Obrót materiałem siewnym.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA
z dnia 22 kwietnia 1959 r.
w sprawie obrotu materiałem siewnym.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 dekretu z dnia 2 lutego 1955 r. o nasiennictwie (Dz. U. Nr 6, poz. 33) zarządza się, co następuje:
§  1.
Do obrotu materiałem siewnym upoważnione są:
1)
w zakresie materiału siewnego kwalifikowanego i handlowego:
a)
przedsiębiorstwa podległe Centralnemu Zarządowi Hodowli Roślin i Nasiennictwa,
b)
Centrala Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa - Przedsiębiorstwo Państwowe;
2)
w zakresie materiału kwalifikowanego i handlowego nabywanego od instytucji wymienionych w pkt 1 oraz materiału handlowego roślin rolniczych z własnego skupu - spółdzielnie zrzeszone w Centrali Rolniczej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska",
3)
w ramach zaopatrzenia kontraktowanych przez siebie plantacji:
a)
zakłady wytwórcze przemysłu ziemniaczanego podległe Zjednoczeniu Przemysłu Ziemniaczanego,
b)
zakłady surowców zielarskich podległe Zjednoczeniu Przemysłu Zielarskiego,
c)
przedsiębiorstwa podległe Zjednoczeniu Przemysłu Lniarskiego,
d)
cukrownie podległe Zjednoczeniu Przemysłu Cukrowniczego,
e)
spółdzielnie zrzeszone w Centrali Rolniczej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska",
f)
suszarnie podległe Zjednoczeniu Przemysłu Koncentratów Spożywczych,
g)
olejarnie podległe Zjednoczeniu Przemysłu Olejarskiego,
h)
inne przedsiębiorstwa prowadzące kontraktację roślin, upoważnione każdorazowo przez Ministra Rolnictwa;
4)
w zakresie nasion jęczmienia browarnego w ramach zaopatrzenia kontraktowanych przez siebie plantacji nasiennych i przemysłowych - Zjednoczenia Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego "PZZ" podległe Centrali Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego "PZZ";
5)
w zakresie materiału siewnego kwalifikowanego i handlowego nabywanego od przedsiębiorstw podległych Centralnemu Zarządowi Hodowli Roślin i Nasiennictwa oraz od Centrali Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa - spółdzielnie ogrodnicze zrzeszone w Centrali Spółdzielni Ogrodniczych.
§  2.
1.
Poza przedsiębiorstwami wymienionymi w § 1 detaliczny obrót materiałem siewnym mogą prowadzić - na zlecenie i pod nadzorem przedsiębiorstw wymienionych w § 1 pkt 1 - również inne przedsiębiorstwa państwowe i spółdzielcze, a także przedsiębiorstwa prywatne.
2.
Przedsiębiorstwa wymienione w ust. 1 zobowiązane są do pełnego pokrycia swego zapotrzebowania na materiał siewny w przedsiębiorstwach wymienionych w § 1 ust. 1.
§  3.
Przedmiotem obrotu może być materiał siewny o jakości odpowiadającej obowiązującym normom, co podlega sprawdzeniu w trybie przepisów zarządzenia Ministra Rolnictwa z dnia 15 lutego 1956 r. w sprawie sprawdzania wartości materiału siewnego i powoływania urzędowych próbobiorców materiałów siewnych (Monitor Polski Nr 46, poz. 545).
§  4.
Kontrolę nad przestrzeganiem przepisów niniejszego zarządzenia sprawuje Inspekcja Nasienna.
§  5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021