, Ministra Spraw Wewnętrznych, Szefa Urzędu Ochrony Państwa, Komendanta Głównego Policji oraz związku zawodowego funkcjonariuszy Policji, a także spośród innych osób o powszechnie uznanym autorytecie moralnym i społecznym.
2. O udział w pracach Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej Prezes Rady Ministrów zwróci się również do przedstawicieli sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz senackiej Komisji Praw Człowieka i Praworządności.
3. Przewodniczącym Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej jest Szef Urzędu Ochrony Państwa.
§  3.
1. Komisję Kwalifikacyjną do Spraw Kadr Centralnych powołuje Szef Urzędu Ochrony Państwa spośród przedstawicieli organów i organizacji oraz spośród osób, o których mowa w § 2 ust. 1. O udział w pracach Komisji Szef Urzędu Ochrony Państwa zwróci się również do przedstawicieli sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz senackiej Komisji Praw Człowieka i Praworządności.
2. Przewodniczącego Komisji Kwalifikacyjnej do Spraw Kadr Centralnych powołuje Szef Urzędu Ochrony Państwa.
§  4.
1. W każdym województwie przewodniczący Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej powołuje wojewódzką komisję kwalifikacyjną spośród przedstawicieli: Szefa Urzędu Ochrony Państwa, Komendanta Głównego Policji oraz związku zawodowego funkcjonariuszy Policji, a także spośród innych osób o uznanym w lokalnej społeczności autorytecie moralnym i społecznym.
2. O udział w pracach wojewódzkiej komisji kwalifikacyjnej przewodniczący Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej zwraca się do dwóch posłów i senatora z danego województwa.
3. Przewodniczącego wojewódzkiej komisji kwalifikacyjnej powołuje przewodniczący Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej.
§  5.
1. Do zadań Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej należy:
1) nadzór nad przebiegiem postępowania kwalifikacyjnego i pracą Komisji Kwalifikacyjnej do Spraw Kadr Centralnych oraz wojewódzkich komisji kwalifikacyjnych,
2) rozpatrywanie odwołań kandydatów od opinii Komisji Kwalifikacyjnej do Spraw Kadr Centralnych oraz wojewódzkich komisji kwalifikacyjnych,
3) przedłożenie Radzie Ministrów sprawozdania z przebiegu postępowania kwalifikacyjnego.
2. Do zadań Komisji Kwalifikacyjnej do Spraw Kadr Centralnych należy przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego oraz formułowanie opinii w sprawie kandydatów pełniących dotychczas służbę w komórkach organizacyjnych Służby Bezpieczeństwa na szczeblu centralnym, z ubiegających się o przyjęcie do służby w Urzędzie Ochrony Państwa, Policji lub innej jednostce organizacyjnej podległej Ministrowi Spraw Wewnętrznych albo o zatrudnienie w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych.
3. Do zadań wojewódzkich komisji kwalifikacyjnych należy przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego oraz formułowanie opinii w sprawie kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Urzędzie Ochrony Państwa, Policji lub innej jednostce organizacyjnej podległej Ministrowi Spraw Wewnętrznych albo o zatrudnienie w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, z zastrzeżeniem ust. 2.
4. W skład komisji, o których mowa w ust. 2 i 3, nie mogą wchodzić osoby podlegające zwolnieniu ze służby z mocy ustawy o Urzędzie Ochrony Państwa.
§  6.
1. Postępowanie przed wojewódzką komisją kwalifikacyjną wszczyna się na podstawie wniosku kandydata o przyjęcie do służby, sporządzonego na formularzu według wzoru stanowiącego załącznik do uchwały, przedstawionego komisji w ciągu 7 dni od dnia jej powołania, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, może złożyć każdy kandydat, jeżeli nie ukończył 55 roku życia. Szef Urzędu Ochrony Państwa lub Komendant Główny Policji mogą występować z urzędu o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów, którzy ukończyli 55 rok życia.
3. Wojewódzka Komisja kwalifikacyjna ustala i podaje do wiadomości zainteresowanych miejsce składania wniosków.
§  7.
1. Wojewódzka komisja kwalifikacyjna ocenia przydatność kandydata do służby, o przyjęcie do której się ubiega, na podstawie jego wniosku, dotychczasowych dokumentów osobowych i dotyczących przebiegu służby oraz innych przedstawionych jej dokumentów; komisja może również przeprowadzić z kandydatem rozmowę uzupełniającą z własnej inicjatywy lub na wniosek kandydata.
2. Wojewódzka komisja kwalifikacyjna opiniuje kandydata według rodzaju służby, o przyjęcie do której się ubiega; komisja może wyrazić opinię o przydatności kandydata w innych rodzajach służby.
3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio w przypadku ubiegania się kandydata o zatrudnienie w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych.
4. Wojewódzka komisja kwalifikacyjna w swoich pracach korzysta z pomocy właściwych komórek kadrowych Urzędu Ochrony Państwa, Policji i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.
§  8.
1. Wojewódzka komisja kwalifikacyjna wydaje pozytywną opinię o kandydacie w razie stwierdzenia, że odpowiada on wymogom przewidzianym dla funkcjonariusza danej służby lub pracownika Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, określonym w ustawie, oraz powzięcia przekonania, że posiada on kwalifikacje moralne do pełnienia służby, zwłaszcza że:
1) w toku dotychczasowej służby nie dopuścił się naruszenia prawa,
2) wykonywał swoje obowiązki służbowe w sposób nie naruszający praw i godności innych osób,
3) nie wykorzystywał stanowiska służbowego do celów pozasłużbowych.
2. Wojewódzka komisja kwalifikacyjna niezwłocznie przekazuje kandydatowi swoją opinię na piśmie.
§  9.
1. W przypadku negatywnej opinii wojewódzkiej komisji kwalifikacyjnej, kandydatowi przysługuje prawo odwołania się do Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej w ciągu 7 dni od dnia otrzymania opinii.
2. Odwołanie, o którym mowa w ust. 1, wnosi się za pośrednictwem właściwej wojewódzkiej komisji kwalifikacyjnej, która przekazuje je niezwłocznie Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej wraz ze wszystkimi dokumentami i materiałami dotyczącymi kandydata. Przepis § 6 ust. 1 stosuje się odpowiednio.
3. Opinia wydana przez Centralną Komisję Kwalifikacyjną w wyniku odwołania jest ostateczna. O treści opinii Centralna Komisja Kwalifikacyjna informuje niezwłocznie kandydata oraz wojewódzką komisję kwalifikacyjną.
§  10. Pozytywne opinie o kandydatach wojewódzka komisja kwalifikacyjna przekazuje organom właściwym do rozpatrywania spraw przyjęcia do służby w organach i jednostkach podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych lub zatrudnienia w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Uzyskanie pozytywnej opinii jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się kandydata o przyjęcie do służby w tych organach lub jednostkach albo zatrudnienie w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych.
§  11. Minister Spraw Wewnętrznych odwołuje do kraju kandydatów przebywających służbowo za granicą, jeżeli nie uzyskali oni pozytywnej opinii właściwej komisji kwalifikacyjnej.
§  12. Przepisy § 6 - 10 stosuje się odpowiednio do postępowania przed Komisją Kwalifikacyjną do Spraw Kadr Centralnych oraz postępowania w przypadku negatywnej opinii tej komisji.
§  13. Centralna Komisja Kwalifikacyjna, Komisja Kwalifikacyjna do Spraw Kadr Centralnych oraz wojewódzkie komisje kwalifikacyjne mogą szczegółowo określić sposób wykonywania swoich zadań, zwłaszcza w zakresie powoływania zespołów rozpatrujących wnioski kandydatów.
§  14. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIK

WNIOSEK

o przyjęcie do służby w .........* byłego funkcjonariusza Służby Bezpieczeństwa

1. Stopień, imię i nazwisko ..................................

..............................................................

2. Jednostka i ostatnio zajmowane stanowisko .................

..............................................................

3. Charakterystyka dotychczasowego przebiegu służby w MSW,

WUSW, RUSW **)

...............................................................

...............................................................

4. Jak wyobrażam sobie swoją przydatność do dalszej służby w

...............................................................

.............................................................*)

5. Stan majątkowy .............................................

...............................................................

6. Czy był karany dyscyplinarnie i za co? .....................

...............................................................

...............

(podpis)

UWAGA: Kandydat wypełnia formularz własnoręcznie

*) Wpisać w zależności od przedmiotu wniosku: Urząd Ochrony Państwa, Policja lub inny rodzaj służby w jednostce podległej Ministrowi Spraw Wewnętrznych albo zatrudnienie w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych.

**) Niepotrzebne skreślić.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1990.20.159

Rodzaj: Uchwała
Tytuł: Tryb i warunki przyjmowania byłych funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa do służby w Urzędzie Ochrony Państwa i w innych jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych oraz zatrudnianie ich w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych.
Data aktu: 21/05/1990
Data ogłoszenia: 25/05/1990
Data wejścia w życie: 25/05/1990