Określenie przełożonej władzy służbowej uprawnionej do wydawania imiennych upoważnień do nakładania i ściągania grzywien w drodze mandatu karnego przez organy sanitarno-epidemiologiczne służby zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz ustalenie wykroczeń, za które można nakładać mandaty karne.

M.P.62.37.176
ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 28 kwietnia 1962 r.
w sprawie określenia przełożonej władzy służbowej uprawnionej do wydawania imiennych upoważnień do nakładania i ściągania grzywien w drodze mandatu karnego przez organy sanitarno-epidemiologiczne służby zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz ustalenia wykroczeń, za które można nakładać mandaty karne.
Na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 1951 r. o orzecznictwie karno-administracyjnym (Dz. U. z 1959 r. Nr 15, poz. 79 i Nr 69, poz. 434) i § 2 ust. 2 zarządzenia nr 201 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 października 1961 r. w sprawie nadania niektórym organom administracji państwowej uprawnień do nakładania i ściągania grzywien w drodze mandatu karnego (Monitor Polski Nr 78, poz. 327) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Przełożoną władzą służbową uprawnioną do wydawania imiennych upoważnień do nakładania i ściągania grzywien w drodze mandatu karnego przez organy sanitarno-epidemiologiczne służby zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych za wykroczenia przeciwko obowiązującym przepisom sanitarnym i sanitarno-porządkowym, popełnione w obrębie obiektów zamkniętych i w jednostkach resortu spraw wewnętrznych, są:
1) dyrektor Centralnego Zarządu Służby Zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych – dla lekarzy Wydziału Lecznictwa i Profilaktyki Centralnego Zarządu Służby Zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz dla dyrektorów wojewódzkich zarządów służby zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i szefów oddziałów służby medycznej Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Wojsk Ochrony Pogranicza,
2) dyrektorzy wojewódzkich zarządów służby zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych – dla starszych i młodszych inspektorów sanitarnych, lekarzy ambulatoriów powiatowych, starszych lekarzy szkół Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Milicji Obywatelskiej,
3) szefowie oddziałów służby medycznej Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Wojsk Ochrony Pogranicza – dla lekarzy sanitarnych oddziałów służby medycznej Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Wojsk Ochrony Pogranicza oraz dla szefów służby zdrowia lub starszych lekarzy jednostek Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Wojsk Ochrony Pogranicza.
2. Obiektami zamkniętymi resortu spraw wewnętrznych są tereny, obiekty i pomieszczenia zajmowane przez jednostki Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, a w szczególności służby zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Milicji Obywatelskiej, Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Wojsk Ochrony Pogranicza oraz szkoły służby więziennej podległe Centralnemu Zarządowi Więziennictwa Ministerstwa Sprawiedliwości, a także zakłady Centralnego Zarządu Konsumów podległe Ministerstwu Handlu Wewnętrznego.
§  2.
1. Wykroczenia, za które upoważnione organy sanitarno-epidemiologiczne służby zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych mogą nakładać i ściągać grzywny w drodze mandatu karnego, określa załącznik nr 1 do zarządzenia.
2. Wzór upoważnienia (§ 1 ust. 1) ustala załącznik nr 2 do zarządzenia.
§  3. Ewidencję wydanych imiennych upoważnień, o których mowa w § 1 ust. 1, prowadzi się w formie rejestru według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zarządzenia.
§  4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK  Nr 1

WYKROCZENIA, ZA KTÓRE ORGANY SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNE SŁUŻBY ZDROWIA MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH UPRAWNIONE SĄ DO NAKŁADANIA I ŚCIĄGANIA GRZYWIEN W DRODZE MANDATU KARNEGO

I.

Wykroczenia przeciwko przepisom sanitarnym.

1. Niezachowanie higieny w sklepach, kasynach, jadłodajniach, bufetach, kawiarniach, cukierniach i innych podobnych zakładach, w których sprzedaje się lub podaje w celu spożycia środki żywności, a mianowicie:
1) nieprzestrzeganie higieny osobistej przez zatrudniony personel (brudne ręce, brak odzieży ochronnej, brudna odzież),
2) nieutrzymywanie pomieszczeń zakładu oraz urządzeń, sprzętu i naczyń używanych w zakładach w nienagannej czystości,
3) niezabezpieczenie pomieszczeń gospodarczych zakładu w ciepłej porze roku w siatki ochronne,
4) niehigieniczne przechowywanie artykułów, surowców i półfabrykatów żywności i gotowych potraw

– mandat w wysokości do 100 zł.

Podstawa prawna: art. 34 przepisów z dnia 22 marca 1928 r. o dozorze nad artykułami żywności i przedmiotami użytku (Dz. U. z 1928 r. Nr 36, poz. 343, z 1934 r. Nr 110, poz. 977, z 1939 r. Nr 54, poz. 342, z 1946 r. Nr 5, poz. 44 i z 1949 r. Nr 42, poz. 311), art. 22 ustawy z dnia 21 lutego 1935 r. o zapobieganiu chorobom zakaźnym i o ich zwalczaniu (Dz. U. z 1935 r. Nr 27, poz. 198, z 1949 r. Nr 25, poz. 174 i z 1959 r. Nr 27, poz. 170) w związku z rozporządzeniem Ministra Opieki Społecznej z dnia 13 maja 1937 r. w sprawie przepisów sanitarnych dla publicznych miejsc spożycia (Dz. U. Nr 41, poz. 327).

2. Niezgłoszenie do urzędowego badania na włośnie i niepoddanie temu badaniu mięsa świń, poddawanych ubojowi na potrzeby własne gospodarstwa domowego

– mandat w wysokości 100 zł.

Podstawa prawna: art. 32 pkt 5 przepisów z dnia 22 marca 1928 r. o badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa (Dz. U. z 1933 r. Nr 60, poz. 454, z 1934 r. Nr 110, poz. 976 i z 1938 r. Nr 18, poz. 132) w związku z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa z dnia 17 listopada 1953 r. w sprawie urzędowego badania co do włośni dzików i świń (Dz. U. Nr 49, poz. 243).

II.

Wykroczenia przeciwko przepisom o utrzymaniu czystości i porządku.

A) w miastach i osiedlach:
1) niedopełnienie obowiązku obejmującego: zamiatanie, zbieranie, gromadzenie i usuwanie nieczystości w przeznaczonych do tego urządzeniach:

– z części zabudowań przeznaczonych do wspólnego użytku mieszkańców i z powierzchni pomiędzy zabudowaniami,

– z terenów nie zabudowanych,

2) niewyposażenie nieruchomości w urządzenia do gromadzenia nieczystości, służące do wspólnego użytku ogółu mieszkańców nieruchomości,
3) nieprzestrzeganie czystości i porządku w pomieszczeniach przeznaczonych do wspólnego użytku mieszkańców (bramy, podwórka, korytarze, klatki schodowe, ustępy, strychy, pralnie domowe itp.) przez:
a) wystawianie sprzętów i innych przedmiotów oraz pozostawianie zbiorników z nieczystościami na klatkach schodowych, korytarzach bądź innych miejscach do tego nie przeznaczonych,
b) wylewanie bądź wyrzucanie nieczystości z okien lub balkonów,
c) trzepanie odzieży, pościeli itp. w oknach lub na balkonach

– mandat w wysokości do 50 zł.

Podstawa prawna: art. 13 ustawy z dnia 22 kwietnia 1959 r. o utrzymaniu czystości i porządku w miastach i osiedlach (Dz. U. Nr 27, poz. 167), a co do pkt 3 – w związku z § 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 24 lutego 1960 r. w sprawie określenia zakresu obowiązków dozorców domów (bloków, kolonii) oraz innych osób zobowiązanych do utrzymania porządku i czystości w miastach i osiedlach (Dz. U. Nr 14, poz. 81).

B) w gromadach:

1) zanieczyszczanie nieruchomości, klatek schodowych, bram, podwórek, ustępów podwórzowych, obejść gospodarskich itp.,
2) wystawianie sprzętów oraz pozostawianie zbiorników ze śmieciami i innymi nieczystościami na klatkach schodowych bądź w innych miejscach do tego nie przeznaczonych,
3) trzepanie odzieży, pościeli itp. w oknach i na balkonach

– mandat w wysokości do 50 zł.

Podstawa prawna: art. 22 ustawy z dnia 21 lutego 1935 r. o zapobieganiu chorobom zakaźnym i o ich zwalczaniu (Dz. U. z 1935 r. Nr 27, poz. 198, z 1949 r. Nr 25, poz. 174 i z 1959 r. Nr 27, poz. 170) w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 lipca 1951 r. w sprawie utrzymania porządku i czyści w nieruchomościach (Dz. U. Nr 40, poz. 306).

III.

Wykroczenia przeciwko przepisom o zapobieganiu chorobom zakaźnym.

1) niezastosowanie się do zarządzenia o obowiązkowych szczepieniach ochronnych,
2) niedopełnienie obowiązku zgłoszenia właściwym władzom przypadku zachorowania na chorobę zakaźną,
3) odmówienie dokonania oczyszczenia lub odkażenia pomieszczeń zakażonych,
4) niezastosowanie się do zarządzenia w przedmiocie oddania chorego zakaźnie podlegającego obowiązkowej hospitalizacji do właściwego zakładu leczniczego

– mandat w wysokości do 50 zł.

Podstawa prawna: art. 22 ustawy z dnia 21 lutego 1935 r. o zapobieganiu chorobom zakaźnym i o ich zwalczaniu (Dz. U. z 1935 r. Nr 27, poz. 198, z 1949 r. Nr 25, poz. 179 i z 1959 r. Nr 27, poz. 170); co do pkt 1 w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 1947 r. w sprawie przymusowych szczepień ochronnych przeciwko durowi brzusznemu (Dz. U. Nr 54, poz. 294), rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 26 kwietnia 1962 r. w sprawie przymusowych szczepień ochronnych przeciwko ospie naturalnej (Dz. U. Nr 25, poz. 117), rozporządzeniem Ministra Opieki Społecznej z dnia 25 lutego 1936 r. o przymusowym szczepieniu ochronnym przeciw błonicy (dyfterii) (Dz. U. Nr 22, poz. 183), rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 1955 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych przeciw gruźlicy (Dz. U. Nr 20, poz. 130) i rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 1959 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych przeciwko chorobie Heinego-Medina (Dz. U. Nr 17, poz. 102).

ZAŁĄCZNIK  Nr 2

UPOWAŻNIENIE

ZAŁĄCZNIK  Nr 3

REJESTR WYDANYCH IMIENNYCH UPOWAŻNIEŃ DO NAKŁADANIA I ŚCIĄGANIA GRZYWN W DRODZE MANDATÓW KARNYCH

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1962.37.176

Rodzaj: Zarządzenie
Tytuł: Określenie przełożonej władzy służbowej uprawnionej do wydawania imiennych upoważnień do nakładania i ściągania grzywien w drodze mandatu karnego przez organy sanitarno-epidemiologiczne służby zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz ustalenie wykroczeń, za które można nakładać mandaty karne.
Data aktu: 28/04/1962
Data ogłoszenia: 02/05/1962
Data wejścia w życie: 02/05/1962