Mianownictwo chorób, urazów i przyczyn zgonów.

M.P.58.92.507
ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
z dnia 8 listopada 1958 r.
w sprawie mianownictwa chorób, urazów i przyczyn zgonów.
Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 28 października 1948 r. o zakładach społecznych służby zdrowia i planowej gospodarce w służbie zdrowia (Dz. U. Nr 55, poz. 434 z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje:
§  1. Zakłady społeczne służby zdrowia oraz organy administracji służby zdrowia obowiązane są przy prowadzeniu dokumentacji lekarskiej oraz przy pracach w zakresie statystyki i sprawozdawczości medycznej stosować mianownictwo chorób, urazów i przyczyn zgonów, zawarte w załączniku do zarządzenia.
§  2. Traci moc zarządzenie z dnia 30 grudnia 1950 r. w sprawie mianownictwa chorób i przyczyn zgonu (Monitor Polski z 1951 r. Nr 3, poz. 41).
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1959 r.
ZAŁĄCZNIK 

KLASYFIKACJA CHORÓB, URAZÓW I PRZYCZYN ZGONÓW

A.

Część ogólna.

Klasy.

I. Choroby zakaźne i pasożytnicze

II. Nowotwory

III. Choroby alergiczne, choroby układu wydzielania wewnętrznego, przemiany materii i zaburzenia w odżywianiu

IV. Choroby krwi i narządów krwiotwórczych

V. Choroby psychiczne, psychonerwice i zaburzenia osobowości

VI. Choroby układu nerwowego i narządów zmysłów

VII. Choroby układu krążenia

VIII. Choroby układu oddechowego

IX. Choroby układu trawiennego

X. Choroby układu moczowo-płciowego

XI. Poród prawidłowy i powikłania ciąży, porodu i połogu

XII. Choroby skóry i tkanki łącznej

XIII. Choroby kości i narządów ruchu

XIV. Wady rozwojowe wrodzone

XV. Choroby wczesnego dzieciństwa

XVI. Różne objawy, starczość i stany niedokładnie określone

XVII. Wypadki, zatrucia i urazy

Klasyfikacje dodatkowe:

Klasyfikacja dodatkowa stanów specjalnych wymagających przyjęcia do szpitala i klasyfikacja urodzeń żywych martwych.

Dodatkowa klasyfikacja szczepień ochronnych, kalectw (ułomności) oraz ślepoty i głuchoty.

B.

Część szczegółowa.

Numery chorób, urazów i przyczyn zgonów.

I. Choroby zakaźne i pasożytnicze.

Klasa ta nie uwzględnia grypy, zapalenia płuc, zapalenia jelit i niektórych innych zakażeń umiejscowionych.

Gruźlica układu oddechowego (001-008).

001 Gruźlica układu oddechowego w związku z chorobą zawodową 1

002 Gruźlica płuc

003 Gruźlica opłucnej

004 Gruźliczy zespół pierwotny z objawami

005 Gruźlica węzłów okołooskrzelowych i przytchawiczych z objawami chorobowymi

006 Radiologicznie uchwytne objawy pozwalające przypuszczać istnienie czynnej gruźlicy układu oddechowego, nie dające się zaliczyć do żadnego innego numeru

007 Inne postacie gruźlicy układu oddechowego

008 Gruźlica układu oddechowego o nieokreślonym bliżej umiejscowieniu

Gruźlica innych układów i narządów (010-019).

010 Gruźlica opon mózgowych i ośrodkowego układu nerwowego

011 Gruźlica jelit, otrzewnej i węzłów krezkowych

012 Gruźlica kości i stawów czynna i bliżej nieokreślona

013 Późne następstwa gruźlicy kości i stawów

014 Gruźlica skóry i tkanki łącznej podskórnej

015 Gruźlica układu chłonnego

016 Gruźlica układu moczowo-płciowego

017 Gruźlica nadnerczy

018 Gruźlica innych narządów

019 Gruźlica rozsiana

Kiła i jej następstwa (020-029).

020 Kiła wrodzona

021 Kiła nabyta wczesna 2

022 Tętniak aorty (pochodzenia kiłowego)

023 Inne postacie kiły układu sercowo-naczyniowego

024 Wiąd rdzenia

025 Porażenie ogólne postępujące

026 Inne postacie kiły ośrodkowego układu nerwowego

027 Inne postacie kiły późnej

028 Kiła utajona

029 Kiła bliżej nieokreślona

Rzeżączka i pozostałe choroby weneryczne (030-039).

030 Rzeżączka ostra lub bliżej nieokreślona

031 Rzeżączka przewlekła układu moczowo-płciowego

032 Rzeżączkowe zakażenie stawów

033 Rzeżączkowe zakażenie oka

034 Rzeżączkowe zakażenie o innym umiejscowieniu

035 Późne następstwa rzeżączki

036 Wrzód miękki

037 Ziarnica weneryczna (Lymphogranuloma venereum) 3

038 Ziarniniak pachwinowy, weneryczny (granuloma inguinale, venereum) 4

039 Inne i bliżej nieokreślone choroby weneryczne

Choroby zakaźne szerzące się drogą przewodu pokarmowego (040-049).

040 Dur brzuszny

041 Dury rzekome

042 Inne salmonellozy

043 Cholera

044 Bruceloza (gorączka falista)

045 Czerwonka bakteryjna (dysenteria)

046 Pełzakowica (amoebiasis)

047 Inne postacie czerwonki pierwotniakowej

048 Bliżej nieokreślone postacie czerwonki

049 Zakażenia i zatrucia pokarmowe

Inne choroby pochodzenia bakteryjnego (050-064).

050 Płonica

051 Paciorkowcowe zapalenie gardła

052 Róża

053 Posocznica i ropnica (septicaemia et pyaemia)

054 Toksemia bakteryjna (z wyjątkiem gronkowcowego zatrucia pokarmowego)

055 Błonica

056 Krztusiec

057 Zakażenia meningokokowe (dwoinką zapalenia opon mózgowych)

058 Dżuma

059 Tularemia

060 Trąd

061 Tężec

062 Wąglik

063 Zgorzel gazowa

064 Inne choroby pochodzenia bakteryjnego

Krętkowice z wyjątkiem kiły (070-074).

070 Zakażenie krętkowo-wrzecionowcowe (Vincenta)

071 Gorączka powrotna

072 Żółtaczka zakaźna krętkowa (leptospirosis)

073 Malinica (framboesia)

074 Inne krętkowice

Choroby pochodzenia wirusowego (080-096) 5

080 Porażenie dziecięce nagminne (poliomyelitis, choroba Heinego-Medina)

081 Późne następstwa nagminnego porażenia dziecięcego

082 Nagminne zapalenie mózgu (śpiączkowe)

083 Późne następstwa nagminnego (śpiączkowego) zapalenie mózgu

084 Ospa

085 Odra

086 Różyczka (rubeola)

087 Ospa wietrzna

088 Półpasiec

089 Nagminne zapalenie przyusznic

090 Denga

091 Żółta gorączka (febris flava)

092 Zakaźne zapalenie wątroby

093 Mononukleoza zakaźna

094 Wścieklizna

095 Jaglica

096 Inne choroby pochodzenia wirusowego

Dur plamisty i inne riketsjozy (100-108).

100 Dur plamisty epidemiczny przenoszony przez wesz

101 Dur plamisty endemiczny (szczurzy) przenoszony przez pchłę

102 Choroba Brilla (nie określona jako dur plamisty epidemiczny przenoszony przez wesz czy endemiczny przenoszony przez pchłę)

103 Tabardillo, dur plamisty meksykański, nie określony jako przenoszony przez wesz czy pchłę

104 Dur kleszczowy

105 Dur plamisty przenoszony przez roztocza (japoński dur plamisty endemiczny tsutsugamushi)

106 Gorączka okopowa (wołyńska)

107 Dur plamisty bliżej nieokreślony

108 Inne riketsjozy

Zimnica (malaria) (110-117).

110 Trzeciaczka łagodna wywołana przez zarodźca ruchliwego (Plasmodium vivax)

111 Czwartaczka (malaria malariae seu quartana) wywołana przez zarodźca palmowego (Plasmodium malariae)

112 Trzeciaczka złośliwa wywołana przez zarodźca sierpowatego (Plasmodium talciparum)

113 Zimnica wywołana przez zarodźca owalnego (Plasmodium ovale)

114 Zimnica mieszana (wywołana przez 2 lub więcej gatunków zarodźców)

115 Zimnica z hemoglobinurią (black water fever)

116 Inne i bliżej nieokreślone postacie zimnicy

117 Zimnica nawracająca wywołana sztucznie

Inne choroby zakaźne i pasożytnicze (120-138).

120 Leiszmanioza

121 Śpiączka afrykańska (trypanosomiasis)

122 Inne choroby wywołane przez pierwotniaki

123 Schistosomiaza (bilharcjoza)

124 Inne choroby wywołane przez przywry (Trematoda)

125 Bąblowiec

126 Zakażenie innymi tasiemcami (tasiemczyce inne)

127 Filariaza

128 Włośnica (trichinosis)

129 Zakażenie tęgoryjcem dwunastnicy (ankylostomiasis)

130 Inne robaczyce, robaczyce mieszane i bliżej nieokreślone

131 Grzybice skóry (dermatofitozy)

132 Promienica

133 Grzybica kokcydiowa płuc (coccidioidomycosis)

134 Inne grzybice

135 Świerzb

136 Wszawica

137 Choroby pasożytnicze wywołane przez inne stawonogi

138 Inne choroby zakaźne i pasożytnicze

II.

Nowotwory.

Nowotwory złośliwe jamy ustnej i gardła (140-148).

140 Nowotwór złośliwy wargi

141 Nowotwór złośliwy języka

142 Nowotwór złośliwy ślinianki

143 Nowotwór złośliwy dna jamy ustnej

144 Nowotwór złośliwy innych i bliżej nieokreślonych części jamy ustnej

145 Nowotwór złośliwy gardła środkowego (mesopharynx)

146 Nowotwór złośliwy jamy nosowo-gardłowej (nasopharynx)

147 Nowotwór złośliwy dolnego gardła (hypopharynx)

148 Nowotwór złośliwy gardła o bliżej nieokreślonym umiejscowieniu

Nowotwory złośliwe narządów trawiennych i otrzewnej (150-159).

150 Nowotwór złośliwy przełyku

151 Nowotwór złośliwy żołądka

152 Nowotwór złośliwy jelita cienkiego (w tym i nowotwór dwunastnicy)

153 Nowotwór złośliwy jelita grubego z wyjątkiem nowotworu odbytnicy

154 Nowotwór złośliwy odbytnicy

155 Nowotwór złośliwy dróg żółciowych i wątroby (pierwotny)

156 Nowotwór złośliwy wątroby (wtórny i bliżej nieokreślony) 6

157 Nowotwór złośliwy trzustki

158 Nowotwór złośliwy otrzewnej

159 Nowotwór złośliwy narządów trawiennych bliżej nieokreślonych

Nowotwory złośliwe układu oddechowego (160-165).

160 Nowotwór złośliwy nosa, jam nosowych, ucha środkowego i zatok bocznych nosa

161 Nowotwór złośliwy krtani

162 Nowotwór złośliwy tchawicy, oskrzeli i płuc określony jako pierwotny

163 Nowotwór złośliwy płuca, nie określony jako pierwotny lub wtórny

164 Nowotwór złośliwy śródpiersia

165 Nowotwór złośliwy narządów klatki piersiowej (wtórny) 6

Nowotwory złośliwe sutka i narządów moczowo-płciowych (170-181).

170 Nowotwór złośliwy sutka

171 Nowotwór złośliwy szyjki macicy

172 Nowotwór złośliwy trzonu macicy

173 Nowotwór złośliwy innych części macicy, włącznie z nabłoniakiem kosmówkowym

174 Nowotwór złośliwy macicy bez dokładniejszego umiejscowienia

175 Nowotwór złośliwy jajnika, jajowodu i więzadła szerokiego

176 Nowotwór złośliwy innych i bliżej nieokreślonych narządów płciowych kobiecych

177 Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego

178 Nowotwór złośliwy jądra

179 Nowotwór złośliwy innych i bliżej nieokreślonych narządów płciowych męskich

180 Nowotwór złośliwy nerki

181 Nowotwór złośliwy pęcherza i innych narządów moczowych

Nowotwory złośliwe o innym i bliżej nieokreślonym umiejscowieniu (190-199).

190 Złośliwy czerniak (melanoma) skóry

191 Inny nowotwór złośliwy skóry

192 Nowotwór złośliwy oka

193 Nowotwór złośliwy mózgu i innych części układu nerwowego

194 Nowotwór złośliwy tarczycy

195 Nowotwór złośliwy innych gruczołów dokrewnych

196 Nowotwór złośliwy kości

197 Nowotwór złośliwy tkanki łącznej

198 Wtórny i bliżej nieokreślony nowotwór złośliwy węzłów chłonnych 6

199 Nowotwór złośliwy o innym i bliżej nieokreślonym umiejscowieniu

Nowotwory tkanek limfatycznej i krwiotwórczej (200-205).

200 Mięsak limfatyczny (lymphosarcoma) i mięsak siateczki (reticulosarcoma)

201 Ziarnica złośliwa (choroba Hodgkina)

202 Inne postacie chłoniaka (lymphoma) i siatkówka (reticulosis)

203 Szpiczak mnogi (myeloma multiplex), plazmocytoma

204 Białaczka (leukemia i aleukemia leukemiczna)

205 Ziarniniak grzybiasty (mycosis fungoides)

Nowotwory niezłośliwe (210-229).

210 Nowotwór niezłośliwy jamy ustnej i gardła

211 Nowotwór niezłośliwy innych części układu trawiennego

212 Nowotwór niezłośliwy układu oddechowego

213 Nowotwór niezłośliwy sutka

214 Włókniako-mięśniak macicy

215 Inne nowotwory niezłośliwe macicy

216 Nowotwór niezłośliwy jajnika

217 Nowotwór niezłośliwy innych narządów płciowych kobiecych

218 Nowotwór niezłośliwy narządów płciowych męskich

219 Nowotwór niezłośliwy nerki i innych narządów moczowych

220 Czerniak skóry niezłośliwy, znamię barwikowe (melanoma benignum cutis)

221 Torbiel włosowa (cystis pilonidalis)

222 Inne nowotwory niezłośliwe skóry

223 Nowotwór niezłośliwy mózgu i innych części układu nerwowego

224 Nowotwór niezłośliwy gruczołów wydzielania wewnętrznego

225 Nowotwór niezłośliwy kości i chrząstki

226 Tłuszczak

227 Inny nowotwór niezłośliwy mięśni i tkanki łącznej

228 Naczyniak krwionośny i naczyniak limfatyczny

229 Nowotwór niezłośliwy innych i bliżej nieokreślonych narządów i tkanek

Nowotwory bliżej nieokreślone (230-239).

230 Bliżej nieokreślony nowotwór narządów trawiennych

231 Bliżej nieokreślony nowotwór układu oddechowego

232 Bliżej nieokreślony nowotwór sutka

233 Bliżej nieokreślony nowotwór macicy

234 Bliżej nieokreślony nowotwór jajnika

235 Bliżej nieokreślony nowotwór innych narządów płciowych kobiecych

236 Bliżej nieokreślony nowotwór innych narządów moczowo-płciowych

237 Bliżej nieokreślony nowotwór mózgu i innych części układu nerwowego

238 Bliżej nieokreślony nowotwór skóry i układu mięśniowo-szkieletowego

239 Nowotwór bliżej nieokreślonego rodzaju innych i nieokreślonych narządów

III.

Choroby alergiczne, choroby układu wydzielania dokrewnego, przemiany materii i zaburzenia w odżywieniu.

Choroby alergiczne (240-245).

240 Gorączka sienna

241 Dychawica oskrzelowa

242 Obrzęk naczyniowo-nerwowy (oedema angioneuroticum)

243 Pokrzywka

244 Wyprysk alergiczny

245 Inne choroby alergiczne

Choroby tarczycy (250-254).

250 Wole rozlane proste (struma simplex)

251 Wole guzowate nietoksyczne

252 Nadczynność tarczycy (thyreotoxicosis) z wolem lub bez wola

353 Obrzęk śluzowaty i matołectwo (myxoederma et cretinismus)

254 Inne choroby tarczycy

Cukrzyca (260).

260 Cukrzyca

Choroby innych gruczołów dokrewnych (270-277).

270 Zaburzenia wydzielania dokrewnego trzustki z wyjątkiem cukrzycy

271 Choroby przytarczycy

272 Choroby przysadki

273 Choroby grasicy

274 Choroby nadnerczy

275 Zaburzenia czynnościowe jajników

276 Zaburzenia czynnościowe jąder

277 Wielogruczołowe zaburzenia czynnościowe i inne choroby gruczołów dokrewnych

Awitaminozy i inne choroby przemiany materii (280-289).

280 Beri-beri

281 Pelagra (rumień lombardzki)

282 Gnilec (szkorbut)

283 Krzywica czynna

284 Późne następstwa krzywicy

285 Zmięknienie kości

286 Inne awitaminozy i stany niedoboru pokarmowego

287 Otyłość nie określona, jako następstwo zaburzeń wydzielania dokrewnego

288 Skaza moczanowa (dna)

289 Inne choroby przemiany materii

IV.

Choroby krwi i narządów krwiotwórczych.

Choroby krwi i narządów krwiotwórczych (290-299).

290 Niedokrwistość złośliwa i inne niedokrwistości nadbarwliwe

291 Niedokrwistość niedobarwliwa wywołana niedoborem żelaza

292 Inne określone rodzaje niedokrwistości

293 Bliżej nieokreślone rodzaje niedokrwistości

294 Czerwienica (polycythaemia)

295 Krwawiączka (haemophilia)

296 Plamica (purpura) i inne skazy krwotoczne

297 Agranulocytoza

298 Choroby śledziony

299 Inne choroby kiwi i narządów krwiotwórczych

V.

Choroby psychiczne, psychonerwice i zaburzenia osobowości.

Klasa ta (300-326) nie uwzględnia przemijających stanów majaczeniowych (delirium) i lżejszych zaburzeń psychicznych towarzyszących określonym chorobom fizycznym. Przykładem takiego rodzaju stanu może być przejściowe majaczenie w gorączce w przemijającym zatruciu w mocznicy, przejściowe psychozy w każdej ogólnej chorobie zakaźnej, w zapaleniu mózgu, urazie, chorobie zwyrodnieniowej lub chorobie naczyń.

Psychozy (300-309).

300 Zaburzenia schizofreniczne (dementia praecox)

301 Psychoza maniakalno-depresyjna

302 Melancholia inwolucyjna

303 Paranoja i stany paranoidalne

304 Psychozy starcze

305 Psychozy przedstarcze

306 Psychozy w stwardnieniu tętnic mózgu 7

307 Psychozy alkoholowe

308 Psychozy o innej wyszczególnionej etiologii 8

309 Psychozy inne i bliżej nieokreślone

Zaburzenia psychonerwicowe (310-318).

310 Psychoza lękowa bez objawów somatycznych

311 Psychoza histeryczna bez stanów lękowych

312 Stany lękowe (fobie)

313 Stany natręctwa i przymusu

314 Depresje. Nerwice ze stanami depresyjnymi

315 Psychonerwica z objawami somatycznymi w zakresie układu krążenia

316 Psychonerwica z objawami somatycznymi w zakresie układu trawiennego

317 Psychonerwica z objawami somatycznymi w zakresie innych układów

318 Inne postacie zaburzeń psychonerwicowych, psychonerwice mieszane i bliżej nieokreślone

Zaburzania charakteru, zachowania się i inteligencji (320-326).

320 Osobowość patologiczna

321 Niedojrzałość osobowa

322 Alkoholizm

323 Inne zatrucia nałogowe (narkomanie)

324 Pierwotne zaburzenia zachowania się we wczesnym dzieciństwie

325 Niedorozwój umysłowy

326 Inne i bliżej nieokreślone zaburzenia charakteru, zachowania się i inteligencji

VI.

Choroby układu nerwowego i narządów zmysłów.

Uszkodzenia naczyń ośrodkowego układu nerwowego (330-334).

330 Krwotok podoponowy

331 Krwotok mózgowy

332 Zator i zakrzep naczyń mózgowych

333 Stany skurczowe tętnic mózgowych

334 Inne i bliżej nieokreślone uszkodzenia naczyń ośrodkowego układu nerwowego

Choroby zapalne ośrodkowego układu nerwowego (340-345).

340 Zapalenie opon mózgowych, z wyjątkiem meningokokowego i gruźliczego

341 Zapalenie żył i zakrzepica wewnątrzczaszkowych zatok żylnych

342 Ropień wewnątrzczaszkowy i w kanale kręgowym

343 Zapalenie mózgu, zapalenie rdzenia oraz zapalenie mózgu i rdzenia (z wyjątkiem ostrego zakaźnego zapalenia mózgu lub rdzenia)

344 Późne następstwa śródczaszkowego ropnia lub zakażenia ropnego

345 Stwardnienie rozsiane (sclerosis multiplex)

Inne choroby ośrodkowego układu nerwowego (350-357).

350 Drżączka poraźna (paralysis agitans)

351 Dziecięce kurczowe porażenie mózgu (choroba Little'a i inne)

352 Inne postacie porażenia mózgowego

353 Padaczka

354 Migrena

355 Inne choroby mózgu

356 Choroby neuronów ruchowych i zanik mięśniowy

357 Inne choroby rdzenia kręgowego

Choroby nerwów i zwojów nerwowych obwodowych (360-369).

360 Porażenie nerwu twarzowego

361 Nerwoból nerwu trójdzielnego

362 Zapalenie splotu ramiennego (neuritis brachialis)

363 Rwa kulszowa (ischias, ischialgia)

364 Zapalenie wielonerwowe i wielokorzonkowe

365 Obrzęk rumieniowy wielonerwowy (erythroedema polyneuriticum, acrodynia)

366 Inne i bliżej nieokreślone nerwobóle i zapalenia nerwów

367 Inne choroby nerwów czaszkowych

368 Inne choroby nerwów obwodowych prócz mimowolnych (autonomicznych - współczulnych i przywspółczulnych)

369 Choroby obwodowego układu nerwowego mimowolnego (autonomicznego)

Zapalne choroby oka (370-379) 9

370 Zapalenie spojówki i ostre zapalenie oka

371 Zapalenie powiek

372 Jęczmień

373 Zapalenie tęczówki

374 Zapalenie rogówki

375 Zapalenie naczyniówki

376 Inny stan zapalny jagodówki

377 Zapalenie nerwu wzrokowego i siatkówki

378 Zapalenie gruczołów i przewodów łzowych

379 Inne choroby zapalne oka

Inne choroby i stany nieprawidłowości oka (380-389).

380 Wady refrakcji

381 Wrzód rogówki

382 Zmętnienie rogówki

383 Skrzydlik (pierygium)

384 Zez

385 Zaćma (cataracta)

386 Odwarstwienie siatkówki

387 Jaskra

388 Inne choroby oka

389 Ślepota 1

Choroby ucha i wyrostka sutkowatego (390-398).

390 Zapalenie ucha zewnętrznego

391 Zapalenie ucha środkowego bez zapalenia wyrostka sutkowatego

392 Zapalenie ucha środkowego z zapaleniem wyrostka sutkowatego

393 Zapalenie wyrostka sutkowatego bez zapalenia ucha środkowego

394 Inne choroby zapalne ucha

395 Choroba (zespół) Meniere'a

396 Inne choroby ucha i wyrostka sutkowatego

397 Głuchoniemota 1

398 Inna postać głuchoty 1

VII.

Choroby układu krążenia.

Choroba (gorączka) reumatyczna (400-402).

400 Choroba reumatyczna bez wzmianki o zajęciu serca

401 Choroba reumatyczna z zajęciem serca

402 Pląsawica (chorea)

Przewlekle choroby reumatyczne serca (410-416).

410 Choroby zastawki dwudzielnej

411 Choroby zastawek tętnicy głównej określone jako reumatyczne

412 Choroby zastawki trójdzielnej

413 Choroby zastawek tętnicy płucnej określone jako reumatyczne

414 Inne stany zapalne wsierdzia określone jako reumatyczne

415 Inne stany zapalne mięśnia sercowego określone jako reumatyczne

416 Inne choroby serca określone jako reumatyczne

Arteriosklerotyczne i zwyrodnieniowe choroby serca na tle stwardnienia tętnic i choroba zwyrodnieniowa serca (420-422).

420 Choroba serca na tle stwardnienia tętnic łącznie z chorobą wieńcową

421 Przewlekle zapalenie wsierdzia nie określone jako reumatyczne

422 Inny rodzaj zwyrodnienia mięśnia sercowego

Inne choroby serca (430-434).

430 Ostre i podostre zapalenie wsierdzia

431 Ostre zapalenie mięśnia sercowego nie określone jako reumatyczne

432 Ostre zapalenie osierdzia określone jako niereumatyczne

433 Choroby czynnościowe serca

434 Inne i bliżej nieokreślone choroby serca

Choroba nadciśnieniowa serca (440-443).

440 Samoistna łagodna nadciśnieniowa choroba serca

441 Samoistna złośliwa choroba nadciśnieniowa serca

442 Choroba serca nadciśnieniowa ze stwardnieniem tętniczek nerkowych

443 Inna i bliżej nie określona choroba nadciśnieniowa serca

Inne choroby nadciśnieniowe (444-447).

444 Nadciśnienie samoistne łagodne

445 Nadciśnienie samoistne złośliwe

446 Nadciśnienie za stwardnieniem tętniczek nerkowych

447 Inna choroba nadciśnieniowa

Choroby tętnic (450-456).

450 Stwardnienie uogólnione tętnic

451 Tętniak aorty niekiłowy i tętniak rozwarstwiający

452 Inny tętniak prócz tętniaka serca i aorty

453 Choroba naczyń obwodowych

454 Zator i zakrzep tętniczy

455 Zgorzel o nieokreślonej przyczynie

456 Inne choroby tętnic

Choroby żył i inne choroby układu krążenia (460-468).

460 Żylaki kończyn dolnych

461 Guzy krwawnicowe odbytu (hemoroidy)

462 Żylaki o innym umiejscowieniu

463 Zapalenie żył i zapalenie zakrzepowe żył kończyn dolnych

464 Zapalenie żył i zapalenie zakrzepowe żył o innym umiejscowieniu

465 Zator i zawał płucny

466 Inne zatory i zakrzepy żylne

467 Inne choroby układu krążenia

468 Choroby węzłów i naczyń chłonnych

VIII.

Choroby układu oddechowego.

Do klasy tej włączona została grypa, natomiast wyłączone nagminne paciorkowcowe zapalenie gardła (051), zakażenie krętkowo-wrzecionowcowe (Vincenta) (070), gorączka sienna (240) i dychawica oskrzelowa (241).

Ostre zapalenia górnych dróg oddechowych (470-475).

470 Ostry nieżyt jamy nosowo-gardłowej (choroba przeziębieniowa, przeziębienie pospolite, ostry nieżyt nosa)

471 Ostre zapalenie zatok bocznych nosa

472 Ostre zapalenie gardła

473 Ostre zapalenie migdałków

474 Ostre zapalenie krtani i tchawicy

475 Ostre zapalenie górnych dróg oddechowych o umiejscowieniu mnogim lub bliżej nieokreślonym

Grypa (influenca) (480-483).

480 Grypa z zapaleniem płuc

481 Grypa z innymi objawami ze strony układu oddechowego i grypa bliżej nieokreślona

482 Grypa z zaburzeniami trawienia bez objawów ze strony układu oddechowego

483 Grypa z zaburzeniami nerwowymi bez objawów ze strony układu oddechowego i narządów trawiennych

Zapalenie płuc (490-493).

490 Zapalenie płuc płatowe

491 Zapalenie płuc odoskrzelowe

492 Nietypowe pierwotne zapalenie płuc wirusowe

493 Zapalenie płuc inne i bliżej nieokreślone

Zapalenie oskrzeli (500-502).

500 Ostre zapalenie oskrzeli

501 Zapalenie oskrzeli bliżej nieokreślone

502 Przewlekle zapalenie oskrzeli

Inne choroby układu oddechowego (510-527).

510 Przerost migdałków i wyrośli adenoidalnych

511 Ropień okołomigdałkowy

512 Przewlekłe zapalenie gardła i jamy nosowo-gardłowej

513 Przewlekle zapalenie zatok bocznych nosa

514 Skrzywienie przegrody nosa

515 Polipy nosa

516 Przewlekłe zapalenie krtani

517 Inne choroby górnych dróg oddechowych

518 Ropniak opłucnej

519 Zapalenie opłucnej 1

520 Odma piersiowa samoistna

521 Ropień płuc

522 Przekrwienie i zapalenie opadowe płuc (congesuo et hypostasis pulmonum)

523 Pylica płuc krzemowa (zawodowa)

524 Inne określone pylice płuc i zwłóknienia płuc pochodzenia zawodowego

525 Inne przewlekłe śródmiąższowe zapalenie płuc

526 Rozstrzenie oskrzeli

527 Inne choroby płuc i opłucnej

IX.

Choroby układu trawiennego.

Choroby jamy ustnej i przełyku (530-539).

530 Próchnica zębów

531 Ropnie okołozębowe

532 Inne choroby zapalne okołozębowe

533 Wady zgryzu, zaburzenia wyrzynania się i rozwoju zębów

534 Ból zębów z nieokreślonej przyczyny

535 Inne choroby zębów i tkanek okołozębowych

536 Zapalenie jamy ustnej

537 Choroby ślinianek

538 Inne choroby jamy ustnej

539 Choroby przełyku

Choroby żołądka i dwunastnicy (540-545).

540 Wrzód żołądka

541 Wrzód dwunastnicy

542 Wrzód żołądkowo-jelitowy (ulcus gastrointestinalis)

543 Zapalenie żołądka i dwunastnicy

544 Zaburzenia czynnościowe żołądka

545 Inne choroby żołądka i dwunastnicy

Zapalenie wyrostka robaczkowego (550-553).

550 Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego

551 Zapalenie wyrostka robaczkowego bliżej nieokreślone

552 Inne postacie zapalenia wyrostka robaczkowego

553 Inne schorzenia wyrostka robaczkowego

Przepuklina jamy brzusznej (560-561).

560 Przepuklina brzuszna bez niedrożności (wolna)

561 Przepuklina brzuszna uwięźnięta (z niedrożnością)

Inne choroby jelit i otrzewnej (570-578).

570 Niedrożność jelit bez przepukliny

571 Zapalenie żołądkowo-jelitowe i zapalenie jelita grubego - poza wrzodziejącym - w wieku 4 tygodni i więcej

572 Przewlekły nieżyt jelit i wrzodziejące zapalenie jelita grubego

573 Zaburzenia czynnościowe jelit

574 Pęknięcie i przetoka odbytnicy (fissura et fistula ani)

575 Ropień odbytu i ropień okołoodbytniczy

576 Zapalenie otrzewnej

577 Zrosty otrzewnej

578 Inne choroby jelit i otrzewnej

Choroby wątroby, pęcherzyka żółciowego i trzustki (580-587).

580 Ostra i podostra martwica (żółty zanik) wątroby

581 Marskość wątroby

582 Ropne zapalenie wątroby i ropień wątroby

583 Inne choroby wątroby

584 Kamica żółciowa (cholelithiasis)

585 Zapalenie pęcherzyka żółciowego i przewodów żółciowych bez kamicy

586 Inne choroby pęcherzyka żółciowego i przewodów żółciowych

587 Choroby trzustki

X.

Choroby układu moczowo-płciowego.

Zapalenie nerek i nerczyce (590-594).

590 Ostre zapalenie nerek

591 Zapalenie nerek z obrzękami i nerczyca (nephrosis)

592 Przewlekłe zapalenie nerek

593 Zapalenie nerek nie określone jako ostre lub przewlekłe

594 Inne zmiany stwardnieniowe nerek

Inne choroby układu moczowego (600-609).

600 Zakażenia nerek

601 Wodonercze (hydronephrosis)

602 Kamica nerek i moczowodów

603 Inne choroby nerek i moczowodów

604 Kamica innych części układu moczowego

605 Zapalenie pęcherza moczowego

606 Inne choroby pęcherza moczowego

607 Zapalenie cewki moczowej (nieweneryczne)

608 Zwężenie cewki moczowej

609 Inne choroby cewki moczowej

Choroby męskich narządów płciowych (610-617).

610 Przerost gruczołu krokowego (hyperplasia prostatae)

611 Zapalenie gruczołu krokowego (prostatitis)

612 Inne choroby gruczołu krokowego

613 Wodniak jądra

614 Zapalenie jądra i najądrza

615 Napletek zwisający i stulejka

616 Niepłodność u mężczyzn 1

617 Inne choroby męskich narządów płciowych

Choroby sutków, jajników, jajowodów i przymacicza (620-626).

620 Torbielowate zwyrodnienie sutka

621 Inne choroby sutka

622 Ostre zapalenie jajowodu i jajnika

623 Przewlekle zapalenie jajowodu i jajnika

624 Zapalenie jajowodu i jajnika bliżej nieokreślone

625 Inne choroby jajnika i jajowodu

626 Choroby przymacicza i otrzewnej miednicznej (u kobiet)

Choroby macicy i innych kobiecych narządów płciowych (630-637).

630 Zakażenia macicy, pochwy i sromu

631 Wypadnięcie pochwy i macicy (prolapsus uterovaginalis)

632 Nieprawidłowe położenie macicy

633 Inne choroby macicy

634 Zaburzenia miesiączkowania

635 Objawy przekwitania (menopauzy)

636 Niepłodność u kobiet 1

637 Inne choroby kobiecych narządów płciowych

XI.

Poród prawidłowy i powikłania ciąży, porodu i połogu.

Powikłania ciąży (640-649).

640 Zapalenie miedniczek nerkowych oraz nerek i miedniczek nerkowych u ciężarnych

641 Inne zakażenia układu morzowo-płciowego podczas ciąży

642 Zatrucie ciążowe

643 Łożysko przodujące

644 Inne krwawienia podczas ciąży

645 Ciąża pozamaciczna

646 Niedokrwistość ciężarnych

647 Ciąża z nieprawidłowym położeniem płodu w jamie macicy

648 Inne powikłania związane z ciążą

649 Ciąża w przebiegu innych stanów chorobowych 1

Poronienie (650-652) 1

650 Poronienie bez zakażenia czy zatrucia

650 a - sztuczne ze wskazań lekarskich

650 b - sztuczne ze wskazań społecznych

650 c - inne i bliżej nieokreślone

651 Poronienie z zakażeniem

651 a - ze wskazań lekarskich

651 b - ze wskazań społecznych

651 c - inne i bliżej nieokreślone

652 Poronienia z zatruciem, bez zakażenia

652 a - ze wskazań lekarskich

652 b - ze wskazań społecznych

652 c - inne i bliżej nieokreślone

Poród bez powikłań (660)

660 Poród bez wzmianki o powikłaniu (niepowikłany)

Poród z określonym powikłaniem (670-678)

670 Poród powikłany z łożyskiem przodującym lub krwawieniem przedporodowym

671 Poród z zatrzymaniem łożyska

672 Poród powikłany innym krwawieniem poporodowym

673 Poród powikłany nieprawidłowościami budowy miednicy kostnej

674 Poród powikłany w związku z nadmierną wielkością płodu (niestosunkiem porodowym) lub nieprawidłowym położeniem płodu

675 Poród przedłużający się z innych przyczyn

676 Poród powikłany pęknięciem krocza bez innych uszkodzeń

677 Poród powikłany innymi uszkodzeniami narządów rodnych

678 Poród z innymi powikłaniami porodowymi

Powikłania połogu (680-689).

680 Połogowe zakażenie dróg moczowych, bez innych zakażeń

681 Posocznica porodowa i połogowa

682 Połogowe zapalenie żył i zakrzepy

663 Stany gorączkowe nieznanego pochodzenia w połogu

684 Zator płuc w połogu

685 Rzucawka połogowa

686 Inne postacie zatrucia połogowego

687 Krwotok mózgowy podczas połogu

688 Inne i bliżej nieokreślone powikłania połogowe

689 Zapalenie połogowe sutków i inne zaburzenia laktacji

XII.

Choroby skóry i tkanki łącznej.

Zakażenia skóry i tkanki podskórnej (690-698).

690 Czyrak i czyrak mnogi (furunculus et carbunculus)

691 Zapalenie tkanki łącznej (cellulitis) palców rąk i nóg (zastrzał - panaritium)

692 Inny rodzaj zapalenia tkanki łącznej i ropień bez zapalenia naczyń chłonnych (lymphangitis)

693 Zapalenie tkanki łącznej i ropień z zapaleniem naczyń chłonnych

694 Ostre zapalenie węzłów chłonnych (lymphadenitis)

695 Liszajec (impetigo)

696 Brodawki zakaźne

697 Mięczak zakaźny (molluscum contagiosum)

698 Inne zakażenia miejscowe skóry i tkanki podskórnej

Inne choroby skóry i tkanki podskórnej (700-716).

700 Łojotokowe zapalenie skóry

701 Wyprysk (eczema)

702 Zapalenie skóry zawodowe

703 Inne postacie zapaleń skóry

704 Pęcherzyca (pemphigus)

705 Stany rumieniowe (erythemata)

706 Łuszczyca i choroby łuszczycopodobne

707 Liszaj płaski

708 Świąd i stany podobne (prurigo, pruritus, lichen simplex etc.) 1

709 Rogowacenie skóry i odciski

710 Inne zmiany przerostowe i zanikowe skóry

711 Inne dermatozy

712 Choroby paznokci

713 Choroby włosów i mieszków włosowych

714 Choroby gruczołów potowych i łojowych

715 Przewlekłe owrzodzenia skóry

716 Inne choroby skóry

XIII.

Choroby kości i narządów ruchu.

Zapalenie stawów i gościec z wyłączeniem choroby (gorączki) reumatycznej (720-727).

720 Ostre zapalenie stawów wywołane drobnoustrojami ropotwórczymi

721 Ostre nieropne zapalenie stawów 1

722 Zapalenie stawów reumatyczne (gościec pierwotnie przewlekły) i stany podobne

723 Zwyrodniające zapalenie kości i stawów (osteoarthritis seu arthrosis) i stany podobne

724 Inne określone postacie zapalenia stawów

725 Zapalenie stawów bliżej nieokreślone

726 Gościec mięśniowy

727 Gościec bliżej nieokreślony

Zapalenie szpiku i inne choroby kości i stawów (730-738).

730 Zapalenie kości (szpiku) i okostnej (osteomyelitis et periostitis)

731 Zniekształcające zapalenie kości

732 Zapalenie kostno-chrząstkowe (osteochondrosis)

733 Inne choroby kości

734 Zmiany w obrębie stawu kolanowego

735 Wypadnięcie jądra galaretowatego

736 Choroby stawów krzyżowo-biodrowych

737 Zesztywnienie stawów

738 Inne choroby stawów

Inne choroby nabyte układu mięśniowo-kostnego (740-749).

740 Obrzmienie pochewek ścięgnowych stawu śródstopno-paluchowego (bursitis hallucis)

741 Zapalenie pochewek ścięgnowych, torebek stawowych i kaletek maziowych prócz zapalenia zawodowego

742 Zapalenie pochewek ścięgnowych, torebek stawowych i kaletek maziowych zawodowe

743 Zakaźne zapalenie mięśni i inne stany zapalne ścięgien i powięzi

744 Inne choroby mięśni, ścięgien i powięzi

745 Skrzywienie kręgosłupa

746 Płaskostopie

747 Paluch koślawy i szpotawy

748 Stopa koślawa

749 Inne zniekształcenia

XIV.

Wady rozwojowe wrodzone.

Wady rozwojowe wrodzone (750-759).

750 Potworniactwo

751 Rozszczepienie kręgosłupa i przepuklina opon mózgowych

752 Wodogłowie wrodzone

753 Inne wady wrodzone układu nerwowego i narządów zmysłów

754 Wady wrodzone układu krążenia

755 Rozszczepienie podniebienia i zajęcza warga

756 Wady wrodzone układu pokarmowego

757 Wady wrodzone układu moczowo-płciowego

758 Wady wrodzone kości i stawów

759 Inne i bliżej nieokreślone wady wrodzone

XV.

Choroby wczesnego dzieciństwa.

Klasa ta obejmuje w zasadzie choroby i przyczyny zgonów w okresie pierwszych 4 tygodni życia, ale obejmuje także przypadki chorób i zgonów z przyczyn tu wymienionych, a występujących w każdym wieku, jeżeli wiek chorego (zmarłego) nie został podany.

Urazy (uszkodzenia) porodowe, zamartwica i zakażenia noworodków (760-769).

760 Urazy (uszkodzenia) wewnątrzczaszkowe i rdzenia kręgowego podczas porodu

761 Inne urazy (uszkodzenia) porodowe

762 Poporodowa zamartwica (asphyxia) i niedodma noworodków

763 Zapalenie płuc noworodków

764 Biegunka noworodków

765 Zapalenie oka (ophtalmia) noworodków

766 Liszajec pęcherzowy noworodków (pemphigus neonatorum)

767 Posocznica pępkowa

768 Inne posocznice noworodków

769 Choroby noworodków związane z określonymi chorobami matki podczas ciąży (zatrucie ciążowe, cukrzyca, toksoplazmoza i in.)

Inne choroby właściwe wczesnemu dzieciństwu (770-776).

770 Choroba hemolityczna noworodków (erytroblastoza)

771 Choroba krwotoczna noworodków

772 Utrudnione przyjmowanie pokarmu

773 Choroby nie dość dokładnie określone, właściwe wczesnemu dzieciństwu

774 Wcześniactwo (wątłość wrodzona) ze wzmianką o jakiejkolwiek innej towarzyszącej chorobie

775 Wcześniactwo (wątłość wrodzona) towarzyszące innej chorobie 1

776 Wcześniactwo (wątłość wrodzona) bliżej nieokreślone

XVI.

Różne objawy, starczość i stany niedokładnie określone.

Objawy odnoszące się do układów lub narządów (780-789).

780 Ściśle określone objawy (śpiączka, osłupienie, majaczenie, drgawki, padaczka jacksonowska, zawroty głowy, zaburzenia snu, zaburzenia pamięci, porażenia opon mózgowych itp.) odnoszące się do układu nerwowego i narządów zmysłów

781 Inne bliżej nieokreślone objawy odnoszące się do układu nerwowego i narządów zmysłów

782 Objawy odnoszące się do układu sercowo-naczyniowego i limfatycznego

783 Objawy odnoszące się do układu oddechowego

784 Objawy odnoszące się do górnego odcinka przewodu pokarmowego

785 Objawy dotyczące jamy brzusznej i dolnego odcinka przewodu pokarmowego

786 Objawy dotyczące układu moczowo-płciowego

787 Objawy dotyczące kończyn i grzbietu

788 Inne objawy ogólne

789 Nieprawidłowy skład moczu nieznanego pochodzenia

Starczość i choroby niedokładnie określone (790-795).

790 Nerwowość i ogólne wyniszczenie starcze

791 Ból głowy

792 Mocznica

793 Obserwacja bez potrzeby dalszej opieki lekarskiej

794 Starczość bez wzmianki o psychozie

795 Niedokładnie określone i nieznane choroby i przyczyny zgonu

XVII.

Wypadki, zatrucia i urazy.

Klasa ta zawiera klasyfikację podwójną: w zależności od zewnętrznych przyczyn urazów i uszkodzeń - "E" oraz od ich rodzaju - "N". Oba te rodzaje klasyfikacji mogą być stosowane pojedynczo lub też jeden i drugi łącznie. Jeżeli do tabelarycznego zestawienia pierwotnych przyczyn uszkodzeń używane są obie klasyfikacje jednocześnie, każdy przypadek musi być sklasyfikowany numerami E800-E999 i N800-N999.

Klasa ta uwzględnia także odczyny poszczepienne oraz nieszczęśliwe wypadki spowodowane leczeniem (E940-E959 i N997-N999).

Wypadki przy pracy, jeżeli to tylko możliwe, powinny być klasyfikowane według obu symboli: E i N.

E XVII. Klasyfikacja wypadków, zatruć i urazów według przyczyn.

Wypadki kolejowe (E800- E802).

E800 Wypadek kolejowy pracownika kolejowego

E801 Wypadek kolejowy pasażera

E802 Wypadek kolejowy osoby innej i bliżej nieokreślonej

Wypadki drogowe pojazdów mechanicznych (E810-E825).

E810 Wypadek drogowy pojazdu mechanicznego wskutek zderzenia z pociągiem

E811 Wypadek drogowy pojazdu mechanicznego wskutek zderzenia z tramwajem

E812 Wypadek drogowy przechodnia wskutek zderzenia z pojazdem mechanicznym

E813 Wypadek drogowy rowerzysty wskutek zderzenia z pojazdem mechanicznym

E814 Wypadek drogowy motocyklisty lub jego pasażera wskutek zderzenia z pojazdem niemechanicznym lub przedmiotem

E815 Wypadek drogowy motocyklisty lub jego pasażera wskutek zderzenia z innym pojazdem niemechanicznym

E816 Wypadek drogowy wskutek zderzenia się dwu lub więcej pojazdów mechanicznych

E817 Wypadek drogowy kierowcy, lub pasażera pojazdu mechanicznego wskutek zderzenia z przechodniem lub rowerzystą

E818 Wypadek drogowy wskutek zderzenia się pojazdu mechanicznego ze zwierzęciem lub pojazdem ciągnionym przez zwierzę

E819 Wypadek drogowy wskutek zderzenia się pojazdu mechanicznego z przedmiotem stałym lub bliżej nieokreślonym

E820 Wypadek drogowy w związku z zatrzymaniem się i wysiadaniem z pojazdu mechanicznego

E821 Wypadek drogowy motocyklisty bez zderzenia

E822 Wypadek drogowy wskutek wywrócenia się pojazdy mechanicznego na jezdni

E823 Wypadek drogowy wskutek zjechania pojazdu mechanicznego z jezdni

E824 Inny wypadek drogowy pojazdu mechanicznego nie spowodowany zderzeniem

E825 Wypadek drogowy pojazdu mechanicznego bliżej nieokreślonego rodzaju

Wypadki bez związku z ruchem drogowym spowodowane przez pojazd mechaniczny (E830-E835).

E830 Wypadek przechodnia spowodowany przez pojazd mechaniczny bez związku z ruchem drogowym

E831 Wypadek rowerzysty spowodowany przez pojazd mechaniczny bez związku z ruchem drogowym

E832 Wypadek motocyklisty lub jego pasażera spowodowany przez pojazd mechaniczny bez związku z ruchem drogowym

E833 Inny wypadek spowodowany przez 2 lub więcej pojazdów mechanicznych bez związku z ruchem drogowym

E834 Wypadek bez związku z ruchem drogowym przy wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdu mechanicznego

E835 Wypadek spowodowany przez pojazd mechaniczny bez związku z ruchem drogowym innego i bliżej nieokreślonego rodzaju

Wypadki w związku z innymi pojazdami (E840-E845).

E840 Wypadek tramwajowy przechodnia

E841 Inny wypadek tramwajowy prócz zderzenia z pojazdem mechanicznym

E842 Wypadek przechodnia spowodowany przez rowerzystę

E843 Wypadek rowerzysty prócz wypadku zderzenia z pojazdem mechanicznym

E844 Wypadek przechodnia spowodowany przez inny niż mechaniczny środek komunikacji

E845 Inny wypadek związany z niemechanicznym pojazdem drogowym

Wypadki w żegludze wodnej (E850-E858).

E850 Utonięcie lub topienie się wskutek wypadnięcia z łodzi lub zatonięcia łodzi

E851 Inny uraz lub uszkodzenie ciała w transporcie wodnym wskutek upadku do wody

E852 Upadek ze schodów lub drabinki w transporcie wodnym

E853 Inne rodzaje upadku z wysokości w transporcie wodnym

E854 Upadek na tym samym poziomie w transporcie wodnym

E855 Bliżej nieokreślone upadki w transporcie wodnym

E856 Wypadek maszynowy w transporcie wodnym

E857 Inne określone wypadki w transporcie wodnym

E858 Wypadek w transporcie wodnym bliżej nieokreślonego rodzaju

Wypadki w żegludze powietrznej (E860-E866).

E860 Wypadek członka załogi w lotnictwie wojskowym

E861 Uraz członka załogi lub pasażera w samolocie handlowym w związku z wypadkiem samolotowym

E862 Inny rodzaj urazu w samolocie handlowym

E863 Uraz członka załogi lub pasażera w związku z wypadkiem innego określonego statku powietrznego

E864 Wypadek samolotowy na lotnisku dotyczący osób, które nie znajdowały się w samolocie

E865 Wypadek samolotowy w innym miejscu dotyczący osób, które nie znajdowały się w samolocie

E866 Inne i bliżej nie określone wypadki samolotowe

Zatrucia wypadkowe substancjami stałymi i płynami (E870-E888).

E870 Zatrucie wypadkowe morfiną i innymi pochodnymi makowca

E871 Zatrucie wypadkowe kwasem barbiturowym i jego pochodnymi

E872 Zatrucie wypadkowe aspiryną i salicylanami

E873 Zatrucie wypadkowe bromkami

E874 Zatrucie wypadkowe innymi środkami przeciwbólowymi i nasennymi

E875 Zatrucie wypadkowe sulfonamidami

E876 Zatrucie wypadkowe strychniną

E877 Zatrucie wypadkowe belladonną, hioscyną i atropiną

E878 Zatrucie wypadkowe innymi i bliżej nieokreślonymi lekami

E879 Zatrucie wypadkowe szkodliwymi artykułami spożywczymi

E880 Zatrucie wypadkowe alkoholem

E881 Zatrucie wypadkowe produktami naftowymi

E882 Zatrucie wypadkowe rozpuszczalnikami przemysłowymi

E883 Zatrucie wypadkowe żrącymi środkami aromatycznymi, kwasami i zasadami

E884 Zatrucie wypadkowe rtęcią i jej związkami

E885 Zatrucie wypadkowe ołowiem i jego związkami

E886 Zatrucie wypadkowe arsenem i antymonem oraz ich związkami

E887 Zatrucie wypadkowe fluorkami

E888 Zatrucie wypadkowe innymi i bliżej nieokreślonymi substancjami stałymi i ciekłymi

Zatrucia wypadkowe gazami i parami (E890-E895).

E890 Zatrucie wypadkowe gazem świetlnym użytkowym

E891 Zatrucie wypadkowe gazami spalinowymi pojazdów mechanicznych

E892 Zatrucie wypadkowe tlenkiem węgla innego pochodzenia

E893 Zatrucie wypadkowe cyjanowodorem

E894 Zatrucie wypadkowe innymi określonymi gazami i parami

E895 Zatrucie wypadkowe bliżej nieokreślonymi gazami i parami

Upadki wypadkowe (E900-E904).

E900 Upadek ze schodów

E901 Upadek z drabiny

E902 Inny upadek z jednego poziomu na drugi

E903 Upadek na tym samym poziomie

E904 Upadek bliżej nieokreślony

Inne wypadki (E910-E936).

E910 Uraz spowodowany przez przedmiot spadający, rzucony lub wystający

E911 Wypadki spowodowane przez pojazdy prócz wymienionych pod E800-E866

E912 Wypadki spowodowane przez maszyny

E913 Wypadki spowodowane narzędziami tnącymi i kłującymi

E914 Wypadki spowodowane prądem elektrycznym

E915 Wypadki spowodowane wybuchem zbiorników (koltów) pod wysokim ciśnieniem

E916 Wypadki spowodowane ogniem i eksplozją materiałów wybuchowych

E917 Wypadki spowodowane przez substancje gorące, płyny żrące i parę wodną

E918 Wypadki spowodowane przez promieniowanie

E919 Wypadki spowodowane przez broń palną

E920 Ciało obce w oku lub przydatkach oka

E921 Zakrztuszenie się pokarmami, powodujące niedrożność dróg oddechowych lub uduszenie

E922 Zakrztuszenie się lub połknięcie innego przedmiotu powodujące niedrożność lub uduszenie

E923 Ciało obce w innych otworach naturalnych ciała

E924 Wypadkowe mechaniczne uduszenie się w łóżku lub kołysce

E925 Wypadkowe mechaniczne uduszenie się w innych i bliżej nie określonych okolicznościach

E926 Brak opieki nad dziećmi poniżej 1 roku życia

E927 Wypadki spowodowane przez ukąszenia i ukłucia jadowitych zwierząt i owadów

E928 Inne wypadki spowodowane przez zwierzęta

E929 Wypadkowe utonięcie i topienie się (prócz wymienionych pod E850)

E930 Wysokie i niskie ciśnienie powietrza

E931 Udar cieplny i słoneczny

E932 Oziębienie (odmrożenie) i zamarznięcie

E933 Głód, pragnienie i wyczerpanie wskutek złych warunków atmosferycznych (prócz wymienionych pod E931-E932)

E934 Kataklizm żywiołowy

E935 Rażenie piorunem

E936 Inne i bliżej nie określone wypadki w następstwie zabiegów innych niż lecznicze

Powikłania w następstwie zabiegów innych niż lecznicze i chirurgiczne (E940-E946).

E940 Uogólniona wysypka krowiankowa po szczepieniu przeciwospowym

E941 Zapalenie mózgu po szczepieniu przeciwospowym

E942 Inne powikłania po szczepieniu przeciwospowym

E943 Poszczepienna żółtaczka i zapalenie wątroby

E944 Inne powikłania po szczepieniach zapobiegawczych

E945 Powikłania po znieczuleniach innych niż w celach leczniczych i chirurgicznych

E946 Inne powikłania po zabiegach innych niż w celach leczniczych i chirurgicznych

Nieszczęśliwe wypadki w związku z leczeniem i późne powikłania po zabiegach leczniczych (E950-E959).

E950 Nieszczęśliwy wypadek w leczeniu chirurgicznym 1

E951 Nieszczęśliwy wypadek podczas transfuzji krwi i wlewania 1

E952 Nieszczęśliwy wypadek w związku z miejscowym stosowaniem leków 1

E953 Nieszczęśliwy wypadek w związku z ogólnym podawaniem leków i przetworów biologicznych 1

E954 Nieszczęśliwy wypadek podczas znieczulenia 1

E955 Inny i bliżej nieokreślony nieszczęśliwy wypadek w związku z leczeniem 1

E956 Późne powikłanie po operacji chirurgicznej 1

E957 Późne powikłanie dotyczące kikuta poamputacyjnego 1

E958 Późne powikłanie po napromienianiu 1

E959 Późne powikłanie po innych zabiegach leczniczych 1

Późne następstwo urazów i zatruć (E960-E965).

E960 Późne następstwa wypadków samochodowych (z pojazdami mechanicznymi)

E961 Późne następstwo zatrucia wypadkowego

E962 Późne następstwo innego rodzaju uszkodzenia wypadkowego

E963 Późne następstwo samouszkodzenia umyślnego

E964 Późne następstwo urazu celowo zadanego przez inną osobę (nie na wojnie)

E965 Późne następstwa urazów wojennych

Samobójstwa, zamachy samobójcze i samouszkodzenia (E970-E979).

E970 Samobójstwo i zamach samobójczy przez zatrucie się środkami przeciwbólowymi i nasennymi

E971 Samobójstwo i zamach samobójczy przez zatrucie się innymi substancjami starymi i płynami

E972 Samobójstwo i zamach samobójczy przez zatracie się gazem stosowanym w gospodarstwie domowym

E973 Samobójstwo, zamach samobójczy i umyślne zatrucie się innymi gazami

E974 Samobójstwo i umyślne samouszkodzenie przez powieszenie się lub zadzierzgnięcie

E975 Samobójstwo, zamach samobójczy i umyślne samouszkodzenie przez utopienie się

E976 Samobójstwo, zamach samobójczy i umyślne samouszkodzenie bronią palną i materiałami wybuchowymi

E977 Samobójstwo, zamach samobójczy i umyślne samouszkodzenie narzędziami tnącymi i kłującymi

E978 Samobójstwo, zamach samobójczy i umyślne samouszkodzenie przez skok z dużej wysokości

E979 Samobójstwo, zamach samobójczy i umyślne samouszkodzenie w inny i bliżej nieokreślony sposób

Zabójstwa i urazy rozmyślnie zadane przez inne osoby (E980-E985).

E980 Rozmyślne otrucie przez inną osobę

E981 Zabójstwo i uraz w wyniku napadu z bronią palną z materiałami wybuchowymi

E982 Zabójstwo i oraz w wyniku napadu z narzędziami tnącymi i kłującymi

E983 Zabójstwo i uraz w wyniku napadu z użyciem innych środków

E984 Urazy odniesione w związku z interwencją milicji

E885 Egzekucja z wyroku sądowego

Urazy w związku z działaniami wojennymi (E990-E999)

E990 Uraz wojenny spowodowany bojowymi środkami chemicznymi

E991 Uraz wojenny spowodowany bronią palną

E992 Uraz wojenny od wybuchu granatu i miny

E993 Uraz wojenny od wybuchu bomby

E994 Uraz wojenny od wybuchu miny morskiej głębinowej i torpedy

E995 Uraz wojenny od wybuchu pocisku artyleryjskiego

E996 Uraz wojenny spowodowany wybuchem nieokreślonego rodzaju

E997 Uraz wojenny spowodowany działaniem lotnictwa

E998 Uraz wojenny spowodowany środkami innymi i bliżej nie określonymi

E999 Uraz wojenny odniesiony już po zaprzestaniu działań wojennych

N XVII. Klasyfikacja wypadków, zatruć i urazów zadanych według rodzaju.

Złamania kości czaszki, kręgosłupa i tułowia (N800-N809).

N800 Złamanie sklepienia czaszki

N801 Złamanie podstawy czaszki

N802 Złamanie kości twarzy

N803 Inne i bliżej nieokreślone złamania kości czaszki

N804 Złamania mnogie kości czaszki lub twarzy i innych kości

N805 Złamanie kręgosłupa i złamanie kręgosłupa z przemieszczeniem odłamów kości bez uszkodzenia rdzenia

N806 Złamanie kręgosłupa i złamanie kręgosłupa z przemieszczeniem odłamów i uszkodzeniem rdzenia

N807 Złamanie żebra(er), mostka i krtani

N808 Złamanie kości miednicy

N809 Złamania mnogie i bliżej nieokreślone kości tułowia

Złamania kończyny górnej (N810-N819).

N810 Złamanie obojczyka

N811 Złamanie łopatki

N812 Złamanie kości ramiennej

N813 Złamanie kości promieniowej i łokciowej

N814 Złamanie kości nadgarstka

N815 Złamanie kości śródręcza

N816 Złamanie jednej lub więcej kości palców

N817 Złamanie mnogie kości ręki (dłoni)

N818 Inne, mnogie i bliżej nieokreślone złamania kończyny górnej

N819 Złamanie mnogie obu kończyn górnych lub kończyny górnej wraz z żebrem czy mostkiem

Złamania kończyny dolnej (N820-N829).

N820 Złamanie szyjki kości udowej

N821 Złamanie innych i bliżej nieokreślonych części kości udowej

N822 Złamanie rzepki

N823 Złamanie kości piszczelowej i strzałkowej

N824 Złajanie kostki

N825 Złamanie jednej lub więcej kości stopy i śródstopia

N826 Złamanie jednej lub więcej kości palców stopy

N827 Inne mnogie i bliżej nieokreślone złamania kończyny dolnej

N828 Złamanie mnogie obejmujące obie kończyny dolne, kończynę dolną i górną bądź też kończynę dolną i żebro(a) czy mostek

N829 Złamania kości bliżej nieokreślone

Zwichnięcia bez złamania (N830-N839).

N830 Zwichnięcie żuchwy

N831 Zwichnięcie stawu barkowego

N832 Zwichnięcie stawu łokciowego

N833 Zwichnięcie nadgarstka

N834 Zwichnięcie palca

N835 Zwichnięcie stawu biodrowego

N836 Zwichnięcie kolana

N837 Zwichnięcie stawu skokowego

N838 Zwichnięcie stopy

N839 Inne, mnogie i bliżej nieokreślone zwichnięcia

Skręcenia i naderwania stawów z przyległych mięśni (N840-N848).

N840 Skręcenie i naderwanie stawu barkowego i ramienia

N841 Skręcenie i naderwanie łokcia i przedramienia

N842 Skręcenie i naderwanie nadgarstka i dłoni

N843 Skręcenie i naderwanie stawu biodrowego i uda

N844 Skręcenie i naderwanie kolana i goleni

N845 Skręcenie i naderwanie stawu skokowego i stopy

N846 Skręcenie i naderwanie okolicy stawu krzyżowo-biodrowego

N847 Skręcenie i naderwanie innych i bliżej nieokreślonych części grzbietu

N848 Inne i bliżej nieokreślone skręcenia i naderwania

Urazy głowy (prócz złamań kości czaszki) (N850-N856).

N850 Rana otwarta powłok czaszki

N851 Stłuczenie i krwiak powłok czaszki

N852 Wstrząśnienie (commotio)

N853 Rozerwanie (laceratio) i stłuczenie (contusio) mózgu

N854 Krwotok podpajęczynówkowy, podoponowy i nadoponowy w następstwie urazu (bez wzmianki o rozerwaniu i stłuczeniu mózgu)

N855 Inny i bliżej nieokreślony krwotok wewnątrzczaszkowy w następstwie urazu (bez wzmianki o rozerwaniu lub stłuczeniu mózgu)

N856 Uraz głowy innego i bliżej nieokreślonego rodzaju

Urazy i inne uszkodzenia narządów wewnętrznych klatki piersiowej, brzucha i miednicy (N860-N869).

N860 Urazowa odma i krwiak opłucnej

N861 Uraz serca i płuc

N862 Uraz innych i bliżej nieokreślonych narządów wewnętrznych klatki piersiowej

N863 Uraz żołądka i jelit

N864 Uraz wątroby

N865 Uraz śledziony

N866 Uraz nerek

N867 Uraz narządów miednicy (małej)

N868 Uraz innych i bliżej nieokreślonych narządów wewnętrznych brzucha

N869 Urazy wewnętrzne bliżej nieokreślone lub dotyczące równocześnie narządów klatki piersiowej i jamy brzusznej

Rozerwanie i rany twarzy, szyi i tułowia (N870-N879).

N870 Rana oka i oczodołu

N871 Wyłuszczenie (enukleacja) gałki ocznej

N872 Rana ucha

N873 Inne i bliżej nieokreślone rozerwanie twarzy

N874 Rana szyi

N875 Rana klatki piersiowej

N876 Rana grzbietu

N877 Rana pośladków

N878 Rana narządów płciowych, w tym i urazowe urwanie (obcięcie)

N879 Mnogie i bliżej nieokreślone rany twarzy, szyi i tułowia

Rany kończyny górnej (N880-N888).

N880 Rana barku i ramienia

N881 Rana łokcia i przedramienia oraz nadgarstka bez uszkodzenia ścięgien

N882 Rana nadgarstka z uszkodzeniem ścięgna

N883 Rana ręki (dłoni) prócz rany palców

N884 Rana palców

N885 Mnogie i bliżej nieokreślone rany otwarte jednej kończyny górnej

N886 Urazowe urwanie (obcięcie) kciuka (kciuków)

N887 Urazowe urwanie (obcięcie) innego palca (palców)

N888 Urazowe obcięcie ramienia i ręki (dłoni)

Rozerwanie i rany kończyny dolnej (N890-N898).

N890 Rana biodra i uda

N891 Rana kolana i goleni oraz okolicy stawu skokowego bez uszkodzenia ścięgien

N892 Rana okolicy stawu skokowego z uszkodzeniem ścięgien

N893 Rana stopy, poza palcami

N894 Rana palca (palców)

N895 Mnogie i bliżej nieokreślone rany jednej kończyny dolnej

N896 Urazowe urwanie (obcięcie) palca(ów) stopy

N897 Urazowe urwanie (obcięcie) stopy

N898 Urazowe urwanie (obcięcie) goleni

Rany mnogie (N900-N908).

N900 Rany mnogie obu kończyn górnych

N901 Rany mnogie obu kończyn dolnych

N902 Rany mnogie kończyn górnych i dolnych

N903 Rany mnogie obu rak (dłoni)

N904 Rany mnogie głowy i kończyn

N905 Rany mnogie głowy i tułowia

N906 Rany mnogie tułowia i kończyn

N907 Rany mnogie twarzy i innych miejsc

N908 Rany mnogie o innym i bliżej nieokreślonym umiejscowieniu

Urazy powierzchowne (N910-N918).

N910 Powierzchowny uraz twarzy i szyi

N911 Powierzchowny uraz tułowia

N912 Powierzchowny uraz barku i ramienia

N913 Powierzchowny uraz łokcia, przedramienia i nadgarstka

N914 Powierzchowny uraz ręki (dłoni) prócz urazu palca (palców)

N915 Powierzchowny uraz palca (palców)

N916 Powierzchowny uraz bioder, ud, goleni i stawu skokowego

N917 Powierzchowny uraz stopy i palca (palców)

N918 Powierzchowny uraz innych, mnogich i bliżej nieokreślonych okolic ciała

Stłuczenie i zmiażdżenie (zgniecenie) bez naruszenia ciągłości skóry (N920-N929).

N920 Stłuczenie twarzy i szyi, prócz stłuczenia oka (oczu)

N921 Stłuczenie oka i oczodołu

N822 Stłuczenie tułowia

N923 Stłuczenie barku i ramienia

N924 Stłuczenie łokcia, przedramienia i nadgarstka

N925 Stłuczenie rąk, prócz stłuczenia palców

N926 Stłuczenie palców

N927 Stłuczenie bioder, ud, goleni i kostek

N928 Stłuczenie stóp i palców

N929 Stłuczenia o umiejscowieniu innym, mnogim i bliżej nieokreślonym

Wniknięcie ciała obcego przez otwór naturalny (N930-N931).

N930 Ciało obce w oku i przydatkach oka

N931 Ciało obce w uchu

N932 Ciało obce w nosie

N933 Ciało obce w gardle i krtani

N934 Ciało obce w oskrzelu i płucu

N935 Ciało obce w przewodzie pokarmowym

N936 Ciało obce w przewodach moczowo-płciowych

Oparzenia (N940-N949).

N940 Oparzenie oka

N941 Oparzenie ograniczone do twarzy, głowy oraz szyi

N942 Oparzenie ograniczone do tułowia

N943 Oparzenie ograniczone do kończyny górnej (kończyn górnych), z wyjątkiem oparzenia nadgarstka i ręki (nadgarstków i rąk)

N994 Oparzenie ograniczone do nadgarstka i ręki (dłoni)

N945 Oparzenie ograniczone do kończyny dolnej (kończyn dolnych)

N946 Oparzenie twarzy, głowy, szyi oraz kończyny (kończyn)

N947 Oparzenie tułowia i kończyny (kończyn)

N948 Oparzenie twarzy, głowy, szyi oraz tułowia i kończyny (kończyn)

N949 Oparzenie innych i bliżej nieokreślonych części ciała

Urazy nerwów i rdzenia kręgowego bez uszkodzenia kości (N950-N959).

N950 Uraz nerwu(ów) wzrokowego(ych)

N951 Uraz innego (innych) nerwu(ów) czaszkowego(ych)

N952 Uraz nerwu (nerwów) ramienia

N953 Uraz nerwu (nerwów) przedramienia

N954 Uraz nerwu (nerwów) nadgarstka i ręki (dłoni)

N955 Uraz nerwu (nerwów) uda

N956 Uraz innych nerwów goleni

N957 Uraz nerwów stawu skokowego i stóp

N958 Uraz rdzenia kręgowego bez uszkodzenia kości kręgosłupa

N959 Inne urazy nerwów, włącznie z uszkodzeniem nerwów kilku części ciała

Zatrucia (N960-N979).

N960 Zatrucie szkodliwymi produktami spożywczymi

N961 Zatrucie alkoholem

N962 Zatrucie produktami naftowymi

N963 Zatrucie rozpuszczalnikami przemysłowymi

N964 Zatrucie żrącymi substancjami aromatycznymi, kwasami i zasadami

N965 Zatrucie rtęcią i jej związkami

N966 Zatrucie ołowiem i jego związkami

N967 Zatrucie arsenem, antymonem i ich związkami

N968 Zatrucie tlenkiem węgla

N969 Zatrucie innymi gazami i parami

N970 Zatrucie morfiną i innymi przetworami makowca

N971 Zatrucie kwasem barbiturowym i jego pochodnymi

N972 Zatrucie aspiryną i salicylanami

N973 Zatrucie związkami bromu

N974 Zatrucie innymi związkami przeciwbólowymi i nasennymi

N975 Zatrucie sulfonamidami

N976 Zatrucie strychniną

N977 Zatrucie belladonną, hioscyną i atropiną

N978 Zatrucie jadem zwierzęcym

N979 Zatrucie innymi i bliżej nieokreślonymi substancjami

Skutki ogólne działania złych warunków atmosferycznych i innych zewnętrznych czynników szkodliwych (N980-N989).

N980 Skutki działania niskiej temperatury (bez odmrożeń)

N981 Skutki działania wysokiej temperatury i nasłonecznienia (bez oparzeń)

N982 Skutki działania obniżonego ciśnienia (choroba górska)

N983 Choroba kesonowa

N984 Skutki rażenia piorunem

N965 Skutki głodu

N986 Skutki pragnienia

N987 Skutki innych złych warunków zewnętrznych nie wymienionych pod innym numerem

N988 Skutki wyczerpania fizycznego

N989 Choroba morska związana z ruchem (na okręcie, w pojazdach itd.)

Inne i nie wymienione urazy i odczyny patologiczne organizmu (N990-N999).

N990 Utonięcie i topienie się

N991 Uduszenie (asphyxia) i zadzierzgnięcie (strangulatio)

N992 Porażenie prądem elektrycznym, skutki działania prądu elektrycznego

N993 Uszkodzenia spowodowane energią promienistą prócz udaru słonecznego

N994 Inne skutki ogólne działania szkodliwych czynników zewnętrznych

N995 Wczesne powikłania po urazach 1

N996 Uszkodzenia innego i bliżej nieokreślonego rodzaju

N997 Odczyny i powikłania po zabiegach medycznych (prócz terapeutycznych)

N998 Odczyny po wstrzyknięciach, infuzjach i transfuzjach w celach leczniczych 2

N999 Szkodliwe odczyny po innych zabiegach leczniczych (terapeutycznych) 2

Klasyfikacja dodatkowa stanów specjalnych wymagających przyjęcia do szpitala i klasyfikacja urodzeń żywych i martwych.

Przy stosowaniu Jakiejkolwiek klasyfikacji chorób i urazów w statystyce szpitalnej lub dla celów podobnych konieczne jest uwzględnienie nie tylko osób chorych, ale i innych stanów uchwytnych statystycznie. Największą wśród nich grupę stanowią urodzenia żywe. W tym celu opracowano dodatkową klasyfikację specjalnych przypadków przyjęcia do szpitala oraz klasyfikację urodzeń żywych i martwych. Dla podkreślenia, że nie stanowi ona części ogólnej klasyfikacji chorób, urazów i przyczyn zgonów, zastosowano tu symbole odmienne opatrzone przed liczbą literą Y.

Stany specjalne i badania osób zdrowych (Y00-Y09).

Y00 Badanie lekarskie lub specjalne

Y01 Badanie odporności skóry i testy uczuleniowe

Y02 Badanie osób, u których zastosowano szczepienie zapobiegawcze

Y03 Badanie kontrolne po chorobie, urazie lub operacji osób nie wymagających dalszej opieki lekarskiej

Y04 Osoby stykające się z chorymi na choroby zakaźne i pasożytnicze

Y05 Nosiciele lub podejrzani o nosicielstwo drobnoustrojów chorobotwórczych

Y06 Opieka nad ciężarną

Y07 Obserwacja po porodzie

Y08 Osoby zdrowe, towarzyszące chorym członkom rodziny

Y09 Inna osoba nie uskarżająca się na dolegliwości lub chorobę

Przyjęcia do zakładu ozdrowieńców osób, wymagających zabiegu plastycznego lub wykonania protezy (Y10-Y18).

Y10 Opieka lekarska i chirurgiczna po chorobie

Y11 Chirurgiczne zabiegi plastyczne

Y12 Zastosowanie jednej lub obu sztucznych kończyn górnych

Y13 Zastosowanie jednej lub obu sztucznych kończyn dolnych

Y14 Zastosowanie jednej lub obu sztucznych kończyn górnych i dolnych

Y15 Zastosowanie sztucznego oka

Y16 Zastosowanie protezy dentystycznej

Y17 Zastosowanie pasa brzusznego w przypadku kolostomii lub w innym przypadku

Y18 Zastosowanie innych protez

Klasyfikacja urodzeń żywych (Y20-Y29).

Y20 Noworodek pojedynczy nie określony jako wcześniak

Y21 Wcześniak pojedynczy

Y22 Bliźniak nie określony jako wcześniak, drugi bliźniak żywy

Y23 Bliźniak bez wzmianki o wcześniactwie, drugi bliźniak martwy

Y24 Bliźniak wcześniak, drugi bliźniak żywy

Y25 Bliźniak wcześniak, drogi bliźniak martwy

Y26 Noworodek z porodu mnogiego nie określony jako wcześniak, wszystkie noworodki żywe

Y27 Noworodek z porodu mnogiego, nie określony jako wcześniak, jeden lub więcej z pozostałych noworodków martwych

Y28 Wcześniak z porodu mnogiego, wszystkie noworodki żywe

Y29 Wcześniak z porodu mnogiego, jeden lub więcej z pozostałych noworodków martwych

Klasyfikacja przyczyn urodzeń martwych (Y30-Y39).

Y30 Przewlekła choroba matki

Y31 Ostra choroba matki

Y32 Choroby i stany związane z ciążą i porodem

Y33 Wchłanianie przez płód substancji toksycznych od matki

Y34 Trudny poród

Y35 Inne przyczyny ze strony matki

Y36 Powikłania ze strony łożyska i pępowiny

Y37 Uraz porodowy

Y38 Wady rozwojowe wrodzone płodu

Y39 Choroby płodu i bliżej nieokreślone przyczyny obumarcia płodu

Dodatkowa klasyfikacja szczepień ochronnych, kalectw (ułomności) oraz ślepoty i głuchoty.

Wymienione tu stany z wyjątkiem szczepień zapobiegawczych (Y40-Y49) są również uwzględnione w odpowiednich numerach klasyfikacji szczegółowej.

Szczepienia zapobiegawcze (Y40-Y49).

Y40 Szczepienie ochronne przeciw ospie

Y41 Szczepienie ochronne przeciw błonicy

Y42 Szczepienie ochronne przeciw krztuścowi

Y43 Szczepienie ochronne przeciw gruźlicy

Y44 Szczepienie ochronne przeciw grypie

Y45 Szczepienie ochronne przeciw tężcowi

Y46 Szczepienie ochronne przeciw durowi brzusznemu i durom rzekomym

Y47 Szczepienie ochronne przeciw durowi plamistemu

Y48 Szczepienie ochronne przeciw żółtej gorączce

Y49 Szczepienie ochronne przeciw innym chorobom zakaźnym

Kalectwo (ułomność) w następstwie urazu porodowego, wrodzonej wady i chorób narządu ruchu (Y50-Y59).

Y50 Kalectwo wskutek uszkodzenia mózgu

Y51 Kalectwo w następstwie innego i bliżej nieokreślonego urazu porodowego

Y52 Kalectwo będące wynikiem wady rozwojowej wrodzonej

Y53 Kalectwo w następstwie gruźlicy kości i stawów

Y54 Kalectwo w następstwie zapalenia stawów i gośćca

Y55 Kalectwo w następstwie krzywicy i zmięknienia kości

Y56 Kalectwo w następstwie zapalenia kości i szpiku

Y57 Kalectwo w następstwie zapalenia kości i chrząstki

Y58 Kalectwo w następstwie innych chorób kości i stawów

Y59 Kalectwo w następstwie chorób mięśni, ścięgien i powięzi

Kalectwo w następstwie innych chorób i wypadków (Y60-Y69).

Y60 Kalectwo w następstwie krwotoku wewnątrzczaszkowego, zatoru i zakrzepu

Y61 Kalectwo w następstwie nagminnego porażenia dziecięcego (poliomyelitis)

Y62 Kalectwo w następstwie innych chorób nerwowych i psychicznych

Y63 Kalectwo w następstwie innych zakażeń miejscowych i chorób zakaźnych

Y64 Kalectwo w następstwie chorób innych i bliżej nieokreślonych

Y65 Kalectwo w następstwie wypadku z pojazdem mechanicznym

Y66 Kalectwo w następstwie wypadkowego upadku

Y67 Kalectwo w następstwie wypadku maszynowego

Y68 Kalectwo w następstwie innych i bliżej nieokreślonych wypadków i zatruć prócz wojennych

Y69 Kalectwo w następstwie urazów wojennych

Brak lub utrata większych lub mniejszych części ciała wskutek choroby, wady rozwojowej wrodzonej i urazów (Y70-Y79).

Y70 Utrata w następstwie chorób kości i stawów, w tym i gruźlicy

Y71 Utrata w następstwie cukrzycy, zgorzeli i choroby naczyń obwodowych

Y72 Utrata w następstwie zakażenia miejscowego bliżej nieokreślonego

Y73 Utrata w następstwie wady wrodzonej

Y74 Utrata w następstwie innych i bliżej nieokreślonych chorób

Y75 Utrata wskutek wypadku z pojazdem mechanicznym

Y76 Utrata wskutek wypadku maszynowego

Y77 Utrata wskutek wypadku z narzędziem tnącym i kłującym

Y78 Utrata wskutek innych i bliżej nieokreślonych wypadków i zatruć prócz wojennych

Y79 Utrata wskutek urazów wojennych

Ślepota i głuchota w następstwie choroby lub urazu (Y80-Y88).

Y80 Ślepota obuoczna dokładnie określona

Y81 Ślepota obuoczna bliżej nieokreślona

Y82 Ślepota jednego oka dokładnie określona

Y83 Ślepota jednego oka bliżej nieokreślona

Y84 Głuchoniemota

Y85 Głuchota obuuszna

Y86 Głuchota jednego ucha z częściową głuchotą drugiego

Y87 Głuchota jednego ucha

Y88 Osłabienie słuchu jednego lub obu uszu

1) Tym numerem należy oznaczać każdą z postaci gruźlicy wymienionych pod numerami 002-008, jeżeli towarzyszą im zmiany chorobowe wymienione pod numerami 523 l 524.
2) Zarówno pierwotna, jak wtórna.
3) To samo co choroba Nicolas-Favre'a, choroba Frela, poradenitis nostras (czasem nazywana jest też 5 chorobą weneryczną).
4) To samo co ulcus pudendum, choroba weneryczna (czwarta) zewnętrznych narządów płciowych i pachwin, występująca w krajach tropikalnych (bubo tropicus).
5) W podgrupie chorób wirusowych (080-096) nie została uwzględniona grypa (Influenca) epidemiczna, która figuruje jako oddzielna podgrupa Grypa (Influenca) (480-483} w klasie (VIII) chorób układu oddechowego.
6) Numeru tego nie należy stosować w pierwotnej klasyfikacji chorób i przyczyn zgonów, o ile umiejscowienie pierwotne nowotworu jest znane.
6a) Numeru tego nie należy stosować w pierwotnej klasyfikacji chorób i przyczyn zgonów, o ile umiejscowienie pierwotne nowotworu jest znane.
6b) Numeru tego nie należy stosować w pierwotnej klasyfikacji chorób i przyczyn zgonów, o ile umiejscowienie pierwotne nowotworu jest znane.
7) Numeru tego nie należy używać w pierwotnej klasyfikacji chorób i przyczyn zgonów.
8) Numeru tego nie należy stosować w pierwotnej klasyfikacji chorób i przyczyn zgonów, jeżeli stan chorobowy poprzedzający psychozę jest znany.
9) Nie należy tu zaliczać chorób oka, jeżeli są one następstwem choroby ogólnej, takiej jak kiła lub rzeżączka.
10) Numeru tego nie należy używać w pierwotnej klasyfikacji chorób i przyczyn zgonów, jeżeli czynnik wywołujący ślepotę (głuchotę, głuchoniemotę) jest znany.
10a) Numeru tego nie należy używać w pierwotnej klasyfikacji chorób i przyczyn zgonów, jeżeli czynnik wywołujący ślepotę (głuchotę, głuchoniemotę) jest znany.
10b) Numeru tego nie należy używać w pierwotnej klasyfikacji chorób i przyczyn zgonów, jeżeli czynnik wywołujący ślepotę (głuchotę, głuchoniemotę) jest znany.
11) Z wyłączeniem zapalenia gruźliczego.
12) Numeru tego nie należy używać w pierwotnej klasyfikacji, jeżeli czynnik wywołujący niepłodność jest znany i nadal istnieje.
12) Numeru tego nie należy używać w pierwotnej klasyfikacji, jeżeli czynnik wywołujący niepłodność jest znany i nadal istnieje.
13) Numeru tego nie należy używać w klasyfikacji pierwotnej.
14) Numery 650 a, b i c, 651 a, b i c oraz 652 a, b i c w klasyfikacji międzynarodowej nie są uwzględniane i zostały tu umieszczone przez wydawcę polskiego na wniosek Departamentu Ochrony Macierzyństwa i Zdrowia Dziecka w Ministerstwie Zdrowia ze względu na ich znaczenie społeczne.
15) Nie należy tu zaliczać świądu psychogennego i świądu w nerwicach skórnych.
16) Numeru tego nie należy używać w klasyfikacji chorób i przyczyn zgonów, jeżeli czynnik wywołujący jest znany.
17) Numeru tego nie należy używać w klasyfikacji pierwotnej chorób i przyczyn zgonów.
18) Numeru tego nie należy używać w klasyfikacji pierwotnej zgonów, jeżeli stan, z powodu którego zastosowano leczenie, jest znany.
18a) Numeru tego nie należy używać w klasyfikacji pierwotnej zgonów, jeżeli stan, z powodu którego zastosowano leczenie, jest znany.
18b) Numeru tego nie należy używać w klasyfikacji pierwotnej zgonów, jeżeli stan, z powodu którego zastosowano leczenie, jest znany.
18c) Numeru tego nie należy używać w klasyfikacji pierwotnej zgonów, jeżeli stan, z powodu którego zastosowano leczenie, jest znany.
18d) Numeru tego nie należy używać w klasyfikacji pierwotnej zgonów, jeżeli stan, z powodu którego zastosowano leczenie, jest znany.
18e) Numeru tego nie należy używać w klasyfikacji pierwotnej zgonów, jeżeli stan, z powodu którego zastosowano leczenie, jest znany.
18f) Numeru tego nie należy używać w klasyfikacji pierwotnej zgonów, jeżeli stan, z powodu którego zastosowano leczenie, jest znany.
18g) Numeru tego nie należy używać w klasyfikacji pierwotnej zgonów, jeżeli stan, z powodu którego zastosowano leczenie, jest znany.
18h) Numeru tego nie należy używać w klasyfikacji pierwotnej zgonów, jeżeli stan, z powodu którego zastosowano leczenie, jest znany.
18i) Numeru tego nie należy używać w klasyfikacji pierwotnej zgonów, jeżeli stan, z powodu którego zastosowano leczenie, jest znany.
19) Numeru tego nie należy używać w klasyfikacji pierwotnej zgonów, jeżeli czynnik wywołujący uraz jest znany; w zasadzie nie należy go używać i w pierwotnej klasyfikacji chorób, jeśli czynnik wywołujący jest znany i nadal istnieje.
20) Numeru tego nie należy używać w pierwotnej klasyfikacji zgonów, jeżeli stan, który wymagał zabiegu leczniczego, jest znany; w zasadzie nie należy go używać w pierwotnej klasyfikacji chorób, jeżeli choroba poprzedzająca zabieg istnieje.
29a) Numeru tego nie należy używać w pierwotnej klasyfikacji zgonów, jeżeli stan, który wymagał zabiegu leczniczego, jest znany; w zasadzie nie należy go używać w pierwotnej klasyfikacji chorób, jeżeli choroba poprzedzająca zabieg istnieje.

Zmiany w prawie

Apteki mogą prowadzić opiekę farmaceutyczną, ale nie ma rozporządzenia, ani finansowania

Od piątku obowiązuje nowe prawo o zawodzie farmaceuty. Prace nad nim trwały aż 30 lat. Dzięki niemu farmaceuta w porozumieniu z lekarzem będzie mógł prowadzić konsultacje na temat przyjmowanych leków i robić ich przegląd, sprawdzić, czy mogą być jednocześnie zażywane. Tyle, że wciąż brakuje rozporządzenia określającego szczegóły. Apteki mogą działać na podstawie ustawy

Jolanta Ojczyk 16.04.2021
Sejm za zmianami w Karcie Dużej Rodziny

Sejm uchwalił w czwartek zmiany związane z udogodnieniami dla rodzin wielodzietnych w ramach Karty Dużej Rodziny. Aplikacja mObywatel ma umożliwić pobranie Karty w wersji elektronicznej. Zwiększono też kwoty przysługujące gminom za rozpatrywanie wniosków dotyczących Karty.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.04.2021
Sejm za częścią poprawek do noweli o pomocy społecznej

Sejm zgodził się na część poprawek Senatu do nowelizacji ustawy o pomocy społecznej, m.in. na wydłużenie obowiązywania dotychczasowych standardów w zakresie poziomu zatrudnienia i kwalifikacji pracowników w określonych placówkach opieki całodobowej powstałych przed 1 stycznia 2020 r.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.04.2021
Sejm za zwiększeniem rezerwy subwencji oświatowej

Nowelizacja ustawy zwiększającej o 187 mln zł rezerwę subwencji oświatowej została uchwalona przez posłów. To realizacja jednego z programów, które rząd zamierza wprowadzić, aby ograniczyć negatywne skutki nauczania na odległość. Zorganizowane zostaną w jego ramach zajęcia dla starszych uczniów.

Monika Sewastianowicz 15.04.2021
Fundusz Modernizacyjny ma wspierać przekształcenia w energetyce

Wsparcie transformacji energetycznej to cel wdrożenia do prawa krajowego tzw. Funduszu Modernizacyjnego. Mają to umożliwić zmiany w ustawie o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, którą przyjął Sejm. Wdrożenie tego finansowania ma przyczynić się do modernizacji polskiego sektora energetycznego.

Krzysztof Sobczak 15.04.2021
Prawo lotnicze znowelizowane, senatorowie nie wnieśli poprawek

Senatorowie bez poprawek poparli nowelizację Prawa lotniczego, dzięki czemu będzie teraz możliwe dalsze wykonywanie lotów, m.in. gaśniczych, samolotami i śmigłowcami, które nie mają certyfikatu EASA, pod nadzorem krajowym, czyli prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Ustawa została skierowana do podpisu prezydenta.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.04.2021