Zm.: zarządzenie w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetu centralnego i budżetów terenowych.

M.P.86.6.40
ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 30 stycznia 1986 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetu centralnego i budżetów terenowych.
Na podstawie art. 4 ust 5 ustawy z dnia 3 grudnia 1984 r. - Prawo budżetowe (Dz. U. Nr 56, poz. 283 i z 1985 r. Nr 59, poz. 296) zarządza się, co następuje:
§  1. W załączniku do zarządzenia Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 1984 r. w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetu centralnego i budżetów terenowych (Monitor Polski Nr 31, poz. 214) wprowadza się następujące zmiany:
1) w rozdziale I. Klasyfikacja resortowa (części):
a) skreśla się części: 20, 26, 41, 42, 47, 51,
b) części: 18, 19, 28, 39, 45, 80, 82 otrzymują brzmienie:

"18. Ministerstwo Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej.

19. Ministerstwo Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

28. Ministerstwo Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych.

39. Ministerstwo Gospodarki Materiałowej i Paliwowej.

45. Główny Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki.

80. Centralny Związek Spółdzielni Budowlanych.

82. Dochody zasilające.";

2) w rozdziale II. Klasyfikacja działów:
a) dział 50 otrzymuje brzmienie:

"50. Transport.",

b) dodaje się działy 59 i 90 w brzmieniu:

"59. Łączność.

90. Dochody od jednostek gospodarki uspołecznionej.";

3) w rozdziale III. Klasyfikacja rozdziałów:
a) w uwadze:
a) po wyrazie: "transport" spójnik "i" zastępuje się przecinkiem,
b) w numerze statystycznym liczby: "241-1-142-003" zastępuje się liczbami: "41-1-142-00305",
b) w dziale 01 - Przemysł:
a) dodaje się rozdziały 1451, 2996 w brzmieniu:

"1451 Terenowe przedsiębiorstwa przemysłu materiałów budowlanych.

2996 Wojewódzkie fundusze rozwoju drobnej wytwórczości.",

b) rozdział 2997 otrzymuje brzmienie:

"2997 Państwowe przedsiębiorstwa terenowe drobnej wytwórczości.",

c) skreśla się rozdział 2998,
c) w dziale 31 - Budownictwo:
a) skreśla się rozdziały 3441, 3998,
b) rozdział 3912 otrzymuje brzmienie:

"3912 Jednostki organizacyjne spółdzielni budowlanych.",

d) w dziale 40 - Rolnictwo:
a) dodaje się rozdziały: 4011, 4311, 4384 w brzmieniu:

"4011 Jednostki organizacyjne rolniczych spółdzielni produkcyjnych.

4311 Jednostki organizacyjne kółek i organizacji rolniczych.

4384 Fundusz epizootyczny."

b) skreśla się rozdziały: 4491, 4496,
e) w dziale 50 - Transport i łączność:
a) skreśla się w nazwie działu wyrazy: "i łączność" oraz rozdziały 5831, 6094,
b) rozdziały 5611 i 5612 otrzymują brzmienie:

"5611 Jednostki dróg publicznych krajowych.

5612 Utrzymanie dróg publicznych wojewódzkich i gminnych.",

f) dodaje się dział 59 i rozdziały w brzmieniu:

"Dział 59 - Łączność.

5921 Państwowa Inspekcja Radiowa.

5995 Różna działalność.",

g) w dziale 61 - Handel wewnętrzny:
a) dodaje się rozdziały 6321, 6591 w brzmieniu:

"6321 Terenowe przedsiębiorstwa handlu zaopatrzeniowo-hurtowego.

6591 Fundusz Rozwoju Rynku.",

b) skreśla się rozdział 6594,
h) w dziale 66 - Różne usługi materialne - skreśla się rozdziały 6823, 6994,
i) w dziale 70 - Gospodarka komunalna:
a) skreśla się rozdziały 7391, 7394,
b) dodaje się rozdział 7396 w brzmieniu:

"7396 Fundusze rozwoju wodociągów i kanalizacji w miastach.",

j) w dziale 74 - Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne - skreśla się rozdział 7694,
k) w dziale 79 - Szkolnictwo ogólnokształcące i wychowanie:
a) rozdziały 7911, 7921 otrzymują brzmienie:

"7911 Szkoły podstawowe.

7921 Licea ogólnokształcące.",

b) skreśla się rozdział 7912,
l) w dziale 83 - Kultura i sztuka:
a) rozdziały 8461, 8317 otrzymują brzmienie:

"8461 Państwowa jednostka organizacyjna "Polskie Radio i Telewizja".

8317 Centra sztuki.",

b) skreśla się rozdziały: 8462, 8463, 8464, 8465,
c) dodaje się rozdział 8493 w brzmieniu:

"8493 Terenowe fundusze odnowy zabytków.",

ł) w dziale 85 - Ochrona zdrowia i opieka społeczna:
a) dodaje się rozdział 8593 w brzmieniu:

"8593 Fundusz Zapobiegania Narkomanii.",

b) skreśla się rozdział 8614,
m) w dziale 87 - Kultura fizyczna i sport - skreśla się rozdział 8794,
n) w dziale 88 - Turystyka i wypoczynek - skreśla się rozdział 8894,
o) w dziale 89 - Różna działalność:
a) skreśla się rozdziały 8933, 8996,
b) dodaje się rozdziały 8992, 8993 w brzmieniu:

"8992 Państwowy Fundusz Aktywizacji Zawodowej.

8993 Fundusz Ochotniczych Hufców Pracy.",

p) dodaje się dział 90 i rozdziały w brzmieniu:

"Dział 90 - Dochody od jednostek gospodarki uspołecznionej.

9011 Wpływy z podatku od płac.

9021 Wpływy z podatku od nieruchomości.

9031 Wpływy z podatku od ponadnormatywnych wypłat wynagrodzeń.

9051 Wpływy z podatku drogowego.",

r) w dziale 92 - Wymiar sprawiedliwości i prokuratura - skreśla się rozdział 9213,
s) w dziale 94 - Finanse:
a) rozdział 9431 otrzymuje brzmienie:

"9431 Fundusz obsługi zadłużenia zagranicznego.",

b) skreśla się rozdziały 9432, 9433,
t) w dziale 97 - Różne rozliczenia - skreśla się rozdział 9711,
u) w dziale 00 - Inwestycje i remonty kapitalne - rozdział 0095 otrzymuje brzmienie:

"0095 Fundusze gospodarki gruntami i gospodarki mieszkaniowej.";

4) w części IV. Klasyfikacja paragrafów dochodów (z objaśnieniami):
a) w objaśnieniach do paragrafu 19 wyrazy: "w art. 9 ustawy budżetowej na rok 1985 z dnia 28 grudnia 1984 r. (Dz. U. Nr 59, poz. 303)" zastępuje się wyrazami: "w art. 13 ustawy budżetowej na rok 1986 z dnia 23 grudnia 1985 r. (Dz. U. Nr 58, poz. 295)",
b) dodaje się paragraf 21 w brzmieniu:

"21 Podatek od ponadnormatywnych wypłat wynagrodzeń.

Wpływy do budżetu centralnego z podatku od ponadnormatywnych wypłat wynagrodzeń są ujmowane w rozdziale 9031, w części 09.",

c) dodaje się objaśnienia do paragrafu 29 w brzmieniu:

"Jednostki organizacyjne opłacające podatek od płac przekazują ten podatek na rozdział 9011 w części 08 budżetu centralnego. Urzędy skarbowe przelewają kwoty stanowiące dochód własny budżetu wojewódzkiego na rachunek tego budżetu, pozostałe kwoty zaliczają na dochód budżetu centralnego - rozdział 9011 w części 08 - zgodnie z zarządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 1984 r. w sprawie zasad i trybu wykonywania budżetu państwa (Monitor Polski Nr 31, poz. 215, z 1985 r. Nr 15, poz. 119 i Nr 48, poz. 314).",

d) dodaje się objaśnienia do paragrafu 32 w brzmieniu:

"Wpływy do budżetów terenowych z podatku od nieruchomości jednostek gospodarki uspołecznionej ujmowane są w rozdziale 9021.",

e) paragraf 34 otrzymuje brzmienie:

"34. Podatki i opłaty wiejskie od jednostek gospodarki uspołecznionej.

Paragraf ten obejmuje dochody pobierane w ramach łącznego zobowiązania pieniężnego:

- w zakresie należności budżetowych: podatek rolny od gruntów po odliczeniu części przypadającej na fundusz gminny i fundusz miejski, opłatę leśną, opłatę melioracyjną, opłatę za urządzenia wodne, opłatę elektryfikacyjną, należności Państwowego Funduszu Ziemi; dochody te są ujmowane: od państwowych gospodarstw rolnych - w rozdziale 4012, od gospodarstw szkół rolniczych - w rozdziale 4015, od wojewódzkich ośrodków postępu rolniczego - w rozdziale 4016, od rolniczych spółdzielni produkcyjnych - w rozdziale 4011, od kółek rolniczych - w rozdziale 4311 oraz od pozostałych jednostek gospodarki uspołecznionej - w rozdziale 4495,

- w zakresie funduszu gminnego i funduszu miejskiego: udział we wpływach z podatku rolnego od gruntów.",

f) paragraf 35 otrzymuje brzmienie:

"35. Podatek rolny od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej od jednostek gospodarki uspołecznionej.

Paragraf ten obejmuje:

- w zakresie należności budżetowych: podatek rolny z działów specjalnych po odliczeniu części przypadającej na fundusz gminny i fundusz miejski; dochody te są ujmowane od państwowych gospodarstw rolnych - w rozdziale 4012, od gospodarstw szkół rolniczych - w rozdziale 4015, od wojewódzkich ośrodków postępu rolniczego - w rozdziale 4016, od rolniczych spółdzielni produkcyjnych - w rozdziale 4011, od kółek rolniczych - w rozdziale 4311 oraz od pozostałych jednostek gospodarki uspołecznionej - w rozdziale 4495,

- w zakresie funduszu gminnego i funduszu miejskiego: udział we wpływach z podatku rolnego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej.",

g) paragraf 55 otrzymuje brzmienie:

"55. Podatek od nieruchomości od ludności.

Paragraf ten obejmuje dochody pobierane w ramach łącznego zobowiązania pieniężnego:

- w zakresie należności budżetowych: podatek od nieruchomości pobierany na terenie miast, z wyjątkiem podatku od nieruchomości od budynków związanych z gospodarstwem rolnym w miastach,

- w zakresie funduszu gminnego i funduszu miejskiego: świadczenia pieniężne od nieruchomości oraz od działalności wytwórczej, handlowej i usługowej pobierane od osób fizycznych i osób prawnych nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej na terenie miast, z wyjątkiem świadczeń na te fundusze od indywidualnych gospodarstw rolnych w miastach.",

h) paragraf 59 otrzymuje brzmienie:

"59. Podatki i opłaty lokalne.

Paragraf ten obejmuje:

- w zakresie należności budżetowych: opłatę targową, opłatę administracyjną za czynności terenowych organów administracji państwowej, wprowadzone na mocy uchwał rad narodowych nie objęte przepisami o opłacie skarbowej, z wyjątkiem opłat wymienionych w oddzielnych paragrafach,

- w zakresie należności funduszu gminnego lub funduszu miejskiego: opłatę miejscową oraz podatek od posiadania psów.",

i) paragraf 61 otrzymuje brzmienie:

"61. Podatek drogowy.

Wpływy do budżetów terenowych z podatku drogowego od osób fizycznych oraz osób prawnych nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej są ujmowane w rozdziale 9913, a od jednostek gospodarki uspołecznionej - w rozdziale 9051.",

j) w objaśnieniach do paragrafu 64 skreśla się ostatnie zdanie oraz dodaje się wyrazy:

"W funduszu gminnym i funduszu miejskim paragraf ten obejmuje świadczenia pieniężne od nieruchomości oraz od działalności przemysłowej, handlowej i usługowej jednostek gospodarki uspołecznionej, pobierane poza łącznym zobowiązaniem pieniężnym na terenie gmin i miast do 20 tys. mieszkańców.",

k) objaśnienia do paragrafu 69 otrzymują brzmienie:

"Paragraf ten obejmuje podatki zniesione, tj. wpływy z zaległości podatków i opłat, których podstawy wymiaru wygasły, i należności z nimi zrównanych, jak również z zaległości przeniesionych do ewidencji zaległości zabezpieczonych hipotecznie na nieruchomościach (ujmowane w rozdziale 9913).",

l) w objaśnieniach do paragrafu 77 dodaje się wyrazy:

"- wpłaty od osób fizycznych i osób prawnych nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej z tytułu rozliczenia wyników przeszacowania zapasów (ujmowane w rozdziale 9912),

- równowartość darów w naturze.",

ł) w uwadze zamieszczonej po paragrafie 89 po wyrazach: "Paragrafy 91 do 97" dodaje się wyrazy: "i 99",
m) w objaśnieniach do paragrafu 91 skreśla się wyrazy "rozliczenia dotacji celowych",
n) w objaśnieniach do paragrafu 92 skreśla się wyrazy: "rozliczenia z tytułu podatku od płac",
o) w objaśnieniach do paragrafu 97 skreśla się wyrazy: "Paragraf ten obejmuje również przelewy między funduszami celowymi centralnymi i terenowymi.",
p) paragraf 99 otrzymuje brzmienie:

"99. Przelewy.

Paragraf ten obejmuje przelewy między funduszami celowymi centralnymi i terenowymi oraz między środkami specjalnymi centralnymi i terenowymi.";

5) w części V. Klasyfikacja paragrafów wydatków (z objaśnieniami):
a) w uwadze:
a) w grupie paragrafów "91 do 97" liczbę "97" zastępuje się liczbą "99",
b) w grupie paragrafów "71 do 75" liczbę "75" zastępuje się liczbą "76",
c) na końcu objaśnień po wyrazach: "Nr 15, poz. 85" dodaje się wyrazy: "i z 1985 r. Nr 16, poz. 126.",
b) w objaśnieniach do paragrafu 21 na końcu dodaje się wyrazy: "i z 1985 r. Nr 16, poz. 126.",
c) w objaśnieniach do paragrafu 22 dodaje się wyrazy:

"- świadczenia socjalne pokrywane z funduszu gminnego i funduszu miejskiego,

- świadczenia emerytalne wypłacane w razie wywłaszczenia nieruchomości rolnej przed osiągnięciem przez rolnika wieku emerytalnego, pokrywane z funduszu gospodarki gruntami i gospodarki mieszkaniowej";

d) w objaśnieniach do paragrafu 31 po wyrazach: "Nr 29, poz. 160" dodaje się wyrazy: "i z 1985 r. Nr 48, poz. 312",
e) w objaśnieniach do paragrafu 42 wyrazy: "urzędów terenowych organów administracji państwowej" zastępuje się wyrazami: "urzędów skarbowych",
f) paragraf 48 otrzymuje brzmienie:

"48. Pozostałe dotacje.

Paragraf ten obejmuje w szczególności:

- dotacje o charakterze dopłat do stołówek szkolnych, świetlicowych itp.,

- wydatki związane z dotowaniem z budżetu zadań w jednostkach organizacyjnych kółek rolniczych, rolniczych spółdzielniach produkcyjnych, pomoc dla spółek wodnych itp.,

- dotacje dla jednostek podległych Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych (na utrzymanie i naprawę dróg oraz na utrzymanie służby liniowej i rejonów eksploatacji),

- środki finansowe przekazywane z budżetów terenowych na fundusze samorządu mieszkańców.

W gospodarce środkami pozabudżetowymi paragraf ten obejmuje dotacje dla innych rodzajów środków pozabudżetowych:

- w Funduszu Rozwoju Kultury - dotacje dla jednostek organizacyjnych kultury i sztuki,

- w funduszu ochotniczych hufców pracy - dotacje dla jednostek OHP,

- w funduszach rozwoju kultury fizycznej - dotacje dla zakładów budżetowych ośrodków sportu i rekreacji,

- w funduszu gminnym i funduszu miejskim - środki przekazywane do dyspozycji organów samorządu mieszkańców wsi i miast (60% dochodów funduszu z udziału we wpływach z podatku rolnego).",

g) skreśla się paragraf 54,
h) w objaśnieniach do paragrafu 55 dodaje się wyrazy:

"- dotacje udzielane przedsiębiorstwom (zakładom) gospodarki mieszkaniowej z budżetu terenowego na fundusz remontów.";

i) w objaśnieniach do paragrafu 61 dodaje się wyrazy:

"- refundacji umorzeń kredytów przyznanych na zagospodarowanie lekarzom i nauczycielom itp.",

j) w uwadze zamieszczonej po paragrafie 64 dwukrotnie występującą liczbę "75" zastępuje się liczbą "76",
k) paragraf 71 otrzymuje brzmienie:

"71. Dotacje na inwestycje.

Paragraf ten obejmuje wszelkie dotacje na inwestycje, z wyjątkiem dotacji objętych paragrafami 72 oraz 74-76.",

l) paragraf 74 otrzymuje brzmienie:

"74. Dotacje na spłatę kredytów bankowych na inwestycje przedsiębiorstw.

Paragraf ten obejmuje dotacje z budżetu dla przedsiębiorstw na spłatę bankowych kredytów inwestycyjnych zaciągniętych na realizację inwestycji własnych przedsiębiorstw.",

ł) dodaje się paragraf 76 w brzmieniu:

"76. Dotacje na spłatę kredytów bankowych na inwestycje centralne.

Paragraf ten obejmuje dotacje z budżetu dla przedsiębiorstw na spłatę bankowych kredytów inwestycyjnych zaciągniętych na realizację inwestycji centralnych.",

m) w objaśnieniach do paragrafu 83 wyrazy: "i przeciwpowodziowego" zastępuje się wyrazami: "i wydatki przeciwpowodziowe.",
n) w uwadze zamieszczonej po paragrafie 84 liczbę "97" zastępuje się liczbą "99",
o) w objaśnieniach do paragrafu 91 skreśla się wyrazy: "rozliczenia dotacji celowych",
p) w objaśnieniach do paragrafu 92 skreśla się wyrazy: "rozliczenia z tytułu podatku od płac",
r) w objaśnieniach do paragrafu 97 skreśla się wyrazy: "Paragraf ten obejmuje również przelewy między funduszami celowymi centralnymi i terenowymi.",
s) dodaje się paragraf 99 w brzmieniu:

"99. Przelewy.

Paragraf ten obejmuje przelewy między funduszami celowymi centralnymi i terenowymi oraz między środkami specjalnymi centralnymi i terenowymi.";

6) w części VI. Podział paragrafów na pozycje w zakresie niektórych przychodów i rozchodów zakładów budżetowych oraz funduszów celowych:
a) w lit. A. Przychody, w podtytule Fundusze celowe:
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W funduszach gminnych i funduszach miejskich.

§ 34 - Podatki i opłaty wiejskie od jednostek gospodarki uspołecznionej (udział we wpływach z podatku rolnego od gruntów)

poz. 341 - Dochody od państwowych gospodarstw rolnych.

poz. 342 - Dochody od rolniczych spółdzielni produkcyjnych.

poz. 343 - Dochody od kółek rolniczych oraz pozostałych jednostek gospodarki uspołecznionej.

§ 35 - Podatek rolny od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej od jednostek gospodarki uspołecznionej (udział we wpływach z podatku rolnego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej)

poz. 351 - Dochody od państwowych gospodarstw rolnych.

poz. 352 - Dochody od rolniczych spółdzielni produkcyjnych.

poz. 353 - Dochody od kółek rolniczych oraz pozostałych jednostek gospodarki uspołecznionej.

§ 51 - Podatki i opłaty wiejskie od indywidualnych gospodarstw rolnych

poz. 511 - Udział we wpływach z podatku rolnego od gruntów.

poz. 512 - Świadczenia pieniężne od nieruchomości oraz od działalności wytwórczej, handlowej i usługowej osób fizycznych i osób prawnych nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej.

§ 72 - Dotacje z budżetu

poz. 721 - Dotacje na pomoc społeczną.

poz. 722 - Dotacje na dofinansowanie czynów społecznych - inwestycyjnych.

poz. 723 - Dotacje na dofinansowanie czynów społecznych nie inwestycyjnych.",

ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. W funduszach gospodarki gruntami i gospodarki mieszkaniowej.

§ 64 - Różne opłaty

poz. 641 - Dochody od ludności z opłat za korzystanie z terenów, budynków, urządzeń (zarząd, użytkowanie wieczyste, użytkowanie i dzierżawa).

poz. 642 - Dochody od jednostek gospodarki uspołecznionej za korzystanie z terenów, budynków i urządzeń (zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste, dzierżawa).

poz. 643 - Wpływy z kaucji od najemców lokali mieszkalnych oraz opłat pobieranych przy zamianie lokali mieszkalnych.

poz. 644 - Wpływy z tytułu udziału w kosztach budowy urządzeń komunalnych, energetycznych i gazowych (opłaty adiacenckie).

poz. 645 - Pozostałe dochody.",

w ust. 5 dodaje się paragraf 99 w brzmieniu:

"§ 99 - Przelewy (paragraf ten występuje w wojewódzkich funduszach rozwoju kultury fizycznej i obejmuje przelewy z funduszu centralnego)

poz. 991 - Przelewy na upowszechnianie kultury fizycznej.

poz. 992 - Przelewy na sport kwalifikowany.

poz. 993 - Przelewy na stypendia sportowe.

poz. 994 - Przelewy na budowę oraz rozbudowę obiektów i urządzeń kultury fizycznej.",

dodaje się ust. 9 w brzmieniu:

"9. W centralnym i terenowych funduszach rozwoju wodociągów i kanalizacji w miastach.

§ 64 - Różne opłaty

poz. 641 - Wpływy z opłat dodatkowych za wodę i ścieki.

poz. 642 - Wpływy z opłat za wodę pobieraną w okresie ograniczeń jej poboru.",

dodaje się ust. 10 w brzmieniu:

"10. W wojewódzkich funduszach rozwoju drobnej wytwórczości.

§ 24 - Wpłaty amortyzacji w wysokości określonej przez organ założycielski.

§ 72 - Dotacje z budżetu

poz. 721 - Dotacje z budżetu centralnego.

poz. 722 - Dotacje z nadwyżek budżetów terenowych w wysokościach uchwalonych przez rady narodowe.

§ 77 - Różne dochody

poz. 771 - Spłaty pożyczek.

poz. 772 - Odsetki od pożyczek.

poz. 773 - Zwroty nie wykorzystanych dotacji z lat ubiegłych.",

b) w lit. B. Rozchody, w podtytule Fundusze celowe:
w ust. 2 dodaje się paragraf 22 z pozycjami w brzmieniu:

"§ 22 - Świadczenia społeczne

poz. 221 - Zasiłki rodzinne dla dzieci rolników znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

poz. 222 - Zasiłki stałe, jednorazowe lub okresowe dla osób kwalifikujących się do takiej pomocy.

poz. 223 - Zasiłki rodzinne dla rodzin żołnierzy, jedynych żywicieli rodziny.

poz. 224 - Poprawa warunków socjalno-bytowych dzieci i młodzieży, ludzi starych, samotnych, niepełnosprawnych, a także rodzin wielodzietnych o niskich dochodach lub dotkniętych wypadkami losowymi.

poz. 225 - Stałe, okresowe lub doraźne dofinansowanie innych usług i świadczeń socjalnych dla rolników i członków ich rodzin.",

ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. W funduszach gospodarki gruntami i gospodarki mieszkaniowej.

§ 25 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

poz. 251 - Pomoc bezzwrotna dla ludności z tytułu czynszów oraz opłat za użytkowanie mieszkań.

§ 71 - Wydatki na inwestycje

poz. 711 - Koszty wyposażenia gruntów w urządzenia niezbędne dla budownictwa mieszkaniowego.

poz. 712 - Koszty opracowań geodezyjnych i studialno-projektowych związanych z przygotowaniem gruntów pod budownictwo mieszkaniowe.

poz. 713 - Koszty związane z wywłaszczeniem nieruchomości, łącznie z rozliczeniami z tytułu wygaśnięcia użytkowania wieczystego, zarządu lub użytkowania oraz wykonywaniem prawa pierwokupu.

poz. 714 - Koszty związane ze sprzedażą, oddawaniem w użytkowanie wieczyste, przekazywaniem w zarząd i użytkowanie, zmianą przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych oraz przejmowaniem budynków na rzecz Państwa.

poz. 715 - Koszty komunalnego budownictwa mieszkaniowego, łącznie z wykupem mieszkań od spółdzielni mieszkaniowych.

poz. 716 - Wypłaty z tytułu wkładów mieszkaniowych, kaucji i pomocy finansowej dla budownictwa jednorodzinnego realizowanego na preferencyjnych warunkach.

poz. 717 - Pozostałe wydatki.",

w ust. 4:
- w § 46 w poz. 463 skreśla się wyraz "centralnych",
- skreśla się § 97 wraz z jego pozycjami,
- wprowadza się § 99 z pozycjami w brzmieniu:

"§ 99 - Przelewy

poz. 991 - Przelewy na wojewódzkie fundusze rozwoju kultury fizycznej - na upowszechnianie kultury fizycznej.

poz. 992 - Przelewy na wojewódzkie fundusze rozwoju kultury fizycznej - na sport kwalifikowany.

poz. 993 - Przelewy na wojewódzkie fundusze rozwoju kultury fizycznej - na stypendia sportowe.

poz. 994 - Przelewy na wojewódzkie fundusze rozwoju kultury fizycznej - na budowę oraz rozbudowę obiektów i urządzeń kultury fizycznej.

poz. 995 - Inne przelewy.",

w ust. 7 skreśla się pozycję 971,
dodaje się ust. 8 i 9 w brzmieniu:

"8. W centralnym i terenowych funduszach rozwoju wodociągów i kanalizacji w miastach.

§ 71 - Wydatki na inwestycje (modernizacje)

poz. 711 - Wodociągowe.

poz. 712 - Kanalizacyjne.

poz. 713 - Związane z oczyszczalniami ścieków.

poz. 714 - Pozostałe wydatki.

9. W wojewódzkich funduszach rozwoju drobnej wytwórczości.

§ 53 - Różne dotacje dla przedsiębiorstw

poz. 531 - Pożyczki dla uspołecznionych jednostek drobnej wytwórczości na rozwój i modernizację.

poz. 532 - Dotacje na finansowanie środków obrotowych dla nowo powstających państwowych przedsiębiorstw terenowych drobnej wytwórczości."

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma zastosowanie do klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych za okres od dnia 1 stycznia 1986 r.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020