Specjalny obszar ochrony siedlisk Dolina Skrwy Lewej (PLH140051).

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 14 października 2021 r.
w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Skrwy Lewej (PLH140051)

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336, 1688 i 1890) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Dolina Skrwy Lewej (PLH140051 2 ), obejmujący obszar 129,02 ha, położony w województwie mazowieckim.
2. 
Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  2. 
Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  3. 
Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:
1)
trwałej ochrony:
a)
siedlisk przyrodniczych,
b)
populacji zagrożonych wyginięciem gatunków roślin,
c)
populacji zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt innych niż ptaki lub
2)
odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1 lit. b lub c

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§  4. 
Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są:
1)
siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
2)
gatunki roślin, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia, oraz ich siedliska;
3)
gatunki zwierząt innych niż ptaki, określone w załączniku nr 5 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.
§  5. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK DOLINA SKRWY LEWEJ (PLH140051)

Numer punktu załamania granicy Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)1)
X Y
1 2 3
1 518325,37 535947,44
2 518308,24 536066,45
3 518300,72 536092,24
4 518303,66 536091,92
5 518171,73 537038,66
6 518176,08 537058,96
7 518205,07 537112,60
8 518212,32 537150,30
9 518206,52 537177,84
10 518209,67 537179,58
11 518203,48 537198,16
12 518185,45 537266,59
13 518170,99 537321,48
14 518152,26 537369,03
15 518134,97 537412,92
16 518113,76 537466,77
17 518102,27 537483,36
18 518061,70 537534,58
19 518038,90 537563,37
20 518018,92 537576,48
21 517995,33 537554,75
22 517956,46 537527,11
23 517924,60 537513,53
24 517909,15 537486,83
25 517860,90 537247,94
26 517783,15 537207,66
27 517778,93 537194,07
28 517822,04 537082,15
29 517844,04 537023,10
30 517844,04 537015,61
31 517834,67 536993,59
32 517840,76 536959,87
33 517831,86 536935,04
34 517828,45 536916,27
35 517856,11 536824,03
36 517905,90 536704,20
37 517784,52 536453,66
38 517829,65 536410,08
39 517885,67 536378,96
40 517982,16 536308,93
41 517981,38 536308,15
42 517988,38 536304,26
43 517979,05 536256,02
44 517988,38 536203,11
45 517993,05 536140,86
46 517994,61 536105,07
47 517979,05 536084,84
48 517977,49 536077,06
49 517993,05 536052,16
50 518016,39 535988,36
51 518047,52 535924,55
52 518044,41 535919,88
53 518017,95 535893,43
54 517991,50 535890,32
55 517957,26 535885,65
56 517926,14 535913,66
57 517924,58 535910,55
58 517882,56 535868,53
59 517843,66 535902,77
60 517824,98 535896,54
61 517778,30 535866,97
62 517712,94 535838,96
63 517690,13 535824,97
64 517661,58 535790,72
65 517636,68 535740,92
66 517625,79 535681,79
67 517628,90 535661,56
68 517650,69 535645,99
69 517660,03 535639,77
70 517689,59 535607,09
71 517703,60 535596,20
72 517703,60 535519,94
73 517709,83 535507,49
74 517723,83 535473,26
75 517737,84 535423,46
76 517745,62 535395,45
77 517747,17 535365,88
78 517737,84 535333,20
79 517747,17 535323,86
80 517744,06 535292,74
81 517720,72 535261,62
82 517705,16 535252,28
83 517678,70 535249,17
84 517667,81 535247,61
85 517633,57 535227,38
86 517575,99 535205,59
87 517528,90 535166,46
88 517516,69 535114,04
89 517501,65 535091,48
90 517481,60 535064,74
91 517460,71 535038,83
92 517446,50 535027,97
93 517429,79 535015,43
94 517413,91 534992,87
95 517393,02 534972,82
96 517352,91 534931,87
97 517333,69 534926,86
98 517326,17 534926,02
99 517316,98 534910,14
100 517286,06 534879,23
101 517259,32 534872,54
102 517214,19 534890,92
103 517168,23 534892,60
104 517126,93 534893,08
105 517084,46 534873,17
106 517071,30 534900,95
107 517052,08 534910,98
108 517027,01 534906,80
109 517011,97 534903,46
110 516998,60 534878,39
111 517000,27 534853,32
112 517011,97 534829,09
113 517011,13 534820,73
114 516988,57 534807,36
115 516971,86 534782,29
116 516932,58 534768,92
117 516920,05 534788,14
118 516908,35 534792,32
119 516884,95 534785,63
120 516873,25 534771,43
121 516874,09 534748,87
122 516881,61 534727,14
123 516883,28 534715,44
124 516889,18 534695,79
125 516835,74 534651,30
126 516741,03 534604,56
127 516721,17 534544,97
128 516711,60 534541,25
129 516712,11 534539,52
130 516690,41 534532,57
131 516667,83 534497,84
132 516629,63 534478,74
133 516488,29 534410,24
134 516459,46 534396,26
135 516458,59 534396,26
136 516454,25 534382,37
137 516448,18 534367,61
138 516445,57 534345,90
139 516438,62 534337,22
140 516432,55 534343,30
141 516429,94 534352,85
142 516422,13 534363,27
143 516398,69 534364,14
144 516386,53 534355,45
145 516376,11 534338,96
146 516367,43 534322,46
147 516363,96 534305,10
148 516357,01 534296,42
149 516347,46 534290,34
150 516333,57 534291,21
151 516299,71 534290,34
152 516278,95 534279,62
153 516278,90 534277,08
154 516270,43 534273,80
155 516247,03 534253,75
156 516210,26 534213,08
157 516198,56 534183,55
158 516197,45 534157,93
159 516206,92 534125,62
160 516200,24 534120,05
161 516184,08 534114,48
162 516173,50 534106,12
163 516155,67 534087,18
164 516146,76 534061,55
165 516186,31 534030,36
166 516186,31 534027,01
167 516214,72 534009,75
168 516252,04 533967,96
169 516278,78 533974,65
170 516313,88 533959,61
171 516336,16 533968,52
172 516351,76 533940,67
173 516360,12 533939,00
174 516375,72 533951,81
175 516399,11 533970,75
176 516415,83 533989,13
177 516426,41 534002,50
178 516435,88 534018,66
179 516437,47 534029,14
180 516438,31 534028,83
181 516455,45 534117,19
182 516472,58 534178,50
183 516553,72 534284,89
184 516578,96 534320,05
185 516614,13 534340,79
186 516675,44 534375,95
187 516773,95 534426,90
188 516782,35 534424,79
189 516808,87 534441,77
190 516821,50 534442,67
191 516837,72 534445,37
192 516854,85 534451,68
193 516877,39 534447,18
194 516908,05 534445,37
195 516947,72 534442,67
196 516977,53 534441,50
197 516977,47 534441,77
198 516990,09 534450,78
199 517018,04 534455,29
200 517054,11 534487,75
201 517072,14 534513,90
202 517103,70 534540,04
203 517391,31 534737,49
204 517420,16 534751,92
205 517449,91 534751,92
206 517487,78 534744,71
207 517519,17 534724,24
208 517937,68 534986,33
209 517872,72 535079,02
210 517873,98 535080,35
211 517814,16 535164,85
212 517830,39 535183,79
213 517854,73 535216,24
214 517862,85 535228,87
215 517868,25 535254,11
216 517865,55 535273,04
217 517886,29 535303,70
218 517890,79 535343,37
219 517892,60 535364,11
220 517886,29 535420,91
221 517876,37 535442,55
222 517876,37 535464,18
223 518045,31 535555,94
224 518043,36 535552,90
225 518321,76 535722,94
226 518322,66 535739,17
227 518324,47 535753,60
228 518321,76 535793,27
229 518329,87 535816,71
230 518331,68 535870,81
231 518325,37 535947,44
1) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1752, 1615, 1688 i 1762).

ZAŁĄCZNIK Nr  2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK DOLINA SKRWY LEWEJ (PLH140051)

ZAŁĄCZNIK Nr  3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK DOLINA SKRWY LEWEJ (PLH140051)

Lp. Kod1) Nazwa
1 9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Catpinetum, Tilio-Carpinetum)
2 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe
1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

ZAŁĄCZNIK Nr  4

GATUNKI ROŚLIN BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY

NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK DOLINA SKRWY LEWEJ (PLH140051)
Lp. Nazwa polska Nazwa naukowa
1 obuwik pospolity Cypripedium calceolus

ZAŁĄCZNIK Nr  5

GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK DOLINA SKRWY LEWEJ (PLH140051)

Lp. Nazwa polska Nazwa naukowa Populacja objęta ochroną
1 bóbr europejski Castor fiber osiadła
2 wydra Lutra lutra osiadła
1 Na dzień ogłoszenia obwieszczenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej działem administracji rządowej - środowisko kieruje Minister Klimatu i Środowiska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 2726).
2 Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2021/161 z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia czternastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2021) 21) (Dz. Urz. UE L 51 z 15.02.2021, str. 330).

Zmiany w prawie

Przedłużenie ważności rozporządzenia o warunkach zabudowy z podpisem prezydenta

Podczas ostatniego posiedzenia Senat nie wniósł poprawek do noweli ustawy o dostępności wydłużającej o dwa lata ważność rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Ma ono wygasnąć 20 września br. Brak rozporządzenia sparaliżowałby realizację inwestycji. W piątek prezydent podpisał ustawę.

Renata Krupa-Dąbrowska 19.07.2024
Nieczytelna preskrypcja? Farmaceuta sam zadecyduje o dawkowaniu leku

Jeśli na recepcie w ogóle nie wypisano dawkowania leku albo jest ono niemożliwe do rozczytania, farmaceuta sam będzie mógł zadecydować, jaka dawka będzie odpowiednia dla pacjenta. Będzie mógł wydać też pacjentowi maksymalnie cztery opakowania leku, a nie jak do tej pory dwa. Te zasady nie będą jednak dotyczyły leków zawierających substancje psychotropowe lub środki odurzające.

Inga Stawicka 19.07.2024
Renta wdowia będzie dużo kosztować

Współmałżonek zmarłej osoby będzie mógł pobierać równocześnie rentę rodzinną i inne świadczenie emerytalno-rentowe w wybranym przez siebie wariancie – tzw. rentę wdowią. Nie będzie już musiał, jak obecnie, decydować się na wybór tylko jednego świadczenia. Nowe przepisy miałyby wejść w życie od początku 2025 roku. Koszt wprowadzenia renty wdowiej dla państwa wyniesie tylko na początku 8-10 mld zł rocznie.

Beata Dązbłaż 18.07.2024
Nowe podstawy programowe dla kilku zawodów szkolnictwa branżowego

Od września zmienią się podstawy programowe kształcenia w zawodach: elektromechanik pojazdów samochodowych oraz technik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających i technik weterynarii. Określona też została podstawa programowa kształcenia w nowym zawodzie technik elektromobilności.

Agnieszka Matłacz 08.07.2024
Kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe rosną od lipca po raz drugi w tym roku

41 mln 281 tys. 920 złotych może od lipca wynieść maksymalna kara za przestępstwo skarbowe. Najniższa grzywna za wykroczenie wynosi natomiast 430 złotych. Wzrost kar ma związek z podwyższeniem wysokości minimalnego wynagrodzenia. Od lipca 2024 roku wynosi ono 4300 złotych.

Krzysztof Koślicki 01.07.2024
Przepisy o głosowaniu korespondencyjnym bez poprawek Senatu

W środę Senat nie zgłosił poprawek do noweli kodeksu wyborczego, która umożliwia głosowanie korespondencyjne wszystkim obywatelom zarówno w kraju, jak i za granicą. 54 senatorów było za, a 30 przeciw. Ustawa trafi teraz do prezydenta. Poprzedniego dnia takie rozwiązanie rekomendowały jednomyślnie senackie komisje Praw Człowieka i Praworządności, Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisja Ustawodawcza.

Grażyna J. Leśniak 26.06.2024