Szerokość stref ochronnych ustanawianych dla ochrony powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczaniem.

ZARZĄDZENIE
PREZESA CENTRALNEGO URZĘDU GOSPODARKI WODNEJ
z dnia 30 maja 1967 r.
w sprawie szerokości stref ochronnych ustanawianych dla ochrony powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczaniem.

Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 21 kwietnia 1966 r. o ochronie powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczaniem (Dz. U. Nr 14, poz. 87) oraz § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 marca 1967 r. w sprawie stref ochronnych ustanawianych dla ochrony powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczaniem (Dz. U. Nr 15, poz. 66) zarządza się, co następuje:
§  1.
1.
Zakłady wydalające substancje (wyziewy) zanieczyszczające powietrze atmosferyczne zalicza się w zależności od rodzaju produkcji do jednej z pięciu klas, dla których szerokość strefy ochronnej wynosi:
1)
klasa I - 1.000 m,
2)
klasa II - 500 m,
3)
klasa III - 300 m,
4)
klasa IV - 100 m,
5)
klasa V - 50 m.
2.
Szerokość strefy ochronnej mierzy się w linii prostej źródła zanieczyszczenia.
§  2.
Podział zakładów wydalających substancje (wyziewy) zanieczyszczające powietrze atmosferyczne według klas określonych w § 1 ustala załącznik do zarządzenia.
§  3.
1.
Szerokość strefy ochronnej, inną niż określona w § 1 ust. 1, ustala się dla poszczególnych zakładów wymienionych w załączniku do zarządzenia w wypadkach uzasadnionych:
1)
miejscowymi warunkami klimatycznymi i topograficznymi,
2)
wielkością stężeń substancji lub wyziewów oraz rozmiarami ich rozprzestrzeniania się,
3)
stosowaną technologią,
4)
urządzeniami oczyszczającymi zakładu.
2.
Dla zakładów nie określonych w załączniku do zarządzenia oraz dla kompleksów zakładów, będących zbiorczym źródłem zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, szerokość strefy ochronnej ustala się, biorąc pod uwagę rodzaj ich produkcji oraz warunki określone w ust. 1.
3.
Dla zakładów rzemieślniczych i usługowych zaliczonych do jednej z klas (§ 2) można, w zależności od stosowanej technologii, ustalić szerokość strefy ochronnej przewidzianą dla klasy o jeden stopień niższej, a w razie zaliczenia tych zakładów do klasy IV lub V - odstąpić od ustanowienia strefy ochronnej.
§  4.
Ustalenia szerokości strefy według zasad określonych w § 3 dokonuje się w trybie ustalonym w § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 marca 1967 r. w sprawie stref ochronnych ustanawianych dla ochrony powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczaniem (Dz. U. Nr 15, poz. 66).
§  5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

PODZIAŁ ZAKŁADÓW WEDŁUG KLAS

1.

Produkcja chemiczna.

Klasa I - szerokość strefy ochronnej 1.000 m.
1.
Produkcja nawozów sztucznych i azotowych w postaci azotanów.
2.
Produkcja kwasu azotowego oraz innych kwasów, przy których otrzymywaniu występują tlenki azotu.
3.
Produkcja półfabrykatów przemysłu barwników anilinowych szeregu eterowego i benzenowego; zakład o ogólnej zdolności produkcyjnej powyżej 1.000 t na rok.
4.
Produkcja półfabrykatów szeregu naftalenowego i antracenowego; zakład o ogólnej zdolności produkcyjnej powyżej 2.000 t na rok.
5.
Produkcja celulozy i półcelulozy metodą jedno- lub dwusiarczynową, z przygotowywaniem warzelnych roztworów metodą spalania siarki lub innych materiałów zawierających siarkę.
6.
Produkcja gazu świetlnego, wodnego i generatorowego w ilości powyżej 50.000 N m3/godz.
7.
Produkcja wodorotlenku sodowego (sody żrącej) metodą elektrolityczną.
8.
Produkcja karbidu.
9.
Produkcja sztucznego włókna metodą wiskozową i folii wiskozowej.
10.
Przeróbka chemiczna smoły.
11.
Produkcja arsenu i jego związków nieorganicznych.
12.
Produkcja lekkich węglowodorów parafinowych w ilości powyżej 5.000 m3/godz.
13.
Rafinerie przerabiające ropę naftową zawierającą siarkę w ilości powyżej 0,5% (wagowo).
14.
Produkcja kwasu pikrynowego.
15.
Produkcja kwasu fluorowodorowego, kryolitu i soli fluorowych.
16.
Chemiczna przeróbka węgla kamiennego (koksownie, gazownie).
17.
Chemiczna przeróbka łupków palnych.
18.
Produkcja sadzy.
19.
Produkcja kwasu siarkowego, oleum, tlenków siarki.
20.
Produkcja dwusiarczku węgla.
21.
Produkcja kwasu solnego.
22.
Produkcja superfosfatu wraz z produkcją kwasu siarkowego.
23.
Produkcja fosforu (żółtego i czerwonego).
24.
Produkcja chloru.
25.
Produkcja chloropochodnych węglowodorów.
26.
Produkcja kwasu aminoenantowego.
27.
Produkcja aldehydu octowego z acetylenu, z zastosowaniem rtęci metalicznej.
28.
Wytwarzanie dwumetylotetraftalanu.
29.
Wytwarzanie korundu.
30.
Produkcja barwników organicznych siarkowych.
31.
Produkcja kwasu cyjanowodorowego i jego związków.
32.
Produkcja barytu.
33.
Produkcja rtęci.
34.
Produkcja środków ochrony roślin.
35.
Podziemna gazyfikacja węgla.
36.
Produkcja kauczuku chloroprenowego przy obecności produkcji chloru.
37.
Produkcja azotynu sodowego, siarczanu hydrazyny, siarczanu amonu, chlorku tionylu i węglanu amonu.
38.
Produkcja dwumetyloformamidu.
39.
Produkcja produktów i półproduktów do syntezy związków poliamidowych, polimerów i do syntezy organicznej.
40.
Chemiczna przeróbka torfu.

Klasa II - szerokość strefy ochronnej 500 m.

41.
Produkcja amoniaku i pochodnych związków azotowych bez produkcji kwasu azotowego.
42.
Produkcja kamfory syntetycznej przy zastosowaniu izomeryzacji.
43.
Produkcja gazu generatorowego z węgla, torfu w ilości 25.000 do 50.000 N m3/godz.
44.
Produkcja smoły.
45.
Produkcja sody kalcynowanej metodą amoniakalną w ilości powyżej 400.000 t na rok.
46.
Produkcja odczynników organicznych.
47.
Produkcja mas plastycznych z estrów celulozy.
48.
Produkcja superfosfatu bez oddziałów kwasu siarkowego, z przetwarzaniem związków fluoru na sole fluorowe.
49.
Produkcja utwardzonych tłuszczów (za pomocą wodoru otrzymywanego metodą nieelektrolityczną).
50.
Przerób ropy naftowej zawierającej mniej niż 0,5% siarki (wagowo).
51.
Produkcja bezwodników kwasu chromowego i soli chromowych.
52.
Produkcja sztucznej skóry przy użyciu lotnych rozpuszczalników organicznych.
53.
Produkcja estrów złożonych.
54.
Produkcja półproduktów przemysłu barwników anilinowych szeregu benzenowego; zakład o ogólnej zdolności produkcyjnej poniżej 1.000 t na rok.
55.
Produkcja półfabrykatów szeregu naftalenowego i antracenowego przy ogólnej zdolności produkcyjnej do 2.000 t na rok.
56.
Produkcja barwników siarkowych przy zdolności produkcyjnej do 4.000 t na rok.
57.
Produkcja barwników kadziowych, azowych i azoaminowych.
58.
Produkcja wyrobów z azbestu.
59.
Produkcja acetylenu z gazu ziemnego oraz innych węglowodorów.
60.
Produkcja kwasu octowego.
61.
Produkcja lakierów krzemoorganicznych.
62.
Produkcja kauczuku syntetycznego, oprócz produkcji określonej w klasie I pkt 36.
63.
Produkcja syntetycznego alkoholu etylowego z zastosowaniem kwasu siarkowego, lecz bez jego wytwarzania.
64.
Produkcja ultramaryny.
65.
Produkcja saletry amonowej, sodowej, potasowej i wapniowej.
66.
Wytwarzanie metali rzadkich metodą chlorowania.
67.
Produkcja chlorku baru z wykorzystaniem siarkowodoru.
68.
Produkcja drożdży paszowych i furfurolu z masy drzewnej i odpadków gospodarki rolnej przy zastosowaniu metody hydrolizy.
69.
Produkcja pochodnych suchej destylacji drewna.
70.
Produkcja syntetycznych kwasów tłuszczowych.
71.
Produkcja nikotyny.
72.
Produkcja fenoloaldehydowych oraz innych sztucznych żywic w ilości powyżej 300 t na rok.
73.
Produkcja syntetycznych włókien: octanowych, poliamidowych, akrylonitryIowych i poliestrowych.

Klasa III - szerokość strefy ochronnej 300 m.

74.
Produkcja podestylacyjnych pozostałości smoły węglowej, ropy naftowej, smoły drzewnej.
75.
Produkcja sody kalcynowanej metodą amoniakalną w ilości poniżej 400.000 t na rok.
76.
Produkcja wodorotlenku sodu metodą nieelektrolityczną.
77.
Produkcja soli nieorganicznych, z wyjątkiem soli fosforowych, arsenowych i chromowych.
78.
Produkcja lekkich węglowodorów parafinowych w ilości od 1.000 do 5.000 N m3/godz. oraz gazu generatorowego do 25.000 N m3/godz.
79.
Produkcja wyrobów prasowanych z papieru lub tkanin nasyconych żywicami fenoloaldehydowymi w ilości powyżej 100 t na rok.
80.
Produkcja sztucznych farb mineralnych.
81.
Regeneracja gumy i kauczuku.
82.
Produkcja gumy, wyrobów gumowych, ebonitu i obuwia gumowego.
83.
Produkcja sztucznego kauczuku z alkoholu etylowego według metody Lebiediewa.
84.
Produkcja mieszanek nawozowych.
85.
Produkcja wyrobów węglowych dla przemysłu elektrochemicznego (szczotki, elektrody itp.).
86.
Wulkanizacja gumy przy stosowaniu dwusiarczku węgla.
87.
Wytwarzanie aldehydu octowego metodą parafazową bez stosowania metalicznej rtęci.
88.
Wytwarzanie i składowanie wody amoniakalnej.
89.
Wytwarzanie styrenu i jego izomerów.
90.
Wytwarzanie glino-organicznych laków, żywic i ich roztworów.
91.
Przetwórstwo termoplastycznych tworzyw.
92.
Produkcja pokostów.
93.
Produkcja papieru z gotowej celulozy i makulatury.
94.
Produkcja laków tłuszczowych, alkoholowych, typograficznych.
95.
Magazyny chloru.

Klasa IV - szerokość strefy ochronnej 100 m.

96.
Produkcja galalitu oraz innych mas plastycznych na bazie białkowej (aminoplasty itp.).
97.
Produkcja gazu generatorowego z węgla i torfu w ilości do 5.000 m3/godz.
98.
Produkcja gliceryny z wód glicerynowych.
99.
Produkcja ołówków.

100. Produkcja organopreparatów.

101. Produkcja wyrobów prasowanych z papieru i tkanin nasyconych żywicami fenoloaldehydowymi w ilości do 100 t na rok.

102. Produkcja utwardzonych tłuszczów za pomocą wodoru otrzymywanego metodą elektrolityczną.

103. Warzelnie i młyny soli.

104. Produkcja farmaceutycznych soli potasowych (chlorku, siarczanu, węglanu).

105. Produkcja sacharyny i waniliny.

106. Wytwarzanie lekkich węglowodorów parafinowych w ilości do 1.000 N m3/godz.

107. Produkcja ekstraktów garbarskich.

108. Produkcja zapałek.

109. Produkcja naturalnych farb mineralnych (kreda, ochra, minia itp.).

110. Produkcja alkaloidów i preparatów galenowych.

111. Zakłady wulkanizacji gumy bez stosowania dwusiarczku węgla.

112. Produkcja środków perfumeryjnych.

113. Produkcja wyrobów z żywic syntetycznych i mas plastycznych różnymi metodami (prasowanie, wytwarzanie, odlewanie pod ciśnieniem, formowanie próżniowe itp.).

114. Produkcja plastyfikatorów do termoplastów polichlorowinylowych, poliuretanowych, polistyrenowych i innych.

115. Produkcja mydła.

116. Produkcja odczynników nieorganicznych i organicznych bez produkcji chloru.

117. Produkcja sztucznej masy perłowej.

118. Stacja oczyszczania, przemywania i wyparzania cystern.

Klasa V - szerokość strefy ochronnej 50 m.

119. Produkcja dwutlenku węgla i tzw. suchego lodu.

120. Produkcja wyrobów z mas plastycznych (obróbka mechaniczna).

121. Produkcja sprężonego tlenu i wodoru.

122. Produkcja fotochemiczna (błony, papiery światłoczułe).

123. Produkcja różnych rodzajów papierów i kartonów z dostarczonych półfabrykatów, produkcja masy drzewnej z zastosowaniem wody lub dostarczanego gotowego siarczynu i bez spalania dużych odpadków zawierających siarkę oraz bez zastosowania płynnego dwutlenku siarki.

2.

Działy metalurgiczne, budowy maszyn i obróbki metali.

Klasa I - szerokość strefy ochronnej 1.000 m.

124. Produkcja magnezu metodą chlorową.

125. Wtórna przeróbka metali kolorowych w ilości powyżej 3.000 t na rok.

126. Wytapianie surówki żelaznej w wielkich piecach o łącznej pojemności ponad 1.500 m3.

127. Wytapianie metali kolorowych bezpośrednio z rud i koncentratów.

128. Koksownie (wypalanie koksu).

129. Produkcja aluminium metodą elektrolizy roztopionych soli.

130. Aglomerowanie rud metali żelaznych i kolorowych oraz wypałków pirytowych.

131. Wytapianie stali w ilości powyżej 1.000.000 t na rok.

132. Walcowanie na gorąco.

133. Produkcja ferrostopów.

Klasa II - szerokość strefy ochronnej 500 m.

134. Produkcja magnezu wszystkimi metodami prócz metody chlorowej.

135. Wytapianie surówki żelaznej w wielkich plecach o łącznej objętości do 1.500 m3.

136. Produkcja mielonej tomasyny.

137. Produkcja fasonowych odlewów żeliwnych w ilości powyżej 20.000 t na rok.

138. Produkcja antymonu metodą hutniczą.

139. Produkcja cynku, niklu, miedzi, kobaltu metodą elektrolizy roztworów wodnych.

140. Kuźnie duże ciężkie.

141. Produkcja stali metodą martenowską konwertorową w ilości 1.000.000 t na rok.

142. Produkcja akumulatorów ołowiowych.

Klasa III - szerokość strefy ochronnej 300 m.

143. Wtórna przeróbka metali kolorowych w ilości do 3.000 t na rok.

144. Produkcja fasonowych odlewów żeliwnych w ilości od 10.000 do 20.000 t na rok.

145. Produkcja metali kolorowych w ilości od 100 do 2.000 t na rok.

146. Produkcja kabli w izolacji gumowej lub ołowianej.

147. Produkcja przyborów z rtęcią (prostowniki rtęciowe, lampy, termometry).

Klasa IV - szerokość strefy ochronnej 100 m.

148. Produkcja kabli nie izolowanych.

149. Produkcja maszyn i przyrządów przemysłu elektrotechnicznego (generatory, silniki, transformatory, reflektory itp. przy istnieniu niedużych oddziałów odlewni i obróbki gorącej).

150. Obróbka metali z odlewniami żeliwa i stali o produkcji do 10.000 t na rok, z odlewniami metali kolorowych o produkcji do 100 t na rok.

151. Warsztaty mechaniczne.

Klasa V - szerokość strefy ochronnej 50 m.

152. Obróbka metali z obróbką termiczną bez odlewni.

153. Produkcja przyrządów i aparatury przemysłu elektrotechnicznego bez odlewni (lampy elektryczne, latarnie itp.).

154. Produkcja twardych i trudnociągliwych stopów metali, bez działów chemicznej obróbki rud.

3.

Kopalnictwo rud i innych kopalin.

Klasa I - szerokość strefy ochronnej 1.000 m.

155. Wydobywanie ropy naftowej z zawartością siarki powyżej 0,5% (wagowo).

156. Wydobywanie rud ołowiu, arsenu i manganu.

157. Wydobywanie metodą odkrywkową rud siarki.

Klasa II - szerokość strefy ochronnej 500 m.

158. Wydobywanie palnych łupków.

159. Kopalnie odkrywkowe węgla brunatnego.

160. Wydobywanie fosforytów, apatytów, pirytów - bez obróbki chemicznej.

Klasa III - szerokość strefy ochronnej 300 m.

161. Wydobywanie ropy naftowej zawierającej siarkę poniżej 0,5% (wagowo).

162. Wydobywanie metodą odkrywkową dolomitu, magnezytu, gudronów, asfaltu, azbestu itp.

163. Wydobywanie metodą odkrywkową rud metali i metaloidów, z wyjątkiem rud ołowiu, arsenu i manganu.

164. Produkcja brykietów z miału węglowego i torfu.

165. Produkcja asfaltobetonu.

166. Kopalnie węgła kamiennego.

Klasa IV - szerokość strefy ochronnej 100 m.

167. Wydobywanie metodą szybową rud metali i metaloidów z wyjątkiem rud ołowiu, arsenu i manganu.

168. Mechaniczne wydobywanie torfu metodą skrawania.

169. Kopalnie soli kuchennej.

Klasa V - szerokość strefy ochronnej 50 m.

170. Wydobywanie żwiru bez zastosowania materiałów wybuchowych.

4.

Produkcja materiałów budowlanych.

Klasa I - szerokość strefy ochronnej 1.000 m.

171. Produkcja cementu portlandzkiego, żużlowego w ilości powyżej 150.000 t na rok.

172. Produkcja wapna palonego, magnezytu, dolomitu i szamotu z wypalaniem w piecach szybowych, obrotowych i innych.

Klasa II - szerokość strefy ochronnej 500 m.

173. Produkcja cementu portlandzkiego, żużlowego w ilości do 150.000 t na rok.

Klasa III - szerokość strefy ochronnej 300 m.

174. Produkcja waty szklanej i wełny żużlowej.

175. Kruszenie skał lekkich i skał twardych.

176. Produkcja papy i ruberoidu.

Klasa IV - szerokość strefy ochronnej 100 m.

177. Produkcja wyrobów azbestowo-cementowych.

178. Produkcja sztucznych kamieni i wyrobów betonowych.

179. Produkcja spoiw mieszanych w warunkach miejscowych oraz cegieł wapienno-piaskowych.

180. Produkcja klinkieru, wyrobów ceramicznych oraz innych wyrobów odpornych na ogień.

181. Wytapianie szkła.

182. Produkcja materiałów budowlanych z odpadów elektrociepłowni węglowych.

183. Elewatory cementu i innych pylących materiałów budowlanych oraz stacje przesypowe.

184. Produkcja wyrobów porcelanowych, fajansowych i kamionkowych.

185. Odlewnie kamieni (bazalt topiony).

186. Wydobywanie kamieni (bez stosowania materiałów wybuchowych) oraz zakłady obróbki kamieni naturalnych.

Klasa V - szerokość strefy ochronnej 50 m.

187. Produkcja wyrobów gipsowych.

188. Produkcja wyrobów z trzciny, słomy i wiórów z zaprawą gipsową lub cementową.

189. Produkcja wyrobów glinianych.

5.

Obróbka drewna.

Klasa I - szerokość strefy ochronnej 1.000 m.

190. Produkcja węgla drzewnego metodą nieretortową.

191. Produkcja płyt pilśniowych i sklejek.

Klasa III - szerokość strefy ochronnej 300 m.

192. Nasycalnie drewna (impregnacja i konserwacja).

193. Produkcja węgla drzewnego metodą retortową.

Klasa IV - szerokość strefy ochronnej 100 m.

194. Produkcja wełny drzewnej.

195. Produkcja tarcicy, forniru i typowych elementów budowlanych.

196. Budowa statków drewnianych.

197. Produkcja wozów gospodarskich.

Klasa V - szerokość strefy ochronnej 50 m.

198. Produkcja wyrobów z wełny drzewnej.

199. Produkcja plecionek z rogoży i tkanin drzewnych.

200. Produkcja stolarsko-ciesielska.

201. Produkcja wyrobów bednarskich z gotowych klepek.

202. Konserwacja drewna wodnymi roztworami soli (z wyjątkiem soli arsenu) przez powlekanie.

6.

Produkcja włókiennicza.

Klasa II - szerokość strefy ochronnej 500 m.

203. Impregnacja tkanin za pomocą środków chemicznych zawierających dwusiarczek węgla lub siarkowodór.

Klasa III - szerokość strefy ochronnej 300 m.

204. Roszarnie - wstępna obróbka włókna łykowego (lnu, konopi itp.).

205. Nasycanie tkanin i papieru lakierami olejno-asfaltowymi, bakielitowymi oraz innymi w sposób ciągły, dla przemysłu elektrotechnicznego, przy wielkości produkcji powyżej 300 t na rok nasyconego materiału.

206. Nasycanie i obróbka tkanin za pomocą roztworów chemicznych z wyjątkiem dwusiarczku węgla (dermatoid itp.); w razie gotowania pokostu zakład należy zaliczyć do odpowiedniej klasy produkcji chemicznej.

207. Zakłady wyrobów azbestowych.

Klasa IV - szerokość strefy ochronnej 100 m.

208. Rozmotywanie kokonów.

209. Produkcja lin i powrozów.

210. Produkcja przędzy i tkanin bawełnianych, lnianych i wełnianych łącznie z bieleniem i farbowaniem.

Klasa V - szerokość strefy ochronnej 50 m.

211. Produkcja wyrobów dziewiarskich i koronek.

212. Produkcja przędzy i tkanin bawełnianych, lnianych i wełnianych bez bielenia.

213. Produkcja dywanów i sztucznych futer.

7.

Przerób produktów zwierzęcych.

Klasa I -szerokość strefy ochronnej 1.000 m.

214. Produkcja żelatyny technicznej z zagniłych kości mizdry, odpadków skóry i innych odpadków zwierzęcych z przechowywaniem ich w magazynie i na otwartym powietrzu.

215. Produkcja kleju z odpadków skór, kości i innych odpadków zwierzęcych.

216. Przeróbka (utylizacja) padliny, zepsutych ryb oraz odpadków rybnych i zwierzęcych.

Klasa II - szerokość strefy ochronnej 500 m.

217. Topienie łoju technicznego w ilości powyżej 30 t na rok.

218. Garbowanie skór dużych zwierząt (skóry podeszwowe, boksowe, cielęce itp.).

Klasa III - szerokość strefy ochronnej 300 m.

219. Obróbka surowych skór futerkowych zwierzęcych łącznie z farbowaniem (futra, kożuchy, produkcja zamszu, safianu, giemzy).

220. Obróbka sierści i wełny.

221. Topienie łoju technicznego w Ilości poniżej 30 t na rok.

222. Składy konserwowanych (solonych) nie obrobionych skór zwierzęcych w ilości powyżej 200 sztuk.

223. Produkcja karmy z odpadków produktów spożywczych.

Klasa IV - szerokość strefy ochronnej 100 m.

224. Produkcja filcu i wojłoku.

225. Produkcja żelatyny ze świeżych lub krótko przechowywanych w chłodniach surowców lub kości oczyszczonych, specjalnie przygotowanych do tej produkcji.

226. Produkcja szkieletów oraz innych preparatów anatomicznych ze zwierząt, ptaków itp. jako pomocy szkolnych.

227. Przeróbka włosia, szczeciny, puchu, pierza, rogów i kopyt.

228. Produkcja strun i catgutu z jelit.

Klasa V - szerokość strefy ochronnej 50 m.

229. Produkcja obuwia.

230. Produkcja skór lakierowanych.

231. Produkcja wyrobów z obrobionych kości.

232. Produkcja szczotek z włosia i szczeciny.

233. Magazyny skór konserwowanych (solonych) do 20 sztuk do czasowego przechowywania (bez obróbki).

8.

Produkcja spożywcza.

Klasa II - szerokość strefy ochronnej 500 m.

234. Topienie tłuszczów z ryb i innych zwierząt morskich.

235. Szlamowanie jelit, o ile proces ten odbywa się poza rzeźnią.

236. Stacje, punkty czyszczenia i mycia wagonów do przewozu bydła i nierogacizny.

237. Rzeźnie zwierząt powyżej 8.000 ton przerobu rocznie.

Klasa III - szerokość strefy ochronnej 300 m.

238. Produkcja cukru.

239. Rzeźnie zwierząt poniżej 8.000 t przerobu rocznie.

Klasa IV - szerokość strefy ochronnej 100 m.

240. Produkcja albumin.

241. Produkcja alkoholu etylowego.

242. Ubój zwierząt małych i drobiu do 1.000 sztuk na dobę.

243. Wytwórnie pasz treściwych.

244. Przetwórnie mięsne i rzeźnie.

245. Wytłaczanie olejów roślinnych.

246. Palenie kawy.

247. Produkcja margaryny i innych tłuszczów jadalnych.

248. Przeróbka warzyw (suszenie, solenie, kiszenie).

249. Produkcja dekstryny, glukozy.

250. Przetwórstwo rybne.

251. Produkcja konserw rybnych i filetów.

252. Produkcja krochmalu.

253. Produkcja wyrobów tytoniowych.

Klasa V - szerokość strefy ochronnej 50 m.

254. Produkcja wędlin o przerobie powyżej 3 t na dobę.

255. Wędzenie ryb.

256. Produkcja piwa, słodu, drożdży i win.

257. Rafinowanie cukru.

258. Chłodnie o pojemności powyżej 600 t.

259. Przetwórstwo owoców i warzyw oraz warzywno-mięsne (produkcja konserw).

260. Przechowalnie warzyw i owoców.

261. Produkcja makaronu.

262. Produkcja wyrobów cukierniczych powyżej 20.000 t na rok.

263. Produkcja pieczywa.

264. Produkcja wyrobów garmażeryjnych.

265. Produkcja octów stołowych.

266. Zakłady mleczarskie.

267. Produkcja mąk i kasz.

9.

Zakłady i urządzenia sanitarne gospodarki komunalnej.

Klasa I - szerokość strefy ochronnej 1.000 m.

268. Pola zaorywania i asenizacyjne.

269. Tereny składowania nieczystości stałych.

Klasa II - szerokość strefy ochronnej 500 m.

270. Pola irygacyjne i pola filtracyjne przy ilości ścieków powyżej 5.000 m3 na dobę.

271. Stacje utylizacji.

272. Tereny kompostowania śmieci.

273. Komory biotermiczne śmieci.

274. Oczyszczalnie ścieków ponad 50.000 m3 na dobę.

Klasa III - szerokość strefy ochronnej 300 m.

275. Pola irygowane i pola filtracyjne przy ilości ścieków poniżej 5.000 m3 na dobę.

276. Grzebowiska padliny.

277. Oczyszczalnie ścieków od 100 do 50.000 m3 na dobę.

Klasa IV - szerokość strefy ochronnej 100 m.

278. Oczyszczalnie ścieków do 100 m3 na dobę.

279. Kotłownie osiedlowe.

Klasa V - szerokość strefy ochronnej 50 m.

280. Bazy transportu i sprzętu do oczyszczania miasta.

Zmiany w prawie

Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Biura rachunkowe czekają trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021