Zm.: uchwała w sprawie zasad realizacji i finansowania uspołecznionego budownictwa mieszkaniowego.

UCHWAŁA Nr 16
RADY MINISTRÓW
z dnia 23 stycznia 1973 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad realizacji i finansowania uspołecznionego budownictwa mieszkaniowego.

Rada Ministrów w porozumieniu z Centralną Radą Związków Zawodowych i po zasięgnięciu opinii Centralnego Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego uchwala, co następuje:
§  1.
W uchwale nr 281 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 1971 r. w sprawie zasad realizacji i finansowania uspołecznionego budownictwa mieszkaniowego (Monitor Polski Nr 60, poz. 398) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 6 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2. Wysokość kredytu bankowego przyznawanego na budownictwo jednorodzinne, realizowane przez spółdzielcze zrzeszenia budowy domów jednorodzinnych, nie może przekroczyć 60%, a w razie budowy na terenie wszystkich wsi oraz na terenie miast liczących nie więcej niż 2.000 mieszkańców dla zatrudnionych w tych miejscowościach nauczycieli oraz osób zaliczanych do fachowego personelu służby zdrowia i służby rolnej - 80% normatywnych kosztów budowy domu (lokalu) o powierzchni użytkowej do 110 m2.

3. Minister Finansów w porozumieniu z Ministrem Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska i Centralną Radą Związków Zawodowych oraz po zasięgnięciu opinii Centralnego Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego zróżnicuje oprocentowanie kredytu bankowego udzielanego na budownictwo jednorodzinne realizowane przez spółdzielcze zrzeszenia budowy domów jednorodzinnych, zwiększając przy większym kredycie wysokość jego oprocentowania.";

2)
w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Warunkiem przyznania kredytu bankowego na spółdzielcze budownictwo jednorodzinne realizowane przez spółdzielcze zrzeszenia budowy domów jednorodzinnych - niezależnie od wymagań, o których mowa w ust. 1 - jest zgromadzenie wkładów własnych w wysokości co najmniej 20% globalnych kosztów budowy domów jednorodzinnych (lokali w małych domach mieszkalnych).";

3)
§ 8 otrzymuje brzmienie:

"§ 8. 1. Zobowiązuje się Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska, do ustalania w porozumieniu z Ministrem Finansów i Centralną Radą Związków Zawodowych oraz po zasięgnięciu opinii Centralnego Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego wysokości wkładów własnych członków spółdzielni na mieszkania lokatorskie i własnościowe w spółdzielczym budownictwie wielorodzinnym oraz na mieszkania własnościowe w spółdzielczym budownictwie niskim, realizowanym przez spółdzielnie mieszkaniowe lokatorsko-własnościowe i spółdzielnie budowlano-mieszkaniowe w zabudowie zwartej (szeregowe, małe domy mieszkalne itp.) - w formie stawek ryczałtowych, liczonych w złotych za 1 m2 powierzchni użytkowej mieszkania.

2. Stawki ryczałtowe powinny być zróżnicowane w zależności od wielkości miasta, strefy zabudowy oraz stopnia wyposażenia mieszkania. Powinny one być ustalane na okresy trzyletnie.

3. Do spółdzielczego budownictwa niskiego, realizowanego przez spółdzielnie mieszkaniowe lokatorsko-własnościowe i spółdzielnie budowlano-mieszkaniowe w zabudowie zwartej, mają zastosowanie zasady finansowania spółdzielczego budownictwa wielorodzinnego w odniesieniu do mieszkań własnościowych.";

4)
w § 11 i 12 oraz w § 14 ust. 1 wyrazy "na terenie wsi oraz na terenie osiedli i miast liczących do 2.000 mieszkańców" zastępuje się wyrazami "na terenie wszystkich wsi oraz na terenie miast liczących nie więcej niż 2.000 mieszkańców";
5)
w § 14 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

"3. Okres spłaty kredytu na uzupełnienie wkładów własnych nie może przekraczać 5 lat.

4. Szczegółowe warunki oraz tryb udzielania i spłaty kredytu bankowego, o którym mowa w ust. 1, określi Minister Finansów w porozumieniu z Ministrem Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska po zasięgnięciu opinii Centralnej Rady Związków Zawodowych.";

6)
po § 14 dodaje się § 14a w brzmieniu:

"§ 14a. 1. W uzasadnionych wypadkach osobom ubiegającym się o spółdzielcze mieszkania lokatorskie może być przyznana pomoc bezzwrotna na częściowe uzupełnienie wkładów własnych.

2. Pomocy, o której mowa w ust. 1, udzielają w ramach środków przewidzianych na ten cel w budżetach terenowych organy do spraw lokalowych prezydiów rad narodowych miast wyłączonych z województw, prezydiów powiatowych rad narodowych (rad narodowych miast stanowiących powiaty); prezydia rad narodowych miast wyłączonych z województw mogą uprawnienia do udzielania pomocy przekazać organom do spraw lokalowych prezydiów dzielnicowych rad narodowych.

3. Pomoc, o której mowa w ust. 1, może być przyznana:

1) w granicach do 80% wymaganego wkładu:

a) osobom, których miesięczny dochód netto w przeliczeniu na 1 członka rodziny nie przekracza 800 zł,

b) osobom przekwaterowywanym z budynków przeznaczonych do rozbiórki lub zniszczonych na skutek klęski żywiołowej, przekwaterowywanym z mieszkań niezbędnych jednostkom gospodarki uspołecznionej, ciężko poszkodowanym inwalidom - pod warunkiem, że wymienione osoby nie uzyskają na ten cel pomocy bezzwrotnej z innego źródła, a ich miesięczny dochód netto przypadający na 1 członka rodziny nie przekracza 1.200 zł,

2) w szczególnie uzasadnionych wypadkach w granicach do 40% wymaganego wkładu - osobom, których miesięczny dochód netto w przeliczeniu na 1 członka rodziny nie przekracza 1.000 zł.

4. Szczegółowe warunki i tryb udzielania bezzwrotnej pomocy na uzupełnienie wkładów ustali Minister Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska po zasięgnięciu opinii Centralnej Rady Związków Zawodowych."

§  2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021