Środki zabezpieczające dyscyplinę wykonania Narodowego Planu Gospodarczego na 1959 r. w zakresie inwestycji i płac.

UCHWAŁA Nr 384
RADY MINISTRÓW
z dnia 17 września 1959 r.
w sprawie środków zabezpieczających dyscyplinę wykonania Narodowego Planu Gospodarczego na 1959 r. w zakresie inwestycji i płac.

W celu zapewnienia dyscypliny wykonania Narodowego Planu Gospodarczego na 1959 r. w zakresie inwestycji i płac Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1.
1.
W przedsiębiorstwach budowlano-montażowych objętych planowaniem centralnym i terenowym zmniejsza się w II półroczu 1959 r. przeciętny stan zatrudnienia o 30 tysięcy osób w stosunku do przeciętnego stanu zatrudnienia z czerwca 1959 r. według poniższego zestawienia:
Resort Zmniejszenie stanu zatrudnienia (tys. osób) Maksymalny przeciętny stan zatrudnienia w II półroczu 1959 r. (w tys. osób)
Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych
plan centralny 10,0 306,4
plan terenowy 7,0 67,0
Ministerstwo Komunikacji 6,0 48,0
Ministerstwo Rolnictwa 3,5 81,0
Ministerstwo Gospodarki Komunalnej 3,5 77,8
2.
Ministrowie i prezydia rad narodowych określą odpowiednio do zmniejszenia planu przerobu robót budowlano-montażowych oraz planu zatrudnienia na II półrocze 1959 r. - maksymalną wielkość funduszu płac na IV kwartał 1959 r. Ustalona dla przedsiębiorstw budowlano-montażowych maksymalna wielkość funduszu płac na IV kwartał 1959 r. nie podlega bankowej korekcie z tytułu przekroczenia planu produkcji.
3.
Upoważnia się właściwe banki do wprowadzenia na okres IV kwartału 1959 r. miesięcznej kontroli funduszu płac w przedsiębiorstwach budowlano-montażowych.
4.
Zjednoczenia (jednostki równorzędne) obowiązane są niezwłocznie rozdzielić pomiędzy przedsiębiorstwa limity zatrudnienia i funduszu płac zgodnie z § 1 ust. 1 i 2 na podstawie zarządzeń właściwych ministrów wydanych w porozumieniu z Ministrem Pracy i Opieki Społecznej. Zarządzenia takie wydadzą również prezydia wojewódzkich rad narodowych w porozumieniu z Komitetem Drobnej Wytwórczości dla przedsiębiorstw im podległych.
§  2.
Ministrowie Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, Komunikacji, Rolnictwa oraz Gospodarki Komunalnej składać będą miesięczne sprawozdania z wykonania przepisów § 1 Prezesowi Rady Ministrów, a w odpisie - Przewodniczącemu Komisji Planowania przy Radzie Ministrów i Ministrowi Pracy i Opieki Społecznej.
§  3.
Wzrost przeciętnego zatrudnienia w oddziałach Społecznego Przedsiębiorstwa Budowlanego w II półroczu 1959 r. nie może przekroczyć 4 tysięcy osób w stosunku do przeciętnego zatrudnienia z czerwca 1959 r.
§  4.
Centralny Związek Spółdzielczości Pracy w porozumieniu z Ministrem Pracy i Opieki Społecznej ustali w terminie do dnia 22 września 1959 r. limity maksymalnego przeciętnego stanu zatrudnienia na II półrocze 1959 r. dla budowlanych spółdzielni pracy na poziomie niższym niż osiągnięty w I półroczu 1959 r.
§  5.
1.
Ministerstwa i prezydia rad narodowych nadzorujące przedsiębiorstwa budowlano-montażowe przeprowadzą w terminie nie dłuższym niż do dnia 25 września 1959 r. analizę możliwości zaopatrzenia materiałowego dla przyjętych do wykonania robót. W przypadkach stwierdzenia niemożliwości pokrycia braków w zaopatrzeniu materiałowym należy w pierwszym rzędzie zapewnić realizację ważnych dla gospodarki narodowej inwestycji, posiadających warunki do ukończenia w 1959 r. lub warunki przyspieszenia ich realizacji (pełna dokumentacja, wyposażenie itp.), kosztem ograniczenia innych inwestycji w drodze zmniejszenia przydziału materiałów budowlanych dla tych inwestycji oraz zmniejszenia stanu zatrudnienia w przedsiębiorstwach wykonawstwa inwestycyjnego.
2.
Ministerstwa i prezydia wojewódzkich rad narodowych nadzorujące przedsiębiorstwa budowlano-montażowe w terminie do dnia 27 września 1959 r. prześlą Komisji Planowania przy Radzie Ministrów, Ministerstwu Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz ministerstwom nadzorującym inwestorów:
a)
wnioski w sprawie skreślenia z planu lub zmniejszenia zakresu planowanego w roku bieżącym inwestycji scentralizowanych z wyodrębnieniem nakładów na roboty budowlano-montażowe i podaniem generalnego wykonawcy;
b)
zbiorcze zestawienia dokonanych skreśleń z planu i zmniejszeń zakresu planowanego na rok bieżący inwestycji zdecentralizowanych i kapitalnych remontów, z wyodrębnieniem nakładów na roboty budowlano-montażowe i podziałem na jednostki nadrzędne, inwestorów i wykonawców.
§  6.
1.
Przedsiębiorstwa budowlano-montażowe, położone na terenie m.st. Warszawy, Łodzi, Krakowa, Wrocławia, Gdańska, Gdyni i Sopotu oraz województwa katowickiego i wrocławskiego, obowiązane są przedstawić w terminie do dnia 25 września 1959 r. jednostkom bezpośrednio nadrzędnym, a w odpisie - właściwym terenowo organom zatrudnienia prezydiów powiatowych rad narodowych (miejskich rad narodowych miast wyłączonych z powiatów) miesięczne plany zatrudnienia na IV kwartał 1959 r. ustalone zgodnie z § 1.
2.
Minister Pracy i Opieki Społecznej ustali zasady kierowania do pracy w przedsiębiorstwach budowlano-montażowych w okresie miesięcy wrzesień - grudzień 1959 r., z tym że:
a)
kierowanie do pracy w przedsiębiorstwach budowlano-montażowych może mieć miejsce tylko w ramach miesięcznych planów zatrudnienia, opracowanych zgodnie z przepisami niniejszej uchwały;
b)
prowadzenie werbunku robotników do przedsiębiorstw budowlano-montażowych wymaga w każdym przypadku zgody Ministra Pracy i Opieki Społecznej.
§  7.
W razie gdy zapewnienie terminowej realizacji lub uzasadnionego przyspieszenia ważnych dla gospodarki narodowej inwestycji scentralizowanych wymaga dofinansowania w stosunku do planu 1959 r., należy we wniosku o dofinansowanie równocześnie wskazać inne inwestycje, dla których zostaną odpowiednio zmniejszone przyznane środki finansowe i materiałowe.
§  8.
Ministrowie powołają przy jednostkach nadrzędnych, sprawujących nadzór nad przedsiębiorstwami budowlano-montażowymi, specjalne zespoły kontrolne. Zespoły te:
1)
skontrolują w terminie do dnia 30 września 1959 r. przedsiębiorstwa przekraczające fundusz płac oraz te, w których wystąpił nieuzasadniony wzrost średniej płacy, i podejmą niezbędne środki, mające na celu zapobieżenie nieuzasadnionym wypłatom z tytułu stosowania niewłaściwych cen jednostkowych, przefakturowania oraz opłacania robót nie wykonanych;
2)
zbadają prawidłowość stosowania akordu zryczałtowanego w nadzorowanych przedsiębiorstwach budowlano-montażowych oraz opracują wykaz prac, które powinny być wykonywane w zasadzie w systemie akordu zryczałtowanego.
§  9.
1.
Ministrowie oraz prezydia rad narodowych nadzorujący przedsiębiorstwa przemysłowe ustalą średni stan zatrudnienia w II półroczu 1959 r. na poziomie nie wyższym niż stan zatrudnienia ogółem w dniu 1 lipca 1959 r. Ministrowie w porozumieniu z Ministrem Pracy i Opieki Społecznej, a prezydia wojewódzkich rad narodowych w porozumieniu z Komitetem Drobnej Wytwórczości wydadzą niezwłocznie zarządzenia zapewniające wykonanie przepisu zdania pierwszego.
2.
Na podstawie zadań ustalonych w zakresie zatrudnienia zgodnie z ust. 1 ministerstwa w porozumieniu z Ministrem Pracy i Opieki Społecznej oraz bankiem finansującym dokonają przeliczenia nowego planu funduszu płac na IV kwartał 1959 r. i rozdziału tego funduszu płac, tak aby doszedł on do każdego przedsiębiorstwa w terminie najdalej do dnia 15 października 1959 r.
3.
Dla nowo uruchamianych zakładów pracy Ministrowie i prezydia rad narodowych zapewnią niezbędne zatrudnienie w ramach średniego stanu zatrudnienia, o którym mowa w ust. 1. Jedynie w wyjątkowych przypadkach powstania nowych okoliczności powodujących niemożność zastosowania tej zasady uprawniony jest Minister Pracy i Opieki Społecznej w porozumieniu z Przewodniczącym Komisji Planowania przy Radzie Ministrów - do podniesienia limitu zatrudnienia określonego w ust. 1.
4.
Postanowienia ust. 1, 2 i 3 nie dotyczą zakładów przemysłu rolno-spożywczego o sezonowym charakterze produkcji oraz zakładów produkcji materiałów budowlanych.
§  10.
Dokonując zmniejszenia stanu zatrudnienia w przedsiębiorstwach budowlano-montażowych oraz przemysłowych, należy przede wszystkim zwolnić tych pracowników, którzy w okresie ostatnich trzech miesięcy opuszczali pracę bez usprawiedliwienia.
§  11.
Przepisy niniejszej uchwały w sprawie zwolnień lub ograniczeń w zatrudnieniu nie dotyczą młodocianych, przyjmowanych na naukę zawodu.
§  12.
1.
Ministrowie, zjednoczenia i prezydia wojewódzkich rad narodowych przeprowadzą kontrolę dyscypliny płac w podległych zakładach. W razie stwierdzenia rozluźnienia dyscypliny płac, a w szczególności nieuzasadnionego wzrostu średniej płacy i funduszu płac, należy zastosować sankcje w stosunku do dyrektorów tych przedsiębiorstw. O podjętych krokach ministrowie poinformują Prezesa Rady Ministrów w terminie do dnia 15 października 1959 r.
2.
Zmiana rocznego planu (zadań gospodarczych bądź funduszu płac) przedsiębiorstwa państwowego może być dokonana w IV kwartale 1959 r. jedynie na podstawie decyzji właściwego ministra, uzgodnionej z Ministrem Finansów (a w stosunku do przedsiębiorstw gospodarki terenowej - decyzji prezydium wojewódzkiej rady narodowej w porozumieniu z Ministerstwem Finansów). Dotyczy to także planów ustalonych w trybie § 9 ust. 2.
§  13.
1.
W związku z nadmiernym stosowaniem pracy w godzinach nadliczbowych Ministrowie Górnictwa i Energetyki, Przemysłu Ciężkiego, Przemysłu Chemicznego, Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego, Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, Przemysłu Spożywczego i Skupu obowiązani są wydatnie ograniczyć pracę w godzinach nadliczbowych i złożyć Komitetowi Ekonomicznemu Rady Ministrów sprawozdanie z podjętych środków w tym zakresie w terminie do dnia 30 września 1959 r.
2.
Rada Ministrów zwraca się do Centralnej Rady Związków Zawodowych o przeprowadzanie systematycznej kontroli udzielania przez właściwe organy związków zawodowych zezwoleń na pracę w godzinach nadliczbowych i wydanie dyrektyw zaostrzających warunki do udzielania takich zezwoleń.
3.
Minister Górnictwa i Energetyki podejmie niezbędne środki dla zmniejszenia nieusprawiedliwionej absencji pracowników.
§  14.
Limit wydatków na diety przy wyjazdach służbowych na IV kwartał 1959 r. w ministerstwach i prezydiach rad narodowych oraz w podległych im przedsiębiorstwach i zakładach nie może przekraczać sumy wydatków na ten cel w IV kwartale 1958 r.
§  15.
Wydatki z bezosobowego funduszu płac w ministerstwach, prezydiach rad narodowych oraz w podległych im przedsiębiorstwach i zakładach w IV kwartale 1959 r. nie mogą bez zgody właściwych ministrów przekraczać sumy faktycznie dokonanych wypłat z tego funduszu w IV kwartale 1958 r.
§  16.
1.
W celu rozpatrzenia wypadków jaskrawego naruszenia dyscypliny funduszu płac i zastosowania odpowiednich sankcji w stosunku do winnych dokonanych przekroczeń powołuje się pod przewodnictwem wiceprezesa Rady Ministrów Komisję Rządową, w skład której wejdą Minister Finansów oraz Minister Pracy i Opieki Społecznej. Przewodniczący Komisji zaprosi do udziału w Komisji Prezesa Najwyższej Izby Kontroli.
2.
Komisja Rządowa zakończy swe prace do dnia 31 października 1959 r.
§  17.
Zaleca się organizacjom i związkom spółdzielczym przy współdziałaniu właściwych ministrów zastosowanie przepisów niniejszej uchwały w zakresie spółdzielczości.
§  18.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 17 września 1959 r.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1959.79.417

Rodzaj: Uchwała
Tytuł: Środki zabezpieczające dyscyplinę wykonania Narodowego Planu Gospodarczego na 1959 r. w zakresie inwestycji i płac.
Data aktu: 17/09/1959
Data ogłoszenia: 21/09/1959
Data wejścia w życie: 17/09/1959, 21/09/1959