Zezwolenie na otwieranie i prowadzenie dla osób fizycznych - cudzoziemców dewizowych oprocentowanych rachunków bankowych w walucie zagranicznej.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 9 grudnia 1967 r.
w sprawie zezwolenia na otwieranie i prowadzenie dla osób fizycznych - cudzoziemców dewizowych oprocentowanych rachunków bankowych w walucie zagranicznej.

Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy dewizowej z dnia 28 marca 1952 r. (Dz. U. Nr 21, poz. 133) oraz § 21 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 kwietnia 1952 r. w sprawie wykonania ustawy dewizowej (Dz. U. z 1952 r. Nr 21, poz. 137, z 1956 r. Nr 50, poz. 223 i z 1963 r. Nr 26, poz. 155) zarządza się, co następuje:
§  1.
Zezwala się Bankowi Handlowemu w Warszawie S.A. i Bankowi Polska Kasa Opieki S.A. na otwieranie i prowadzenie dla osób fizycznych będących cudzoziemcami dewizowymi oprocentowanych rachunków bankowych w walucie zagranicznej, zwanych dalej "oprocentowanymi rachunkami walutowymi cudzoziemców dewizowych".
§  2.
Na oprocentowane rachunki walutowe cudzoziemców dewizowych mogą być przyjmowane kwoty w zagranicznych walutach wymienialnych, określonych przez Narodowy Bank Polski.
§  3.
Oprocentowane rachunki walutowe cudzoziemców dewizowych mogą być zasilane z zachowaniem przepisu § 2:
1)
kwotami przekazów bankowych i pocztowych z zagranicy oraz kwotami z realizacji czeków imiennych i akredytyw pieniężnych,
2)
wpłatami w banknotach i monetach oraz kwotami z realizacji czeków na okaziciela - w granicach kwot uwidocznionych w pisemnej deklaracji przywozu, potwierdzonej przez polski graniczny urząd celny,
3)
kwotami z innych oprocentowanych rachunków walutowych cudzoziemców dewizowych oraz z nie oprocentowanych rachunków zagranicznych specjalnych, prowadzonych na warunkach przewidujących możliwość dysponowania wypłat za granicę.
§  4.
Wysokość odsetek od wkładów na oprocentowanych rachunkach walutowych cudzoziemców dewizowych ustala corocznie Bank Handlowy w Warszawie S.A. za zgodą Ministra Finansów. Odsetki dolicza się do wkładu w takiej walucie, w jakiej rachunek jest prowadzony.
§  5.
1.
Wkładem na oprocentowanym rachunku walutowym cudzoziemca dewizowego wolno dysponować na zagranicę i w kraju bez osobnego zezwolenia dewizowego.
2.
Wypłaty w gotówce na zaspokojenie należności krajowców dewizowych mogą być dokonywane tylko w walucie polskiej, z zachowaniem obowiązującego kursu walut obcych.
3.
Posiadacz rachunku może podjęte zagraniczne środki płatnicze wywieźć za granicę bez osobnego zezwolenia dewizowego. Uprawnienie do ich wywozu stwierdza w każdym poszczególnym wypadku w formie umożliwiającej należytą kontrolę dewizową graniczną bank prowadzący oprocentowany rachunek walutowy cudzoziemca dewizowego.
§  6.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Biura rachunkowe czekają trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1967.70.342

Rodzaj: Zarządzenie
Tytuł: Zezwolenie na otwieranie i prowadzenie dla osób fizycznych - cudzoziemców dewizowych oprocentowanych rachunków bankowych w walucie zagranicznej.
Data aktu: 09/12/1967
Data ogłoszenia: 21/12/1967
Data wejścia w życie: 21/01/1968