Decyzja wykonawcza 2020/2126 w sprawie ustalenia rocznych limitów emisji państw członkowskich na lata 2021-2030 zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/842

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2020/2126
z dnia 16 grudnia 2020 r.
w sprawie ustalenia rocznych limitów emisji państw członkowskich na lata 2021-2030 zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/842
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/842 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wiążących rocznych redukcji emisji gazów cieplarnianych przez państwa członkowskie od 2021 r. do 2030 r. przyczyniających się do działań na rzecz klimatu w celu wywiązania się z zobowiązań wynikających z Porozumienia paryskiego oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 525/2013 1 , w szczególności jego art. 4 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Aby określić roczne limity emisji państw członkowskich na lata 2021-2030 w sektorach objętych zakresem rozporządzenia (UE) 2018/842, odpowiednie obliczenia muszą opierać się na jak najdokładniejszych dostępnych danych. W związku z tym całkowite emisje gazów cieplarnianych, wchodzące w zakres rozporządzenia (UE) 2018/842 i przedłożone Komisji przez państwa członkowskie zgodnie z art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 525/2013 2 , w 2020 r. ustala się w następstwie kompleksowego przeglądu. Przegląd ten został przeprowadzony przez Komisję wspomaganą przez Europejską Agencję Środowiska zgodnie z art. 19 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 525/2013 i stanowi zweryfikowane dane dotyczące emisji gazów cieplarnianych za lata 2005 i 2016-2018 zgodnie z art. 4 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2018/842.

(2) Dane równie dokładne jak zweryfikowane dane inwentaryzacyjne są wymagane w odniesieniu do emisji gazów cieplarnianych z instalacji stacjonarnych objętych zakresem dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 3  ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych w Unii ("EU ETS") oparty na unijnym rejestrze zweryfikowanych emisji z tych instalacji (zwanym dalej "rejestrem"). W zakresie, w jakim emisje z 2005 r. w rejestrze EU ETS nie odpowiadają obecnemu zakresowi dyrektywy 2003/87/WE lub rozporządzenia (UE) 2018/842, do celów dostarczania uzupełniających danych dotyczących emisji wykorzystuje się odpowiednie decyzje Komisji 4  przyjęte na podstawie dyrektywy 2003/87/WE lub decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 406/2009/WE 5 , a także krajowe plany rozdziału uprawnień i korespondencja służbowa między Komisją a odpowiednimi państwami członkowskimi.

(3) Aby zapewnić spójność ustalonych rocznych limitów emisji ze zgłoszonymi emisjami gazów cieplarnianych na każdy rok w okresie od 2021-2030, roczne limity emisji państw członkowskich należy obliczać w ekwiwalentach CO2 poprzez zastosowanie tych samych wartości współczynników ocieplenia globalnego, tj. wartości określonych w 5. sprawozdaniu z oceny Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu i wymienionych w załączniku do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2020/1044 6 .

(4) Aby obliczyć roczny limit emisji dla każdego państwa członkowskiego na 2030 r. zgodnie z redukcją emisji gazów cieplarnianych w 2030 r. w odniesieniu do ich poziomów z 2005 r. określonych w załączniku I do rozporządzenia (UE) 2018/842, zastosowanie ma pięcioetapowa metoda.

(5) Po pierwsze, określa się wartość emisji gazów cieplarnianych w 2005 r. Od zweryfikowanej łącznej wielkości emisji gazów cieplarnianych za 2005 r. odejmuje się ilość emisji gazów cieplarnianych z instalacji stacjonarnych objętych zakresem dyrektywy 2003/87/WE, które istniały w 2005 r. W odniesieniu do państw członkowskich uczestniczących w EU ETS po 2005 r. zastosowanie ma wielkość emisji z 2005 r. określona w decyzji 2013/162/UE. Rozszerzenie zakresu dyrektywy 2003/87/WE w 2013 r. jest odzwierciedlone przez obliczenie równoważnej wartości dla 2005 r. odpowiedniego dostosowania rocznego limitu emisji na 2020 r. zgodnie z decyzją nr 406/2009/WE, jak określono w decyzji wykonawczej 2013/634/UE. Zgodnie z wymogiem zawartym w art. 10 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) 2018/842 obliczenia odzwierciedlają również zmiany pokrycia instalacjami w latach 2005-2012, w taki sam sposób jak w decyzji (UE) 2017/1471.

(6) Po drugie, roczny limit emisji dla każdego państwa członkowskiego na 2030 r. oblicza się poprzez zastosowanie wartości procentowej określonej w załączniku I do rozporządzenia (UE) 2018/842 do obliczonej wartości emisji na 2005 r.

(7) Po trzecie, średnią wielkość emisji gazów cieplarnianych objętych zakresem rozporządzenia (UE) 2018/842 w latach 2016, 2017 i 2018 dla każdego państwa członkowskiego oblicza się, odejmując średnią ilość zweryfikowanych emisji gazów cieplarnianych z instalacji stacjonarnych objętych zakresem dyrektywy 2003/87/WE w latach 2016, 2017 i 2018 w danym państwie członkowskim oraz emisje CO2 z lotnictwa krajowego od średniej łącznej zweryfikowanej emisji gazów cieplarnianych w latach 2016, 2017 i 2018.

(8) Po czwarte, oblicza się roczne limity emisji dla każdego państwa członkowskiego na lata 2021-2029. Są one ustalane na podstawie liniowej ścieżki począwszy od średniej ilości na lata 2016, 2017 i 2018 w pięciu dwunastych okresu od 2019 r. do 2020 r., a kończąc na rocznym limicie emisji na 2030 r. W przypadku Grecji, Chorwacji i Węgier liniowa ścieżka rozpoczyna się w 2020 r., ponieważ skutkuje to niższym przydziałem dla tych państw członkowskich.

(9) Na koniec koryguje się wartości rocznych limitów emisji. Uprawnienia w ramach EU ETS odnoszące się do emisji gazów cieplarnianych z instalacji stacjonarnych wyłączonych z EU ETS zgodnie z art. 27 dyrektywy 2003/87/WE, zgłoszone Komisji przez państwa członkowskie na mocy tego artykułu, w zakresie, w jakim są wyłączone z unijnego pułapu emisji na mocy tej dyrektywy począwszy od 2021 r., są zatem objęte zakresem stosowania rozporządzenia (UE) 2018/842. Następnie ilości odliczone od pułapu dodaje się do rocznych limitów emisji odpowiednich państw członkowskich na lata 2021-2030. Kwotę dostosowania określoną w załączniku IV do rozporządzenia (UE) 2018/842 dodaje się do rocznego limitu emisji na 2021 r. dla każdego państwa członkowskiego wymienionego w tym załączniku.

(10) Całkowite maksymalne ilości dla niektórych państw członkowskich po redukcji uprawnień w ramach EU ETS, które mogą być brane pod uwagę w celu zapewnienia zgodności danego państwa członkowskiego z przepisami w latach 2021-2030 zgodnie z art. 9 rozporządzenia (UE) 2018/842, ustala się poprzez zastosowanie wartości procentowych zgłoszonych przez państwa członkowskie zgodnie z art. 6 ust. 3 tego rozporządzenia do obliczonych wartości emisji gazów cieplarnianych w 2005 r.

(11) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ds. Zmiany Klimatu,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Wartości emisji gazów cieplarnianych w 2005 r. dla każdego państwa członkowskiego zgodnie z art. 4 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2018/842 stosuje się zgodnie z załącznikiem I do niniejszej decyzji.

Artykuł  2

Roczny limit emisji dla każdego państwa członkowskiego na każdy rok w okresie od 2021 r. do 2030 r. na podstawie art. 4 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2018/842, dostosowany zgodnie z art. 10 tego rozporządzenia, ma zastosowanie zgodnie z załącznikiem II do niniejszej decyzji.

Artykuł  3

Całkowite ilości zgodnie z art. 4 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2018/842, które można brać pod uwagę w celu zapewnienia zgodności danego państwa członkowskiego z przepisami art. 9 tego rozporządzenia, stosuje się zgodnie z załącznikiem III do niniejszej decyzji.

Artykuł  4

Niniejsza decyzja wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 16 grudnia 2020 r.
W imieniu Komisji
Ursula VON DER LEYEN
Przewodnicząca

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I

Wartości emisji gazów cieplarnianych w 2005 r. dla każdego państwa członkowskiego zgodnie z art. 4 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2018/842

Państwo członkowskie Wartość emisji gazów cieplarnianych w 2005 r. w tonach ekwiwalentu CO2
Belgia 81 605 589
Bułgaria 22 326 386
Czechy 64 965 295
Dania 40 368 089
Niemcy 484 694 619
Estonia 6196136
Irlandia 47 687 589
Grecja 62 985 180
Hiszpania 241 979 192
Francja 401 113 722
Chorwacja 18 056 312
Włochy 343 101 747
Cypr 4266823
Łotwa 8 597 807
Litwa 13 062 124
Luksemburg 10116 187
Węgry 47 826 909
Malta 1 020601
Niderlandy 128 112 158
Austria 56 991 984
Polska 192 472 253
Portugalia 48 635 827
Rumunia 78 235 752
Słowenia 11 826 308
Słowacja 23 137 112
Finlandia 34 439 858
Szwecja 43 228 505

ZAŁĄCZNIK  II

Roczne limity emisji dla każdego państwa członkowskiego na każdy rok w okresie od 2021 r. do 2030 r. na podstawie art. 4 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2018/842, dostosowane zgodnie z art. 10 tego rozporządzenia

Państwo członkowskie Skorygowana wartość rocznego przydziału emisji w tonach ekwiwalentu CO2
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Belgia 71 141 629 69 130 741 67 119 852 65 108 964 63 098 075 61 087 187 59 076 298 57065 410 55 054 522 53 043 633
Bułgaria 27 116 956 25 159 860 24 805 676 24 451 491 24 097 307 23 743 123 23 388 939 23 034 755 22 680 571 22 326 386
Czechy 65 984 531 60 913 974 60 283 497 59 653 019 59 022 541 58 392064 57 761 586 57 131109 56 500 631 55 870 153
Dania 32 127 535 31 293 868 30 460202 29 626 535 28 792 868 27 959 201 27 125 535 26 291 868 25 458 201 24 624 534
Niemcy 427 306 142 413 224 443 399 142 745 385 061 046 370 979 348 356 897 650 342 815 951 328 734 253 314 652 554 300 570 856
Estonia 6223937 6 001 620 5925247 5 848 875 5772502 5 696 129 5 619 756 5 543 384 5467011 5 390 638
Irlandia 43 479 402 42 357 392 41 235 382 40 113 372 38 991 362 37 869 352 36 747 342 35 625 332 34 503 322 33 381 312
Grecja 46 227 407 46 969 645 47 711 883 48 454 122 49 196 360 49 938 598 50 680 836 51 423 075 52 165 313 52 907 551
Hiszpania 200 997 922 198 671 005 196 344 088 194 017 170 191 690 253 189 363 335 187 036 418 184 709 500 182 382 583 180 055 665
Francja 335 726 735 326 506 522 317 286 309 308 066 096 298 845 883 289 625 670 280 405 456 271 185 243 261 965 030 252 744 817
Chorwacja 17 661 355 16 544 497 16 576 348 16 608 198 16 640 049 16671899 16 703 749 16 735 600 16 767450 16 799 301
Włochy 273 503 734 268 765 611 264 027 488 259 289 365 254 551 242 249 813 118 245 074 995 240 336 872 235 598 749 230 860 626
Cypr 4072960 3 980 718 3888477 3 796235 3 703 993 3 611 752 3 519 510 3 427 269 3 335 027 3242785
Łotwa 10 649 507 8 854834 8 758 222 8 661 610 8 564998 8 468 386 8 371 774 8275162 8 178 551 8 081 939
Litwa 16 112 304 13 717 534 13 488 659 13 259 784 13030909 12 802 033 12 573 158 12 344 283 12 115408 11 886 533
Luksemburg 8 406 740 8147070 7887400 7627731 7368061 7 108 391 6 848 721 6 589 052 6 329 382 6069 712
Węgry 49 906277 43 342 400 43 484 478 43 626 556 43 768 634 43 910 712 44 052 791 44 194869 44 336 947 44 479 025
Malta 2 065 044 1 239 449 1 187 854 1 136258 1 084663 1 033 068 981 473 929 878 878 282 826687
Niderlandy 98 513 233 96 677 516 94 841 800 93 006 083 91 170 366 89 334 649 87 498 932 85 663 215 83 827 498 81 991 781
Austria 48 768 448 47 402 495 46 036 542 44 670 589 43 304636 41 938 683 40 572 729 39 206 776 37 840 823 36 474 870
Polska 215 005 372 204 376 828 201 204 624 198 032 420 194 860 216 191 688 012 188 515 807 185 343 603 182 171 399 178 999 195
Portugalia 42 526 461 40 821 093 40 770 978 40 720 863 40 670 748 40 620 633 40 570 518 40 520 403 40 470 288 40 420 173
Rumunia 87 878 093 76914871 76 884 391 76 853 912 76 823 433 76 792 954 76 762 474 76 731 995 76 701 516 76 671 037
Słowenia 11 403 194 11 107 762 10 991 138 10 874 515 10 757 891 10 641 268 10 524 644 10 408 021 10 291 397 10 174 774
Słowacja 23 410 477 21 151 422 21 052 577 20 953 731 20 854886 20 756040 20 657 195 20 558 350 20 459 504 20 360 659
Finlandia 28 840 335 27 970 110 27 099 886 26 229 661 25 359 436 24 489212 23 618 987 22 748 762 21 878 538 21 008 313
Szwecja 31 331 358 30 731 996 30 132 635 29 533 273 28 933 911 28 334 550 27 735 188 27 135 826 26 536 464 25 937 103

ZAŁĄCZNIK  III

Całkowite ilości na podstawie art. 4 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2018/842, które mogą być brane pod uwagę na użytek oceny zgodności państwa członkowskiego na podstawie art. 9 tego rozporządzenia

Państwo członkowskie Całkowita ilość w tonach ekwiwalentu CO2
Belgia 15 423 456
Dania 8073618
Irlandia 19 075 035
Luksemburg 4046475
Malta 204 120
Austria 11 398 397
Finlandia 6887972
1 Dz.U. L 156 z 19.6.2018, s. 26.
2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 525/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie mechanizmu monitorowania i sprawozdawczości w zakresie emisji gazów cieplarnianych oraz zgłaszania innych informacji na poziomie krajowym i unijnym, mających znaczenie dla zmiany klimatu, oraz uchylające decyzję nr 280/2004/WE (Dz.U. L 165 z 18.6.2013, s. 13).
3 Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiająca system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych w Unii oraz zmieniająca dyrektywę Rady 96/61/WE (Dz.U. L 275 z 25.10.2003, s. 32).
4 Decyzja Komisji 2013/162/UE z dnia 26 marca 2013 r. określająca roczne limity emisji państw członkowskich na lata 2013-2020 zgodnie z decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady nr 406/2009/WE (Dz.U. L 90 z 28.3.2013, s. 106). Decyzja wykonawcza Komisji 2013/634/UE z dnia 31 października 2013 r. dotycząca dostosowania rocznych limitów emisji państw członkowskich na lata 20132020 zgodnie z decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady nr 406/2009/WE (Dz.U. L 292 z 1.11.2013, s. 19). Decyzja Komisji (UE) 2017/1471 z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniająca decyzję 2013/162/UE w celu skorygowania rocznych limitów emisji państw członkowskich na okres od 2017 r. do 2020 r. (Dz.U. L 209 z 12.8.2017, s. 53).
5 Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 406/2009/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie wysiłków podjętych przez państwa członkowskie, zmierzających do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w celu realizacji do roku 2020 zobowiązań Wspólnoty dotyczących redukcji emisji gazów cieplarnianych (Dz.U. L 140 z 5.6.2009, s. 136).
6 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/1044 z dnia 8 maja 2020 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1999 w odniesieniu do wartości współczynników globalnego ocieplenia oraz wytycznych dotyczących wykazów, a także w odniesieniu do unijnego systemu wykazów, oraz uchylające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 666/2014 (Dz.U. L 230 z 17.7.2020, s. 1).

Zmiany w prawie

Nowelizacja doprecyzowuje przepisy o dostarczaniu przez ZUS pism w postaci elektronicznej

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, która m.in. doprecyzowuje przepisy dotyczące dostarczania przez ZUS pism w postaci elektronicznej. Ma ona na celu uporządkowanie i doprecyzowanie przepisów, aby proces wydawania elektronicznych decyzji, postanowień i innych pism z ZUS był szybszy i bardziej skuteczny.

Krzysztof Sobczak 24.11.2022
W przyszłym roku kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe wzrosną dwa razy

Ponad 33 miliony złotych w przyszłym roku wyniesie maksymalna kara za przestępstwo skarbowe. Najniższa grzywna za wykroczenie natomiast 349 złotych. Wzrost kar ma związek z podwyższeniem wysokości minimalnego wynagrodzenia. Od stycznia 2023 roku wyniesie ono 3490 złotych. Od lipca z kolei kary wzrosną jeszcze bardziej.

Krzysztof Koślicki 18.11.2022
Niektóre dochody związane z kredytami mieszkaniowymi dłużej bez podatku

Rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru PIT od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem mieszkaniowym obowiązuje tylko do końca 2022 roku. Korzystne zasady mają jednak być utrzymane dłużej. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało w czwartek projekt rozporządzenia, które utrzyma zwolnienia z podatku przez kolejne dwa lata.

Krzysztof Koślicki 18.11.2022
O udziale we wspólnocie gruntowej decyduje faktyczne korzystanie

Wspólnoty gruntowe są gruntami wspólnymi dla danej wsi, w których poszczególni rolnicy mieli udziały zależne od powierzchni posiadanych gospodarstw - są reliktem stosunków własnościowych powstałych w XIX w. na terenach byłych zaborów rosyjskiego i austriackiego w wyniku likwidacji pańszczyzny. Ich status reguluje ustawa o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

Monika Sewastianowicz 17.11.2022
Psy ratownicze będą mogły trenować w lasach

Psy ratownicze będą mogły legalnie ćwiczyć w lasach, będą też mogły biegać po lasach, podobnie jak i psy myśliwskie. Takie prawo nadaje im podpisana właśnie przez prezydenta nowelizacja ustawy o lasach i kodeksie wykroczeń, przewidująca umożliwienie udziału psów w treningach poprzez wyłączenie z ogólnej zasady dotyczącej zakazu puszczania psa luzem w lesie.

Krzysztof Sobczak 10.11.2022
Prawa nabyte można stracić również w trakcie roku podatkowego

Polski Ład ograniczył możliwość amortyzacji nieruchomości tylko do końca tego roku. Problem mają podatnicy, których rok podatkowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Utracą oni prawa nabyte w trakcie trwania ich roku podatkowego. Eksperci radzą drogę sądową i mają nadzieję, że orzecznictwo sądów administracyjnych uwzględni argumenty podatników.

Wiesława Moczydłowska 31.10.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.UE.L.2020.426.58

Rodzaj: Decyzja
Tytuł: Decyzja wykonawcza 2020/2126 w sprawie ustalenia rocznych limitów emisji państw członkowskich na lata 2021-2030 zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/842
Data aktu: 16/12/2020
Data ogłoszenia: 17/12/2020
Data wejścia w życie: 06/01/2021