Tryb dokonywania zmian w limitach inwestycyjnych oraz w środkach na finansowanie inwestycji scentralizowanych.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 6 kwietnia 1959 r.
w sprawie trybu dokonywania zmian w limitach inwestycyjnych oraz w środkach na finansowanie inwestycji scentralizowanych.

Na podstawie § 36 ust. 2 uchwały nr 392 Rady Ministrów z dnia 13 października 1958 r. w sprawie zasad podziału zysku, różnic wyrównawczych, pokrywania strat, finansowania środków obrotowych, inwestycji i kapitalnych remontów w przedsiębiorstwach przemysłu oraz zasad gospodarki finansowej zjednoczeń przemysłu na 1959 r. (Monitor Polski Nr 88, poz. 491) zarządza się, co następuje:

I.

Przepisy dotyczące jednostek objętych lub rozliczających się z budżetem centralnym.

§  1.
Ministerstwa i urzędy centralne, zwane dalej "dysponentami głównymi", oraz jednostki podległe ministerstwom i urzędom centralnym, a nadzorujące pośrednio lub bezpośrednio inwestorów (zjednoczenia, centralne zarządy itp.), zwane dalej "dysponentami drugiego stopnia", przydzielają podległym jednostkom:
1)
dodatkowe limity inwestycyjne w granicach nie rozdzielonej kwoty limitów inwestycyjnych, zwanej dalej "rezerwą limitów",
2)
dodatkowe środki na sfinansowanie inwestycji scentralizowanych w granicach:
a)
nie rozdzielonej w ramach danej podziałki klasyfikacji budżetowej kwoty kredytów budżetowych na inwestycje scentralizowane; nie rozdzielona kwota kredytów budżetowych zwana będzie dalej "rezerwą środków",
b)
zwiększenia wpływów na rachunki amortyzacji scentralizowanej.
§  2.
1.
Decyzje o zmianach limitu inwestycyjnego i środków na finansowanie inwestycji scentralizowanych przydzielonych jednostkom podległym na podstawie zarządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1958 r. w sprawie uruchomienia środków na finansowanie inwestycji scentralizowanych (Monitor Polski z 1959 r. Nr 2, poz. 8) właściwi dysponenci wydają w formie wytycznych, sporządzonych w układzie według wzoru stanowiącego załącznik do zarządzenia.
2.
Dysponent wydający wytyczne składa odpisy wytycznych właściwej dla niego placówce banku finansującego inwestycje scentralizowane w trzech egzemplarzach.
§  3.
1.
Wszelkie zwiększenia kredytu budżetowego dysponenta głównego lub dysponenta drugiego stopnia banki ewidencjonują na rachunku rezerwy środków tegoż dysponenta.
2.
Zawarte w wytycznych decyzje dysponenta głównego lub dysponenta drugiego stopnia o zwiększeniu kredytów budżetowych jednostkom niższych szczebli stanowią jednocześnie dyspozycję zmniejszenia rezerwy środków dysponenta wydającego wytyczne.
3.
Podane w wytycznych kwoty zmniejszeń kredytów budżetowych przekazanych jednostkom niższych szczebli banki odprowadzają na rachunek rezerwy środków dysponenta wydającego wytyczne.
4.
Przepisy ust. 1, 2 i 3 nie dotyczą zwiększeń lub zmniejszeń kredytów budżetowych, dokonanych w wyniku zmian organizacyjnych (§ 7).
§  4.
Ewidencję rezerw limitów inwestycyjnych prowadzą właściwi dysponenci (główni i drugiego stopnia). Uzyskane przydziały limitów dodatkowych, otrzymane limity od innych dysponentów i ograniczenia limitów przydzielonych jednostkom podległym właściwi dysponenci rejestrują jako zwiększenie swej rezerwy limitów. Przekazanie limitów innym dysponentom, jak i zwiększenie limitów inwestycyjnych jednostkom podległym właściwi dysponenci rejestrują jako zmniejszenie swej rezerwy limitów.
§  5.
1.
Jeżeli z rezerwy środków dysponenta głównego mają być przeniesione kredyty na rzecz budżetów terenowych lub na rzecz dysponentów finansowanych z innej podziałki klasyfikacji budżetowej (części, działu i rozdziału) budżetu centralnego, dysponent główny zwraca się do Ministra Finansów z uzasadnionym wnioskom o dokonanie odpowiedniej zmiany w budżecie.
2.
Jeżeli kredyty mają być przeniesione na rzecz budżetów terenowych lub na inną część budżetu centralnego, do wniosku o dokonanie zmian w budżecie należy dołączyć oświadczenie banku o zablokowaniu podlegającej przeniesieniu kwoty kredytów budżetowych na bankowym rachunku rezerwy środków właściwego dysponenta. Blokowanie środków nie ma zastosowania w przypadku, gdy zmiana w budżecie spowodowana jest zmianą przynależności organizacyjnej inwestora (§ 7).
3.
Gdy jednostki podległe jednemu dysponentowi głównemu finansowane są przez różne banki, przeniesień kredytów budżetowych otwartych w poszczególnym banku dokonuje Minister Finansów na wniosek dysponenta głównego. Przepis ust. 2 stosuje się analogicznie.
4.
Jeżeli zmiany limitów inwestycyjnych w planach inwestycji scentralizowanych dokonywane są zgodnie z wymaganiami uchwały nr 159 Rady Ministrów z dnia 15 maja 1958 r. w sprawie zasad dokonywania zmian w planie inwestycji scentralizowanych (Monitor Polski Nr 41, poz. 232) w porozumieniu z Ministrem Finansów, równocześnie z wystąpieniami do Ministra Finansów należy złożyć wniosek o dokonanie zmian w budżecie.
§  6.
1.
Decyzje o zmniejszeniu kredytu budżetowego przydzielonego inwestorowi bezpośredniemu banki finansujące inwestycje wykonują tylko w tym przypadku, gdy suma dokonanych przez banki wypłat z rachunku inwestora bezpośredniego, zwiększonych o sumę, na którą opiewają dokumenty zakwalifikowane do wypłaty, znajduje pokrycie w zakumulowanych środkach własnych inwestora, przelanej dotacji z rachunku amortyzacji scentralizowanej oraz w kwocie kredytu budżetowego, pozostałej po dokonaniu zmniejszenia.
2.
Decyzje nie odpowiadające warunkom wymienionym w ust. 1 banki finansujące inwestycje zwracają dysponentowi wydającemu decyzję.
3.
Decyzje o zmniejszeniu ogólnej sumy kredytu budżetowego dysponenta drugiego stopnia banki finansujące inwestycje wykonują wtedy, gdy suma zmniejszenia kredytu budżetowego mieści się w granicach rezerwy środków jednostki, które dotyczy zmniejszenie. W razie gdy kwota rezerwy środków jest niższa od zadysponowanego zmniejszenia, bank wstrzymuje wykonanie decyzji do czasu uzupełnienia rezerwy środków, nie dłużej jednak niż na 10 dni. Po bezskutecznym upływie tego terminu bank zwraca dyspozycję jednostce, która ją wydała.
§  7.
1.
W razie zmiany przynależności organizacyjnej inwestora bezpośredniego następuje odpowiednie przeniesienie limitu inwestycyjnego oraz pokrycia finansowego z jednostki nadzorującej inwestora bezpośredniego przed reorganizacją do jednostki właściwej po reorganizacji. W tym celu właściwa przed reorganizacją dla inwestora bezpośredniego jednostka nadrzędna uchyla całkowicie wytyczne wydane poprzednio, natomiast jednostka nadrzędna właściwa dla inwestora po reorganizacji udziela inwestorowi nowych wytycznych.
2.
Gdy zmiany organizacyjne dotyczą jednostki, która odprowadza amortyzację na rachunek amortyzacji scentralizowanej dysponenta drugiego stopnia lub która z tego rachunku otrzymuje dotację, dysponenci główni określają sposób wyrównania wynikających stąd nadwyżek lub niedoborów środków finansowych dysponenta drugiego stopnia. Analogiczne różnice wynikające z przejścia przedsiębiorstw pod nadzór innych resortów podlegają wyrównaniu przez Ministerstwo Finansów w drodze przeniesienia kredytu budżetowego na wniosek zainteresowanych resortów.
3.
Przejście przedsiębiorstwa rozliczającego się z budżetem centralnym pod nadzór jednostki objętej budżetem terenowym lub odwrotnie nie powoduje zmian w przeznaczeniu amortyzacji tych przedsiębiorstw.
4.
O przekazaniu limitu inwestycyjnego na rzecz innych dysponentów głównych lub na rzecz prezydiów rad narodowych dysponenci główni przekazujący limity inwestycyjne powiadamiają bieżąco Komisję Planowania przy Radzie Ministrów (Departament Koordynacji Inwestycji).
§  8.
1.
Inwestor bezpośredni na podstawie wytycznych otrzymanych od jednostki nadrzędnej opracowuje lub zmienia tytuł inwestycyjny.
2.
Zmiany w tytule inwestycyjnym przeprowadza inwestor bezpośredni przez naniesienie poprawek na tytule dotychczasowym. W razie większej liczby poprawek bank może żądać przedstawienia nowego tytułu inwestycyjnego.

II.

Przepisy dotyczące jednostek objętych lub rozliczających się z budżetami terenowymi.

§  9.
Gdy zmiany w limitach inwestycyjnych powodują zmianę kredytów budżetowych, rada narodowa lub prezydium rady narodowej w zależności od kompetencji wynikających z ustawy z dnia 1 lipca 1958 r. o prawie budżetowym (Dz. U. Nr 45, poz. 221) podejmuje jednocześnie decyzję o zmianie w budżecie.
§  10.
W razie przekazania limitu inwestycyjnego na rzecz jednostki powiązanej z budżetem centralnym lub na rzecz innego województwa prezydium wojewódzkiej rady narodowej przekazujące limit inwestycyjny przedstawia Ministrowi Finansów uzasadniony wniosek o dokonanie odpowiedniej zmiany w budżecie.
§  11.
1.
Na podstawie decyzji o zmianie w budżecie wydział finansowy dokonuje zmian w otwartych dla właściwego wydziału (zarządu lub innej jednostki równorzędnej) kredytach budżetowych.
2.
Dyspozycję w sprawie zmiany otwartych kredytów budżetowych na inwestycje należy wydać w formie wytycznych, sporządzonych w układzie według wzoru stanowiącego załącznik do zarządzenia.
3.
Dyspozycję w sprawie zmiany otwartych kredytów budżetowych na inwestycje wydział finansowy składa w dwóch egzemplarzach w banku finansującym inwestycje; jeden egzemplarz dyspozycji wydział finansowy przesyła bezpośrednio jednostce, której dotyczy dyspozycja.
§  12.
1.
Na podstawie decyzji rady narodowej lub prezydium rady narodowej (§ 9) o zmianie limitów inwestycyjnych oraz dyspozycji wydziału finansowego w sprawie zmian w otwartych kredytach budżetowych właściwy wydział (jednostka równorzędna):
1)
w razie gdy jest inwestorem bezpośrednim - dokonuje zmian w swym tytule inwestycyjnym,
2)
gdy inwestorem bezpośrednim jest jednostka podległa wydziałowi - udziela tej jednostce wytycznych w układzie według wzoru stanowiącego załącznik do zarządzenia; odpisy wytycznych należy przesłać w dwóch egzemplarzach bankowi finansującemu inwestycje.
2.
Na podstawie otrzymanych od wydziału (jednostki równorzędnej) wytycznych (ust. 1 pkt 2) inwestor bezpośredni dokonuje zmian w swym tytule inwestycyjnym.
3.
Udzielenie jednostce wytycznych jest równoznaczne z przekazaniem dla tej jednostki kredytu budżetowego lub zmianą w przekazanych kredytach budżetowych.
4.
Przepisy § 6 ust. 1 i 2, § 7 ust. 1 i § 8 ust. 2 mają zastosowanie również do jednostek objętych lub rozliczających się z budżetami terenowymi.

III.

Przepisy końcowe.

§  13.
Banki finansujące inwestycje nie mają obowiązku przyjmowania po dniu 20 grudnia decyzji o zmianie limitów inwestycyjnych i pokryciu finansowym tych limitów.
§  14.
Traci moc zarządzenie Ministra Finansów z dnia 3 lipca 1958 r. w sprawie trybu dokonywania zmian w limitach inwestycyjnych oraz planach sfinansowania inwestycji scentralizowanych (Monitor Polski Nr 53, poz. 312).
§  15.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

Jednostka wydająca wytyczne

...................................................... Budżet jednostkowy

Bank finansujący inwestycje Część nr .......... nazwa ....................

...................................................... Dział nr .......... nazwa .....................

Oddział w .................................... Rozdział nr .......... nazwa ....................

WYTYCZNE zbiorcze/jednostkowe*)

o zmianie limitu inwestycyjnego i przydziale środków na sfinansowanie inwestycji scentralizowanych na rok ............................... dla ....................................................................

(nazwa i adres jednostki, której dotyczy decyzja)

Stan przed zmianą Zmiana Stan po zmianie
zwiększenie zmniejszenie
1. Limit inwestycyjny
2. Kredyt budżetowy
3. Dotacje z rachunku amortyzacji scentralizowanej
resortu
zjednoczenia
Dodatkowe dyspozycje:
planowana dotacja z rachunku amortyzacji scentralizowanej resortu na rzecz amortyzacji scentralizowanej zjednoczenia
planowane odprowadzanie środków z amortyzacji zjednoczenia na rachunek amortyzacji scentralizowanej resortu
Inne dyspozycje

............................., dnia .................... 19... r.

.......................................

(pieczęć i podpisy)

______

*) Niepotrzebne skreślić.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021