Planowanie i kontrola poboru mocy i energii elektrycznej w zakładach przemysłowych gospodarki uspołecznionej.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA GÓRNICTWA I ENERGETYKI
z dnia 17 marca 1967 r.
w sprawie planowania i kontroli poboru mocy i energii elektrycznej w zakładach przemysłowych gospodarki uspołecznionej.

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 1962 r. o gospodarce paliwowo-energetycznej (Dz. U. Nr 32, poz. 150) zarządza się, co następuje:
§  1.
1.
W zakładach przemysłowych gospodarki uspołecznionej o mocy zainstalowanej 500 kW i większej wprowadza się obowiązek ustalania wielkości poboru mocy elektrycznej oraz kontrolowania tego poboru.
2.
Zakłady, o których mowa w ust. 1, ustalają raz w roku wielkość poboru mocy elektrycznej w godzinach szczytowego obciążenia krajowego układu elektroenergetycznego określonych we właściwych dla danego zakładu przemysłowego przepisach taryfowych (moc średniogodzinowa) - z uwzględnieniem ekonomicznie uzasadnionego zmniejszenia wielkości poboru - na okres obejmujący IV kwartał roku kalendarzowego oraz I, II i III kwartał roku następnego.
3.
Wielkość poboru mocy w godzinach szczytowego obciążenia, o której mowa w ust. 2, podlega uzgodnieniu z właściwym terenowo okręgowym inspektoratem gospodarki paliwowo-energetycznej, zwanym w dalszym ciągu "OIGPE", w terminie do dnia 30 września każdego roku. Jeżeli zakład zasilany jest z kilku przyłączy i nie posiada sumującego układu pomiarowego, OIGPE może uzgodnić wielkość poboru mocy w godzinach szczytowego obciążenia oddzielnie dla każdego z przyłączy.
4.
Zmiana uzgodnionych wielkości poboru mocy elektrycznej, o których mowa w ust. 3, może nastąpić na żądanie zakładu (w związku z uruchamianiem nowych odbiorników, zmianą procesu technologicznego itp.) bądź z inicjatywy OIGPE w razie stwierdzenia, że uprzednio uzgodniona wielkość poboru mocy jest niewłaściwa.
5.
Uzgodnione wielkości poboru mocy w godzinach szczytowego obciążenia OIGPE obowiązany jest zgłosić właściwemu miejscowo zakładowi energetycznemu.
6.
Dyrektorzy OIGPE mogą w wyjątkowo uzasadnionych wypadkach zwolnić poszczególne zakłady przemysłowe z obowiązku opracowywania i uzgadniania wielkości poboru mocy elektrycznej, o których mowa w ust. 2.
§  2.
1.
Wprowadza się obowiązek planowania i kontroli zużycia energii elektrycznej w zakładach przemysłowych (niezależnie od wielkości mocy zainstalowanej) wchodzących w skład resortów: górnictwa i energetyki, przemysłu ciężkiego, przemysłu chemicznego, budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych, leśnictwa i przemysłu drzewnego, przemysłu lekkiego oraz przemysłu spożywczego i skupu.
2.
Ministerstwa, zjednoczenia i zakłady przemysłowe resortów wymienionych w ust. 1 opracowują plany zużycia energii elektrycznej według zasad określonych odrębnymi przepisami.
§  3.
Wielkość poboru mocy oraz plany zużycia energii elektrycznej należy ustalać na podstawie:
1)
planu produkcji przemysłowej,
2)
wskaźników jednostkowego zużycia energii elektrycznej,
3)
zużycia energii elektrycznej na cele nie objęte analizą wskaźników jednostkowego zużycia oraz
4)
planu przedsięwzięć techniczno-organizacyjnych, zmierzających do:
a)
zmniejszenia poboru mocy w godzinach szczytowego obciążenia krajowego układu elektroenergetycznego, określonych w przepisach taryfowych,
b)
zmniejszenia zużycia energii elektrycznej.
§  4.
Obowiązek kontroli wielkości poboru mocy i zużycia energii elektrycznej w zakładach przemysłowych obejmuje w szczególności:
1)
prowadzenie przez zakład przemysłowy dziennika wielkości poboru mocy i zużycia energii elektrycznej według wzorów ustalonych przez jednostkę zarządzającą wspólną siecią elektryczną (Zjednoczenie Energetyki) i uzgodnionego z Państwowym Inspektoratem Gospodarki Paliwowo-Energetycznej,
2)
sprawdzanie przez służbę energetyczną zakładu przemysłowego dotrzymywania ustalonych wielkości poboru mocy elektrycznej w godzinach szczytowego obciążenia,
3)
analizę kształtowania się zużycia energii elektrycznej oraz przestrzegania wskaźników jednostkowego zużycia.
§  5.
Planowanie i kontrola, o których mowa w § 2 i § 4, obejmują wielkość poboru mocy i zużycie energii elektrycznej pobieranej zarówno ze wspólnej sieci elektrycznej, jak i z elektrowni nie przyłączonych do wspólnej sieci.
§  6.
Zarządzenie nie dotyczy jednostek organizacyjnych podległych Ministrom Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych.
§  7.
1.
Tracą moc dotychczasowe przepisy w zakresie uregulowanym niniejszym zarządzeniem.
2.
W szczególności traci moc zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 16 listopada 1957 r. w sprawie limitowania mocy i energii elektrycznej (Monitor Polski Nr 92, poz. 543).
§  8.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Biura rachunkowe czekają trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021