Decyzja wykonawcza 2020/2126 w sprawie ustalenia rocznych limitów emisji państw członkowskich na lata 2021-2030 zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/842

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2020/2126
z dnia 16 grudnia 2020 r.
w sprawie ustalenia rocznych limitów emisji państw członkowskich na lata 2021-2030 zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/842
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/842 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wiążących rocznych redukcji emisji gazów cieplarnianych przez państwa członkowskie od 2021 r. do 2030 r. przyczyniających się do działań na rzecz klimatu w celu wywiązania się z zobowiązań wynikających z Porozumienia paryskiego oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 525/2013 1 , w szczególności jego art. 4 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Aby określić roczne limity emisji państw członkowskich na lata 2021-2030 w sektorach objętych zakresem rozporządzenia (UE) 2018/842, odpowiednie obliczenia muszą opierać się na jak najdokładniejszych dostępnych danych. W związku z tym całkowite emisje gazów cieplarnianych, wchodzące w zakres rozporządzenia (UE) 2018/842 i przedłożone Komisji przez państwa członkowskie zgodnie z art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 525/2013 2 , w 2020 r. ustala się w następstwie kompleksowego przeglądu. Przegląd ten został przeprowadzony przez Komisję wspomaganą przez Europejską Agencję Środowiska zgodnie z art. 19 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 525/2013 i stanowi zweryfikowane dane dotyczące emisji gazów cieplarnianych za lata 2005 i 2016-2018 zgodnie z art. 4 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2018/842.

(2) Dane równie dokładne jak zweryfikowane dane inwentaryzacyjne są wymagane w odniesieniu do emisji gazów cieplarnianych z instalacji stacjonarnych objętych zakresem dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 3  ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych w Unii ("EU ETS") oparty na unijnym rejestrze zweryfikowanych emisji z tych instalacji (zwanym dalej "rejestrem"). W zakresie, w jakim emisje z 2005 r. w rejestrze EU ETS nie odpowiadają obecnemu zakresowi dyrektywy 2003/87/WE lub rozporządzenia (UE) 2018/842, do celów dostarczania uzupełniających danych dotyczących emisji wykorzystuje się odpowiednie decyzje Komisji 4  przyjęte na podstawie dyrektywy 2003/87/WE lub decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 406/2009/WE 5 , a także krajowe plany rozdziału uprawnień i korespondencja służbowa między Komisją a odpowiednimi państwami członkowskimi.

(3) Aby zapewnić spójność ustalonych rocznych limitów emisji ze zgłoszonymi emisjami gazów cieplarnianych na każdy rok w okresie od 2021-2030, roczne limity emisji państw członkowskich należy obliczać w ekwiwalentach CO2 poprzez zastosowanie tych samych wartości współczynników ocieplenia globalnego, tj. wartości określonych w 5. sprawozdaniu z oceny Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu i wymienionych w załączniku do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2020/1044 6 .

(4) Aby obliczyć roczny limit emisji dla każdego państwa członkowskiego na 2030 r. zgodnie z redukcją emisji gazów cieplarnianych w 2030 r. w odniesieniu do ich poziomów z 2005 r. określonych w załączniku I do rozporządzenia (UE) 2018/842, zastosowanie ma pięcioetapowa metoda.

(5) Po pierwsze, określa się wartość emisji gazów cieplarnianych w 2005 r. Od zweryfikowanej łącznej wielkości emisji gazów cieplarnianych za 2005 r. odejmuje się ilość emisji gazów cieplarnianych z instalacji stacjonarnych objętych zakresem dyrektywy 2003/87/WE, które istniały w 2005 r. W odniesieniu do państw członkowskich uczestniczących w EU ETS po 2005 r. zastosowanie ma wielkość emisji z 2005 r. określona w decyzji 2013/162/UE. Rozszerzenie zakresu dyrektywy 2003/87/WE w 2013 r. jest odzwierciedlone przez obliczenie równoważnej wartości dla 2005 r. odpowiedniego dostosowania rocznego limitu emisji na 2020 r. zgodnie z decyzją nr 406/2009/WE, jak określono w decyzji wykonawczej 2013/634/UE. Zgodnie z wymogiem zawartym w art. 10 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) 2018/842 obliczenia odzwierciedlają również zmiany pokrycia instalacjami w latach 2005-2012, w taki sam sposób jak w decyzji (UE) 2017/1471.

(6) Po drugie, roczny limit emisji dla każdego państwa członkowskiego na 2030 r. oblicza się poprzez zastosowanie wartości procentowej określonej w załączniku I do rozporządzenia (UE) 2018/842 do obliczonej wartości emisji na 2005 r.

(7) Po trzecie, średnią wielkość emisji gazów cieplarnianych objętych zakresem rozporządzenia (UE) 2018/842 w latach 2016, 2017 i 2018 dla każdego państwa członkowskiego oblicza się, odejmując średnią ilość zweryfikowanych emisji gazów cieplarnianych z instalacji stacjonarnych objętych zakresem dyrektywy 2003/87/WE w latach 2016, 2017 i 2018 w danym państwie członkowskim oraz emisje CO2 z lotnictwa krajowego od średniej łącznej zweryfikowanej emisji gazów cieplarnianych w latach 2016, 2017 i 2018.

(8) Po czwarte, oblicza się roczne limity emisji dla każdego państwa członkowskiego na lata 2021-2029. Są one ustalane na podstawie liniowej ścieżki począwszy od średniej ilości na lata 2016, 2017 i 2018 w pięciu dwunastych okresu od 2019 r. do 2020 r., a kończąc na rocznym limicie emisji na 2030 r. W przypadku Grecji, Chorwacji i Węgier liniowa ścieżka rozpoczyna się w 2020 r., ponieważ skutkuje to niższym przydziałem dla tych państw członkowskich.

(9) Na koniec koryguje się wartości rocznych limitów emisji. Uprawnienia w ramach EU ETS odnoszące się do emisji gazów cieplarnianych z instalacji stacjonarnych wyłączonych z EU ETS zgodnie z art. 27 dyrektywy 2003/87/WE, zgłoszone Komisji przez państwa członkowskie na mocy tego artykułu, w zakresie, w jakim są wyłączone z unijnego pułapu emisji na mocy tej dyrektywy począwszy od 2021 r., są zatem objęte zakresem stosowania rozporządzenia (UE) 2018/842. Następnie ilości odliczone od pułapu dodaje się do rocznych limitów emisji odpowiednich państw członkowskich na lata 2021-2030. Kwotę dostosowania określoną w załączniku IV do rozporządzenia (UE) 2018/842 dodaje się do rocznego limitu emisji na 2021 r. dla każdego państwa członkowskiego wymienionego w tym załączniku.

(10) Całkowite maksymalne ilości dla niektórych państw członkowskich po redukcji uprawnień w ramach EU ETS, które mogą być brane pod uwagę w celu zapewnienia zgodności danego państwa członkowskiego z przepisami w latach 2021-2030 zgodnie z art. 9 rozporządzenia (UE) 2018/842, ustala się poprzez zastosowanie wartości procentowych zgłoszonych przez państwa członkowskie zgodnie z art. 6 ust. 3 tego rozporządzenia do obliczonych wartości emisji gazów cieplarnianych w 2005 r.

(11) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ds. Zmiany Klimatu,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Wartości emisji gazów cieplarnianych w 2005 r. dla każdego państwa członkowskiego zgodnie z art. 4 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2018/842 stosuje się zgodnie z załącznikiem I do niniejszej decyzji.

Artykuł  2

Roczny limit emisji dla każdego państwa członkowskiego na każdy rok w okresie od 2021 r. do 2030 r. na podstawie art. 4 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2018/842, dostosowany zgodnie z art. 10 tego rozporządzenia, ma zastosowanie zgodnie z załącznikiem II do niniejszej decyzji.

Artykuł  3

Całkowite ilości zgodnie z art. 4 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2018/842, które można brać pod uwagę w celu zapewnienia zgodności danego państwa członkowskiego z przepisami art. 9 tego rozporządzenia, stosuje się zgodnie z załącznikiem III do niniejszej decyzji.

Artykuł  4

Niniejsza decyzja wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 16 grudnia 2020 r.
W imieniu Komisji
Ursula VON DER LEYEN
Przewodnicząca

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I

Wartości emisji gazów cieplarnianych w 2005 r. dla każdego państwa członkowskiego zgodnie z art. 4 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2018/842

Państwo członkowskie Wartość emisji gazów cieplarnianych w 2005 r. w tonach ekwiwalentu CO2
Belgia 81 605 589
Bułgaria 22 326 386
Czechy 64 965 295
Dania 40 368 089
Niemcy 484 694 619
Estonia 6196136
Irlandia 47 687 589
Grecja 62 985 180
Hiszpania 241 979 192
Francja 401 113 722
Chorwacja 18 056 312
Włochy 343 101 747
Cypr 4266823
Łotwa 8 597 807
Litwa 13 062 124
Luksemburg 10116 187
Węgry 47 826 909
Malta 1 020601
Niderlandy 128 112 158
Austria 56 991 984
Polska 192 472 253
Portugalia 48 635 827
Rumunia 78 235 752
Słowenia 11 826 308
Słowacja 23 137 112
Finlandia 34 439 858
Szwecja 43 228 505

ZAŁĄCZNIK  II  7  

Roczne limity emisji dla każdego państwa członkowskiego na każdy rok od 2021 r. do 2030 r. na podstawie art. 4 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2018/842, dostosowane zgodnie z art. 10 tego rozporządzenia

Państwo członkowskie Skorygowana wartość rocznego przydziału emisji w tonach ekwiwalentu CO2
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Belgia 71 141 629 69 130 741 65 895 769 62 660 796 59 425 824 - - - - -
Bułgaria 27116956 25 159 860 24 526 596 23 893 332 23 260 068 - - - - -
Czechy 65 984 531 60 913 974 59 309 017 57 704 060 56 099 103 - - - - -
Dania 32 127 535 31 293 868 29 905 140 28 516412 27 127 684 - - - - -
Niemcy 427 306 142 413 224 443 391 872 325 370 518 122 349 163 918 - - - - -
Estonia 6223 937 6001620 5 840 050 5 678 481 5 516 911 - - - - -
Irlandia 43 479 402 42 357 392 40 520 068 38 682 744 36 845 421 - - - - -
Grecja 46 227407 46 969 645 47 184 382 47 399 120 47 613 857 - - - - -
Hiszpania 200 997 922 198 671 005 192 805 142 186 904 935 181 004 728 - - - - -
Francja 335 726 735 326 506 522 312 021 691 297 535 364 283 049 038 - - - - -
Chorwacja 17661355 16 544 497 16 357415 16 170092 15 982 770 - - - - -
Włochy 273 503 734 268 765 611 259 438 502 250 077 347 240 716 193 - - - - -
Cypr 4 072 960 3 980 718 3 845 808 3 710 898 3575989 - - - - -
Łotwa 10 649 507 8 854834 8 640 002 8425170 8 210 339 - - - - -
Litwa 16 112 304 13 717 534 13 292 727 12 867 920 12443 113 - - - - -
Luksemburg 8 406 740 8147070 7 760 948 7 374 826 6 988 704 - - - - -
Węgry 49 906 277 43 342 400 42 785 010 42 227 619 41 670 229 - - - - -
Malta 2065044 1 239 449 1 187 854 1 136258 1 084663 - - - - -
Niderlandy 98 513 233 96 677 516 92 920 117 89 162 718 85 405 318 - - - - -
Austria 48 768 448 47 402 495 45 181 662 42 960 829 40 739 996 - - - - -
Polska 215 005 372 204 376 828 198 630 308 192 883 787 187137267 - - - - -
Portugalia 42 526 461 40 821 093 40 059 679 39 296 448 38 533 217 - - - - -
Rumunia 87878093 76 914 871 75 837 989 74 761 106 73 684 224 - - - - -
Słowenia 11 403 194 11 107 762 10 813 744 10 515 484 10 217 224 - - - - -
Słowacja 23 410 477 21 151422 20 743 118 20 334813 19 926 509 - - - - -
Finlandia 28 840 335 27 970 110 26 626 337 25 282 565 23 938 792 - - - - -
Szwecja 31 331 358 30 731 996 29 592 278 28 452 560 27 312 842 - - - - -"

ZAŁĄCZNIK  III

Całkowite ilości na podstawie art. 4 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2018/842, które mogą być brane pod uwagę na użytek oceny zgodności państwa członkowskiego na podstawie art. 9 tego rozporządzenia

Państwo członkowskie Całkowita ilość w tonach ekwiwalentu CO2
Belgia 15 423 456
Dania 8073618
Irlandia 19 075 035
Luksemburg 4046475
Malta 204 120
Austria 11 398 397
Finlandia 6887972
1 Dz.U. L 156 z 19.6.2018, s. 26.
2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 525/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie mechanizmu monitorowania i sprawozdawczości w zakresie emisji gazów cieplarnianych oraz zgłaszania innych informacji na poziomie krajowym i unijnym, mających znaczenie dla zmiany klimatu, oraz uchylające decyzję nr 280/2004/WE (Dz.U. L 165 z 18.6.2013, s. 13).
3 Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiająca system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych w Unii oraz zmieniająca dyrektywę Rady 96/61/WE (Dz.U. L 275 z 25.10.2003, s. 32).
4 Decyzja Komisji 2013/162/UE z dnia 26 marca 2013 r. określająca roczne limity emisji państw członkowskich na lata 2013-2020 zgodnie z decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady nr 406/2009/WE (Dz.U. L 90 z 28.3.2013, s. 106). Decyzja wykonawcza Komisji 2013/634/UE z dnia 31 października 2013 r. dotycząca dostosowania rocznych limitów emisji państw członkowskich na lata 20132020 zgodnie z decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady nr 406/2009/WE (Dz.U. L 292 z 1.11.2013, s. 19). Decyzja Komisji (UE) 2017/1471 z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniająca decyzję 2013/162/UE w celu skorygowania rocznych limitów emisji państw członkowskich na okres od 2017 r. do 2020 r. (Dz.U. L 209 z 12.8.2017, s. 53).
5 Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 406/2009/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie wysiłków podjętych przez państwa członkowskie, zmierzających do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w celu realizacji do roku 2020 zobowiązań Wspólnoty dotyczących redukcji emisji gazów cieplarnianych (Dz.U. L 140 z 5.6.2009, s. 136).
6 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/1044 z dnia 8 maja 2020 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1999 w odniesieniu do wartości współczynników globalnego ocieplenia oraz wytycznych dotyczących wykazów, a także w odniesieniu do unijnego systemu wykazów, oraz uchylające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 666/2014 (Dz.U. L 230 z 17.7.2020, s. 1).
7 Załącznik II zmieniony przez art. 1 decyzji nr 2023/1319 z dnia 28 czerwca 2023 r. (Dz.U.UE.L.2023.163.9) zmieniającej nin. decyzję z dniem 19 lipca 2023 r.

Zmiany w prawie

Samo niepłacenie alimentów to za mało, by wykluczyć z dziedziczenia

Już za kilka dni - 15 listopada - wchodzą w życie zmiany rozszerzające katalog przyczyn prowadzących do niegodności dziedziczenia. Objęte mają zostać nim osoby, które uporczywie uchylają się wobec spadkodawcy od obowiązku alimentacyjnego oraz od wykonywania obowiązku pieczy. Co ważne, stwierdzić musi to sąd, a podstawą będą choćby skazania za niealimentację. Trzeba będzie też sprawdzić, czy nie było przebaczenia.

Aleksandra Partyk 13.11.2023
Spółka z o.o. już nie zaoferuje udziałów przez internetowe platformy

Nawet pół roku pozbawienia wolności - na taką karę mogą narazić się przedsiębiorcy, którzy nie zastosują się do nowego zakazu crowdfundingu udziałowego w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. Taka sama odpowiedzialność może spotkać tych, którzy zdecydowaliby się na promowanie nabycia udziałów w spółce np. podczas śniadań biznesowych. Eksperci oceniają, że polski ustawodawca podszedł do regulacji nadzwyczaj surowo.

Inga Stawicka 10.11.2023
Od 1 listopada zmiany w pomocy społecznej

Praca socjalna w zakładzie karnym, mieszkania treningowe i wspomagane, usługi sąsiedzkie i bezpłatna ochrona prawna dla pracownika socjalnego w określonych sytuacjach, to tylko niektóre zmiany, które wchodzą w życie 1 listopada. Przed jednostkami pomocy społecznej stoją więc zupełnie nowe wyzwania i obowiązki.

Beata Dązbłaż 02.11.2023
Strategiczne inwestycje wbrew woli mieszkańców wchodzą w życie

Kontrowersyjne zasady realizacji strategicznych inwestycji już obowiązują. Można je realizować bez zgody gmin i lokalnych społeczności. Wystarczy uznaniowa decyzja Rady Ministrów. Takimi inwestycjami są m.in. Centralny Port Komunikacyjny, Pałac Saski czy odbudowa kamienic przy ul. Królewskiej w Warszawie. W poniedziałek, 16 października, wchodzi w życie ostatnia pula przepisów w ramach tzw. lex knebel.

Renata Krupa-Dąbrowska 16.10.2023
Przepisy o systemie kaucyjnym wchodzą w życie, są problemy z wdrażaniem

Przepisy o kaucjach wchodzą w życie, choć cały system ruszy dopiero w 2025 roku. Jest jednak wiele niejasności i niedomówień. Nie wiadomo, czy już od 13 października na butelce powinna się znaleźć etykieta z wysokością kaucji, ani w jaki sposób sklep internetowy może rozliczać zwracane butelki. Firmy nie mają też pewności, czy muszą już prowadzić rozszerzoną o system kaucyjny ewidencję opakowań, czy jeszcze nie.

Zofia Jóźwiak 13.10.2023
Od 16 października nowe rozporządzenie KE w sprawie międzynarodowych standardów rachunkowości

Komisja Europejska opublikowała rozporządzenie (UE) 2023/1803 z 13 sierpnia 2023 r. przyjmujące międzynarodowe standardy rachunkowości. Nowe rozporządzenie stanowi uproszczenie konstrukcji przepisów UE dotyczących międzynarodowych standardów rachunkowości w celu zapewnienia jasności i przejrzystości. Wejdzie w życie 16 października 2023 r. - poinformowało Ministerstwo Finansów.

Monika Pogroszewska 05.10.2023
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.UE.L.2020.426.58

Rodzaj: Decyzja
Tytuł: Decyzja wykonawcza 2020/2126 w sprawie ustalenia rocznych limitów emisji państw członkowskich na lata 2021-2030 zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/842
Data aktu: 16/12/2020
Data ogłoszenia: 17/12/2020
Data wejścia w życie: 06/01/2021