Minimalne wymogi programowe dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1
z dnia 12 czerwca 2014 r.
w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości

Na podstawie art. 196 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Określa się minimalne wymogi programowe dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości, stanowiące załącznik do rozporządzenia.
§  1a. 
Studia podyplomowe w zakresie wyceny nieruchomości trwają co najmniej dwa semestry.
§  2. 
Studia podyplomowe w zakresie wyceny nieruchomości rozpoczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia mogą być kontynuowane według dotychczas obowiązujących minimalnych wymogów programowych dla tych studiów.
§  3. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia 2 . 3

ZAŁĄCZNIK 4

MINIMALNE WYMOGI PROGRAMOWE DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ZAKRESIE WYCENY NIERUCHOMOŚCI

Program ogólny:
Lp. bloku Lp. grupy tematycznej Tematyka wykładów Minimalna liczba godzin dydaktycznych*)
I PODSTAWY WIEDZY Z ZAKRESU PRAWA 80
1 Część ogólna prawa cywilnego 6
2 Podstawy prawa rzeczowego 10
3 Podstawy prawa zobowiązań 6
4 Podstawy prawa i postępowania administracyjnego 4
5 Źródła informacji o nieruchomościach 10
6 Systemy geoinformacyjne 4
7 Gospodarka przestrzenna 8
8 Gospodarka nieruchomościami 16
9 Gospodarka mieszkaniowa 6
10 Gospodarka gruntami rolnymi, leśnymi i gruntami pod wodami 6
11 Ochrona danych osobowych 2
12 Zamówienia publiczne 2
II PODSTAWY WIEDZY EKONOMICZNEJ 48
1 Podstawy ekonomii 6
2 Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości 10
3 Podstawy matematyki finansowej 8
4 Elementy finansów i bankowości 4
5 Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji 8
6 Podstawy statystyki i ekonometrii 8
7 Elementy rachunkowości 4
III PODSTAWY BUDOWNICTWA 30
1 Uwarunkowania prawne i techniczne funkcjonowania obiektów budowlanych 8
2 Przegląd technologii w budownictwie 8
3 Proces inwestycyjny w budownictwie 6
4 Ocena stanu technicznego budynków 4
5 Podstawy kosztorysowania 4
IV RZECZOZNAWSTWO MAJĄTKOWE 122
1 System prawny rzeczoznawstwa majątkowego 6
2 Zasady dobrej praktyki 2
3 Wprowadzenie do problematyki wyceny nieruchomości 6
4 Wartość nieruchomości jako podstawa wyceny 6
5 Podejścia, metody i techniki wyceny nieruchomości w Polsce 26
6 Wycena praw rzeczowych, w tym ograniczonych praw rzeczowych i zobowiązań umownych 10
7 Wycena nieruchomości zurbanizowanych 14
8 Wycena nieruchomości rolnych, upraw sadowniczych, roślin ozdobnych i gruntów pod wodami 8
9 Wycena nieruchomości leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych 6
10 Wycena nieruchomości dla celów szczególnych i wycena nieruchomości specjalnych 24
11 Wycena maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością 4
12 Podstawy wyceny przedsiębiorstw 2
13 Podstawy powszechnej taksacji nieruchomości 2
14 Rola rzeczoznawcy majątkowego w doradztwie na rynku nieruchomości 4
15 Koncepcje wyceny nieruchomości na świecie 2
V SEMINARIUM DYPLOMOWE I EGZAMIN 10
RAZEM 290

*) 1 godzina dydaktyczna jest jednostką czasową trwającą 45 minut. Wskazana minimalna liczba godzin dotyczy zajęć organizowanych przez uczelnię (to jest bez udziału pracy własnej uczestnika studiów podyplomowych).

Program szczegółowy:

I. 

PODSTAWY WIEDZY Z ZAKRESU PRAWA

1. Część ogólna prawa cywilnego (6 godz.)

1.1. Podmioty prawa cywilnego

1.2. Szczególne regulacje dotyczące spółek handlowych (osobowych i kapitałowych)

1.3. Przesłanki ważności czynności prawnych

1.4. Sankcje wadliwości czynności prawnych (nieważność, bezskuteczność)

1.5. Forma czynności prawnych

1.6. Przedawnienie roszczeń

2. Podstawy prawa rzeczowego (10 godz.)

2.1. Mienie jako kategoria prawa cywilnego

2.1.1. Pojęcie praw majątkowych

2.1.2. Przykłady praw majątkowych na nieruchomościach

2.2. Mienie państwowe, samorządowe i prywatne

2.3. Geneza stosunków własnościowych w Polsce (komunalizacja, uwłaszczenie osób prawnych)

2.4. Pojęcie rzeczy ruchomych i nieruchomych

2.5. Definicja nieruchomości

2.5.1. Rodzaje nieruchomości - nieruchomości gruntowe, budynkowe i lokalowe

2.5.2. Wieczystoksięgowe ujęcie nieruchomości

2.5.3. Pojęcie części składowych nieruchomości

2.5.4. Pojęcie przynależności i pożytków

2.6. Własność - pojęcie, ochrona, współwłasność

2.7. Użytkowanie wieczyste - zakres i treść prawa użytkowania wieczystego

2.8. Ograniczone prawa rzeczowe, ze szczególnym uwzględnieniem praw na nieruchomościach

3. Podstawy prawa zobowiązań (6 godz.)

3.1. Ogólne zasady zawierania umów

3.1.1. Zasada swobody umów

3.1.2. Tryb zawarcia umowy - oferta, aukcja, przetarg

3.2. Niedozwolone postanowienia umowne

3.3. Umowy obligacyjne o korzystanie z nieruchomości (najem, dzierżawa, leasing, timesharing)

4. Podstawy prawa i postępowania administracyjnego (4 godz.)

4.1. Zasady ogólne prawa administracyjnego

4.2. Struktura i kompetencje organów administracji publicznej. Władza państwowa

i samorządowa

4.3. Postępowanie administracyjne - organy i ich właściwość miejscowa i rzeczowa

4.4. Strony postępowania administracyjnego i ich pełnomocnicy

4.5. Decyzje i postanowienia

4.6. Odwołania

4.7. Wznowienie postępowania, uchylenie, zmiana oraz stwierdzenie nieważności decyzji

4.8. Wydawanie zaświadczeń

4.9. Postępowanie sądowoadministracyjne

4.10. Postępowanie egzekucyjne w administracji

5. Źródła informacji o nieruchomościach (10 godz.)

5.1. Sądy wieczystoksięgowe, księgi wieczyste

5.1.1. Postępowanie wieczystoksięgowe

5.1.2. Treść ksiąg wieczystych

5.1.3. Zasady wieczystoksięgowe

5.1.4. Wpisy deklaratoryjne i konstytutywne

5.1.5. Odpisy z ksiąg wieczystych

5.2. Kataster nieruchomości (ewidencja gruntów i budynków). Powiązanie między katastrem nieruchomości a księgami wieczystymi

5.3. Akty notarialne oraz inne dokumenty będące podstawą wpisu do ksiąg wieczystych oraz do rejestrów wchodzących w skład operatu katastralnego

5.4. Pojęcie granicy nieruchomości gruntowej i pozyskiwanie danych o jej przebiegu w celu opisu przedmiotu wyceny

5.5. Ewidencja sieci uzbrojenia terenu oraz mapa zasadnicza

5.6. Analizy (raporty, oceny) wpływu czynników środowiskowych na nieruchomość

5.7. Mapy tematyczne

5.8. Inne źródła informacji o nieruchomościach

6. Systemy geoinformacyjne (4 godz.)

6.1. Geoportal

6.2. Inne portale danych przestrzennych

6.3. Pozyskiwanie danych przestrzennych o nieruchomościach z wykorzystaniem narzędzi GIS

7. Gospodarka przestrzenna (8 godz.)

7.1. System planowania i zagospodarowania przestrzennego w Polsce

7.2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

7.3. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

7.3.1. Rola i znaczenie planów miejscowych

7.3.2. Tryb uchwalania planów miejscowych

7.3.3. Skutki ekonomiczne uchwalania lub zmiany planów miejscowych

7.4. Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

7.4.1. Decyzje o warunkach zabudowy

7.4.2. Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

7.5. Inne przypadki lokalizowania inwestycji celu publicznego

7.6. Zagospodarowanie przestrzenne a ochrona środowiska, ochrona przyrody, dziedzictwo kulturowe i infrastruktura techniczna

7.7. Procedura wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i leśnej

8. Gospodarka nieruchomościami (16 godz.)

8.1. Kompetencje organów administracji publicznej w zakresie gospodarowania nieruchomościami

8.2. Pojęcie zasobów nieruchomości na gruncie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344, z późn. zm. 5 ) oraz ustaw odrębnych regulujących zasady gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa

8.3. Zasady obrotu nieruchomościami Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego

8.3.1. Preferencyjny obrót nieruchomościami między Skarbem Państwa a jednostkami samorządu terytorialnego

8.3.2. Zasada jawności obrotu nieruchomościami

8.3.3. Pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości

8.3.4. Zbywanie nieruchomości w drodze przetargu i drodze bezprzetargowej

8.3.5. Ustalanie cen i zasady udzielania bonifikat

8.3.6. Ustalanie i aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego

8.4. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

8.5. Pojęcie trwałego zarządu

8.6. Prawo pierwokupu nieruchomości

8.7. Podziały nieruchomości

8.8. Scalenia i podziały nieruchomości

8.9. Opłaty adiacenckie z tytułu wzrostu wartości nieruchomości

8.10. Wywłaszczenia nieruchomości, odszkodowania i zwroty nieruchomości

8.11. Nabywanie nieruchomości pod drogi publiczne oraz inne inwestycje na mocy ustaw specjalnych

8.12. Ogólne zasady nabywania nieruchomości przez cudzoziemców, w tym nieruchomości rolnych i leśnych przez obywateli państw Unii Europejskiej

9. Gospodarka mieszkaniowa (6 godz.)

9.1. Gospodarowanie nieruchomościami mieszkalnymi Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego

9.1.1. Ochrona praw lokatorów

9.1.2. Społeczne budownictwo czynszowe

9.2. Gospodarowanie nieruchomościami lokalowymi

9.2.1. Odrębna własność lokali

9.2.2. Pojęcie nieruchomości wspólnej

9.2.3. Wspólnota mieszkaniowa, prawa i obowiązki zarządu, uprawnienia właścicieli lokali względem zarządu

9.3. Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym w spółdzielniach mieszkaniowych

9.3.1. Spółdzielnia mieszkaniowa jako osoba prawna, organy spółdzielni i ich kompetencje

9.3.2. Statuty i regulaminy spółdzielni, postępowanie wewnątrzspółdzielcze

9.3.3. Spółdzielcze prawa do lokali

9.3.4. Przekształcanie spółdzielczych praw do lokali

10. Gospodarka gruntami rolnymi, leśnymi i gruntami pod wodami (6 godz.)

10.1. Grunty rolne

10.1.1. Nieruchomość rolna, grunt rolny i gospodarstwo rolne

10.1.2. Użytki rolne i ich rodzaje

10.1.3. Bonitacja gleb, kompleksy przydatności rolniczej gleb, czynniki wpływające na trudność uprawy gleby i wartość nieruchomości

10.1.4. Ochrona gruntów rolnych i zapobieganie ich degradacji

10.1.5. Ograniczenie obrotu nieruchomościami rolnymi

10.1.6. Podstawowe zasady gospodarowania Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa

10.1.7. Scalenie i wymiana gruntów

10.2. Grunty leśne

10.2.1. Podstawowe pojęcia dotyczące lasów i drzewostanów

10.2.2. Plan urządzania lasu, uproszczony plan urządzania lasu i inwentaryzacja stanu lasu

10.2.3. Przestrzenny podział lasów

10.2.4. Grunty zadrzewione i zakrzewione. Parki, ogrody ozdobne i zieleńce

10.2.5. Podstawowe zasady ochrony lasów. Ograniczenia w obrocie gruntami leśnymi

10.2.6. Gospodarowanie nieruchomościami leśnymi będącymi w zarządzie Lasów Państwowych

10.3. Grunty pod wodami

10.3.1. Wody w ujęciu przedmiotowym i podmiotowym

10.3.2. Linia brzegowa

10.3.3. Obciążenia nieruchomości przylegających do wód powierzchniowych płynących

10.3.4. Zasady korzystania z wód i ochrona wód

10.3.5. Pozwolenie wodno-prawne

11. Ochrona danych osobowych (2 godz.)

11.1. Podstawowe pojęcia związane z ochroną danych osobowych

11.2. Organ ochrony danych osobowych

11.3. Zasady przetwarzania danych osobowych

11.3.1. Przypadki, w których przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne

11.3.2. Obowiązki administratora danych osobowych

11.3.3. Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe

12. Zamówienia publiczne (2 godz.)

12.1. Podstawowe pojęcia z zakresu zamówień publicznych

12.2. Zakres podmiotowy ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 i 1720)

12.3. Wyłączenia przedmiotowe i ograniczenia stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych

12.4. Zasady udzielania zamówień publicznych

12.5. Tryby udzielania zamówień publicznych

II. 

PODSTAWY WIEDZY EKONOMICZNEJ

1. Podstawy ekonomii (6 godz.)

1.1. Wprowadzenie do problematyki ekonomicznej

1.2. Pojęcie i elementy rynku

1.2.1. Popyt, podaż, cena

1.2.2. Krzywa popytu i podaży

1.2.3. Równowaga rynkowa

1.2.4. Elastyczność popytu i podaży w krótkim i długim okresie

1.2.5. Interwencja państwa a mechanizmy rynkowe

1.3. Cena, wartość, dochód i koszt

1.4. Ekonomiczne zasady wyceny

1.5. Decyzje konsumenta i producenta

1.6. Czynniki produkcji - praca, ziemia i kapitał

2. Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości (10 godz.)

2.1. Nieruchomość jako dobro ekonomiczne

2.1.1. Cechy i funkcje nieruchomości w gospodarce rynkowej

2.1.2. Wartość a cena nieruchomości. Rodzaje wartości

2.1.3. Czynniki wpływające na wartość nieruchomości

2.1.4. Nieruchomość jako forma lokowania kapitału

2.2. Rynek nieruchomości

2.2.1. Definicja i klasyfikacja rynku nieruchomości

2.2.2. Specyficzne cechy rynku nieruchomości

2.2.3. Funkcje rynku nieruchomości

2.2.4. Uczestnicy rynku nieruchomości

2.2.5. Analiza kryzysów na rynku nieruchomości

2.3. Czynniki wpływające na funkcjonowanie rynku nieruchomości

2.4. Modele funkcjonowania rynku nieruchomości

2.5. Interwencjonizm państwowy na rynku nieruchomości

2.6. Funkcjonowanie rynków nieruchomości w Polsce oraz w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej

3. Podstawy matematyki finansowej (8 godz.)

3.1. Podstawy teorii wartości pieniądza w czasie

3.2. Źródła zmiany wartości pieniądza

3.3. Przyszła wartość pieniądza

3.3.1. Oprocentowanie proste

3.3.2. Oprocentowanie złożone

3.3.3. Rodzaje stóp procentowych

3.3.4. Przykłady obliczeniowe

3.4. Obecna wartość pieniądza

3.4.1. Pojęcie dyskontowania, stopy dyskontowej i współczynnika dyskonta

3.4.2. Obecna wartość jednorazowego dochodu

3.4.3. Pojęcie przepływów pieniężnych

3.4.4. Obecna wartość stałych i zmiennych dochodów

4. Elementy finansów i bankowości (4 godz.)

4.1. Wybrane zagadnienia systemu finansowego

4.1.1. Rynek finansowy i jego funkcje

4.1.2. Podmioty i struktura rynku finansowego

4.1.3. Rola i funkcje pieniądza

4.1.4. Charakterystyka podstawowych instrumentów finansowych

4.2. Wybrane zagadnienia systemu bankowego

4.2.1. Podstawy prawne systemu bankowego w Polsce

4.2.2. Istota i cele banku w gospodarce rynkowej

4.2.3. Produkty bankowe

4.2.4. Ocena zdolności kredytowej klientów banku

4.3. Finansowanie inwestycji i nieruchomości

4.3.1. Źródła finansowania - własne i obce

4.3.2. Kryteria doboru źródeł finansowania

4.3.3. Organizacja finansowania inwestycji i nieruchomości

5. Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji (8 godz.)

5.1. Pojęcie, klasyfikacja i rola inwestycji

5.2. Specyfika inwestycji w nieruchomości

5.3. Inwestorzy na rynku nieruchomości

5.4. Cele i zasady inwestowania na rynku nieruchomości

5.5. Ryzyko inwestowania na rynku nieruchomości

5.6. Kryteria i przykłady oceny ekonomicznej efektywności inwestycji

6. Podstawy statystyki i ekonometrii (8 godz.)

6.1. Elementy teorii badania zbiorów statystycznych

6.1.1. Rozkłady prawdopodobieństwa zmiennych losowych

6.1.2. Statystyki opisowe

6.1.3. Przedziały ufności dla średniej i wariancji

6.1.4. Elementy weryfikacji hipotez statystycznych

6.2. Model ekonometryczny i jego elementy

6.2.1. Dobór analitycznej postaci modelu

6.2.2. Estymacja parametrów metodą najmniejszych kwadratów

6.2.3. Weryfikacja modelu

7. Elementy rachunkowości (4 godz.)

7.1. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120, 295 i 1598 oraz z 2024 r. poz. 619), krajowe i międzynarodowe standardy rachunkowości

7.2. Rodzaje, struktura i cele sprawozdań finansowych

7.3. Nieruchomość jako środek trwały oraz jako inwestycja

7.4. Metody i stawki amortyzacji

III. 

PODSTAWY BUDOWNICTWA

1. Uwarunkowania prawne i techniczne funkcjonowania obiektów budowlanych (8 godz.)

1.1. Prawo budowlane

1.1.1. Zakres regulacji, podstawowe pojęcia i definicje

1.1.2. Prawa i obowiązki uczestników procesu inwestycyjnego

1.1.3. Organy administracji architektoniczno-budowlanej

1.1.4. Dokumentacja obiektu budowlanego oraz kontrole okresowe obiektów budowlanych

1.2. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

1.2.1. Zakres regulacji, podstawowe pojęcia i definicje

1.2.2. Podział budynków na grupy wysokości

1.2.3. Usytuowanie budynku na działce budowlanej

1.2.4. Warunki ogólne dla pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi

1.2.5. Szczególne wymagania dotyczące mieszkań w budynkach wielorodzinnych

1.2.6. Polskie i międzynarodowe normy w budownictwie

1.2.7. Zasady obliczania powierzchni i kubatury obiektów budowlanych

1.3. Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych

2. Przegląd technologii w budownictwie (8 godz.)

2.1. Ogólna charakterystyka obiektów budownictwa ogólnego, przemysłowego, inżynieryjnego

2.2. Rodzaje i główne elementy konstrukcji budynków

2.3. Technologie i elementy wykończenia budynków

2.4. Instalacje wewnętrzne w budynkach

3. Proces inwestycyjny w budownictwie (6 godz.)

3.1. Etap przedprojektowy (uwarunkowania wynikające z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu)

3.2. Etap projektowania i przygotowania do realizacji inwestycji (projekt budowlany, pozwolenie na budowę, zgłoszenie budowy lub wykonania innych robót budowlanych)

3.3. Etap budowy (dziennik budowy, protokół odbioru, inwentaryzacja powykonawcza, pozwolenie na użytkowanie, zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego)

3.4. Etap utrzymania (eksploatacji) obiektu budowlanego (obowiązki właściciela lub zarządcy w zakresie eksploatacji obiektu budowlanego, książka obiektu budowlanego, zmiana sposobu użytkowania)

3.5. Rozbiórka obiektu budowlanego (pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego lub zgłoszenie rozbiórki obiektu budowlanego)

3.6. Samowola budowlana, warunki i sposób jej legalizacji, wysokość opłat legalizacyjnych

4. Ocena stanu technicznego budynków (4 godz.)

4.1. Zużycie techniczne

4.2. Zużycie funkcjonalne

4.3. Zużycie środowiskowe

4.4. Prawdopodobne okresy trwałości budynków

4.5. Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków, świadectwa efektywności energetycznej, systemy certyfikacji zrównoważonego budownictwa

5. Podstawy kosztorysowania (4 godz.)

5.1. Pojęcia ogólne, akty prawne, rodzaje kosztorysów i ich funkcje

5.2. Baza normatywna i cenowa - techniki normowania pracy ludzi, maszyn i zużycia materiałów

5.3. Zasady wykonywania przedmiarów i obmiarów robót

5.4. Specyfika kosztorysowania robót budowlanych

5.5. Przykłady kosztorysowania

5.6. Źródła informacji o cenach w budownictwie

IV. 

RZECZOZNAWSTWO MAJĄTKOWE

1. System prawny rzeczoznawstwa majątkowego (6 godz.)

1.1. Definicja rzeczoznawcy majątkowego oraz działalności zawodowej w zakresie szacowania nieruchomości

1.2. Procedura nadawania uprawnień zawodowych

1.3. Zakres czynności zawodowych rzeczoznawcy majątkowego

1.4. Formy wykonywania działalności zawodowej

1.5. Prawa i obowiązki rzeczoznawcy majątkowego

1.6. Ochrona tytułu zawodowego

1.7. Wykonywanie czynności zawodowych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

1.8. Doskonalenie kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawcę majątkowego

1.9. Odpowiedzialność zawodowa, cywilna i karna rzeczoznawcy majątkowego

2. Zasady dobrej praktyki (2 godz.)

2.1. Organizacje zawodowe rzeczoznawców majątkowych

2.1.1. Podstawy i zakres działania

2.1.2. Status prawny krajowych i międzynarodowych zasad dobrej praktyki (standardów zawodowych)

2.2. Etyka wykonywania zawodu

3. Wprowadzenie do problematyki wyceny nieruchomości (6 godz.)

3.1. Istota i cele wyceny nieruchomości

3.2. Uczestnicy procesu wyceny nieruchomości

3.3. Dokumentacja procesu wyceny - operat szacunkowy

3.3.1. Funkcja operatu szacunkowego

3.3.2. Treść i forma operatu szacunkowego

3.3.3. Zasady potwierdzania aktualności operatu szacunkowego

3.3.4. Ocena formalna i dowodowa operatu szacunkowego

3.3.5. Ocena prawidłowości sporządzenia operatu szacunkowego

4. Wartość nieruchomości jako podstawa wyceny (6 godz.)

4.1. Wartość rynkowa

4.1.1. Definicja i interpretacja wartości rynkowej według ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

4.1.2. Sposoby określania wartości rynkowej w polskich przepisach prawa

4.1.3. Definicje i interpretacje wartości rynkowej w prawodawstwie Unii Europejskiej

4.2. Wartości nierynkowe jako podstawa wyceny

4.2.1. Wartość godziwa

4.2.2. Wartość bankowo-hipoteczna

4.2.3. Wartość inwestycyjna

4.2.4. Wartość katastralna

4.2.5. Wartość odtworzeniowa

4.2.6. Inne rodzaje wartości nierynkowych

5. Podejścia, metody i techniki wyceny nieruchomości w Polsce (26 godz.)

5.1. Rodzaje podejść, metod i technik szacowania nieruchomości i zasady ich stosowania

5.2. Podejście porównawcze

5.2.1. Metoda porównywania parami

5.2.2. Metoda korygowania ceny średniej

5.2.3. Metoda analizy statystycznej rynku

5.2.4. Badania i analiza rynku nieruchomości

5.2.4.1. Specyfika i zakres analizy przy zastosowaniu poszczególnych metod

5.2.4.2. Dobór cech rynkowych

5.2.4.3. Określenie wpływu cech rynkowych na poziom cen

5.3. Podejście dochodowe

5.3.1. Metoda inwestycyjna

5.3.2. Metoda zysków

5.3.3. Technika kapitalizacji prostej

5.3.4. Technika dyskontowania strumieni dochodów

5.3.5. Badania i analiza rynku nieruchomości

5.3.5.1. Specyfika i zakres analizy przy zastosowaniu poszczególnych metod i technik

5.3.5.2. Dobór cech rynkowych

5.3.5.3. Określenie wpływu cech rynkowych na poziom czynszów

5.4. Podejście kosztowe

5.4.1. Metoda kosztów odtworzenia

5.4.2. Metoda kosztów zastąpienia

5.4.3. Technika szczegółowa

5.4.4. Technika elementów scalonych

5.4.5. Technika wskaźnikowa

5.4.6. Badania i analiza rynku nieruchomości

5.4.6.1. Specyfika i zakres analizy przy zastosowaniu poszczególnych metod i technik

5.5. Podejście mieszane

5.5.1. Metoda pozostałościowa

5.5.2. Metoda wskaźników szacunkowych gruntu

5.5.3. Metoda kosztów likwidacji

5.5.4. Badania i analiza rynku nieruchomości

5.5.4.1. Specyfika i zakres analizy przy zastosowaniu poszczególnych metod

6. Wycena praw rzeczowych, w tym ograniczonych praw rzeczowych i zobowiązań umownych (10 godz.)

6.1. Wycena prawa własności - ujęcie ogólne

6.2. Wycena prawa użytkowania wieczystego - ujęcie ogólne

6.3. Wycena ograniczonych praw rzeczowych

6.3.1. Użytkowanie

6.3.2. Służebność (gruntowa, osobista i przesyłu)

6.3.3. Zastaw

6.3.4. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

6.3.5. Hipoteka

6.4. Wycena zobowiązań umownych

6.4.1. Najem

6.4.2. Dzierżawa

6.4.3. Użyczenie

6.4.4. Dożywocie

6.4.5. Inne

7. Wycena nieruchomości zurbanizowanych (14 godz.)

7.1. Czynniki wpływające na wartość nieruchomości zurbanizowanych, w zależności od rodzaju nieruchomości

7.2. Dobór podejścia i metody wyceny w zależności od celu wyceny

7.3. Dobór źródeł informacji i baz danych w zależności od celu wyceny

7.4. Metodyka wyceny niezabudowanych nieruchomości zurbanizowanych

7.5. Metodyka wyceny nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi

7.6. Metodyka wyceny nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi oraz lokali mieszkalnych

7.7. Metodyka wyceny nieruchomości zabudowanych obiektami niemieszkalnymi

8. Wycena nieruchomości rolnych, upraw sadowniczych, roślin ozdobnych i gruntów pod wodami (8 godz.)

8.1. Wycena nieruchomości rolnych i ich części stanowiących grunty orne w stałej uprawie oraz stanowiących łąki i pastwiska

8.2. Wycena sadów, rodzinnych ogrodów działkowych, plantacji chmielu, wikliny i drzew ozdobnych

8.3. Wycena szklarni i inspektów

8.4. Wycena gruntów rolnych zajętych pod budynki mieszkalne oraz budynki gospodarcze i inne urządzenia służące produkcji rolnej

8.5. Wycena gruntów pod stawami

8.6. Wycena gruntów pod rowami pełniącymi funkcje urządzeń melioracji wodnych szczegółowych

9. Wycena nieruchomości leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych (6 godz.)

9.1. Wycena nieruchomości leśnych w podejściu porównawczym oraz w podejściu dochodowym

9.2. Wycena nieruchomości leśnych w podejściu mieszanym

9.2.1. Określenie wartości gruntu leśnego

9.2.2. Określenie wartości drzew oraz drzewostanów jako części składowych nieruchomości

9.3. Wycena nieruchomości leśnych w podejściu kosztowym

9.4. Wycena nieruchomości zadrzewionych i zakrzewionych

9.5. Wycena nieruchomości zadrzewionych, zakrzewionych lub leśnych, położonych w strefie zainwestowania miejskiego, udostępnionych publicznie lub przeznaczonych na te cele

9.6. Wycena nieruchomości zadrzewionych, zakrzewionych lub leśnych, spełniających funkcje ochronne, położonych w strefie zainwestowania miejskiego, udostępnionych publicznie lub przeznaczonych na te cele

9.7. Wycena parków, ogrodów ozdobnych, zieleńców i lasów ochronnych, położonych w strefie zainwestowania miejskiego, udostępnionych publicznie lub przeznaczonych na te cele

10. Wycena nieruchomości dla celów szczególnych i wycena nieruchomości specjalnych (24 godz.)

10.1. Wyceny nieruchomości zaliczanych do inwestycji i jako środków trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

10.2. Wycena nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności, w tym dla ustalenia bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości

10.3. Wycena nieruchomości przeznaczonych lub zajętych pod urządzenia infrastruktury technicznej

10.4. Wycena nieruchomości dla potrzeb ustalania odszkodowań za ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

10.5. Wycena nieruchomości wywłaszczanych oraz przejmowanych pod drogi publiczne

10.6. Wycena nieruchomości dla potrzeb planistycznych

10.7. Wycena nieruchomości dla potrzeb ustalenia opłat adiacenckich

10.8. Wycena nieruchomości dla potrzeb aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego

10.9. Określanie wartości nieruchomości dla potrzeb indywidualnego inwestora

10.10. Określanie wartości szkód spowodowanych budową infrastruktury podziemnej i nadziemnej

10.11. Określanie wartości nakładów na nieruchomości

10.12. Wycena nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

10.13. Wycena nieruchomości gruntowych położonych na złożach kopalin

10.14. Wycena nieruchomości zabytkowych

10.15. Wycena dla celów sądowych, w tym z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego oraz na potrzeby egzekucji

10.16. Wycena na potrzeby zobowiązań podatkowych

11. Wycena maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością (4 godz.)

11.1. Przedmiot wyceny - definicje

11.2. Ocena ilościowa i jakościowa maszyn i urządzeń

11.3. Ocena rewizyjna i antycypacyjna w ocenie procesu eksploatacji maszyn i urządzeń

11.4. Metody oceny stanu technicznego. Sposoby wyznaczania zużycia technicznego

11.5. Istota podejścia kosztowego w wycenie maszyn i urządzeń

11.6. Metody wyznaczenia ceny początkowej

11.7. Sposoby określania wartości likwidacyjnej

11.8. Procedura wyceny metodą porównywania parami

11.9. Metoda analizy statystycznej rynku i jej wykorzystanie w wycenie maszyn i urządzeń

12. Podstawy wyceny przedsiębiorstw (2 godz.)

12.1. Wycena nieruchomości a wycena przedsiębiorstwa

12.2. Wycena przedsiębiorstwa

13. Podstawy powszechnej taksacji nieruchomości (2 godz.)

13.1. Powszechna taksacja nieruchomości

13.2. Nieruchomość reprezentatywna, mapy i tabele taksacyjne

13.3. Ustalanie wartości katastralnych w procesie powszechnej taksacji nieruchomości

13.4. Rola i zadania rzeczoznawcy majątkowego w procesie powszechnej taksacji nieruchomości

14. Rola rzeczoznawcy majątkowego w doradztwie na rynku nieruchomości (4 godz.)

14.1. Opracowania i ekspertyzy niestanowiące operatu szacunkowego

14.1.1. Zakres tematyczny opracowań i ekspertyz

14.1.2. Treść i forma opracowań i ekspertyz

14.2. Obszar i zakres działalności w ramach doradztwa na rynku nieruchomości

14.3. Sztuka prezentacji, argumentacji i mediacji, metody i narzędzia pracy w ramach doradztwa na rynku nieruchomości

14.4. Audyt nieruchomości (due diligence)

14.5. Rynek nieruchomości jako przedmiot doradztwa

14.6. Przykłady ekspertyz, opracowań i doradztwa

15. Koncepcje wyceny nieruchomości na świecie (2 godz.)

15.1. Ewolucja wyceny na świecie - ujęcie historyczne - kierunki zmian metodyki wyceny

15.2. Współczesne koncepcje wyceny nieruchomości

15.2.1. Szkoła brytyjska

15.2.2. Szkoła amerykańska

15.2.3. Szkoła niemiecka

IV. 

SEMINARIUM DYPLOMOWE I EGZAMIN (10 GODZ.)

1 Na dzień ogłoszenia obwieszczenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej działem administracji rządowej - budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo kieruje Minister Rozwoju i Technologii, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Technologii (Dz. U. poz. 739).
2 Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 24 czerwca 2014 r.
3 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz zarządzania nieruchomościami (Dz. U. poz. 786), które utraciło moc na podstawie art. 49 ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz. U. poz. 829) z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
4 W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.
5 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1113, 1463, 1506, 1688, 1762, 1906 i 2029.

Zmiany w prawie

Przedłużenie ważności rozporządzenia o warunkach zabudowy bez poprawek Senatu

Senat nie wniósł poprawek do noweli ustawy o dostępności wydłużającej o dwa lata ważność rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Ma ono wygasnąć 20 września br. Brak rozporządzenia sparaliżowałby realizację inwestycji. Ustawa trafi teraz do podpisu prezydenta.

Renata Krupa-Dąbrowska 10.07.2024
Nieczytelna preskrypcja? Farmaceuta sam zadecyduje o dawkowaniu leku

Jeśli na recepcie w ogóle nie wypisano dawkowania leku albo jest ono niemożliwe do rozczytania, farmaceuta sam będzie mógł zadecydować, jaka dawka będzie odpowiednia dla pacjenta. Będzie mógł wydać też pacjentowi maksymalnie cztery opakowania leku, a nie jak do tej pory dwa. Te zasady nie będą jednak dotyczyły leków zawierających substancje psychotropowe lub środki odurzające.

Inga Stawicka 09.07.2024
Nowe podstawy programowe dla kilku zawodów szkolnictwa branżowego

Od września zmienią się podstawy programowe kształcenia w zawodach: elektromechanik pojazdów samochodowych oraz technik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających i technik weterynarii. Określona też została podstawa programowa kształcenia w nowym zawodzie technik elektromobilności.

Agnieszka Matłacz 08.07.2024
Kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe rosną od lipca po raz drugi w tym roku

41 mln 281 tys. 920 złotych może od lipca wynieść maksymalna kara za przestępstwo skarbowe. Najniższa grzywna za wykroczenie wynosi natomiast 430 złotych. Wzrost kar ma związek z podwyższeniem wysokości minimalnego wynagrodzenia. Od lipca 2024 roku wynosi ono 4300 złotych.

Krzysztof Koślicki 01.07.2024
Przepisy o głosowaniu korespondencyjnym bez poprawek Senatu

W środę Senat nie zgłosił poprawek do noweli kodeksu wyborczego, która umożliwia głosowanie korespondencyjne wszystkim obywatelom zarówno w kraju, jak i za granicą. 54 senatorów było za, a 30 przeciw. Ustawa trafi teraz do prezydenta. Poprzedniego dnia takie rozwiązanie rekomendowały jednomyślnie senackie komisje Praw Człowieka i Praworządności, Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisja Ustawodawcza.

Grażyna J. Leśniak 26.06.2024
Rząd zmienia przepisy o układach zbiorowych pracy

Katalog spraw regulowanych w układzie zbiorowym pracy będzie otwarty i będzie mógł obejmować sprawy dotyczące w szczególności wymiaru i norm czasu pracy, systemów i rozkładów czasu pracy, pracy w godzinach nadliczbowych, wymiaru urlopu wypoczynkowego, warunków wynagradzania czy organizacji pracy. Do uzgodnień międzyresortowych trafił dziś projekt zupełnie nowej ustawy o układach zbiorowych pracy i porozumieniach zbiorowych. Jego autorzy zakładają, że nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2025 roku.

Grażyna J. Leśniak 25.06.2024