Komisowa sprzedaż samochodów.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA HANDLU WEWNĘTRZNEGO
z dnia 31 maja 1967 r.
w sprawie komisowej sprzedaży samochodów.

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 dekretu z dnia 29 października 1952 r. o gospodarowaniu artykułami obrotu towarowego i zaopatrzenia (Dz. U. z 1952 r. Nr 44, poz. 301 i z 1956 r. Nr 54, poz. 244) oraz § 1 zarządzenia nr 187 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 września 1961 r. w sprawie przekazania Ministrowi Handlu Wewnętrznego uprawnień do wydawania przepisów regulujących obrót rynkowy samochodami osobowymi i częściami zamiennymi oraz o gospodarowaniu ogumieniem (Monitor Polski Nr 80, poz. 334) zarządza się, co następuje:
§  1.
1.
Na zasadach określonych w niniejszym zarządzeniu przedsiębiorstwa handlowe zgrupowane w Centrali Techniczno-Handlowej "Motozbyt", zwane dalej "Motozbytem", mogą się podejmować komisowej sprzedaży:
1)
samochodów osobowych oraz samochodów ciężarowych należących do jednostek gospodarki uspołecznionej, jeżeli przepisy o postępowaniu ze zbędnymi pojazdami samochodowymi zezwalają na komisową sprzedaż tych samochodów,
2)
samochodów należących do osób fizycznych i osób prawnych gospodarki nie uspołecznionej.
2.
Komisowej sprzedaży samochodów, na zasadach określonych w niniejszym zarządzeniu, mogą się podejmować również inne uspołecznione jednostki handlowe po uzyskaniu zezwolenia Ministra Handlu Wewnętrznego.
§  2.
Nie mogą być przyjmowane do sprzedaży komisowej samochody od cudzoziemców dewizowych.
§  3.
1.
Punkty sprzedaży komisowej prowadzą książki komisowe służące do rejestrowania obrotu komisowego samochodami.
2.
Samochód przyjęty do sprzedaży powinien być zaopatrzony w wywieszkę z uwidocznieniem ceny sprzedaży, marki pojazdu i pozycji książki komisowej, pod którą samochód został wpisany.
§  4.
1.
Przyjęcie samochodu do sprzedaży komisowej odbywa się na podstawie umowy komisu.
2.
Komisant przesyła 1 egzemplarz umowy komisu do wiadomości powiatowej (miejskiej) komendy Milicji Obywatelskiej właściwej ze względu na siedzibę komisanta.
§  5.
1.
Centrala Techniczno-Handlowa "Motozbyt" wyda za zgodą Ministra Handlu Wewnętrznego instrukcję dotyczącą przyjmowania do sprzedaży komisowej i sprzedaży samochodów, w której ustali wzór książki komisowej.
2.
Książka komisowa powinna posiadać w szczególności rubryki zawierające nazwę, siedzibę lub imię, nazwisko i adres komitenta oraz markę i numer rejestracyjny samochodu.
3.
Książki komisowe, karty książki oraz druki umów komisu i sprzedaży powinny być ponumerowane. Książka powinna być przesznurowana i opieczętowana. Książki i druki umów stanowią druki ścisłego zarachowania.
4.
Zapisy w książce komisowej powinny być dokonywane na podstawie obowiązującej dokumentacji handlowej w dniu jej sporządzenia.
5.
Dokumenty, o których mowa w ust. 4, powinny być sporządzone równocześnie z dokonywanymi czynnościami związanymi z obrotem komisowym.
§  6.
Traci moc zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 16 czerwca 1962 r. w sprawie komisowej sprzedaży samochodów (Monitor Polski Nr 52, poz. 254).
§  7.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie jednego miesiąca od dnia ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Biura rachunkowe czekają trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021