Rozwój uspołecznionych jednostek drobnej wytwórczości.

M.P.86.14.94
UCHWAŁA
RADY PAŃSTWA I RADY MINISTRÓW
z dnia 19 maja 1986 r.
w sprawie rozwoju uspołecznionych jednostek drobnej wytwórczości.
Mając na uwadze potrzebę lepszego zaspokajania potrzeb ludności oraz korzyści dla gospodarki narodowej płynące z przyspieszenia rozwoju uspołecznionych jednostek drobnej wytwórczości, w tym państwowych przedsiębiorstw terenowych, w celu udzielenia pomocy radom narodowym i ich organom w wykonywaniu zadań określonych w ustawie z dnia 20 lipca 1983 r. o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 41, poz. 185 i Nr 62, poz. 286, z 1984 r. Nr 21, poz. 100 i Nr 31, poz. 173 oraz z 1985 r. Nr 14, poz. 60 i Nr 50, poz. 262) i ustawie z dnia 31 stycznia 1985 r. o drobnej wytwórczości (Dz. U. Nr 3, poz. 11), Rada Państwa i Rada Ministrów uchwalają, co następuje:
§  1.
1. Odbudowa i rozwój uspołecznionych jednostek drobnej wytwórczości jest jednym z naczelnych zadań rad narodowych i terenowych organów administracji państwowej. W tym celu rady narodowe do końca 1986 r. dokonają przeglądu i oceny potrzeb oraz możliwości rozbudowy i rozwoju państwowych przedsiębiorstw terenowych oraz innych uspołecznionych jednostek drobnej wytwórczości, uchwalając - na podstawie projektów przedłożonych przez organy wykonawcze i zarządzające rad - kompleksowe pięcioletnie programy przedsięwzięć w tym zakresie, z uwzględnieniem potrzeb rynkowych i aktywizacji eksportu.
2. W programach, o których mowa w ust. 1, oraz w pracach nad nimi należy uwzględnić w szczególności:
1) bilans istniejących zasobów i surowców lokalnych oraz stan i perspektywy ich wykorzystania, głównie przez lokalny przemysł materiałów budowlanych,
2) wielkość nie zagospodarowanych nadwyżek płodów rolnych oraz stan przechowalnictwa i istniejącej bazy przetwórstwa rolno-spożywczego,
3) racjonalne wykorzystanie i rozmieszczenie siły roboczej oraz potrzeby i możliwości szkolenia zawodowego,
4) wyniki przeglądu nieczynnych, nie dokończonych, bądź nadających się do adaptacji, przejęcia lub wydzierżawienia obiektów gospodarczych jednostek gospodarki uspołecznionej mogących służyć lokalnym jednostkom drobnej wytwórczości,
5) stan i możliwości wykorzystania potencjału wytwórczego jednostek gospodarki uspołecznionej i warunki włączenia go do realizacji miejscowych zadań w zakresie drobnej wytwórczości,
6) możliwości nawiązania współpracy lub kooperacji uspołecznionych jednostek drobnej wytwórczości z przedsiębiorstwami państwowymi bądź ich zakładami, dla których organami założycielskimi nie są terenowe organy administracji państwowej,
7) ocenę skuteczności nadzoru i wpływania na działalność istniejących na danym terenie uspołecznionych jednostek drobnej wytwórczości podległych radom narodowym,
8) kierunki i możliwości podjęcia wspólnych przedsięwzięć w zakresie uspołecznionych jednostek drobnej wytwórczości z sąsiadującymi radami narodowymi,
9) rodzaj i zakres przewidywanych preferencji oraz zachęt finansowych i ulg podatkowych służących rozwojowi uspołecznionych jednostek drobnej wytwórczości, jeśli ich stosowanie leży w zakresie właściwości rad narodowych,
10) wielkość środków, o które ubiegać się będzie rada narodowa z wojewódzkiego funduszu rozwoju drobnej wytwórczości, a także tych, które rada zamierza przeznaczyć z własnych dochodów i nadwyżek budżetowych.
3. Uchwalając program, o którym mowa w ust. 1, każda rada narodowa powinna przyjąć szczegółowy harmonogram wykonawczy oraz ustalić zasady systematycznej kontroli realizacji programu i harmonogramu; przeprowadzenie kontroli należy przewidywać nie rzadziej aniżeli raz w roku.
§  2. Wojewódzkie rady narodowe do końca 1986 r. ustalą - na wniosek wojewodów - szczegółowe zasady pomocy i współdziałania z radami narodowymi stopnia podstawowego na rzecz pełnej realizacji zamierzeń określonych w programach uchwalonych przez te rady.
§  3.
1. Terenowe organy administracji państwowej o właściwości ogólnej zawierać będą z nowo powstającymi uspołecznionymi jednostkami drobnej wytwórczości, podejmującymi działalność wytyczoną w programach rozwoju drobnej wytwórczości na danym terenie, porozumienia, w których - uwzględniając możliwe preferencje i zachęty - określą wysokość i warunki udzielanej pomocy ze środków rady narodowej, niezbędne do rozpoczęcia działalności. Przy zawieraniu porozumień należy mieć na uwadze możliwość udzielania pożyczek na cele rozwojowe ze środków wojewódzkich funduszów rozwoju drobnej wytwórczości.
2. Wojewodowie, po porozumieniu z Ministrem Finansów, przedstawią wojewódzkim radom narodowym szczegółowe propozycje (w ujęciu rocznym i wieloletnim) dotyczące wielkości środków wojewódzkich funduszów rozwoju drobnej wytwórczości, ich źródeł oraz niezbędnej dynamiki dla realizacji ustalonych w programach rad narodowych przedsięwzięć rozwojowych uspołecznionych jednostek drobnej wytwórczości.
3. Rady narodowe przy uchwalaniu swoich budżetów i podziale nadwyżki budżetowej powinny uwzględniać odpowiednio potrzeby odbudowy i rozwoju uspołecznionych jednostek drobnej wytwórczości, w tym państwowych przedsiębiorstw terenowych, w szczególności w postaci zwiększenia wielkości środków przekazywanych do wojewódzkich funduszów rozwoju drobnej wytwórczości.
§  4.
1. Organy założycielskie spowodują przeprowadzenie - przy współudziale terenowych organów administracji państwowej - przeglądu mającego na celu ustalenie trwale nieczynnych i nie wykorzystanych obiektów przemysłowych przedsiębiorstw państwowych i doprowadzą do zbycia tych obiektów przedsiębiorstwom terenowym, z uwzględnieniem warunków określonych w art. 15 ustawy budżetowej na 1986 r.
2. Organy założycielskie zalecą przedsiębiorstwom państwowym rozważenie zawierania umów o współpracy lub kooperacji z przedsiębiorstwami terenowymi i innymi uspołecznionymi jednostkami drobnej wytwórczości, zwłaszcza dla wykorzystania lokalnych zasobów surowcowych i zagospodarowania odpadów materiałowych oraz zbędnych maszyn i urządzeń.
§  5.
1. Rozwój drobnej wytwórczości uzależniony jest w znacznym stopniu od dynamicznej działalności spółdzielczości, jej zakładów i jednostek gospodarczych. Dla stworzenia dogodniejszych warunków działalności produkcyjnej i usługowej zarówno w zakresie tworzenia jednostek i zakładów, jak i rozbudowy już istniejących, stosowanie wszelkich preferencji i ulg finansowo-podatkowych przysługujących uspołecznionym jednostkom drobnej wytwórczości dotyczy także jednostek spółdzielczych w następujących rodzajach zakładów drobnej wytwórczości:
1) małe piekarnie, masarnie, młyny gospodarcze i zakłady związane bezpośrednio z obsługą i zaopatrzeniem ludności i potrzebami rolnictwa,
2) zakłady przetwórstwa rolno-spożywczego, a zwłaszcza przechowalnictwa owoców, warzyw i runa leśnego,
3) zakłady usług bytowych i remontowych dla ludności w miastach i wsiach,
4) zakłady remontów i konserwacji maszyn rolniczych, wytwarzania niektórych narzędzi do produkcji rolnej oraz usług związanych z techniczną obsługą rolnictwa,
5) zakłady produkcji materiałów budowlanych na bazie surowców lokalnych i odpadowych.
2. Terenowe organy administracji państwowej o właściwości ogólnej przedłożą radom narodowym propozycje w zakresie ulg i zachęt organizacyjnych oraz finansowo-podatkowych w odniesieniu do jednostek spółdzielczych drobnej wytwórczości, których stosowanie leży w zakresie właściwości rad narodowych.
§  6. W projekcie narodowego planu społeczno-gospodarczego na lata 1986-1990 należy uwzględnić potrzeby związane z rozwojem uspołecznionych jednostek drobnej wytwórczości, w tym państwowych przedsiębiorstw terenowych, w szczególności w zakresie materiałów, paliw, energii, maszyn i urządzeń, z uwzględnieniem remontów parku maszynowego oraz budowy, modernizacji i konserwacji obiektów służących działalności wytwórczej i usługowej w terenie.
§  7. Minister Finansów przygotuje i przedstawi Radzie Ministrów projekt rozporządzenia w sprawie ulg, i preferencji podatkowych sprzyjających rozwojowi uspołecznionych jednostek drobnej wytwórczości, w tym zwłaszcza nowo powstających jednostek.
§  8. Przewodniczący Komisji Planowania przy Radzie Ministrów - w porozumieniu z Ministrem Finansów, Ministrem Handlu Wewnętrznego i Usług, Ministrem Pracy, Płac i Spraw Socjalnych oraz Prezesem Głównego Urzędu Statystycznego - skoordynuje wdrożenie uproszczonych zasad wewnętrznej organizacji i planowania rozliczeń z budżetem oraz rachunkowości i sprawozdawczości dla uspołecznionych jednostek drobnej wytwórczości zatrudniających nie więcej niż 50 osób.
§  9.
1. Uznaje się za niezbędne zwiększenie dostępności kredytów oraz wprowadzenie ułatwień kredytowania przedsięwzięć związanych z rozwojem drobnej wytwórczości; preferencyjne kredyty bankowe nisko oprocentowane przysługiwać powinny na modernizację obiektów przemysłowych (gospodarczych) przeprowadzoną w okresie nie dłuższym niż 1 rok i budowę (rozbudowę) takich obiektów bądź uruchomienie (zagospodarowanie) nieczynnych, wykonane w okresie nie dłuższym niż 2 lata.
2. Minister Finansów w porozumieniu z Prezesem Narodowego Banku Polskiego określi szczegółowe zasady pokrywania kosztów niżej oprocentowanych kredytów preferencyjnych, uwzględniając stopień przyspieszenia prac związanych z budową lub rozbudową obiektów, o których mowa w ust 1, a także biorąc pod uwagę udział produkcji eksportowej w produkcji ogółem.
§  10.
1. Przepisy o okresowym zakazie podwyższania cen umownych, wydawane na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o cenach (Dz. U. z 1985 r. Nr 49, poz. 261) - nie dotyczą towarów wytwarzanych przez uspołecznione jednostki drobnej wytwórczości powstałe po wejściu w życie uchwały.
2. Minister Finansów zwolni uspołecznione jednostki drobnej wytwórczości powstałe po wejściu w życie uchwały z obowiązków przestrzegania okresowych maksymalnych wskaźników wzrostu cen umownych oraz informowania izb skarbowych o zamiarze podwyższenia ceny umownej, wprowadzonych na podstawie art. 13 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o cenach.
§  11. Jeżeli budowa (rozbudowa) obiektów bądź przygotowanie do lokalnej eksploatacji złóż surowcowych służących rozwojowi drobnej wytwórczości jest przedsięwzięciem realizowanym w ramach czynu społecznego, zalicza się je do kategorii czynów, które mogą być wspierane dotacją Państwa w wysokości do 80% ogólnej wartości czynu społecznego.
§  12. Przepisy uchwały mają odpowiednie zastosowanie do działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, jednostek uspołecznionego handlu oraz spółdzielni i zakładów własnych związków spółdzielni.
§  13. Rady narodowe i ich organy dołożą wszelkich starań, aby dla wykonania zadań związanych z tworzeniem i rozbudową państwowych przedsiębiorstw terenowych oraz rozwojem innych uspołecznionych jednostek drobnej wytwórczości skutecznie inspirować i pożytkować obywatelskie inicjatywy i zaangażowanie, a także współpracę z działającymi na ich terenie organizacjami społecznymi, zawodowymi, spółdzielczymi i samorządowymi.
§  14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 1986 r.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020