Ogólne warunki umów o przekazanie i umów zlecenia obsługi gwarancyjnej między jednostkami gospodarki uspołecznionej.

M.P.86.1.1
UCHWAŁA Nr 193
RADY MINISTRÓW
z dnia 2 grudnia 1985 r.
w sprawie ogólnych warunków umów o przekazanie i umów zlecenia obsługi gwarancyjnej między jednostkami gospodarki uspołecznionej.
W celu lepszego zaspokojenia potrzeb społecznych w dziedzinie obsługi gwarancyjnej i przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu towarów bez zapewnienia należytej obsługi gwarancyjnej oraz na podstawie art. 384 Kodeksu cywilnego Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1.
1. Ustala się ogólne warunki umów o przekazanie obsługi gwarancyjnej między jednostkami gospodarki uspołecznionej udzielającymi gwarancji, będącymi producentami lub importerami, a jednostkami gospodarki uspołecznionej kupującymi towary w celu dalszej odprzedaży oraz umów zlecenia obsługi gwarancyjnej między jednostkami gospodarki uspołecznionej udzielającymi gwarancji, będącymi producentami lub importerami towarów, a jednostkami gospodarki uspołecznionej, do których statutowej działalności należy dokonywanie określonych napraw towarów.
2. Przepisy uchwały stosuje się odpowiednio do umów zlecenia obsługi gwarancyjnej jednostkom gospodarki uspołecznionej, do których statutowej działalności należy dokonywanie określonych napraw towarów przez uspołecznione jednostki handlu udzielające gwarancji.
§  2.
1. W sprawach nie uregulowanych w uchwale do umów o przekazanie i umów zlecenia obsługi gwarancyjnej stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, co dotyczy w szczególności przepisów o wykonaniu zobowiązań i skutkach ich niewykonania.
2. Strony są obowiązane zastrzec w umowie, iż naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w zakresie dotyczącym dostarczania części zamiennych i towarów w celu uzupełnienia rezerw ustalonych w umowie nastąpi przez zapłatę określonej kary umownej, której w razie niezapłacenia w terminie druga strona jest obowiązana dochodzić.
3. Jeżeli strony nie zastrzegły kar umownych, o których mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio w tym zakresie postanowienia ogólnych warunków umów sprzedaży i umów dostawy między jednostkami gospodarki uspołecznionej.
4. Strony mogą zastrzec w umowie o przekazanie i umowie zlecenia obsługi gwarancyjnej, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania innych niż wymienione w ust. 1 świadczeń dodatkowych oraz ustalonych świadczeń uzupełniających nastąpi przez zapłatę określonej kary umownej.
§  3.
1. Strony mogą swobodnie kształtować warunki umów o przekazanie i umów zlecenia obsługi gwarancyjnej, z wyjątkiem praw i obowiązków uregulowanych w sposób bezwzględnie obowiązujący w uchwale.
2. Postanowienia umowne sprzeczne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami uchwały są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy uchwały.
3. W sprawach nie uregulowanych w umowach, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy uchwały.
§  4. Użyte w uchwale określenia oznaczają:
1) obsługa gwarancyjna - wykonywanie obowiązków wynikających z gwarancji,
2) gwarant - jednostkę gospodarki uspołecznionej udzielającą gwarancji, będącą producentem lub importerem oznaczonych towarów albo sprzedawcą udzielającym gwarancji,
3) przejmujący obsługę gwarancyjną - jednostkę gospodarki uspołecznionej kupującą towary w celu dalszej odprzedaży, która na podstawie umowy przejęła obsługę gwarancyjną,
4) przyjmujący zlecenie obsługi gwarancyjnej - jednostkę gospodarki uspołecznionej, do której statutowej działalności należy dokonywanie określonych napraw rzeczy,
5) czynności obsługi gwarancyjnej - czynność lub zespół czynności obejmujących:
a) badanie rzeczy objętej gwarancją w zakresie wad zgłoszonych przez uprawnionego z gwarancji i innych wad tkwiących w rzeczy,
b) kwalifikowanie stwierdzonych wad oraz ustalenie sposobu ich usunięcia,
c) wykonanie obowiązków gwarancyjnych stosownie do wyników czynności wymienionych pod lit. a) i b),
d) dokonywanie czynności warunkujących realizację uprawnień z tytułu gwarancji, w szczególności przeglądów gwarancyjnych i koniecznych zabiegów konserwacyjnych,
6) zakład obsługi gwarancyjnej - punkt usługowy jednostki gospodarki uspołecznionej, wykonujący w całości lub w części czynności obsługi gwarancyjnej albo przyjmujący zgłoszenie wad rzeczy, oraz sezonową ekipę naprawczą.
§  5. Jeżeli gwarant nie organizuje własnej sieci obsługi gwarancyjnej oznaczonych towarów lub sieć ta jest niewystarczająca do zaspokojenia potrzeb uprawnionych z gwarancji, powinien zawrzeć umowę o przekazanie obowiązków wynikających z gwarancji przejmującemu obsługę gwarancyjną albo zlecić w całości lub w części obsługę gwarancyjną przyjmującemu zlecenie obsługi gwarancyjnej.
§  6.
1. Przez umowę o przekazanie obsługi gwarancyjnej przejmujący obsługę gwarancyjną przejmuje na czas oznaczony lub nie oznaczony obowiązki gwaranta w stosunku do dalszych nabywców określonych towarów i zwalnia go od ich świadczenia oraz zobowiązuje się spełniać świadczenia gwarancyjne na rzecz uprawnionych z gwarancji, a gwarant zobowiązuje się do zapłacenia umówionego wynagrodzenia i spełniania świadczeń dodatkowych.
2. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania świadczeń gwarancyjnych przez przejmującego obsługę gwarancyjną, zwolnienie od obowiązków gwaranta, o którym mowa w ust. 1, nie jest skuteczne w stosunku do uprawnionego z gwarancji.
§  7. Przez umowę zlecenia obsługi gwarancyjnej przyjmujący zlecenie zobowiązuje się na czas oznaczony lub nie oznaczony wykonywać określone w umowie czynności obsługi gwarancyjnej oznaczonych towarów na rzecz uprawnionych z gwarancji, a gwarant zobowiązuje się do zapłacenia umówionego wynagrodzenia i spełnienia świadczeń dodatkowych.
§  8. W umowach wymienionych w § 6 i 7 wynagrodzenie może być określone w formie zwrotu poniesionych uzasadnionych kosztów obsługi z doliczeniem zysku lub kosztów robocizny napraw gwarancyjnych od sztuki towaru według rachunku albo w formie ryczałtu gwarancyjnego, odpowiadającego:
1) ogólnej kwocie kosztów obsługi gwarancyjnej określonych towarów,
2) ustalonej prowizji od ilości sprzedanych lub naprawionych sztuk towarów,
3) przewidywanym kosztom napraw towarów,
4) rabatowi udzielonemu gwarantowi od sumy należnej za towar dostarczony przejmującemu obsługę gwarancyjną.
§  9.
1. W razie określenia w umowie kosztowego rozliczenia wynagrodzenia za obsługę gwarancyjną, do kosztów wlicza się koszty usunięcia wady towaru, z wyłączeniem kosztów wadliwego wykonania czynności obsługi gwarancyjnej.
2. Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, do kosztów wymienionych w ust. 1 wlicza się koszty transportu towaru do zakładu obsługi gwarancyjnej lub dojazdu ekipy naprawczej do miejsca, w którym znajduje się towar wymagający czynności obsługi gwarancyjnej, i z powrotem.
§  10.
1. Świadczeniami dodatkowymi gwaranta z umowy o przekazanie obsługi gwarancyjnej lub umowy zlecenia obsługi gwarancyjnej są w szczególności:
1) przekazanie dokumentacji technicznej i instrukcji naprawy lub wykonania technicznej obsługi towaru,
2) pokrycie umówionej części kosztów zorganizowania lub uzupełnienia i wyposażenia techniczno-materiałowego koniecznej sieci zakładów lub stanowisk obsługi gwarancyjnej w odniesieniu do towarów wprowadzonych do obrotu,
3) zaopatrywanie przejmującego obsługę gwarancyjną lub przyjmującego zlecenie obsługi gwarancyjnej w:
a) części zamienne, zespoły, podzespoły i inne materiały niezbędne do usuwania wad rzeczy,
b) towary pełnowartościowe do wymiany rzeczy wadliwej na rzecz wolną od wad,
c) towary poddane renowacji, jeżeli gwarancja zawiera zobowiązanie gwaranta do dostarczenia uprawnionemu z gwarancji na jego żądanie rzeczy wolnej od wad do zastępczego używania do czasu usunięcia wady lub wymiany rzeczy wadliwej,

- w celu umożliwienia utworzenia umówionej rezerwy tych rzeczy.

2. Uzupełnienie rezerw towarów określonych w ust. 1 pkt 3 powinno nastąpić na żądanie przejmującego obsługę gwarancyjną lub przyjmującego zlecenie obsługi gwarancyjnej albo upoważnionych zakładów obsługi gwarancyjnej.
3. W umowie o przekazanie obsługi gwarancyjnej lub w umowie zlecenia obsługi gwarancyjnej strony nie mogą wyłączyć poszczególnych świadczeń dodatkowych, wymienionych w ust. 1, a mogą tylko określić zakres swych obowiązków i uprawnień co do poszczególnych świadczeń dodatkowych.
§  11.
1. Strony mogą umówić się, że stosownie do potrzeb gwarant udzieli pomocy w organizowaniu lub uzupełnieniu albo funkcjonowaniu zakładów i stanowisk obsługi gwarancyjnej przez spełnienie na rzecz przejmującego obsługę gwarancyjną lub przyjmującego zlecenie obsługi gwarancyjnej następujących świadczeń uzupełniających:
1) udzielenie poręczenia kredytu bankowego na zorganizowanie lub uzupełnienie sieci zakładów lub stanowisk obsługi gwarancyjnej,
2) przekazanie specjalistycznych maszyn, narzędzi, urządzeń kontrolno-pomiarowych lub innych niezbędnych składników wyposażenia technicznego zakładów i stanowisk obsługi gwarancyjnej,
3) przeprowadzenie instruktażu i szkolenia technicznego pracowników zakładów obsługi gwarancyjnej,
4) odbieranie towarów wadliwych nie podlegających naprawie i ich części składowych nadających się do renowacji,
5) dostarczenie środka transportu dostosowanego do przewozu wadliwych rzeczy do naprawy albo do dojazdu do naprawy lub do dojazdu na miejsce znajdowania się wadliwych rzeczy w celu dokonania naprawy,
6) delegowanie ekip remontowych w okresie sezonowej eksploatacji rzeczy przeznaczonych do pracy w rolnictwie,
7) wspólne wykonywanie określonych czynności obsługi lub skomplikowanych napraw rzeczy.
2. Strony mogą umówić się, że przejmujący obsługę gwarancyjną lub przyjmujący zlecenie obsługi gwarancyjnej będzie wykonywał na rzecz gwaranta w szczególności następujące świadczenia uzupełniające:
1) dokonywał renowacji części zamiennych, zespołów lub podzespołów,
2) dostarczał części zamienne lub określone materiały złomowe nadające się do wykorzystania,
3) spełniał inne czynności związane z obsługą gwarancyjną towarów.
§  12.
1. Umowy o przekazanie obsługi gwarancyjnej lub umowy zlecenia obsługi gwarancyjnej powinny być zawarte na piśmie.
2. Umowy, o których mowa w ust. 1, powinny określać dogodną dla nabywców towarów organizację obsługi gwarancyjnej na rynku krajowym lub lokalnym, na którym są zbywane towary.
§  13.
1. Umowa o przekazanie obsługi gwarancyjnej nie może wyłączyć z obsługi określonej części, zespołu lub podzespołu maszyny, aparatu, sprzętu i urządzenia technicznego oraz ustalać, że obsługę w tym zakresie będzie wykonywał oznaczony producent finalny towaru.
2. Informacja o przekazaniu lub zleceniu obsługi gwarancyjnej w określonym zakresie, a także o bezpośrednim wykonaniu przez gwaranta oznaczonych czynności obsługi gwarancyjnej powinna być zamieszczona w dokumencie gwarancyjnym towaru.
§  14. Strony mogą umówić się, że przejmujący obsługę gwarancyjną będzie wystawiał dokumenty gwarancyjne oznaczonych towarów, z tym że nie zwalnia to gwaranta od ponoszenia odpowiedzialności, o której mowa w § 6 ust. 2.
§  15. Przejmujący obsługę gwarancyjną może zlecić na czas oznaczony wykonanie niektórych czynności obsługi gwarancyjnej przyjmującemu zlecenie obsługi gwarancyjnej oznaczonych towarów.
§  16. W umowie o przekazanie obsługi gwarancyjnej lub w umowie zlecenia obsługi gwarancyjnej strony mogą ustalać szczegółowo prawa i obowiązki, a zwłaszcza określić częstotliwość, termin i sposób wykonania dyspozycji w zakresie świadczeń dodatkowych i uzupełniających.
§  17. W umowie strony mogą ustalić, że przejmujący obsługę lub przyjmujący zlecenie obsługi - w razie zaistnienia wady maszyn i sprzętu rolniczego w okresie sezonowych prac polowych - będzie dostarczał uprawnionym z gwarancji na ich żądanie do zastępczego używania rzecz renowowaną lub nową tego samego rodzaju wolną od wad, gdy przewiduje się, że naprawa rzeczy wadliwej będzie trwać dłużej, niż określono w dokumencie gwarancyjnym.
§  18.
1. Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, gwarant jest obowiązany dostarczać części zamienne, podzespoły, zespoły i inne materiały oraz towary w celu uzupełnienia rezerw własnym staraniem i na swój koszt do ustalonych punktów odbioru, a przejmujący obsługę gwarancyjną lub przyjmujący zlecenie obsługi gwarancyjnej jest obowiązany własnym staraniem i na swój koszt rozprowadzać je do zakładów obsługi gwarancyjnej.
2. Dowód wydania towaru, części zamiennych, podzespołów, zespołów i innych materiałów powinien określać ilość, rodzaj i wartość jednostkową oraz wartość całej dostarczonej partii.
§  19.
1. W umowie strony powinny zastrzec, że przejmujący obsługę lub przyjmujący zlecenie obsługi będzie spełniał świadczenia, do których jest zobowiązany gwarant na podstawie odrębnych przepisów.
2. W umowie o przekazanie lub umowie zlecenia obsługi gwarancyjnej strony nie mogą wyłączyć lub ograniczyć świadczeń, do których jest zobowiązany gwarant z mocy odrębnych przepisów.
§  20.
1. Umowa o przekazanie obsługi gwarancyjnej lub umowa zlecenia obsługi gwarancyjnej może określić także warunki wykonywania przez przejmującego obsługę gwarancyjną lub przyjmującego zlecenie obsługi gwarancyjnej czynności konserwacji i naprawy określonych towarów, nie wynikające z gwarancji.
2. Warunki wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1, nie mogą wyłączyć obowiązku gwaranta spełniania świadczeń dodatkowych, określonych w § 10 do końca terminu oznaczonego okresu eksploatacji towaru.
§  21. Umowa o przekazanie obsługi gwarancyjnej lub umowa zlecenia obsługi gwarancyjnej powinna określać tryb i metody kontroli przeprowadzanych przez gwaranta co do celowości, prawidłowości i rzetelności wykonywania czynności obsługi gwarancyjnej oraz merytorycznej zasadności rachunków w systemie kosztowym wynagrodzenia za obsługę gwarancyjną.
§  22. Strony nie mogą w umowie ograniczyć odpowiedzialności przejmującego obsługę gwarancyjną lub przyjmującego zlecenie obsługi gwarancyjnej za wady naprawy gwarancyjnej i szkody uprawnionego z gwarancji, jak również szkody wyrządzone gwarantowi przez pracowników obsługi przy wykonywaniu powierzonych im czynności obsługi gwarancyjnej.
§  23. Zawarte przed dniem wejścia w życie uchwały umowy o przekazanie obsługi gwarancyjnej oraz umowy zlecenia obsługi gwarancyjnej nie odpowiadające warunkom określonym w bezwzględnie obowiązujących przepisach uchwały podlegają dostosowaniu do przepisów uchwały w terminie 3 miesięcy pod rygorem ich nieważności.
§  24. Do umów o przekazanie obsługi gwarancyjnej oraz umów zlecenia obsługi gwarancyjnej, zawartych przed dniem wejścia w życie uchwały, z wyłączeniem umów, o których mowa w § 23, stosuje się przepisy uchwały, jeżeli chodzi o skutki zdarzeń, które nastąpiły po dniu jej wejścia w życie.
§  25. Uchwała wchodzi w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1986.1.1

Rodzaj: Uchwała
Tytuł: Ogólne warunki umów o przekazanie i umów zlecenia obsługi gwarancyjnej między jednostkami gospodarki uspołecznionej.
Data aktu: 02/12/1985
Data ogłoszenia: 30/01/1986
Data wejścia w życie: 01/03/1986