Plan Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego na 1987 r.

M.P.86.34.254
UCHWAŁA
SEJMU POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ
z dnia 18 grudnia 1986 r.
w sprawie planu Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego na 1987 r.
§  1.
1. Uchwala się plan dochodów i wydatków Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego na 1987 r., zwanego dalej Funduszem.
2. Plan dochodów i wydatków Funduszu określa załącznik do uchwały.
§  2. W przypadku wzrostu wydatków na obsługę zadłużenia zagranicznego upoważnia się Ministra Finansów do:
1) zwiększenia planowanych dochodów Funduszu w oparciu o postanowienie art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 23 grudnia 1985 r. o Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego (Dz. U. Nr 59, poz. 296),
2) zwiększania planowanych wydatków Funduszu.
§  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1987 r.
ZAŁĄCZNIK

PLAN FUNDUSZU OBSŁUGI ZADŁUŻENIA ZAGRANICZNEGO NA 1987 R.

Wyszczególnienie Kwota w mld zł
I. Dochody Funduszu 172
1. Wpłaty jednostek gospodarki uspołecznionej w relacji do

wartości netto środków trwałych

113
2. Wpłaty jednostek gospodarki uspołecznionej z części wyników

przeszacowania zapasów

42
3. Nadwyżka wpływów nad wydatkami z tytułu kredytów państwowych 17
II. Wydatki Funduszu 172

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020