Wytyczne co do wykonywania prawa pierwokupu nieruchomości w miastach i osiedlach.

M.P.62.23.98
UCHWAŁA Nr 62
RADY MINISTRÓW
z dnia 16 lutego 1962 r.
w sprawie wytycznych co do wykonywania prawa pierwokupu nieruchomości w miastach i osiedlach.
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 14 lipca 1961 r. o gospodarce terenami w miastach i osiedlach (Dz. U. Nr 32, poz. 159) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1. Powołane w uchwale artykuły bez bliższego określenia oznaczają artykuły ustawy z dnia 14 lipca 1961 r. o gospodarce terenami w miastach i osiedlach (Dz. U. Nr 32, poz. 159).
§  2. Prezydium miejskiej rady narodowej, a w miastach nie stanowiących powiatów i w osiedlach prezydium powiatowej rady narodowej po wysłuchaniu opinii prezydium właściwej rady narodowej miasta lub osiedla (art. 30) skorzysta z prawa pierwokupu w razie sprzedaży nieruchomości nie stanowiącej własności Państwa, położonej na terenie określonym w art. 1 ust. 1. pkt 1 ustawy, kierując się wytycznymi niniejszej uchwały. Wytycznymi tymi kierują się również prezydia wojewódzkich rad narodowych przy wykonywaniu zadań wynikających z art. 32 ust. 3.
§  3.
1. Prezydium właściwej rady narodowej powinno skorzystać z prawa pierwokupu nieruchomości niezbędnych dla realizacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub wstępnie ustalonych założeń tego planu w okresie bieżącego i następnego planu pięcioletniego, jeżeli nie zachodzą warunki wywłaszczania nieruchomości; w szczególności prezydium powinno skorzystać z prawa pierwokupu nieruchomości, które mogą być przeznaczone jako nieruchomości zamienne:
1) dla właścicieli wywłaszczonych nieruchomości, którym przysługuje nieruchomość zamienna,
2) dla wieczystych użytkowników, których prawa wieczystego użytkowania wywłaszczono,
3) dla właścicieli nieruchomości położonych w obrębie obszaru urbanizacyjnego, za które przysługuje właścicielowi odszkodowanie (art. 23 ust. 3).
2. Prezydium właściwej rady narodowej powinno również korzystać z prawa pierwokupu w innych przypadkach, szczególnie uzasadnionych względami gospodarczymi, zwłaszcza o ile nabycie terenu w innym trybie byłoby utrudnione lub związane z niewspółmiernie wysokimi kosztami.
3. Przepisy ust. 1 i 2 mają również zastosowanie w razie sprzedaży części nieruchomości, a także udziału we własności nieruchomości lub części takiego udziału, o ile część nieruchomości lub udział we własności mogą być wykorzystane dla celów określonych w tych przepisach.
§  4.
1. Prezydium właściwej rady narodowej (§ 2) nie powinno korzystać z prawa pierwokupu, jeżeli w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub we wstępnie ustalonych założeniach tego planu nieruchomość jest przeznaczona na cele uzasadniające wywłaszczenie.
2. Prezydium właściwej rady narodowej nie powinno korzystać z prawa pierwokupu nieruchomości położonej na obszarze, co do którego została powzięta uchwała wojewódzkiej rady narodowej (rady narodowej miasta wyłączonego z województwa), zawierająca wniosek o uznanie obszaru za obszar urbanizacyjny, lub uchwała rady narodowej niższego stopnia w sprawie zwrócenia się do wojewódzkiej rady narodowej (rady narodowej miasta wyłączonego z województwa) o uchwalenie takiego wniosku.
3. Prezydium właściwej rady narodowej nie powinno korzystać również z prawa pierwokupu nieruchomości obejmujących:
1) domy jednorodzinne lub lokale w małych domach mieszkalnych,
2) budynki przeznaczone na warsztaty rzemieślnicze,
3) budynki położone w miejscowościach uzdrowiskowych lub letniskowych – przeznaczone na prowadzenie małych pensjonatów,
4) gospodarstwa sadownicze lub ogrodnicze

– jeżeli przeznaczenie tych nieruchomości odpowiada planowi zagospodarowania przestrzennego lub wstępnie ustalonym założeniom tego planu. Jeżeli jednak domy i budynki wymienione w pkt 1–3 są położone na działkach o powierzchni przekraczającej powierzchnię normatywną, prezydium właściwej rady narodowej powinno skorzystać z prawa pierwokupu w stosunku do części powierzchni stanowiącej nadwyżkę ponad powierzchnię normatywną, jeżeli nadwyżka ta może być wykorzystana na cele przewidziane w § 3 ust. 1.

4. Nie należy korzystać z prawa pierwokupu, gdy spółdzielcze zrzeszenie budowy domów jednorodzinnych przenosi na poszczególnych członków własność domów wraz z działkami zajętymi pod ich budowę.
§  5. Przepisy §§ 2–4 mają odpowiednie zastosowanie w przypadkach, w których prezydium rady narodowej służy prawo wykupu. Prawa wykupu nie należy jednak stosować w razie darowizny nieruchomości przez cudzoziemca dewizowego na rzecz obywatela polskiego zamieszkałego w kraju.
§  6. Z prawa pierwokupu nie korzysta się przy sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność byłych zakładów ubezpieczeń, przeprowadzanej na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 1959 r. w sprawie zasad i trybu likwidacji zakładów ubezpieczeń, które utraciły prawo do wykonywania działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 1959 r. Nr 40, poz. 253 i z 1961 r. Nr 30, poz. 148).
§  7. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020