Rejestr organizacji społecznych prowadzących działalność gospodarczą.

M.P.86.3.19
ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 15 stycznia 1986 r.
w sprawie rejestru organizacji społecznych prowadzących działalność gospodarczą.
Na podstawie § 6 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 października 1985 r. w sprawie działalności gospodarczej organizacji społecznych (Dz. U. Nr 51, poz. 265) zarządza się, co następuje:
§  1. Zarządzenie określa zasady prowadzenia rejestru organizacji społecznych prowadzących działalność gospodarczą oraz kontroli wykonywania obowiązków rejestracji.
§  2. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:
1) rozporządzeniu - rozumie się przez to rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 października 1985 r. w sprawie działalności gospodarczej organizacji społecznych (Dz. U. Nr 51, poz. 265),
2) organizacji społecznej - rozumie się przez to organizacje wymienione w § 1 ust. 3 rozporządzenia,
3) organie rejestrowym - rozumie się przez to Ministerstwo Finansów lub izbę skarbową.
§  3.
1. Rejestr organizacji społecznych prowadzących działalność gospodarczą prowadzi organ rejestrowy.
2. Organem rejestrowym jest:
1) Ministerstwo Finansów - dla organizacji społecznych, prowadzących działalność gospodarczą przekraczającą obszar jednego województwa,
2) izba skarbowa - dla organizacji społecznych prowadzących działalność gospodarczą o wojewódzkim zasięgu działania.
§  4.
1. Obowiązkowi wpisu do rejestru podlega organizacja społeczna, której udzielone zostało zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej przez organ wymieniony w § 7 ust. 1 lub 2 rozporządzenia.
2. Obowiązkowi wpisu do rejestru nie podlega organizacja społeczna w zakresie działalności gospodarczej, zwolnionej od obowiązku uzyskiwania zezwolenia zgodnie z § 8 ust. 3 i 4 rozporządzenia.
§  5.
1. Organizacja społeczna obowiązana jest złożyć organowi rejestrowemu wniosek o wpis do rejestru w terminie 30 dni od daty otrzymania zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej.
2. Organizacja społeczna powinna podać we wniosku:
1) pełną nazwę organizacji społecznej,
2) dokładne oznaczenie siedziby organizacji społecznej,
3) nazwę państwowego organu nadzorującego,
4) imiona i nazwiska oraz funkcje członków zarządu organizacji społecznej, zgłoszonych do rejestru,
5) pełną nazwę wyodrębnionej organizacyjnie jednostki działalności gospodarczej, określenie jej siedziby, imiona i nazwiska oraz stanowiska służbowe osób uprawnionych do reprezentowania organizacji społecznej w zakresie działalności gospodarczej.
3. Organ rejestrowy może żądać uwzględnienia we wniosku również innych danych niż wymienione w ust. 2.
§  6.
1. Organizacja społeczna załącza do wniosku, o którym mowa w § 5 ust. 1, następujące dokumenty:
1) wyciąg z rejestru stowarzyszeń i związków, prowadzonego przez terenowy organ administracji państwowej, lub wyciąg z rejestru sądowego, stwierdzający wpis do rejestru organizacji społecznej i członków zarządu, uwierzytelniony przez organ prowadzący rejestr, a w stosunku do organizacji społecznych nie podlegających wpisowi do tych rejestrów - akt w sprawie utworzenia organizacji,
2) zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej,
3) kopie pełnomocnictw osób upoważnionych do reprezentowania organizacji społecznej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
2. W zależności od potrzeb organ rejestrowy może żądać dołączenia do wniosku również innych dokumentów niż wymienione w ust. 1.
§  7.
1. Organizacja społeczna jest obowiązana złożyć organowi rejestrowemu wniosek o zmianę wpisu w rejestrze w terminie 15 dni od daty powstania okoliczności powodującej zmianę.
2. Do wniosku o zmianę wpisu w rejestrze mają odpowiednio zastosowanie przepisy § 5 ust. 2 i 3 oraz § 6.
§  8.
1. Wpis do rejestru jest dokonywany w arkuszu rejestrowym według wzoru stanowiącego załącznik do zarządzenia.
2. Po dokonaniu wpisu do rejestru oraz zmian w rejestrze organ rejestrowy wydaje organizacji społecznej odpisy arkusza rejestrowego.
3. Odpisy, o których mowa w ust. 2, organizacja społeczna jest obowiązana składać we właściwych oddziałach banku.
§  9. Rejestr może być udostępniony do wglądu każdemu, kto wykaże w tym swój interes prawny. Organ rejestrowy może odmówić wglądu do rejestru lub poszczególnych wpisów, jeżeli wymaga tego ochrona tajemnicy państwowej lub służbowej.
§  10.
1. Izby skarbowe kontrolują w organizacjach społecznych wykonywanie obowiązków wynikających z niniejszego zarządzenia.
2. Kontrola dotyczy:
1) zgodności wykonywanej działalności gospodarczej z zezwoleniem wydanym na podstawie § 7 ust. 1 i 2 rozporządzenia,
2) zgodności faktycznego stanu organizacyjnego i prawnego w organizacji społecznej oraz wyodrębnionej organizacyjnie jednostce prowadzącej działalność gospodarczą z wpisami w rejestrze.
3. Podstawą kontroli w organizacjach społecznych, dla których organem rejestrowym jest Ministerstwo Finansów, są odpisy arkusza rejestrowego, przesyłane izbom skarbowym przez Ministerstwo Finansów. O nieprawidłowościach stwierdzonych w toku kontroli w tych organizacjach izby skarbowe powiadamiają Ministerstwo Finansów.
§  11. W wyniku ustaleń dokonanych w toku kontroli organ rejestrowy:
1) powiadamia organ, który wydał zezwolenie, o niezgodności wykonywanej działalności gospodarczej z zezwoleniem tego organu,
2) wzywa organizację społeczną do usunięcia w oznaczonym terminie stwierdzonych nieprawidłowości.
§  12. W okresie dwóch miesięcy od wejścia w życie zarządzenia rejestr organizacji społecznych, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 2, będzie prowadzić Ministerstwo Finansów.
§  13. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

ZAŁĄCZNIK

ARKUSZ REJESTROWY ORGANIZACJI SPOŁECZNEJ PROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020