Oprocentowanie nie zagospodarowanych maszyn i urządzeń.

M.P.70.28.233
UCHWAŁA Nr 132
RADY MINISTRÓW
z dnia 11 sierpnia 1970 r.
w sprawie oprocentowania nie zagospodarowanych maszyn i urządzeń.
W związku ze stwierdzeniem znacznego nieuzasadnionego stanu zapasów maszyn i urządzeń, pozostających w magazynach inwestycyjnych, nie przewidzianych do zagospodarowania w najbliższym czasie, Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1.
1. Przedsiębiorstwa podległe Ministrom: Przemysłu Ciężkiego, Przemysłu Maszynowego, Przemysłu Chemicznego, Górnictwa i Energetyki, Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego, Przemysłu Lekkiego, Przemysłu Spożywczego i Skupu, Łączności oraz Komunikacji sporządzą w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie uchwały, według stanu na dzień 30 czerwca 1970 r., wykazy maszyn i urządzeń, które znajdowały się w magazynach inwestycyjnych w dniu 31 grudnia 1969 r. i nie są przewidziane do przekazania do montażu w 1970 r. lub najpóźniej w I kwartale 1971 r.
2. Wykazami, o których mowa w ust. 1, należy objąć maszyny i urządzenia o wartości jednostkowej ponad 200 tys. zł pochodzące z produkcji krajowej oraz maszyny i urządzenia o wartości jednostkowej ponad 100 tys. zł pochodzące z importu. W wykazach należy ująć odrębnie:
1) w kwotach zbiorczych maszyny i urządzenia objęte normatywami czasowymi oddawania do montażu i eksploatacji i podlegające rygorom ustalonym w uchwale nr 189 Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 1962 r. w sprawie wzmożenia kontroli nad zamawianiem i montażem maszyn (Monitor Polski Nr 51, poz. 249) oraz oddzielnie
2) specyfikację maszyn i urządzeń nie objętych normatywami i nie podlegających rygorom wynikającym z uchwały nr 189 Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 1962 r.
3. Wykazy określone w ust. 2 przedsiębiorstwa przedłożą właściwym dla nich oddziałom banków finansujących inwestycje, jednostkom nadrzędnym i Głównemu Urzędowi Statystycznemu w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie uchwały.
4. Ministrowie przedłożą Prezesowi Narodowego Banku Polskiego i Głównemu Urzędowi Statystycznemu w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie uchwały zbiorcze zestawienie (w układzie według zjednoczeń) maszyn i urządzeń wymienionych w ust. 2.
§  2.
1. Przedsiębiorstwa zobowiązane są płacić do budżetu odsetki za zwłokę w zagospodarowaniu maszyn i urządzeń objętych wykazami określonymi w § 1 ust. 2 pkt 2 za czas od 1 października 1970 r. do dnia ich zamontowania lub upłynnienia w wysokości 8% w stosunku rocznym od wartości maszyn i urządzeń pochodzenia krajowego oraz 12% od wartości maszyn i urządzeń pochodzących z importu.
2. Odsetki określone w ust. 1 przedsiębiorstwa odprowadzają do budżetu w okresach kwartalnych, w ciężar rachunku strat i zysków, a przedsiębiorstwa w budowie - w ciężar strat inwestycyjnych.
3. Maszyny i urządzenia objęte wykazami określonymi w § 1 ust. 2 pkt 1 podlegają oprocentowaniu na dotychczasowych zasadach ustalonych w uchwale nr 189 Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 1962 r.
§  3. W razie stwierdzenia, że przedsiębiorstwa nie dokładają dostatecznej staranności w zagospodarowaniu lub upłynnieniu zapasów maszyn i urządzeń, banki mogą stosować odpowiednie środki oddziaływania kredytowego w formie podwyższonych odsetek od kredytów obrotowych.
§  4. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020