Ustanowienie przymusowego zarządu państwowego nad majątkiem stowarzyszeń i związków zawodowych pracowników kolejowych.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KOMUNIKACJI
z dnia 22 marca 1945 r.
o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad majątkiem stowarzyszeń i związków zawodowych pracowników kolejowych.

Na zasadzie art. 2 dekretu z dnia 16 grudnia 1918 r. w przedmiocie przymusowego zarządu państwowego (Dz. Pr. P. P. Nr 21, poz. 67), zmienionego rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 25 maja 1927 r. (Dz. U. R. P. Nr 49, poz. 437), oraz art. 14 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 grudnia 1934 r. (Dz. U. R. P. Nr 110, poz. 976), zarządza się, co następuje:
§  1.
Ustanawia się Przymusowy Zarząd Państwowy nad całym majątkiem nieruchomym i ruchomym następujących organizacji, zrzeszeń i związków pracowników kolejowych:
a)
stowarzyszeń pracowników Polskich Kolei Państwowych:

1. "Kolejowe Przysposobienie Wojskowe",

2. "Rodzina Kolejowa",

b)
związków zawodowych pracowników kolejowych:

3. Bezpartyjny Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce,

4. Centralny Związek Zawodowy Pracowników Kolejowych R. P.,

5. Federacja Kolejowców Polskich,

6. Zjednoczenie Kolejowców Polskich,

7. Zrzeszenie Lekarzy Kolejowych,

8. Zrzeszenie Pracowników Administracji Technicznej Warsztatów i Parowozowni P.K.P.,

9. Zrzeszenie Techników Kolejowych R. P.,

10. Związek Kolejowych Pracowników Drogowych,

11. Związek Polskich Inżynierów Kolejowych,

12. Związek Prawników i Ekonomistów Kolejowych R. P.

13. Związek Umysłowych Pracowników Kolejowych,

14. Związek Urzędników Kolejowych R. P.,

15. Związek Zawodowy Drużyn Konduktorskich,

16. Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce,

17. Związek Zwrotniczych Kolejowych i ich Kandydatów R. P,

18. 1 Wielkopolskie Towarzystwo Kolejowe.

§  2. 2
Zarządcą państwowym nad wymienionymi wyżej majątkami, ustanawia się stowarzyszenie "Związek Zawodowy Pracowników Kolejowych Rzeczypospolitej Polskiej" w Warszawie, używający skrótu Z.Z.K.
§  3.
Zarząd Państwowy sprawowany będzie zgodnie z postanowieniami dekretu z dnia 16 grudnia 1918 r. w przedmiocie przymusowego zarządu państwowego (Dz. Pr. P. P. Nr 21, poz. 67), z uwzględnieniem późniejszych zmian, oraz zgodnie z przepisami z dnia 12 marca 1919 r. w przedmiocie przymusowego zarządu państwowego, oraz instrukcji dla zarządców (Monitor Polski Nr 65).
§  4.
Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 1 pkt 18 dodany przez § 1 zarządzenia z dnia 7 lipca 1947 r. (M.P.47.117.742) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 września 1947 r.
2 § 2 zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 13 kwietnia 1945 r. (M.P.45.5.16) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 25 maja 1945 r.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021