Dokonywanie odpowiednich korekt przy ustalaniu podstawy obliczenia funduszu zakładowego.

M.P.62.18.77
OKÓLNIK
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 22 lutego 1962 r.
w sprawie dokonywania odpowiednich korekt przy ustalaniu podstawy obliczenia funduszu zakładowego.
W związku z wynikłymi wątpliwościami co do dokonywania korekt przy ustalaniu podstawy obliczania funduszu zakładowego za rok 1961 (1961/1962) wyjaśnia się, co następuje:
1. Przy obliczaniu wysokości odpisów na fundusz zakładowy przedsiębiorstwa państwowe powinny pomniejszyć podstawę obliczenia wysokości odpisów na fundusz zakładowy o zyski osiągnięte ze sprzedaży (zużycia własnego) zbędnych zapasów objętych jednorazową akcją specjalną przewidzianą w uchwale nr 151 Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 1959 r. w sprawie zapobiegania tworzeniu się oraz upłynniania zbędnych zapasów w przedsiębiorstwach produkcyjnych i w przedsiębiorstwach obrotu materiałami zaopatrzeniowymi (Monitor Polski Nr 52, poz. 249) i przecenionych według stanu na dzień 1 lipca 1961 r. do wartości 1 złotego. Zyski te stosownie do art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 1958 r. o funduszu zakładowym w przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 1960 r. Nr 13, poz. 78) należy traktować jako zyski niezależne od działalności gospodarczej przedsiębiorstw.
2. Podstawy obliczania wysokości odpisów na fundusz zakładowy nie powiększa się z tytułu:
1) amortyzacji środków trwałych, które w ciągu 1961 r. zostały rozchodowane w drodze likwidacji, sprzedaży lub nieodpłatnego przekazania,
2) zużycia przedmiotów nietrwałych, przekwalifikowanych w roku 1961 ze środków trwałych,
3) dodatkowych opustów udzielonych przez wykonawców robót budowlano-montażowych od cen kosztorysowych tych robót.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020