Przyjęcie planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych - port morski w Szczecinie.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 31 maja 2024 r.
w sprawie przyjęcia planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych - port morski w Szczecinie

Na podstawie art. 37a ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2023 r. poz. 960, 1688 i 2029 oraz z 2024 r. poz. 731 i 834) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Przyjmuje się plan zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych - port morski w Szczecinie, zwany dalej "planem".
§  2. 
Część tekstowa planu w zakresie ustaleń ogólnych zawierających wskazanie rozstrzygnięć obowiązujących na części lub na całym obszarze objętym planem, rozstrzygnięć dotyczących rozmieszczenia inwestycji celu publicznego oraz kierunków rozwoju transportu i infrastruktury technicznej jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  3. 
Część tekstowa planu w zakresie szczegółowych rozstrzygnięć dotyczących przeznaczenia poszczególnych akwenów lub ich wydzielonych części oraz informacji o szczególnie istotnych uwarunkowaniach mających wpływ na przyszłe użytkowanie poszczególnych akwenów w postaci kart akwenów jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  4. 
Rysunek planu, stanowiący część graficzną planu, jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
§  5. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

CZĘŚĆ TEKSTOWA PLANU W ZAKRESIE USTALEŃ OGÓLNYCH ZAWIERAJĄCYCH WSKAZANIE ROZSTRZYGNIĘĆ OBOWIĄZUJĄCYCH NA CZĘŚCI LUB NA CAŁYM OBSZARZE OBJĘTYM PLANEM, ROZSTRZYGNIĘĆ DOTYCZĄCYCH ROZMIESZCZENIA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ KIERUNKÓW ROZWOJU TRANSPORTU I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

§  1. 
1. 
Wyjaśnienie pojęć użytych w planie:
1)
elementy liniowe - elementy liniowe infrastruktury technicznej, tj. kable energetyczne i telekomunikacyjne, w tym optotelekomunikacyjne, oraz rurociągi;
2)
infrastruktura turystyczna - obiekty turystyczne związane z bierną i aktywną turystyką, w szczególności: domy na wodzie, pomosty, pontony, slipy, pirsy, miejsca postoju jednostek turystycznych oraz urządzenia i konstrukcje rekreacyjne;
3)
obszary ochrony wizury znaków nawigacyjnych - obszary wyznaczone w celu zapewnienia widzialności świateł i konstrukcji znaków nawigacyjnych;
4)
podakwen - obszar planu stanowiący wydzieloną część akwenu, na której określono funkcje dopuszczalne lub na której obowiązują zakazy lub ograniczenia;
5)
sytuacja nadzwyczajna - sytuacja zagrażająca życiu i zdrowiu ludzkiemu lub zagrażająca bezpieczeństwu żeglugi lub środowisku, lub mieniu w tak znacznym wymiarze, że wymaga podjęcia działań natychmiastowych;
6)
umocnienie dna - budowle hydrotechniczne przeciwdziałające erozji dna w akwenie portowym, w szczególności przeciwdziałające powstawaniu niepożądanych przegłębień i spłyceń przy nabrzeżach w wyniku przepływów, falowania lub zawirowania wody, w tym wywołanego przez jednostki pływające;
7)
zalądowienie - przekształcenie akwenu (gruntu pokrytego wodami) w ląd (użytek gruntowy niepokryty wodami).
2. 
Określa się funkcje podstawowe lub dopuszczalne:
1)
badania naukowe - prowadzenie badań naukowych obejmujących m.in. monitoring wód oraz środowiska przyrodniczego, a także prowadzenie badań geologicznych (prac geologicznych) niewymagających koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż;
2)
dziedzictwo kulturowe - ochrona zidentyfikowanych elementów podwodnego dziedzictwa kulturowego, w szczególności zabytków i krajobrazów kulturowych przez wskazanie tych elementów w planie, a także zapewnienie warunków ich ochrony;
3)
funkcjonowanie portu - utrzymanie i rozwój infrastruktury portowej w celu realizacji istniejących i przyszłych funkcji portowych: rybołówstwa, przeładunku, turystyki, transportu i przemysłu;
4)
infrastruktura techniczna:
a)
układanie i utrzymywanie kabli energetycznych i telekomunikacyjnych,
b)
układanie i utrzymywanie rurociągów, w tym rurociągów zrzutowych i poborowych,
c)
lokalizacja innych obiektów służących bezpieczeństwu żeglugi i obronności, niewchodzących w skład infrastruktury portowej;
5)
obronność i bezpieczeństwo państwa - realizacja zadań mających na celu utrzymanie bezpieczeństwa narodowego, w szczególności ochrony i obrony wartości i interesów narodowych przed istniejącymi lub potencjalnymi zagrożeniami zewnętrznymi, wykorzystanie akwenów pod miejsce postoju jednostek specjalnych;
6)
ochrona środowiska i przyrody - zapewnienie obszarów morskich niezbędnych do ochrony środowiska i utrzymania walorów przyrodniczych polskich obszarów morskich, uwzględniające konieczność: ochrony różnorodności biologicznej i siedlisk przyrodniczych, zachowania właściwego funkcjonowania ekosystemu, utrzymania drożności szlaków migracyjnych zwierząt, utrzymania dobrego stanu wód morskich lub jego poprawę, zapewnienia człowiekowi możliwości zrównoważonego korzystania z walorów przyrodniczych i krajobrazowych środowiska oraz prowadzenia badań naukowych, których wyniki służyć będą ochronie środowiska i przyrody;
7)
poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywanie kopalin ze złóż - poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie ze złóż kopalin w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2023 r. poz. 633, 1688 i 2029 oraz z 2024 r. poz. 834);
8)
rybołówstwo - rybołówstwo komercyjne w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. z 2024 r. poz. 243), jednak wyłącznie z zastosowaniem biernych narzędzi połowowych;
9)
sztuczne wyspy i konstrukcje - wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń służących w szczególności celom gospodarczym, ochronie środowiska i badaniom naukowym;
10)
transport - umożliwienie bezpiecznego przemieszczania się jednostek pływających przez utrzymanie i modernizację torów wodnych oraz infrastruktury związanej z ich funkcjonowaniem;
11)
turystyka, sport i rekreacja - zapewnienie dostępu do portu, infrastruktury portowej i usług portowych jednostkom turystycznym, a także udostępnienie akwenów na cele budowy i utrzymania infrastruktury turystycznej.
§  2. 
1. 
Granicę obszaru objętego planem określa się w postaci współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h, których wykaz podano w poniższej tabeli:
Nr punktu Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h
φ - szerokość geodezyjna λ - długość geodezyjna
1 53°32'7,66"N 14°37'10,40"E
2 53°32'4,57"N 14°37'20,51"E
3 53°32'0,81"N 14°37'32,86"E
4 53°31'58,06"N 14°37'41,87"E
5 53°31'59,46"N 14°37'50,49"E
6 53°32'0,63"N 14°37'57,71"E
7 53°32'2,13"N 14°38'6,95"E
od punktu 7 do punktu 8 granica przebiega zgodnie z linią brzegu, o której mowa w art. 220 .y z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478, 1688, 1890, 1963 i 2029)
8 53°31'30,97"N 14°38'33,28"E
9 53°31'17,28"N 14°38'36,16"E
od punktu 9 do punktu 10 granica przebiega zgodnie z linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
10 53°30'59,59"N 14°38'17,48"E
11 53°30'54,25"N 14°38'9,32"E
od punktu 11 do punktu 12 granica przebiega zgodnie z linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
12 53°28'57,03"N 14°37'5,88"E
13 53°28'56,60"N 14°37'5,74"E
od punktu 13 do punktu 14 granica przebiega zgodnie z linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
14 53°27'37,82"N 14°36'6,05"E
15 53°27'36,73"N 14°36'5,72"E
od punktu 15 do punktu 16 granica przebiega zgodnie z linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
16 53°27'33,45"N 14°36'4,77"E
17 53°27'31,07"N 14°36'4,05"E
od punktu 17 do punktu 18 granica przebiega zgodnie z linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
18 53°26'45,09"N 14°35'47,88"E
19 53°26'44,05"N 14°35'47,37"E
20 53°26'43,59"N 14°35'51,82"E
21 53°26'41,86"N 14°35'52,11"E
od punktu 21 do punktu 22 granica przebiega zgodnie z linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
22 53°25'32,82"N 14°36'30,86"E
23 53°25'30,14"N 14°36'32,51"E
od punktu 23 do punktu 24 granica przebiega zgodnie z linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
24 53°24'47,34"N 14°37'12,92"E
25 53°24'43,77"N 14°37'14,65"E
26 53°24'41,59"N 14°37'15,70"E
27 53°24'39,30"N 14°37'16,80"E
od punktu 27 do punktu 28 granica przebiega zgodnie z linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
28 53°24'51,68"N 14°34'32,67"E
29 53°24'51,73"N 14°34'32,55"E
30 53°24'51,95"N 14°34'31,99"E
od punktu 30 do punktu 31 granica przebiega zgodnie z linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
31 53°24'59,18"N 14°34'5,76"E
32 53°25'2,04"N 14°34'6,26"E
od punktu 32 do punktu 33 granica przebiega zgodnie z linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
33 53°25'31,72"N 14°33'59,95"E
34 53°25'31,97"N 14°33'59,51"E
35 53°25'32,18"N 14°33'59,13"E
36 53°25'33,48"N 14°33'56,74"E
37 53°25'33,60"N 14°33'56,52"E
38 53°25'33,71"N 14°33'56,34"E
39 53°25'33,84"N 14°33'56,18"E
40 53°25'33,97"N 14°33'56,03"E
41 53°25'34,11"N 14°33'55,90"E
42 53°25'34,28"N 14°33'55,77"E
43 53°25'34,56"N 14°33'55,62"E
44 53°25'34,76"N 14°33'55,57"E
od punktu 44 do punktu 45 granica przebiega zgodnie z linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
45 53°30'29,35"N 14°37'38,27"E
46 53°30'29,20"N 14°37'39,09"E
47 53°30'31,12"N 14°37'39,55"E
48 53°30'30,88"N 14°37'38,15"E
od punktu 48 do punktu 49 granica przebiega zgodnie z linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
49 53°30'42,15"N 14°37'37,69"E
50 53°30'43,09"N 14°37'37,20"E
od punktu 50 do punktu 51 granica przebiega zgodnie z linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
51 53°30'55,89"N 14°37'33,28"E
52 53°30'56,81"N 14°37'32,94"E
od punktu 52 do punktu 53 granica przebiega zgodnie z linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
53 53°31'30,68"N 14°37'43,73"E
54 53°31'31,88"N 14°37'42,41"E
od punktu 54 do punktu 55 granica przebiega zgodnie z linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
55 53°32'9,12"N 14°36'47,06"E
56 53°32'9,49"N 14°36'46,65"E
od punktu 56 do punktu 1 granica przebiega zgodnie z linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
2. 
Obszarowi objętemu planem w granicach określonych w ust. 1 nadaje się unikalny kod literowy SZC.
3. 
Obszar objęty planem w granicach określonych w ust. 1 dzieli się na akweny o funkcji podstawowej, o której mowa w art. 37a ust. 3 zdanie pierwsze ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2023 r. poz. 960, 1688 i 2029 oraz z 2024 r. poz. 731 i 834):
1)
funkcjonowanie portu o oznaczeniu literowym Ip;
2)
turystyka, sport i rekreacja o oznaczeniu literowym S;
3)
transport o oznaczeniu literowym T;
4)
sztuczne wyspy i konstrukcje o oznaczeniu literowym W.
4. 
Akweny wskazano na rysunku planu stanowiącym część graficzną planu w skali 1:10 000, który jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
5. 
Funkcjami dopuszczalnymi, o których mowa w art. 37a ust. 3 zdanie drugie ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej są następujące funkcje:
1)
badania naukowe o oznaczeniu literowym N;
2)
dziedzictwo kulturowe o oznaczeniu literowym D;
3)
funkcjonowanie portu o oznaczeniu literowym Ip;
4)
infrastruktura techniczna o oznaczeniu literowym I;
5)
ochrona środowiska i przyrody o oznaczeniu literowym O;
6)
poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywanie kopalin ze złóż o oznaczeniu literowym K;
7)
rybołówstwo o oznaczeniu literowym R;
8)
sztuczne wyspy i konstrukcje o oznaczeniu literowym W;
9)
transport o oznaczeniu literowym T;
10)
turystyka, sport i rekreacja o oznaczeniu literowym S.
§  3. 
1. 
Wykonywanie funkcji podstawowych i dopuszczalnych określonych dla poszczególnych akwenów lub ich podakwenów może być ograniczane ze względu na konieczność zapewnienia obronności i bezpieczeństwa państwa, bezpieczeństwa ratowania życia ludzkiego oraz ochrony środowiska i przyrody.
2. 
Ochrona środowiska i przyrody stanowi istotny warunek podejmowania działań w poszczególnych akwenach.
3. 
Obszar objęty planem wyłączony jest na stałe z wykonywania rybołówstwa komercyjnego z wyjątkiem podakwenów 13.1, 13.2, 13.3.
4. 
Rybołówstwo rekreacyjne w obszarze objętym planem jest regulowane przepisami ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie art. 95 tej ustawy.
§  4. 
1. 
We wszystkich akwenach obowiązuje ochrona przestrzenna podwodnego dziedzictwa kulturowego na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840 oraz z 2023 r. poz. 951, 1688 i 1904), ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, z uwzględnieniem ustalonych stref bezpieczeństwa wokół podwodnego dziedzictwa kulturowego i zasad obowiązujących w tych strefach.
2. 
Poza sytuacjami nadzwyczajnymi użytkowanie obszaru objętego planem nie może prowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia podwodnego dziedzictwa kulturowego, w szczególności w związku z funkcjonowaniem portu, układaniem elementów liniowych, wznoszeniem sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń, uprawianiem turystyki, sportu i rekreacji, poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż kopalin oraz wydobywaniem kopalin ze złóż oraz prowadzenia badań naukowych.
3. 
W przypadku lokalizacji lub rozpoznania podwodnego dziedzictwa kulturowego do czasu wyznaczenia wokół niego strefy bezpieczeństwa oraz zasad obowiązujących w tej strefie zakazuje się prowadzenia prac mogących spowodować jego uszkodzenie.
§  5. 
1. 
Układanie elementów liniowych, przebudowa, remont i utrzymanie elementów istniejących dopuszcza się w całym obszarze objętym planem, z tym że:
1)
z wyjątkiem infrastruktury liniowej systemu VTS nakazuje się układanie nowych elementów liniowych pod powierzchnią dna akwenu, a jeżeli jest to niemożliwe ze względów środowiskowych lub technologicznych - należy stosować inne zabezpieczenia trwałe zapewniające bezpieczeństwo nawigacyjne;
2)
z wyjątkiem infrastruktury liniowej systemu VTS nakazuje się układanie nowych elementów liniowych w sposób zapewniający najkrótszy ich przebieg po akwenie, tj. możliwie prostopadle do linii brzegu i bez załamań kierunku oraz nakazuje się układanie wielu elementów liniowych w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z przestrzeni, tj. możliwie równolegle do istniejącej, bezpośrednio sąsiadującej infrastruktury, z zachowaniem warunków określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725 i 834);
3)
z wyjątkiem infrastruktury liniowej systemu VTS zakazuje się układania elementów liniowych w sposób rozproszony;
4)
nakazuje się układanie wylotów kolektorów służących do wprowadzenia ścieków lub wód do wód morskich we wszystkich akwenach przylegających do linii brzegu, w których dopuszczona jest funkcja infrastruktura techniczna, chyba że w kartach akwenów wprowadzono ograniczenia w tym zakresie;
5)
nakazuje się układanie kolektorów do poboru i zrzutu wód na cele energetyki komunalnej we wszystkich akwenach przylegających do linii brzegu, w których dopuszczona jest funkcja infrastruktura techniczna, chyba że w kartach akwenów wprowadzono ograniczenia w tym zakresie.
2. 
Ustala się pas technologiczny wzdłuż projektowanych i istniejących elementów liniowych w poziomie:
1)
dla linii kablowych WN - 1,0 m (po 0,5 m po każdej ze stron od osi linii);
2)
dla linii kablowych SN i nn - 0,50 m (po 0,25 m po każdej ze stron od osi linii).
3. 
W pasach technologicznych, o których mowa w ust. 2, obowiązuje zakaz kotwiczenia, z wyłączeniem kotwiczenia awaryjnego oraz związanego z pracami instalacyjnymi i serwisowymi elementów liniowych.
4. 
Dopuszcza się układanie wylotów kolektorów służących do wprowadzania ścieków lub wód opadowych oraz roztopowych do wód morskich we wszystkich akwenach przylegających do linii brzegowej, z zastrzeżeniem przepisów z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54 i 834), ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757), ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne oraz aktów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw.
5. 
Układanie elementów liniowych jest możliwe po spełnieniu warunków zawartych w pozwoleniu, o którym mowa w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej.
§  6. 
1. 
Poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywanie kopalin ze złóż jest dopuszczone w całym obszarze objętym planem, z wyjątkiem akwenów o funkcji podstawowej transport, pod warunkiem, że działalność ta nie uniemożliwia wykorzystania morskich wód wewnętrznych zgodnie z ich funkcją podstawową.
2. 
Ustala się następujące ograniczenia w zakresie poszukiwania lub rozpoznawania złóż węglowodorów i wydobywania węglowodorów ze złóż:
1)
zakazuj e się wznoszenia sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń służących do wydobycia węglowodorów;
2)
zakazuje się poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin ze złóż naruszających elementy liniowe;
3)
ogranicza się realizację infrastruktury służącej do wydobycia węglowodorów do elementów liniowych wyprowadzających węglowodory na ląd, w szczególności rurociągi.
§  7. 
1. 
Celem zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi wyznaczono akweny o funkcji transport.
2. 
W całym obszarze objętym planem realizowana jest funkcja transport z ograniczeniami określonymi w kartach akwenów.
3. 
Przemieszczanie się w polskich obszarach morskich jednostek Marynarki Wojennej, Straży Granicznej, Policji, Krajowej Administracji Skarbowej, ratownictwa morskiego, jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz innych jednostek pływających pełniących specjalną służbę państwową nie podlega ustaleniom planu i wynikającym z nich zakazom lub ograniczeniom.
§  8. 
W obszarze objętym planem, w celu zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi:
1)
dopuszcza się lokalizację stałego i pływającego oznakowania nawigacyjnego;
2)
obiekty, które nie stanowią oznakowania nawigacyjnego, nie mogą przypominać go swoją formą, kolorystyką i charakterystyką świecenia świateł;
3)
zakazuje się oświetlania obiektów w sposób mogący powodować oślepianie załóg statków;
4)
ustanawia się obszary ochrony wizury znaków nawigacyjnych, w których obowiązują ograniczenia określone w kartach akwenów;
5)
nakazuje się utrzymanie widzialności świateł i konstrukcji znaków nawigacyjnych na potrzeby bezpieczeństwa nawigacyjnego.
§  9. 
1. 
W celu zapewnienia ochrony istniejących nabrzeży portowych oraz pozostałej infrastruktury portowej we wszystkich akwenach objętych planem budowa nowych obiektów oraz rozbudowa, przebudowa i remont obiektów istniejących uwzględnia sąsiedztwo istniejących lub projektowanych obiektów hydrotechnicznych i elementów liniowych oraz jest realizowana w sposób zapewniający nienaruszalność i stateczność tych obiektów lub gwarantujący usunięcie ewentualnych kolizji.
2. 
W akwenach o funkcji podstawowej funkcjonowanie portu dopuszcza się działalność związaną z budową, remontem i demontażem (recyklingiem) jednostek pływających, jeżeli działalność ta jest prowadzona na lądzie w bezpośrednim sąsiedztwie akwenu.
§  10. 
1. 
W całym obszarze objętym planem, z zastrzeżeniem ust. 2, obowiązuje zakaz wznoszenia sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń:
1)
utrudniających dostęp do nabrzeży i innych miejsc do cumowania;
2)
naruszających elementy liniowe;
3)
w miejscach zagrażających stateczności budowli hydrotechnicznych;
4)
w sposób zagrażający bezpieczeństwu żeglugi lub utrudniający utrzymanie właściwych parametrów torów wodnych.
2. 
W akwenach o funkcji podstawowej transport, obowiązuje zakaz lokalizacji sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń, które mogłyby mieć negatywny wpływ na warunki prowadzenia żeglugi.
§  11. 
W całym obszarze objętym planem obowiązuje zakaz prowadzenia badań naukowych:
1)
naruszających stateczność brzegu lub budowli hydrotechnicznych;
2)
naruszających elementy liniowe;
3)
kolidujących z podstawową funkcją akwenu;
4)
zagrażających bezpieczeństwu żeglugi.
§  12. 
1. 
Dla rozmieszczenia inwestycji celu publicznego wyznacza się następujące podakweny i akweny na rzecz istniejących i planowanych inwestycji:
1)
akwen SZC.1.Ip:
a)
budowa Polskiego Ośrodka Szkoleniowego Ratownictwa Morskiego,
b)
wzniesienie i wykorzystanie budowli hydrotechnicznych na części wód wewnętrznych w porcie Szczecin, w rejonie ulic Grobla i Światowida,
c)
realizacja zadań w ramach inwestycji "Modernizacja toru wodnego Świnoujście - Szczecin do głębokości 12,5 m",
d)
wykonanie nabrzeża Teleyard;
2)
podakweny 1.1, 4.1 i 5.1: układanie i utrzymywanie elementów liniowych - linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia 220 kV relacji Glinki - Recław;
3)
akweny SZC.1.Ip, SZC.2.T, SZC.3.Ip, SZC.4.Ip, SZC.5.Ip, SZC.6.T, SZC.7.T, SZC.8.Ip, SZC.10.T, SZC.11.Ip, SZC.12.Ip, SZC.13.Ip, SZC.14.Ip, SZC.21.T i SZ.22.Ip: realizacja przedsięwzięcia polegającego na pogłębieniu i poszerzeniu toru wodnego Świnoujście - Szczecin w ramach inwestycji "Modernizacja toru wodnego Świnoujście - Szczecin do głębokości 12,5 m";
4)
akweny SZC.2.T, SZC.4.T, SZC.6.T, SZC.15.T, SZC.16.T, SZC.18.T, SZC.21.T: wykonywanie prac związanych z utrzymaniem ustalonych parametrów torów wodnych;
5)
akweny SZC.1.Ip i SZC.4.T: wykonanie umocnień dna przy nabrzeżach HUK, Żeglarskie i BON w ramach inwestycji "Modernizacja toru wodnego Świnoujście - Szczecin do głębokości 12,5 m";
6)
akweny SZC.5.Ip, SZC.12.Ip i SZC.13.Ip: budowa stałego oznakowania nawigacyjnego wzdłuż toru wodnego w ramach inwestycji "Modernizacja toru wodnego Świnoujście - Szczecin do głębokości 12,5 m";
7)
akweny SZC.4.T, SZC.5.Ip, SZC.11.Ip, SZC.12.Ip, SZC.13.Ip i SZC.14.Ip: przebudowa obrotnicy Orli Przesmyk wraz z infrastrukturą hydrotechniczną w ramach inwestycji "Modernizacja toru wodnego Świnoujście - Szczecin do głębokości 12,5 m";
8)
podakweny 1.2, 10.1, 11.1, 13.2, 13.4, 13.5, 21.1, 13.6, 21.3, 13.7 i 17.2: utrzymanie istniejących i planowanych przepraw drogowych i kolejowych;
9)
akweny SZC.13.Ip, SZC.21.T, SZC.24.T: realizacja inwestycji w zakresie poprawy dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Basenu Kaszubskiego;
10)
akweny SZC.4.T, SZC.14.Ip i SZC.15.T: realizacja inwestycji w zakresie poprawy dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Kanału Dębickiego;
11)
akwen SZC.13.Ip: realizacja inwestycji w zakresie poprawy dostępu kolejowego do portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu;
12)
akwen SZC.14.Ip: dostosowanie Nabrzeża Zbożowego w porcie morskim w Szczecinie do głębokości 12,5 m;
13)
akwen SZC.17.S: realizacja portu jachtowego;
14)
akwen SZC.23.W: realizacja inwestycji w zakresie zalądowienia Basenu Noteckiego.
2. 
We wszystkich akwenach dopuszcza się lokalizację inwestycji celu publicznego przy uwzględnieniu ograniczeń zawartych w kartach akwenów.
3. 
Inwestycje celu publicznego obejmujące zachowanie, serwisowanie i rozbudowę kabli optotelekomunikacyjnych są dopuszczone wraz z dodatkowymi ograniczeniami na obszarze akwenów o funkcji podstawowej transport oraz w pozostałych akwenach, o ile tak wskazano w kartach akwenów.
4. 
Inwestycje celu publicznego obejmujące poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin i wydobywanie kopalin ze złóż są dopuszczone na zasadach określonych w § 6.
5. 
Inwestycje celu publicznego obejmujące opiekę nad dziedzictwem kulturowym stanowiącym zabytki w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, niebędące sztucznymi wyspami, konstrukcjami i urządzeniami, są dopuszczone we wszystkich akwenach objętych planem na zasadach określonych w § 4 oraz zgodnie z kartami akwenów.
6. 
Inwestycje celu publicznego obejmujące zachowanie, serwisowanie i rozbudowę kolektorów dopuszczone są w akwenach, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 4 i 5.
7. 
Inwestycje celu publicznego obejmujące budowę, utrzymywanie oraz wykonywanie robót budowlanych dróg wodnych, obiektów i urządzeń transportu publicznego są dopuszczone w akwenach i podakwenach o funkcji funkcjonowanie portu zgodnie z kartami akwenów.
8. 
Inwestycje celu publicznego obejmujące oznakowanie nawigacyjne są dopuszczone we wszystkich akwenach objętych planem.
9. 
Budowa i utrzymywanie obiektów oraz urządzeń niezbędnych dla potrzeb obronności państwa, a także do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, niebędących sztucznymi wyspami, konstrukcjami i urządzeniami, są dopuszczone we wszystkich akwenach objętych planem zgodnie z kartami akwenów.
§  13. 
1. 
W obszarze objętym planem ustala się priorytetowe kierunki rozwoju transportu i rozwoju infrastruktury technicznej obsługującej żeglugę, wyznaczając akwen SZC.4.T zapewniający rozwój transportu i związany z nim rozwój infrastruktury technicznej oraz bezpieczną żeglugę na polskich obszarach morskich z i do portów o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej.
2. 
W celu utrzymania parametrów torów wodnych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz. U. z 2023 r. poz. 1796), dopuszcza się prowadzenie w ich obrębie prac pogłębiarskich, podczyszczeniowych i zasypowych.
§  14. 
W obszarze objętym planem dopuszcza się zmianę linii brzegu oraz realizację robót zabezpieczających brzeg przed erozją lub powodzią.
§  15. 
1. 
Wyznacza się akwen SZC.1.Ip o funkcji podstawowej funkcjonowanie portu. Ustala się wykaz współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic obszaru określającego zasięg przestrzenny tego akwenu, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80:
Nr punktu Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h
φ - szerokość geodezyjna λ - długość geodezyjna
1 53°32'7,66"N 14°37'10,40"E
2 53°32'4,57"N 14°37'20,51"E
3 53°31'55,56"N 14°37'36,72"E
4 53°31'40,30"N 14°37'50,91"E
5 53°31'36,09"N 14°37'54,80"E
6 53°31'34,54"N 14°37'55,08"E
7 53°31'32,61"N 14°37'55,42"E
8 53°31'29,05"N 14°37'52,91"E
9 53°31'26,73"N 14°37'51,27"E
10 53°31'25,81"N 14°37'50,62"E
11 53°31'7,30"N 14°37'37,53"E
12 53°30'59,54"N 14°37'35,77"E
13 53°30'35,76"N 14°37'43,72"E
14 53°30'34,72"N 14°37'44,06"E
15 53°30'32,36"N 14°37'44,85"E
16 53°30'30,34"N 14°37'45,53"E
17 53°28'53,38"N 14°36'52,38"E
18 53°28'53,27"N 14°36'52,32"E
19 53°28'53,15"N 14°36'52,26"E
20 53°28'53,04"N 14°36'52,19"E
21 53°28'52,93"N 14°36'52,13"E
22 53°28'52,82"N 14°36'52,08"E
23 53°28'52,70"N 14°36'52,02"E
24 53°28'52,59"N 14°36'51,97"E
25 53°28'52,47"N 14°36'51,92"E
26 53°28'52,36"N 14°36'51,88"E
27 53°28'52,25"N 14°36'51,83"E
28 53°28'52,13"N 14°36'51,78"E
29 53°28'51,41"N 14°36'51,47"E
30 53°28'51,16"N 14°36'51,36"E
31 53°28'50,20"N 14°36'50,88"E
32 53°28'49,24"N 14°36'50,34"E
33 53°28'48,50"N 14°36'49,88"E
34 53°28'48,30"N 14°36'49,76"E
35 53°28'47,37"N 14°36'49,13"E
36 53°28'46,76"N 14°36'48,67"E
37 53°28'46,45"N 14°36'48,45"E
38 53°28'45,55"N 14°36'47,71"E
39 53°28'44,66"N 14°36'46,93"E
40 53°28'44,06"N 14°36'46,36"E
41 53°28'43,78"N 14°36'46,11"E
42 53°28'43,23"N 14°36'45,54"E
43 53°28'42,93"N 14°36'45,23"E
44 53°28'42,31"N 14°36'44,57"E
45 53°28'41,71"N 14°36'43,86"E
46 53°28'41,14"N 14°36'43,09"E
47 53°28'40,58"N 14°36'42,28"E
48 53°28'40,04"N 14°36'41,43"E
49 53°28'39,52"N 14°36'40,57"E
50 53°28'38,99"N 14°36'39,70"E
51 53°28'38,47"N 14°36'38,82"E
52 53°28'37,95"N 14°36'37,95"E
53 53°28'37,42"N 14°36'37,08"E
54 53°28'36,90"N 14°36'36,22"E
55 53°28'36,37"N 14°36'35,36"E
56 53°28'35,84"N 14°36'34,51"E
57 53°28'35,31"N 14°36'33,66"E
58 53°28'34,78"N 14°36'32,82"E
59 53°28'34,24"N 14°36'31,99"E
60 53°28'33,69"N 14°36'31,16"E
61 53°28'33,14"N 14°36'30,35"E
62 53°28'32,58"N 14°36'29,55"E
63 53°28'32,02"N 14°36'28,76"E
64 53°28'31,57"N 14°36'28,14"E
65 53°28'31,41"N 14°36'27,92"E
66 53°28'30,08"N 14°36'26,18"E
67 53°28'28,72"N 14°36'24,51"E
68 53°28'27,34"N 14°36'22,92"E
69 53°28'25,93"N 14°36'21,40"E
70 53°28'24,48"N 14°36'19,95"E
71 53°28'23,01"N 14°36'18,58"E
72 53°28'21,52"N 14°36'17,28"E
73 53°28'20,00"N 14°36'16,06"E
74 53°28'18,46"N 14°36'14,92"E
75 53°28'16,90"N 14°36'13,87"E
76 53°28'15,59"N 14°36'13,05"E
77 53°28'15,33"N 14°36'12,89"E
78 53°28'14,50"N 14°36'12,54"E
79 53°28'7,13"N 14°36'9,44"E
80 53°28'5,87"N 14°36'8,68"E
81 53°28'4,91"N 14°36'8,11"E
82 53°27'53,35"N 14°36'1,20"E
83 53°27'52,07"N 14°36'0,46"E
84 53°27'50,48"N 14°35'59,61"E
85 53°27'48,94"N 14°35'58,85"E
86 53°27'48,88"N 14°35'58,83"E
87 53°27'48,13"N 14°35'58,48"E
88 53°27'47,38"N 14°35'58,16"E
89 53°27'47,37"N 14°35'58,15"E
90 53°27'45,80"N 14°35'57,52"E
91 53°27'44,21"N 14°35'56,95"E
92 53°27'42,80"N 14°35'56,50"E
93 53°27'42,51"N 14°35'56,41"E
94 53°27'38,03"N 14°35'55,07"E
95 53°27'36,53"N 14°35'52,87"E
96 53°27'23,90"N 14°35'34,41"E
97 53°27'8,90"N 14°35'20,30"E
98 53°27'7,85"N 14°35'19,48"E
99 53°27'7,22"N 14°35'18,99"E
100 53°26'52,29"N 14°35'7,45"E
101 53°26'42,31"N 14°35'2,34"E
102 53°26'23,79"N 14°34'59,49"E
103 53°26'20,95"N 14°34'59,05"E
104 53°26'20,87"N 14°34'58,88"E
105 53°26'20,78"N 14°34'58,70"E
106 53°26'20,69"N 14°34'58,52"E
107 53°26'20,59"N 14°34'58,35"E
108 53°26'20,49"N 14°34'58,18"E
109 53°26'20,39"N 14°34'58,02"E
110 53°26'20,28"N 14°34'57,86"E
111 53°26'20,18"N 14°34'57,71"E
112 53°26'20,06"N 14°34'57,57"E
113 53°26'19,95"N 14°34'57,43"E
114 53°26'19,83"N 14°34'57,30"E
115 53°26'13,31"N 14°34'50,32"E
116 53°26'9,72"N 14°34'45,17"E
117 53°26'8,04"N 14°34'42,20"E
118 53°26'6,12"N 14°34'38,50"E
119 53°26'6,11"N 14°34'38,46"E
120 53°26'6,03"N 14°34'38,31"E
121 53°26'0,23"N 14°34'27,52"E
122 53°25'59,00"N 14°34'25,35"E
123 53°25'59,93"N 14°34'23,90"E
dalej przebieg po granicy wyznaczonej linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
124 53°28'25,72"N 14°36'19,30"E
125 53°28'26,13"N 14°36'19,68"E
dalej przebieg po granicy wyznaczonej linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
126 53°30'29,35"N 14°37'38,27"E
127 53°30'29,20"N 14°37'39,09"E
128 53°30'31,12"N 14°37'39,55"E
129 53°30'30,88"N 14°37'38,15"E
dalej przebieg po granicy wyznaczonej linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
130 53°30'42,15"N 14°37'37,69"E
131 53°30'43,09"N 14°37'37,20"E
dalej przebieg po granicy wyznaczonej linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
2. 
Wyznacza się akwen SZC.2.T o funkcji podstawowej transport. Ustala się wykaz współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic obszaru określającego zasięg przestrzenny tego akwenu, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h:
Nr punktu Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h
φ - szerokość geodezyjna λ - długość geodezyjna
1 53°32'4,57"N 14°37'20,51"E
2 53°32'0,81"N 14°37'32,86"E
3 53°31'56,97"N 14°37'39,76"E
4 53°31'46,08"N 14°37'49,88"E
5 53°31'41,89"N 14°37'53,77"E
6 53°31'36,11"N 14°37'54,80"E
7 53°31'36,09"N 14°37'54,80"E
8 53°31'40,30"N 14°37'50,91"E
9 53°31'55,56"N 14°37'36,72"E
dalej przebieg do punktu 1, od którego rozpoczęto opis granicy
3. 
Wyznacza się akwen SZC.3.Ip o funkcji podstawowej funkcjonowanie portu. Ustala się wykaz współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic obszaru określającego zasięg przestrzenny tego akwenu, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h:
Nr punktu Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h
φ - szerokość geodezyjna λ - długość geodezyjna
1 53°32'0,81"N 14°37'32,86"E
2 53°31'58,06"N 14°37'41,87"E
3 53°31'59,46"N 14°37'50,49"E
4 53°31'57,33"N 14°37'51,02"E
5 53°31'41,89"N 14°37'53,77"E
6 53°31'46,08"N 14°37'49,88"E
7 53°31'56,97"N 14°37'39,76"E
dalej przebieg do punktu 1, od którego rozpoczęto opis granicy
4. 
Wyznacza się akwen SZC.4.T o funkcji podstawowej transport. Ustala się wykaz współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic obszaru określającego zasięg przestrzenny tego akwenu, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h:
Nr punktu Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h
φ - szerokość geodezyjna λ - długość geodezyjna
1 53°31'59,46"N 14°37'50,49"E
2 53°32'0,63"N 14°37'57,71"E
3 53°31'57,77"N 14°37'58,04"E
4 53°31'38,37"N 14°38'1,49"E
5 53°31'36,81"N 14°38'1,77"E
6 53°31'26,75"N 14°38'3,57"E
7 53°31'25,33"N 14°38'3,82"E
8 53°31'18,86"N 14°38'4,97"E
9 53°31'16,06"N 14°38'5,65"E
10 53°31'10,49"N 14°38'7,00"E
11 53°31'8,96"N 14°38'7,24"E
12 53°31'7,42"N 14°38'7,39"E
13 53°31'5,89"N 14°38'7,49"E
14 53°31'4,35"N 14°38'7,51"E
15 53°31'2,81"N 14°38'7,46"E
16 53°31'1,28"N 14°38'7,35"E
17 53°30'59,75"N 14°38'7,15"E
18 53°30'58,23"N 14°38'6,81"E
19 53°30'56,74"N 14°38'6,13"E
20 53°30'55,23"N 14°38'5,62"E
21 53°30'53,75"N 14°38'4,92"E
22 53°30'52,29"N 14°38'4,16"E
23 53°30'50,79"N 14°38'3,59"E
24 53°30'49,30"N 14°38'2,93"E
25 53°30'47,82"N 14°38'2,20"E
26 53°30'40,00"N 14°37'56,53"E
27 53°30'38,66"N 14°37'55,80"E
28 53°30'33,02"N 14°37'52,74"E
29 53°28'58,90"N 14°37'1,66"E
30 53°28'57,53"N 14°37'1,03"E
31 53°28'56,16"N 14°37'0,41"E
32 53°28'55,96"N 14°37'0,32"E
33 53°28'54,79"N 14°36'59,79"E
34 53°28'53,42"N 14°36'59,18"E
35 53°28'52,04"N 14°36'58,56"E
36 53°28'50,67"N 14°36'57,95"E
37 53°28'49,30"N 14°36'57,30"E
38 53°28'47,95"N 14°36'56,59"E
39 53°28'46,61"N 14°36'55,77"E
40 53°28'45,30"N 14°36'54,86"E
41 53°28'44,00"N 14°36'53,89"E
42 53°28'43,46"N 14°36'53,43"E
43 53°28'42,74"N 14°36'52,81"E
44 53°28'41,56"N 14°36'51,74"E
45 53°28'41,49"N 14°36'51,67"E
46 53°28'40,28"N 14°36'50,43"E
47 53°28'39,09"N 14°36'49,12"E
48 53°28'37,98"N 14°36'47,64"E
49 53°28'36,91"N 14°36'46,06"E
50 53°28'35,89"N 14°36'44,41"E
51 53°28'35,35"N 14°36'43,50"E
52 53°28'34,89"N 14°36'42,73"E
53 53°28'33,89"N 14°36'41,03"E
54 53°28'32,86"N 14°36'39,38"E
55 53°28'31,79"N 14°36'37,83"E
56 53°28'30,64"N 14°36'36,46"E
57 53°28'29,41"N 14°36'35,26"E
58 53°28'28,23"N 14°36'33,93"E
59 53°28'27,07"N 14°36'32,57"E
60 53°28'25,91"N 14°36'31,14"E
61 53°28'24,66"N 14°36'29,70"E
62 53°28'23,37"N 14°36'28,31"E
63 53°28'22,06"N 14°36'26,99"E
64 53°28'20,72"N 14°36'25,74"E
65 53°28'19,36"N 14°36'24,57"E
66 53°28'17,97"N 14°36'23,45"E
67 53°28'16,57"N 14°36'22,42"E
68 53°28'15,14"N 14°36'21,45"E
69 53°28'13,93"N 14°36'20,69"E
70 53°28'13,70"N 14°36'20,56"E
71 53°28'6,04"N 14°36'14,54"E
72 53°28'4,78"N 14°36'13,79"E
73 53°27'52,27"N 14°36'6,32"E
74 53°27'51,05"N 14°36'5,61"E
75 53°27'49,71"N 14°36'4,89"E
76 53°27'49,54"N 14°36'4,80"E
77 53°27'48,06"N 14°36'4,07"E
78 53°27'47,30"N 14°36'3,72"E
79 53°27'46,58"N 14°36'3,41"E
80 53°27'45,09"N 14°36'2,81"E
81 53°27'44,86"N 14°36'2,73"E
82 53°27'43,57"N 14°36'2,26"E
83 53°27'38,92"N 14°36'0,87"E
84 53°27'29,66"N 14°35'58,08"E
85 53°27'2,14"N 14°35'49,79"E
86 53°27'1,51"N 14°35'49,60"E
87 53°26'59,53"N 14°35'49,28"E
88 53°26'58,39"N 14°35'48,94"E
89 53°26'57,21"N 14°35'48,61"E
90 53°26'56,02"N 14°35'48,32"E
91 53°26'54,83"N 14°35'48,07"E
92 53°26'53,64"N 14°35'47,85"E
93 53°26'52,44"N 14°35'47,67"E
94 53°26'51,24"N 14°35'47,54"E
95 53°26'50,05"N 14°35'47,44"E
96 53°26'48,85"N 14°35'47,37"E
97 53°26'47,64"N 14°35'47,35"E
98 53°26'47,27"N 14°35'47,36"E
dalej przebieg po granicy wyznaczonej linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
99 53°26'45,09"N 14°35'47,88"E
100 53°26'44,07"N 14°35'47,21"E
101 53°26'44,05"N 14°35'47,37"E
102 53°26'43,79"N 14°35'47,37"E
103 53°26'42,82"N 14°35'47,39"E
104 53°26'41,86"N 14°35'47,43"E
105 53°26'40,89"N 14°35'47,50"E
106 53°26'39,93"N 14°35'47,60"E
107 53°26'39,65"N 14°35'47,64"E
108 53°26'38,96"N 14°35'47,74"E
109 53°26'38,00"N 14°35'47,93"E
110 53°26'37,04"N 14°35'48,17"E
111 53°26'36,09"N 14°35'48,47"E
112 53°26'35,15"N 14°35'48,81"E
113 53°26'34,42"N 14°35'49,10"E
114 53°26'34,21"N 14°35'49,19"E
115 53°26'33,27"N 14°35'49,61"E
116 53°26'32,34"N 14°35'50,06"E
117 53°26'31,42"N 14°35'50,54"E
118 53°26'30,49"N 14°35'51,04"E
119 53°26'29,58"N 14°35'51,56"E
120 53°26'28,66"N 14°35'52,10"E
121 53°26'27,75"N 14°35'52,64"E
122 53°26'26,84"N 14°35'53,18"E
123 53°26'25,93"N 14°35'53,72"E
124 53°26'25,03"N 14°35'54,26"E
125 53°26'23,51"N 14°35'55,17"E
126 53°26'21,98"N 14°35'56,08"E
127 53°26'20,46"N 14°35'56,99"E
128 53°26'18,94"N 14°35'57,90"E
129 53°26'17,42"N 14°35'58,81"E
130 53°26'16,63"N 14°35'59,28"E
131 53°26'15,03"N 14°35'59,95"E
132 53°26'14,32"N 14°36'0,38"E
133 53°25'12,39"N 14°36'37,32"E
134 53°25'10,33"N 14°36'38,55"E
135 53°25'9,87"N 14°36'38,83"E
136 53°25'8,80"N 14°36'39,44"E
137 53°25'7,21"N 14°36'40,28"E
138 53°25'5,60"N 14°36'41,04"E
139 53°25'5,32"N 14°36'41,16"E
140 53°25'4,79"N 14°36'41,66"E
141 53°25'3,80"N 14°36'42,61"E
142 53°25'2,44"N 14°36'43,10"E
143 53°25'1,14"N 14°36'43,49"E
144 53°25'0,77"N 14°36'43,60"E
145 53°24'59,10"N 14°36'44,02"E
146 53°24'57,43"N 14°36'44,35"E
147 53°24'55,75"N 14°36'44,59"E
148 53°24'54,06"N 14°36'44,75"E
149 53°24'52,37"N 14°36'44,81"E
150 53°24'50,68"N 14°36'44,79"E
151 53°24'50,07"N 14°36'44,75"E
152 53°24'50,06"N 14°36'44,75"E
153 53°24'49,72"N 14°36'44,76"E
154 53°24'49,37"N 14°36'44,79"E
155 53°24'49,03"N 14°36'44,86"E
156 53°24'48,69"N 14°36'44,98"E
157 53°24'48,35"N 14°36'45,13"E
158 53°24'48,03"N 14°36'45,33"E
159 53°24'47,73"N 14°36'45,58"E
160 53°24'47,45"N 14°36'45,88"E
161 53°24'47,27"N 14°36'46,12"E
162 53°24'47,32"N 14°36'46,04"E
163 53°24'47,57"N 14°36'45,57"E
164 53°24'47,79"N 14°36'45,08"E
165 53°24'48,00"N 14°36'44,56"E
166 53°24'48,19"N 14°36'44,02"E
167 53°24'48,35"N 14°36'43,46"E
168 53°24'48,49"N 14°36'42,88"E
169 53°24'48,60"N 14°36'42,28"E
170 53°24'48,69"N 14°36'41,68"E
171 53°24'48,75"N 14°36'41,06"E
172 53°24'48,79"N 14°36'40,44"E
173 53°24'48,80"N 14°36'39,82"E
174 53°24'48,78"N 14°36'39,19"E
175 53°24'48,74"N 14°36'38,57"E
176 53°24'48,67"N 14°36'37,96"E
177 53°24'48,58"N 14°36'37,36"E
178 53°24'48,47"N 14°36'36,76"E
179 53°24'48,32"N 14°36'36,19"E
180 53°24'48,16"N 14°36'35,63"E
181 53°24'48,10"N 14°36'35,44"E
182 53°24'48,33"N 14°36'35,92"E
183 53°24'48,59"N 14°36'36,37"E
184 53°24'48,88"N 14°36'36,77"E
185 53°24'49,19"N 14°36'37,12"E
186 53°24'49,53"N 14°36'37,40"E
187 53°24'49,87"N 14°36'37,60"E
188 53°24'50,23"N 14°36'37,71"E
189 53°24'50,59"N 14°36'37,74"E
190 53°24'50,78"N 14°36'37,75"E
191 53°24'52,34"N 14°36'37,77"E
192 53°24'53,90"N 14°36'37,71"E
193 53°24'55,45"N 14°36'37,57"E
194 53°24'57,00"N 14°36'37,35"E
195 53°24'58,54"N 14°36'37,04"E
196 53°25'0,09"N 14°36'36,65"E
197 53°25'1,62"N 14°36'36,19"E
198 53°25'2,91"N 14°36'35,72"E
199 53°25'4,54"N 14°36'35,90"E
200 53°25'4,78"N 14°36'35,80"E
201 53°25'6,28"N 14°36'35,09"E
202 53°25'7,79"N 14°36'34,30"E
203 53°25'8,80"N 14°36'33,71"E
204 53°25'9,25"N 14°36'33,45"E
205 53°26'13,23"N 14°35'55,27"E
206 53°26'13,92"N 14°35'54,86"E
207 53°26'15,43"N 14°35'53,67"E
208 53°26'16,22"N 14°35'53,20"E
209 53°26'17,74"N 14°35'52,29"E
210 53°26'19,27"N 14°35'51,38"E
211 53°26'20,79"N 14°35'50,47"E
212 53°26'22,27"N 14°35'49,58"E
213 53°26'22,75"N 14°35'49,29"E
214 53°26'22,92"N 14°35'49,18"E
215 53°26'23,08"N 14°35'49,07"E
216 53°26'23,24"N 14°35'48,95"E
217 53°26'23,39"N 14°35'48,82"E
218 53°26'23,55"N 14°35'48,69"E
219 53°26'23,70"N 14°35'48,54"E
220 53°26'23,84"N 14°35'48,39"E
221 53°26'23,99"N 14°35'48,22"E
222 53°26'24,13"N 14°35'48,05"E
223 53°26'24,27"N 14°35'47,88"E
224 53°26'24,40"N 14°35'47,69"E
225 53°26'24,53"N 14°35'47,50"E
226 53°26'24,66"N 14°35'47,30"E
227 53°26'24,79"N 14°35'47,07"E
dalej przebieg po granicy wyznaczonej linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
228 53°26'23,91"N 14°35'24,23"E
229 53°26'23,87"N 14°35'24,16"E
230 53°26'23,35"N 14°35'23,29"E
231 53°26'22,82"N 14°35'22,46"E
232 53°26'22,27"N 14°35'21,68"E
233 53°26'21,72"N 14°35'20,92"E
234 53°26'21,15"N 14°35'20,18"E
235 53°26'20,57"N 14°35'19,47"E
236 53°26'19,99"N 14°35'18,77"E
237 53°26'19,40"N 14°35'18,10"E
238 53°26'19,20"N 14°35'17,91"E
239 53°26'19,01"N 14°35'17,72"E
240 53°26'18,90"N 14°35'17,63"E
241 53°26'18,79"N 14°35'17,53"E
242 53°26'18,69"N 14°35'17,42"E
243 53°26'18,58"N 14°35'17,30"E
244 53°26'18,48"N 14°35'17,18"E
245 53°26'18,39"N 14°35'17,06"E
246 53°26'18,29"N 14°35'16,93"E
247 53°26'18,20"N 14°35'16,79"E
248 53°26'18,11"N 14°35'16,65"E
249 53°26'18,03"N 14°35'16,50"E
250 53°26'17,94"N 14°35'16,35"E
251 53°26'17,86"N 14°35'16,19"E
252 53°26'17,79"N 14°35'16,03"E
253 53°26'17,71"N 14°35'15,86"E
254 53°26'17,64"N 14°35'15,69"E
255 53°26'17,58"N 14°35'15,52"E
256 53°26'17,52"N 14°35'15,34"E
257 53°26'17,46"N 14°35'15,16"E
258 53°26'17,40"N 14°35'14,98"E
259 53°26'17,35"N 14°35'14,79"E
260 53°26'17,30"N 14°35'14,60"E
261 53°26'17,26"N 14°35'14,41"E
262 53°26'17,22"N 14°35'14,21"E
263 53°26'17,19"N 14°35'14,02"E
264 53°26'17,15"N 14°35'13,82"E
265 53°26'17,13"N 14°35'13,62"E
266 53°26'17,10"N 14°35'13,41"E
267 53°26'17,09"N 14°35'13,21"E
268 53°26'17,07"N 14°35'13,01"E
269 53°26'17,06"N 14°35'12,80"E
270 53°26'17,06"N 14°35'12,59"E
271 53°26'17,05"N 14°35'12,39"E
272 53°26'17,06"N 14°35'12,18"E
273 53°26'17,06"N 14°35'11,98"E
274 53°26'17,07"N 14°35'11,77"E
275 53°26'17,09"N 14°35'11,57"E
276 53°26'17,11"N 14°35'11,36"E
277 53°26'17,13"N 14°35'11,16"E
278 53°26'17,15"N 14°35'11,05"E
279 53°26'17,16"N 14°35'10,96"E
280 53°26'17,16"N 14°35'10,95"E
281 53°26'17,23"N 14°35'10,29"E
282 53°26'17,82"N 14°35'4,59"E
283 53°26'17,83"N 14°35'4,46"E
284 53°26'17,84"N 14°35'4,32"E
285 53°26'17,85"N 14°35'4,18"E
286 53°26'17,86"N 14°35'4,04"E
287 53°26'17,86"N 14°35'3,90"E
288 53°26'17,86"N 14°35'3,76"E
289 53°26'17,85"N 14°35'3,62"E
290 53°26'17,85"N 14°35'3,48"E
291 53°26'17,84"N 14°35'3,34"E
292 53°26'17,82"N 14°35'3,21"E
293 53°26'17,81"N 14°35'3,07"E
294 53°26'17,80"N 14°35'2,98"E
295 53°26'17,79"N 14°35'2,93"E
296 53°26'17,77"N 14°35'2,80"E
297 53°26'17,74"N 14°35'2,66"E
298 53°26'17,72"N 14°35'2,53"E
299 53°26'17,69"N 14°35'2,40"E
300 53°26'17,66"N 14°35'2,27"E
301 53°26'17,62"N 14°35'2,15"E
302 53°26'17,58"N 14°35'2,02"E
303 53°26'17,54"N 14°35'1,90"E
304 53°26'17,50"N 14°35'1,78"E
305 53°26'17,45"N 14°35'1,66"E
306 53°26'17,41"N 14°35'1,55"E
307 53°26'17,36"N 14°35'1,44"E
308 53°26'17,30"N 14°35'1,33"E
309 53°26'17,25"N 14°35'1,22"E
310 53°26'17,19"N 14°35'1,12"E
311 53°26'17,13"N 14°35'1,02"E
312 53°26'17,07"N 14°35'0,93"E
313 53°26'17,01"N 14°35'0,84"E
314 53°26'16,95"N 14°35'0,75"E
315 53°26'16,88"N 14°35'0,66"E
316 53°26'16,81"N 14°35'0,58"E
317 53°26'16,74"N 14°35'0,51"E
318 53°26'15,58"N 14°34'59,24"E
319 53°26'15,10"N 14°34'58,85"E
320 53°26'10,68"N 14°34'55,22"E
321 53°26'11,03"N 14°34'54,32"E
322 53°26'11,20"N 14°34'53,86"E
323 53°26'12,78"N 14°34'49,75"E
324 53°26'13,31"N 14°34'50,32"E
325 53°26'19,83"N 14°34'57,30"E
326 53°26'19,95"N 14°34'57,43"E
327 53°26'20,06"N 14°34'57,57"E
328 53°26'20,18"N 14°34'57,71"E
329 53°26'20,28"N 14°34'57,86"E
330 53°26'20,39"N 14°34'58,02"E
331 53°26'20,49"N 14°34'58,18"E
332 53°26'20,59"N 14°34'58,35"E
333 53°26'20,69"N 14°34'58,52"E
334 53°26'20,78"N 14°34'58,70"E
335 53°26'20,87"N 14°34'58,88"E
336 53°26'20,95"N 14°34'59,05"E
337 53°26'20,96"N 14°34'59,07"E
338 53°26'21,04"N 14°34'59,26"E
339 53°26'21,12"N 14°34'59,46"E
340 53°26'21,19"N 14°34'59,66"E
341 53°26'21,26"N 14°34'59,86"E
342 53°26'21,33"N 14°35'0,07"E
343 53°26'21,39"N 14°35'0,28"E
344 53°26'21,45"N 14°35'0,50"E
345 53°26'22,09"N 14°35'3,03"E
346 53°26'23,29"N 14°35'7,77"E
347 53°26'23,74"N 14°35'9,58"E
348 53°26'23,83"N 14°35'9,85"E
349 53°26'23,91"N 14°35'10,12"E
350 53°26'24,00"N 14°35'10,39"E
351 53°26'24,09"N 14°35'10,66"E
352 53°26'24,19"N 14°35'10,92"E
353 53°26'24,29"N 14°35'11,18"E
354 53°26'24,39"N 14°35'11,43"E
355 53°26'24,49"N 14°35'11,68"E
356 53°26'24,60"N 14°35'11,92"E
357 53°26'24,72"N 14°35'12,16"E
358 53°26'24,84"N 14°35'12,39"E
359 53°26'29,99"N 14°35'21,95"E
360 53°26'30,43"N 14°35'22,76"E
361 53°26'30,76"N 14°35'23,35"E
362 53°26'30,88"N 14°35'23,56"E
363 53°26'31,34"N 14°35'24,34"E
364 53°26'31,80"N 14°35'25,12"E
365 53°26'32,28"N 14°35'25,87"E
366 53°26'32,76"N 14°35'26,61"E
367 53°26'33,26"N 14°35'27,33"E
368 53°26'33,76"N 14°35'28,04"E
369 53°26'34,04"N 14°35'28,41"E
370 53°26'34,28"N 14°35'28,72"E
371 53°26'34,80"N 14°35'29,39"E
372 53°26'35,32"N 14°35'30,05"E
373 53°26'35,86"N 14°35'30,73"E
374 53°26'36,31"N 14°35'31,27"E
375 53°26'36,40"N 14°35'31,39"E
376 53°26'36,68"N 14°35'31,71"E
377 53°26'36,96"N 14°35'32,02"E
378 53°26'37,00"N 14°35'32,06"E
379 53°26'37,66"N 14°35'32,77"E
380 53°26'38,34"N 14°35'33,45"E
381 53°26'39,03"N 14°35'34,09"E
382 53°26'39,73"N 14°35'34,71"E
383 53°26'40,45"N 14°35'35,29"E
384 53°26'41,17"N 14°35'35,83"E
385 53°26'41,90"N 14°35'36,33"E
386 53°26'42,64"N 14°35'36,80"E
387 53°26'43,39"N 14°35'37,23"E
388 53°26'44,13"N 14°35'37,64"E
389 53°26'44,88"N 14°35'38,05"E
390 53°26'45,63"N 14°35'38,43"E
391 53°26'46,39"N 14°35'38,81"E
392 53°26'47,14"N 14°35'39,16"E
393 53°26'47,90"N 14°35'39,49"E
394 53°26'48,67"N 14°35'39,80"E
395 53°26'49,44"N 14°35'40,09"E
396 53°26'50,20"N 14°35'40,36"E
397 53°26'50,97"N 14°35'40,61"E
398 53°26'51,74"N 14°35'40,86"E
399 53°26'52,51"N 14°35'41,09"E
400 53°26'53,28"N 14°35'41,33"E
401 53°26'54,05"N 14°35'41,56"E
402 53°26'54,82"N 14°35'41,80"E
403 53°26'55,59"N 14°35'42,03"E
404 53°26'56,36"N 14°35'42,26"E
405 53°26'57,12"N 14°35'42,50"E
406 53°26'57,89"N 14°35'42,73"E
407 53°26'58,66"N 14°35'42,96"E
408 53°26'59,43"N 14°35'43,20"E
409 53°27'0,19"N 14°35'43,42"E
410 53°27'2,11"N 14°35'44,27"E
411 53°27'2,71"N 14°35'44,46"E
412 53°27'33,70"N 14°35'53,76"E
413 53°27'38,03"N 14°35'55,07"E
414 53°27'42,51"N 14°35'56,41"E
415 53°27'42,80"N 14°35'56,50"E
416 53°27'44,21"N 14°35'56,95"E
417 53°27'45,80"N 14°35'57,52"E
418 53°27'47,37"N 14°35'58,15"E
419 53°27'47,38"N 14°35'58,16"E
420 53°27'48,13"N 14°35'58,48"E
421 53°27'48,88"N 14°35'58,83"E
422 53°27'48,94"N 14°35'58,85"E
423 53°27'50,48"N 14°35'59,61"E
424 53°27'52,07"N 14°36'0,46"E
425 53°27'53,35"N 14°36'1,20"E
426 53°28'4,91"N 14°36'8,11"E
427 53°28'5,87"N 14°36'8,68"E
428 53°28'7,13"N 14°36'9,44"E
429 53°28'14,50"N 14°36'12,54"E
430 53°28'15,33"N 14°36'12,89"E
431 53°28'15,59"N 14°36'13,05"E
432 53°28'16,90"N 14°36'13,87"E
433 53°28'18,46"N 14°36'14,92"E
434 53°28'20,00"N 14°36'16,06"E
435 53°28'21,52"N 14°36'17,28"E
436 53°28'23,01"N 14°36'18,58"E
437 53°28'24,48"N 14°36'19,95"E
438 53°28'25,93"N 14°36'21,40"E
439 53°28'27,34"N 14°36'22,92"E
440 53°28'28,72"N 14°36'24,51"E
441 53°28'30,08"N 14°36'26,18"E
442 53°28'31,41"N 14°36'27,92"E
443 53°28'31,57"N 14°36'28,14"E
444 53°28'32,02"N 14°36'28,76"E
445 53°28'32,58"N 14°36'29,55"E
446 53°28'33,14"N 14°36'30,35"E
447 53°28'33,69"N 14°36'31,16"E
448 53°28'34,24"N 14°36'31,99"E
449 53°28'34,78"N 14°36'32,82"E
450 53°28'35,31"N 14°36'33,66"E
451 53°28'35,84"N 14°36'34,51"E
452 53°28'36,37"N 14°36'35,36"E
453 53°28'36,90"N 14°36'36,22"E
454 53°28'37,42"N 14°36'37,08"E
455 53°28'37,95"N 14°36'37,95"E
456 53°28'38,47"N 14°36'38,82"E
457 53°28'38,99"N 14°36'39,70"E
458 53°28'39,52"N 14°36'40,57"E
459 53°28'40,04"N 14°36'41,43"E
460 53°28'40,58"N 14°36'42,28"E
461 53°28'41,14"N 14°36'43,09"E
462 53°28'41,71"N 14°36'43,86"E
463 53°28'42,31"N 14°36'44,57"E
464 53°28'42,93"N 14°36'45,23"E
465 53°28'43,23"N 14°36'45,54"E
466 53°28'43,78"N 14°36'46,11"E
467 53°28'44,06"N 14°36'46,36"E
468 53°28'44,66"N 14°36'46,93"E
469 53°28'45,55"N 14°36'47,71"E
470 53°28'46,45"N 14°36'48,45"E
471 53°28'46,76"N 14°36'48,67"E
472 53°28'47,37"N 14°36'49,13"E
473 53°28'48,30"N 14°36'49,76"E
474 53°28'48,50"N 14°36'49,88"E
475 53°28'49,24"N 14°36'50,34"E
476 53°28'50,20"N 14°36'50,88"E
477 53°28'51,16"N 14°36'51,36"E
478 53°28'51,41"N 14°36'51,47"E
479 53°28'52,13"N 14°36'51,78"E
480 53°28'52,25"N 14°36'51,83"E
481 53°28'52,36"N 14°36'51,88"E
482 53°28'52,47"N 14°36'51,92"E
483 53°28'52,59"N 14°36'51,97"E
484 53°28'52,70"N 14°36'52,02"E
485 53°28'52,82"N 14°36'52,08"E
486 53°28'52,93"N 14°36'52,13"E
487 53°28'53,04"N 14°36'52,19"E
488 53°28'53,15"N 14°36'52,26"E
489 53°28'53,27"N 14°36'52,32"E
490 53°28'53,38"N 14°36'52,38"E
491 53°30'30,34"N 14°37'45,53"E
492 53°30'34,10"N 14°37'47,59"E
493 53°30'39,66"N 14°37'50,64"E
494 53°30'41,01"N 14°37'51,46"E
495 53°30'48,62"N 14°37'55,19"E
496 53°30'49,19"N 14°37'55,47"E
497 53°30'50,54"N 14°37'56,14"E
498 53°30'51,90"N 14°37'56,74"E
499 53°30'53,02"N 14°37'57,19"E
500 53°30'53,27"N 14°37'57,28"E
501 53°30'53,53"N 14°37'57,37"E
502 53°30'54,65"N 14°37'57,76"E
503 53°30'56,03"N 14°37'58,18"E
504 53°30'57,42"N 14°37'58,52"E
505 53°30'58,82"N 14°37'58,83"E
506 53°31'0,22"N 14°37'59,05"E
507 53°31'1,62"N 14°37'59,22"E
508 53°31'3,02"N 14°37'59,32"E
509 53°31'4,43"N 14°37'59,37"E
510 53°31'4,46"N 14°37'59,36"E
511 53°31'4,48"N 14°37'59,36"E
512 53°31'5,84"N 14°37'59,34"E
513 53°31'7,24"N 14°37'59,25"E
514 53°31'8,64"N 14°37'59,11"E
515 53°31'10,04"N 14°37'58,89"E
516 53°31'10,34"N 14°37'58,86"E
517 53°31'18,42"N 14°37'57,95"E
518 53°31'28,62"N 14°37'56,14"E
519 53°31'32,61"N 14°37'55,42"E
520 53°31'34,54"N 14°37'55,08"E
521 53°31'36,09"N 14°37'54,80"E
522 53°31'36,11"N 14°37'54,80"E
523 53°31'41,89"N 14°37'53,77"E
524 53°31'57,33"N 14°37'51,02"E
dalej przebieg do punktu 1, od którego rozpoczęto opis granicy
5. 
Wyznacza się akwen SZC.5.Ip o funkcji podstawowej funkcjonowanie portu. Ustala się wykaz współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic obszaru określającego zasięg przestrzenny tego akwenu, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h:
Nr punktu Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h
φ - szerokość geodezyjna λ - długość geodezyjna
1 53°32'0,63"N 14°37'57,71"E
2 53°32'2,13"N 14°38'6,95"E
dalej przebieg po granicy wyznaczonej linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
3 53°31'30,97"N 14°38'33,28"E
4 53°31'17,28"N 14°38'36,16"E
dalej przebieg po granicy wyznaczonej linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
5 53°30'59,59"N 14°38'17,48"E
6 53°30'54,25"N 14°38'9,32"E
dalej przebieg po granicy wyznaczonej linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
7 53°28'57,03"N 14°37'5,88"E
8 53°28'56,60"N 14°37'5,74"E
dalej przebieg po granicy wyznaczonej linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
9 53°27'37,82"N 14°36'6,05"E
10 53°27'36,73"N 14°36'5,72"E
dalej przebieg po granicy wyznaczonej linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
11 53°27'33,45"N 14°36'4,77"E
12 53°27'31,07"N 14°36'4,05"E
dalej przebieg po granicy wyznaczonej linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
13 53°26'47,27"N 14°35'47,36"E
14 53°26'47,64"N 14°35'47,35"E
15 53°26'48,85"N 14°35'47,37"E
16 53°26'50,05"N 14°35'47,44"E
17 53°26'51,24"N 14°35'47,54"E
18 53°26'52,44"N 14°35'47,67"E
19 53°26'53,64"N 14°35'47,85"E
20 53°26'54,83"N 14°35'48,07"E
21 53°26'56,02"N 14°35'48,32"E
22 53°26'57,21"N 14°35'48,61"E
23 53°26'58,39"N 14°35'48,94"E
24 53°26'59,53"N 14°35'49,28"E
25 53°27'1,51"N 14°35'49,60"E
26 53°27'2,14"N 14°35'49,79"E
27 53°27'29,66"N 14°35'58,08"E
28 53°27'38,92"N 14°36'0,87"E
29 53°27'43,57"N 14°36'2,26"E
30 53°27'44,86"N 14°36'2,73"E
31 53°27'45,09"N 14°36'2,81"E
32 53°27'46,58"N 14°36'3,41"E
33 53°27'47,30"N 14°36'3,72"E
34 53°27'48,06"N 14°36'4,07"E
35 53°27'49,54"N 14°36'4,80"E
36 53°27'49,71"N 14°36'4,89"E
37 53°27'51,05"N 14°36'5,61"E
38 53°27'52,27"N 14°36'6,32"E
39 53°28'4,78"N 14°36'13,79"E
40 53°28'6,04"N 14°36'14,54"E
41 53°28'13,70"N 14°36'20,56"E
42 53°28'13,93"N 14°36'20,69"E
43 53°28'15,14"N 14°36'21,45"E
44 53°28'16,57"N 14°36'22,42"E
45 53°28'17,97"N 14°36'23,45"E
46 53°28'19,36"N 14°36'24,57"E
47 53°28'20,72"N 14°36'25,74"E
48 53°28'22,06"N 14°36'26,99"E
49 53°28'23,37"N 14°36'28,31"E
50 53°28'24,66"N 14°36'29,70"E
51 53°28'25,91"N 14°36'31,14"E
52 53°28'27,07"N 14°36'32,57"E
53 53°28'28,23"N 14°36'33,93"E
54 53°28'29,41"N 14°36'35,26"E
55 53°28'30,64"N 14°36'36,46"E
56 53°28'31,79"N 14°36'37,83"E
57 53°28'32,86"N 14°36'39,38"E
58 53°28'33,89"N 14°36'41,03"E
59 53°28'34,89"N 14°36'42,73"E
60 53°28'35,35"N 14°36'43,50"E
61 53°28'35,89"N 14°36'44,41"E
62 53°28'36,91"N 14°36'46,06"E
63 53°28'37,98"N 14°36'47,64"E
64 53°28'39,09"N 14°36'49,12"E
65 53°28'40,28"N 14°36'50,43"E
66 53°28'41,49"N 14°36'51,67"E
67 53°28'41,56"N 14°36'51,74"E
68 53°28'42,74"N 14°36'52,81"E
69 53°28'43,46"N 14°36'53,43"E
70 53°28'44,00"N 14°36'53,89"E
71 53°28'45,30"N 14°36'54,86"E
72 53°28'46,61"N 14°36'55,77"E
73 53°28'47,95"N 14°36'56,59"E
74 53°28'49,30"N 14°36'57,30"E
75 53°28'50,67"N 14°36'57,95"E
76 53°28'52,04"N 14°36'58,56"E
77 53°28'53,42"N 14°36'59,18"E
78 53°28'54,79"N 14°36'59,79"E
79 53°28'55,96"N 14°37'0,32"E
80 53°28'56,16"N 14°37'0,41"E
81 53°28'57,53"N 14°37'1,03"E
82 53°28'58,90"N 14°37'1,66"E
83 53°30'33,02"N 14°37'52,74"E
84 53°30'38,66"N 14°37'55,80"E
85 53°30'40,00"N 14°37'56,53"E
86 53°30'47,82"N 14°38'2,20"E
87 53°30'49,30"N 14°38'2,93"E
88 53°30'50,79"N 14°38'3,59"E
89 53°30'52,29"N 14°38'4,16"E
90 53°30'53,75"N 14°38'4,92"E
91 53°30'55,23"N 14°38'5,62"E
92 53°30'56,74"N 14°38'6,13"E
93 53°30'58,23"N 14°38'6,81"E
94 53°30'59,75"N 14°38'7,15"E
95 53°31'1,28"N 14°38'7,35"E
96 53°31'2,81"N 14°38'7,46"E
97 53°31'4,35"N 14°38'7,51"E
98 53°31'5,89"N 14°38'7,49"E
99 53°31'7,42"N 14°38'7,39"E
100 53°31'8,96"N 14°38'7,24"E
101 53°31'10,49"N 14°38'7,00"E
102 53°31'16,06"N 14°38'5,65"E
103 53°31'18,86"N 14°38'4,97"E
104 53°31'25,33"N 14°38'3,82"E
105 53°31'23,42"N 14°38'14,31"E
106 53°31'22,43"N 14°38'19,79"E
107 53°31'21,67"N 14°38'23,95"E
108 53°31'29,67"N 14°38'24,95"E
109 53°31'29,88"N 14°38'23,47"E
110 53°31'30,58"N 14°38'18,59"E
111 53°31'31,67"N 14°38'10,95"E
112 53°31'26,75"N 14°38'3,57"E
113 53°31'36,81"N 14°38'1,77"E
114 53°31'38,37"N 14°38'1,49"E
115 53°31'57,77"N 14°37'58,04"E
dalej przebieg do punktu 1, od którego rozpoczęto opis granicy
6. 
Wyznacza się akwen SZC.6.T o funkcji podstawowej transport. Ustala się wykaz współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic obszaru określającego zasięg przestrzenny tego akwenu, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h:
Nr punktu Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h
φ - szerokość geodezyjna λ - długość geodezyjna
1 53°31'32,61"N 14°37'55,42"E
2 53°31'28,62"N 14°37'56,14"E
3 53°31'25,06"N 14°37'53,62"E
4 53°31'24,47"N 14°37'53,21"E
5 53°31'6,79"N 14°37'40,70"E
6 53°30'59,60"N 14°37'39,07"E
7 53°30'36,14"N 14°37'46,91"E
8 53°30'34,10"N 14°37'47,59"E
9 53°30'30,34"N 14°37'45,53"E
10 53°30'32,36"N 14°37'44,85"E
11 53°30'34,72"N 14°37'44,06"E
12 53°30'35,76"N 14°37'43,72"E
13 53°30'59,54"N 14°37'35,77"E
14 53°31'7,30"N 14°37'37,53"E
15 53°31'25,81"N 14°37'50,62"E
16 53°31'26,73"N 14°37'51,27"E
17 53°31'29,05"N 14°37'52,91"E
dalej przebieg do punktu 1, od którego rozpoczęto opis granicy
7. 
Wyznacza się akwen SZC.7.T o funkcji podstawowej transport. Ustala się wykaz współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic obszaru określającego zasięg przestrzenny tego akwenu, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h:
Nr punktu Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h
φ - szerokość geodezyjna A - długość geodezyjna
1 53°31'26,75"N 14°38'3,57"E
2 53°31'31,67"N 14°38'10,95"E
3 53°31'30,58"N 14°38'18,59"E
4 53°31'29,88"N 14°38'23,47"E
5 53°31'29,67"N 14°38'24,95"E
6 53°31'21,67"N 14°38'23,95"E
7 53°31'22,43"N 14°38'19,79"E
8 53°31'23,42"N 14°38'14,31"E
9 53°31'25,33"N 14°38'3,82"E
dalej przebieg do punktu 1, od którego rozpoczęto opis granicy
8. 
Wyznacza się akwen SZC.8.Ip o funkcji podstawowej funkcjonowanie portu. Ustala się wykaz współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic obszaru określającego zasięg przestrzenny tego akwenu, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h:
Nr punktu Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h
φ - szerokość geodezyjna λ - długość geodezyjna
1 53°31'28,62"N 14°37'56,14"E
2 53°31'18,42"N 14°37'57,95"E
3 53°31'10,34"N 14°37'58,86"E
4 53°31'10,04"N 14°37'58,89"E
5 53°31'8,64"N 14°37'59,11"E
6 53°31'7,24"N 14°37'59,25"E
7 53°31'5,84"N 14°37'59,34"E
8 53°31'4,48"N 14°37'59,36"E
9 53°31'4,46"N 14°37'59,36"E
10 53°31'4,43"N 14°37'59,37"E
11 53°31'3,02"N 14°37'59,32"E
12 53°31'1,62"N 14°37'59,22"E
13 53°31'0,22"N 14°37'59,05"E
14 53°30'58,82"N 14°37'58,83"E
15 53°30'57,42"N 14°37'58,52"E
16 53°30'56,03"N 14°37'58,18"E
17 53°30'54,65"N 14°37'57,76"E
18 53°30'53,53"N 14°37'57,37"E
19 53°30'53,27"N 14°37'57,28"E
20 53°30'53,02"N 14°37'57,19"E
21 53°30'51,90"N 14°37'56,74"E
22 53°30'50,54"N 14°37'56,14"E
23 53°30'49,19"N 14°37'55,47"E
24 53°30'48,62"N 14°37'55,19"E
25 53°30'41,01"N 14°37'51,46"E
26 53°30'39,66"N 14°37'50,64"E
27 53°30'34,10"N 14°37'47,59"E
28 53°30'36,14"N 14°37'46,91"E
29 53°30'59,60"N 14°37'39,07"E
30 53°31'6,79"N 14°37'40,70"E
31 53°31'24,47"N 14°37'53,21"E
32 53°31'25,06"N 14°37'53,62"E
dalej przebieg do punktu 1, od którego rozpoczęto opis granicy
9. 
Wyznacza się akwen SZC.9.S o funkcji podstawowej turystyka, sport i rekreacja. Ustala się wykaz współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic obszaru określającego zasięg przestrzenny tego akwenu, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h:
Nr punktu Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h
φ - szerokość geodezyjna λ - długość geodezyjna
1 53°28'26,13"N 14°36'19,68"E
2 53°28'25,72"N 14°36'19,30"E
od punktu 2 do punktu 1 granica przebiega zgodnie z linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
10. 
Wyznacza się akwen SZC.10.T o funkcji podstawowej transport. Ustala się wykaz współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic obszaru określającego zasięg przestrzenny tego akwenu, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h:
Nr punktu Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h
φ - szerokość geodezyjna λ - długość geodezyjna
1 53°27'38,03"N 14°35'55,07"E
2 53°27'33,70"N 14°35'53,76"E
3 53°27'32,19"N 14°35'51,57"E
4 53°27'22,59"N 14°35'37,53"E
5 53°27'7,87"N 14°35'23,68"E
6 53°27'6,82"N 14°35'22,87"E
7 53°27'6,19"N 14°35'22,38"E
8 53°26'51,48"N 14°35'11,00"E
9 53°26'41,87"N 14°35'6,08"E
10 53°26'23,58"N 14°35'3,26"E
11 53°26'22,09"N 14°35'3,03"E
12 53°26'21,45"N 14°35'0,50"E
13 53°26'21,39"N 14°35'0,28"E
14 53°26'21,33"N 14°35'0,07"E
15 53°26'21,26"N 14°34'59,86"E
16 53°26'21,19"N 14°34'59,66"E
17 53°26'21,12"N 14°34'59,46"E
18 53°26'21,04"N 14°34'59,26"E
19 53°26'20,96"N 14°34'59,07"E
20 53°26'20,95"N 14°34'59,05"E
21 53°26'23,79"N 14°34'59,49"E
22 53°26'42,31"N 14°35'2,34"E
23 53°26'52,29"N 14°35'7,45"E
24 53°27'7,22"N 14°35'18,99"E
25 53°27'7,85"N 14°35'19,48"E
26 53°27'8,90"N 14°35'20,30"E
27 53°27'23,90"N 14°35'34,41"E
28 53°27'36,53"N 14°35'52,87"E
dalej przebieg do punktu 1, od którego rozpoczęto opis granicy
11. 
Wyznacza się akwen SZC.11.Ip o funkcji podstawowej funkcjonowanie portu. Ustala się wykaz współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic obszaru określającego zasięg przestrzenny tego akwenu, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h:
Nr punktu Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h
φ - szerokość geodezyjna λ - długość geodezyjna
1 53°27'33,70"N 14°35'53,76"E
2 53°27'2,71"N 14°35'44,46"E
3 53°27'2,11"N 14°35'44,27"E
4 53°27'0,19"N 14°35'43,42"E
5 53°26'59,43"N 14°35'43,20"E
6 53°26'58,66"N 14°35'42,96"E
7 53°26'57,89"N 14°35'42,73"E
8 53°26'57,12"N 14°35'42,50"E
9 53°26'56,36"N 14°35'42,26"E
10 53°26'55,59"N 14°35'42,03"E
11 53°26'54,82"N 14°35'41,80"E
12 53°26'54,05"N 14°35'41,56"E
13 53°26'53,28"N 14°35'41,33"E
14 53°26'52,51"N 14°35'41,09"E
15 53°26'51,74"N 14°35'40,86"E
16 53°26'50,97"N 14°35'40,61"E
17 53°26'50,20"N 14°35'40,36"E
18 53°26'49,44"N 14°35'40,09"E
19 53°26'48,67"N 14°35'39,80"E
20 53°26'47,90"N 14°35'39,49"E
21 53°26'47,14"N 14°35'39,16"E
22 53°26'46,39"N 14°35'38,81"E
23 53°26'45,63"N 14°35'38,43"E
24 53°26'44,88"N 14°35'38,05"E
25 53°26'44,13"N 14°35'37,64"E
26 53°26'43,39"N 14°35'37,23"E
27 53°26'42,64"N 14°35'36,80"E
28 53°26'41,90"N 14°35'36,33"E
29 53°26'41,17"N 14°35'35,83"E
30 53°26'40,45"N 14°35'35,29"E
31 53°26'39,73"N 14°35'34,71"E
32 53°26'39,03"N 14°35'34,09"E
33 53°26'38,34"N 14°35'33,45"E
34 53°26'37,66"N 14°35'32,77"E
35 53°26'37,00"N 14°35'32,06"E
36 53°26'36,96"N 14°35'32,02"E
37 53°26'36,68"N 14°35'31,71"E
38 53°26'36,40"N 14°35'31,39"E
39 53°26'36,31"N 14°35'31,27"E
40 53°26'35,86"N 14°35'30,73"E
41 53°26'35,32"N 14°35'30,05"E
42 53°26'34,80"N 14°35'29,39"E
43 53°26'34,28"N 14°35'28,72"E
44 53°26'34,04"N 14°35'28,41"E
45 53°26'33,76"N 14°35'28,04"E
46 53°26'33,26"N 14°35'27,33"E
47 53°26'32,76"N 14°35'26,61"E
48 53°26'32,28"N 14°35'25,87"E
49 53°26'31,80"N 14°35'25,12"E
50 53°26'31,34"N 14°35'24,34"E
51 53°26'30,88"N 14°35'23,56"E
52 53°26'30,76"N 14°35'23,35"E
53 53°26'30,43"N 14°35'22,76"E
54 53°26'29,99"N 14°35'21,95"E
55 53°26'24,84"N 14°35'12,39"E
56 53°26'24,72"N 14°35'12,16"E
57 53°26'24,60"N 14°35'11,92"E
58 53°26'24,49"N 14°35'11,68"E
59 53°26'24,39"N 14°35'11,43"E
60 53°26'24,29"N 14°35'11,18"E
61 53°26'24,19"N 14°35'10,92"E
62 53°26'24,09"N 14°35'10,66"E
63 53°26'24,00"N 14°35'10,39"E
64 53°26'23,91"N 14°35'10,12"E
65 53°26'23,83"N 14°35'9,85"E
66 53°26'23,74"N 14°35'9,58"E
67 53°26'23,29"N 14°35'7,77"E
68 53°26'22,09"N 14°35'3,03"E
69 53°26'23,58"N 14°35'3,26"E
70 53°26'41,87"N 14°35'6,08"E
71 53°26'51,48"N 14°35'11,00"E
72 53°27'6,19"N 14°35'22,38"E
73 53°27'6,82"N 14°35'22,87"E
74 53°27'7,87"N 14°35'23,68"E
75 53°27'22,59"N 14°35'37,53"E
76 53°27'32,19"N 14°35'51,57"E
dalej przebieg do punktu 1, od którego rozpoczęto opis granicy
12. 
Wyznacza się akwen SZC.12.Ip o funkcji podstawowej funkcjonowanie portu. Ustala się wykaz współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic obszaru określającego zasięg przestrzenny tego akwenu, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h:
Nr punktu Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h
φ - szerokość geodezyjna λ - długość geodezyjna
1 53°26'41,86"N 14°35'52,11"E
dalej przebieg po granicy wyznaczonej linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
2 53°25'32,82"N 14°36'30,86"E
3 53°25'30,14"N 14°36'32,51"E
dalej przebieg po granicy wyznaczonej linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
4 53°24'44,16"N 14°36'48,72"E
5 53°24'44,35"N 14°36'48,68"E
6 53°24'44,53"N 14°36'48,62"E
7 53°24'44,72"N 14°36'48,55"E
8 53°24'44,90"N 14°36'48,47"E
9 53°24'45,08"N 14°36'48,38"E
10 53°24'45,25"N 14°36'48,28"E
11 53°24'45,43"N 14°36'48,17"E
12 53°24'45,60"N 14°36'48,05"E
13 53°24'45,77"N 14°36'47,92"E
14 53°24'45,93"N 14°36'47,78"E
15 53°24'46,10"N 14°36'47,63"E
16 53°24'46,26"N 14°36'47,47"E
17 53°24'46,41"N 14°36'47,31"E
18 53°24'46,57"N 14°36'47,13"E
19 53°24'46,60"N 14°36'47,09"E
20 53°24'46,72"N 14°36'46,94"E
21 53°24'46,86"N 14°36'46,75"E
22 53°24'47,00"N 14°36'46,55"E
23 53°24'47,14"N 14°36'46,33"E
24 53°24'47,27"N 14°36'46,12"E
25 53°24'47,45"N 14°36'45,88"E
26 53°24'47,73"N 14°36'45,58"E
27 53°24'48,03"N 14°36'45,33"E
28 53°24'48,35"N 14°36'45,13"E
29 53°24'48,69"N 14°36'44,98"E
30 53°24'49,03"N 14°36'44,86"E
31 53°24'49,37"N 14°36'44,79"E
32 53°24'49,72"N 14°36'44,76"E
33 53°24'50,06"N 14°36'44,75"E
34 53°24'50,07"N 14°36'44,75"E
35 53°24'50,68"N 14°36'44,79"E
36 53°24'52,37"N 14°36'44,81"E
37 53°24'54,06"N 14°36'44,75"E
38 53°24'55,75"N 14°36'44,59"E
39 53°24'57,43"N 14°36'44,35"E
40 53°24'59,10"N 14°36'44,02"E
41 53°25'0,77"N 14°36'43,60"E
42 53°25'1,14"N 14°36'43,49"E
43 53°25'2,44"N 14°36'43,10"E
44 53°25'3,80"N 14°36'42,61"E
45 53°25'4,79"N 14°36'41,66"E
46 53°25'5,32"N 14°36'41,16"E
47 53°25'5,60"N 14°36'41,04"E
48 53°25'7,21"N 14°36'40,28"E
49 53°25'8,80"N 14°36'39,44"E
50 53°25'9,87"N 14°36'38,83"E
51 53°25'10,33"N 14°36'38,55"E
52 53°25'12,39"N 14°36'37,32"E
53 53°26'14,32"N 14°36'0,38"E
54 53°26'15,03"N 14°35'59,95"E
55 53°26'16,63"N 14°35'59,28"E
56 53°26'17,42"N 14°35'58,81"E
57 53°26'18,94"N 14°35'57,90"E
58 53°26'20,46"N 14°35'56,99"E
59 53°26'21,98"N 14°35'56,08"E
60 53°26'23,51"N 14°35'55,17"E
61 53°26'25,03"N 14°35'54,26"E
62 53°26'25,93"N 14°35'53,72"E
63 53°26'26,84"N 14°35'53,18"E
64 53°26'27,75"N 14°35'52,64"E
65 53°26'28,66"N 14°35'52,10"E
66 53°26'29,58"N 14°35'51,56"E
67 53°26'30,49"N 14°35'51,04"E
68 53°26'31,42"N 14°35'50,54"E
69 53°26'32,34"N 14°35'50,06"E
70 53°26'33,27"N 14°35'49,61"E
71 53°26'34,21"N 14°35'49,19"E
72 53°26'34,42"N 14°35'49,10"E
73 53°26'35,15"N 14°35'48,81"E
74 53°26'36,09"N 14°35'48,47"E
75 53°26'37,04"N 14°35'48,17"E
76 53°26'38,00"N 14°35'47,93"E
77 53°26'38,96"N 14°35'47,74"E
78 53°26'39,65"N 14°35'47,64"E
79 53°26'39,93"N 14°35'47,60"E
80 53°26'40,89"N 14°35'47,50"E
81 53°26'41,86"N 14°35'47,43"E
82 53°26'42,82"N 14°35'47,39"E
83 53°26'43,79"N 14°35'47,37"E
84 53°26'44,05"N 14°35'47,37"E
85 53°26'43,59"N 14°35'51,82"E
dalej przebieg do punktu 1, od którego rozpoczęto opis granicy
13. 
Wyznacza się akwen SZC.13.Ip o funkcji podstawowej funkcjonowanie portu. Ustala się wykaz współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic obszaru określającego zasięg przestrzenny tego akwenu, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h:
Nr punktu Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h
φ - szerokość geodezyjna λ - długość geodezyjna
1 53°26'24,79"N 14°35'47,07"E
2 53°26'24,66"N 14°35'47,30"E
3 53°26'24,53"N 14°35'47,50"E
4 53°26'24,40"N 14°35'47,69"E
5 53°26'24,27"N 14°35'47,88"E
6 53°26'24,13"N 14°35'48,05"E
7 53°26'23,99"N 14°35'48,22"E
8 53°26'23,84"N 14°35'48,39"E
9 53°26'23,70"N 14°35'48,54"E
10 53°26'23,55"N 14°35'48,69"E
11 53°26'23,39"N 14°35'48,82"E
12 53°26'23,24"N 14°35'48,95"E
13 53°26'23,08"N 14°35'49,07"E
14 53°26'22,92"N 14°35'49,18"E
15 53°26'22,75"N 14°35'49,29"E
16 53°26'22,27"N 14°35'49,58"E
17 53°26'20,79"N 14°35'50,47"E
18 53°26'19,27"N 14°35'51,38"E
19 53°26'17,74"N 14°35'52,29"E
20 53°26'16,22"N 14°35'53,20"E
21 53°26'15,43"N 14°35'53,67"E
22 53°26'13,92"N 14°35'54,86"E
23 53°26'13,23"N 14°35'55,27"E
24 53°25'9,25"N 14°36'33,45"E
25 53°25'8,80"N 14°36'33,71"E
26 53°25'7,79"N 14°36'34,30"E
27 53°25'6,28"N 14°36'35,09"E
28 53°25'4,78"N 14°36'35,80"E
29 53°25'4,54"N 14°36'35,90"E
30 53°25'2,91"N 14°36'35,72"E
31 53°25'1,62"N 14°36'36,19"E
32 53°25'0,09"N 14°36'36,65"E
33 53°24'58,54"N 14°36'37,04"E
34 53°24'57,00"N 14°36'37,35"E
35 53°24'55,45"N 14°36'37,57"E
36 53°24'53,90"N 14°36'37,71"E
37 53°24'52,34"N 14°36'37,77"E
38 53°24'50,78"N 14°36'37,75"E
39 53°24'50,59"N 14°36'37,74"E
40 53°24'50,23"N 14°36'37,71"E
41 53°24'49,87"N 14°36'37,60"E
42 53°24'49,53"N 14°36'37,40"E
43 53°24'49,19"N 14°36'37,12"E
44 53°24'48,88"N 14°36'36,77"E
45 53°24'48,59"N 14°36'36,37"E
46 53°24'48,33"N 14°36'35,92"E
47 53°24'48,10"N 14°36'35,44"E
48 53°24'48,00"N 14°36'35,17"E
49 53°24'47,90"N 14°36'34,91"E
50 53°24'47,79"N 14°36'34,65"E
51 53°24'47,74"N 14°36'34,53"E
52 53°24'47,68"N 14°36'34,40"E
53 53°24'47,57"N 14°36'34,16"E
54 53°24'47,44"N 14°36'33,92"E
55 53°24'47,32"N 14°36'33,69"E
56 53°24'47,19"N 14°36'33,47"E
57 53°24'47,13"N 14°36'33,38"E
dalej przebieg po granicy wyznaczonej linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
58 53°24'43,73"N 14°36'30,94"E
59 53°24'43,67"N 14°36'30,94"E
60 53°24'43,49"N 14°36'30,93"E
61 53°24'43,30"N 14°36'30,93"E
62 53°24'43,11"N 14°36'30,95"E
63 53°24'42,93"N 14°36'30,97"E
64 53°24'42,74"N 14°36'31,01"E
65 53°24'42,56"N 14°36'31,06"E
66 53°24'42,38"N 14°36'31,11"E
67 53°24'42,19"N 14°36'31,18"E
68 53°24'42,01"N 14°36'31,26"E
69 53°24'41,84"N 14°36'31,35"E
70 53°24'41,66"N 14°36'31,45"E
71 53°24'41,49"N 14°36'31,56"E
72 53°24'41,31"N 14°36'31,68"E
73 53°24'41,14"N 14°36'31,81"E
74 53°24'40,98"N 14°36'31,95"E
75 53°24'40,81"N 14°36'32,10"E
76 53°24'40,65"N 14°36'32,26"E
77 53°24'40,56"N 14°36'32,37"E
78 53°24'39,60"N 14°36'29,16"E
79 53°24'42,09"N 14°36'8,78"E
80 53°24'43,39"N 14°35'59,88"E
81 53°24'45,92"N 14°35'45,13"E
82 53°24'46,15"N 14°35'41,19"E
83 53°24'46,26"N 14°35'39,31"E
84 53°24'47,57"N 14°35'16,24"E
85 53°24'48,69"N 14°35'13,16"E
86 53°24'48,75"N 14°35'13,09"E
87 53°24'48,81"N 14°35'13,03"E
88 53°24'48,87"N 14°35'12,95"E
89 53°24'48,93"N 14°35'12,88"E
90 53°24'48,99"N 14°35'12,80"E
91 53°24'49,04"N 14°35'12,72"E
92 53°24'49,10"N 14°35'12,64"E
93 53°24'49,14"N 14°35'12,56"E
94 53°24'52,03"N 14°35'11,73"E
95 53°25'9,55"N 14°35'19,22"E
96 53°25'9,57"N 14°35'19,06"E
97 53°25'22,39"N 14°35'24,63"E
98 53°25'22,68"N 14°35'22,52"E
99 53°25'9,90"N 14°35'16,96"E
100 53°25'9,95"N 14°35'16,59"E
101 53°24'49,16"N 14°35'7,72"E
102 53°24'49,12"N 14°35'7,64"E
103 53°24'49,06"N 14°35'7,55"E
104 53°24'49,01"N 14°35'7,47"E
105 53°24'48,95"N 14°35'7,39"E
106 53°24'48,89"N 14°35'7,31"E
107 53°24'48,83"N 14°35'7,24"E
108 53°24'48,77"N 14°35'7,17"E
109 53°24'48,71"N 14°35'7,10"E
110 53°24'48,65"N 14°35'7,04"E
111 53°24'48,58"N 14°35'6,98"E
112 53°24'48,51"N 14°35'6,93"E
113 53°24'48,45"N 14°35'6,88"E
114 53°24'48,38"N 14°35'6,83"E
115 53°24'47,57"N 14°35'1,75"E
116 53°24'48,15"N 14°34'52,46"E
117 53°24'50,46"N 14°34'45,02"E
118 53°24'53,74"N 14°34'34,48"E
119 53°24'53,80"N 14°34'34,31"E
120 53°24'54,07"N 14°34'33,59"E
121 53°24'54,29"N 14°34'33,03"E
122 53°24'55,01"N 14°34'31,11"E
123 53°24'55,08"N 14°34'30,92"E
124 53°24'55,12"N 14°34'30,82"E
125 53°24'55,18"N 14°34'30,64"E
126 53°24'59,36"N 14°34'18,01"E
127 53°24'58,19"N 14°34'16,94"E
128 53°24'53,88"N 14°34'29,98"E
129 53°24'53,79"N 14°34'30,24"E
130 53°24'53,76"N 14°34'30,36"E
131 53°24'53,67"N 14°34'30,53"E
132 53°24'53,05"N 14°34'31,74"E
133 53°24'52,70"N 14°34'32,42"E
134 53°24'52,36"N 14°34'33,08"E
135 53°24'52,28"N 14°34'33,25"E
136 53°24'49,02"N 14°34'43,77"E
137 53°24'46,58"N 14°34'51,66"E
138 53°24'45,54"N 14°35'7,43"E
139 53°24'45,52"N 14°35'10,03"E
140 53°24'45,52"N 14°35'10,15"E
141 53°24'45,52"N 14°35'10,27"E
142 53°24'45,53"N 14°35'10,39"E
143 53°24'45,53"N 14°35'10,51"E
144 53°24'45,54"N 14°35'10,63"E
145 53°24'45,95"N 14°35'16,04"E
146 53°24'44,70"N 14°35'38,04"E
147 53°24'44,59"N 14°35'39,87"E
148 53°24'44,31"N 14°35'44,71"E
149 53°24'41,82"N 14°35'59,19"E
150 53°24'40,51"N 14°36'8,18"E
151 53°24'38,01"N 14°36'28,62"E
152 53°24'37,89"N 14°36'39,32"E
153 53°24'37,89"N 14°36'39,66"E
154 53°24'37,89"N 14°36'39,92"E
155 53°24'37,89"N 14°36'40,16"E
156 53°24'37,90"N 14°36'40,44"E
157 53°24'37,92"N 14°36'40,73"E
158 53°24'37,94"N 14°36'40,99"E
159 53°24'37,96"N 14°36'41,23"E
160 53°24'37,99"N 14°36'41,54"E
161 53°24'41,59"N 14°37'15,70"E
162 53°24'39,30"N 14°37'16,80"E
dalej przebieg po granicy wyznaczonej linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
163 53°24'30,72"N 14°35'48,10"E
164 53°24'31,71"N 14°35'42,44"E
dalej przebieg po granicy wyznaczonej linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
165 53°24'51,68"N 14°34'32,67"E
166 53°24'51,73"N 14°34'32,55"E
167 53°24'51,95"N 14°34'31,99"E
dalej przebieg po granicy wyznaczonej linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
168 53°24'59,18"N 14°34'5,76"E
169 53°25'2,04"N 14°34'6,26"E
od punktu 169 do punktu 1 granica przebiega zgodnie z linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne - z akwenu wyłącza się obszar określony w § 15 ust. 24
14. 
Wyznacza się akwen SZC.14.Ip o funkcji podstawowej funkcjonowanie portu. Ustala się wykaz współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic obszaru określającego zasięg przestrzenny tego akwenu, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h:
Nr punktu Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h
φ - szerokość geodezyjna λ - długość geodezyjna
1 53°26'23,91"N 14°35'24,23"E
dalej przebieg po granicy wyznaczonej linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
2 53°25'44,61"N 14°34'38,97"E
3 53°25'50,78"N 14°34'38,66"E
4 53°25'51,40"N 14°34'38,85"E
5 53°25'51,49"N 14°34'38,88"E
dalej przebieg po granicy wyznaczonej linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
6 53°25'59,63"N 14°34'37,24"E
7 53°25'59,83"N 14°34'33,27"E
8 53°26'1,94"N 14°34'37,20"E
9 53°26'1,88"N 14°34'37,26"E
10 53°26'1,78"N 14°34'37,36"E
11 53°26'1,68"N 14°34'37,46"E
12 53°26'1,59"N 14°34'37,58"E
13 53°26'1,50"N 14°34'37,70"E
14 53°26'1,41"N 14°34'37,82"E
15 53°26'1,32"N 14°34'37,95"E
16 53°26'1,24"N 14°34'38,08"E
17 53°26'1,15"N 14°34'38,22"E
18 53°26'1,07"N 14°34'38,36"E
19 53°26'1,00"N 14°34'38,51"E
20 53°26'0,93"N 14°34'38,66"E
21 53°26'0,86"N 14°34'38,82"E
22 53°26'0,79"N 14°34'38,98"E
23 53°26'0,73"N 14°34'39,14"E
24 53°26'0,67"N 14°34'39,31"E
25 53°26'0,61"N 14°34'39,48"E
26 53°26'0,56"N 14°34'39,66"E
27 53°26'0,51"N 14°34'39,83"E
28 53°26'0,47"N 14°34'40,01"E
29 53°26'0,43"N 14°34'40,19"E
30 53°26'0,39"N 14°34'40,38"E
31 53°26'0,36"N 14°34'40,57"E
32 53°26'0,33"N 14°34'40,75"E
33 53°26'0,30"N 14°34'40,94"E
34 53°26'0,28"N 14°34'41,14"E
35 53°26'0,26"N 14°34'41,33"E
36 53°26'0,25"N 14°34'41,52"E
37 53°26'0,24"N 14°34'41,72"E
38 53°26'0,23"N 14°34'41,91"E
39 53°26'0,23"N 14°34'42,11"E
40 53°26'0,23"N 14°34'42,30"E
41 53°26'0,24"N 14°34'42,49"E
42 53°26'0,25"N 14°34'42,69"E
43 53°26'0,27"N 14°34'42,88"E
44 53°26'0,29"N 14°34'43,07"E
45 53°26'0,31"N 14°34'43,27"E
46 53°25'58,07"N 14°34'43,22"E
47 53°25'50,74"N 14°34'41,26"E
48 53°25'46,33"N 14°34'40,70"E
49 53°25'46,34"N 14°34'43,30"E
50 53°25'50,87"N 14°34'43,92"E
51 53°25'58,89"N 14°34'46,07"E
52 53°26'2,45"N 14°34'47,34"E
53 53°26'2,50"N 14°34'47,36"E
54 53°26'2,55"N 14°34'47,39"E
55 53°26'2,67"N 14°34'47,45"E
56 53°26'2,78"N 14°34'47,50"E
57 53°26'2,89"N 14°34'47,54"E
58 53°26'3,01"N 14°34'47,57"E
59 53°26'3,12"N 14°34'47,60"E
60 53°26'3,24"N 14°34'47,63"E
61 53°26'3,26"N 14°34'47,63"E
62 53°26'4,74"N 14°34'48,16"E
63 53°26'5,75"N 14°34'48,52"E
64 53°26'7,51"N 14°34'49,14"E
65 53°26'11,20"N 14°34'53,86"E
66 53°26'11,03"N 14°34'54,32"E
67 53°26'10,68"N 14°34'55,22"E
68 53°26'15,10"N 14°34'58,85"E
69 53°26'15,58"N 14°34'59,24"E
70 53°26'16,74"N 14°35'0,51"E
71 53°26'16,81"N 14°35'0,58"E
72 53°26'16,88"N 14°35'0,66"E
73 53°26'16,95"N 14°35'0,75"E
74 53°26'17,01"N 14°35'0,84"E
75 53°26'17,07"N 14°35'0,93"E
76 53°26'17,13"N 14°35'1,02"E
77 53°26'17,19"N 14°35'1,12"E
78 53°26'17,25"N 14°35'1,22"E
79 53°26'17,30"N 14°35'1,33"E
80 53°26'17,36"N 14°35'1,44"E
81 53°26'17,41"N 14°35'1,55"E
82 53°26'17,45"N 14°35'1,66"E
83 53°26'17,50"N 14°35'1,78"E
84 53°26'17,54"N 14°35'1,90"E
85 53°26'17,58"N 14°35'2,02"E
86 53°26'17,62"N 14°35'2,15"E
87 53°26'17,66"N 14°35'2,27"E
88 53°26'17,69"N 14°35'2,40"E
89 53°26'17,72"N 14°35'2,53"E
90 53°26'17,74"N 14°35'2,66"E
91 53°26'17,77"N 14°35'2,80"E
92 53°26'17,79"N 14°35'2,93"E
93 53°26'17,80"N 14°35'2,98"E
94 53°26'17,81"N 14°35'3,07"E
95 53°26'17,82"N 14°35'3,21"E
96 53°26'17,84"N 14°35'3,34"E
97 53°26'17,85"N 14°35'3,48"E
98 53°26'17,85"N 14°35'3,62"E
99 53°26'17,86"N 14°35'3,76"E
100 53°26'17,86"N 14°35'3,90"E
101 53°26'17,86"N 14°35'4,04"E
102 53°26'17,85"N 14°35'4,18"E
103 53°26'17,84"N 14°35'4,32"E
104 53°26'17,83"N 14°35'4,46"E
105 53°26'17,82"N 14°35'4,59"E
106 53°26'17,23"N 14°35'10,29"E
107 53°26'14,05"N 14°35'12,21"E
108 53°25'54,71"N 14°35'3,60"E
109 53°25'54,18"N 14°35'7,13"E
110 53°26'13,53"N 14°35'15,73"E
111 53°26'19,20"N 14°35'17,91"E
112 53°26'19,40"N 14°35'18,10"E
113 53°26'19,99"N 14°35'18,77"E
114 53°26'20,57"N 14°35'19,47"E
115 53°26'21,15"N 14°35'20,18"E
116 53°26'21,72"N 14°35'20,92"E
117 53°26'22,27"N 14°35'21,68"E
118 53°26'22,82"N 14°35'22,46"E
119 53°26'23,35"N 14°35'23,29"E
120 53°26'23,87"N 14°35'24,16"E
dalej przebieg do punktu 1, od którego rozpoczęto opis granicy - z akwenu wyłącza się obszar określony w § 15 ust. 20
15. 
Wyznacza się akwen SZC.15.T o funkcji podstawowej transport. Ustala się wykaz współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic obszaru określającego zasięg przestrzenny tego akwenu, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h:
Nr punktu Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h
φ - szerokość geodezyjna A - długość geodezyjna
1 53°26'19,20"N 14°35'17,91"E
2 53°26'13,53"N 14°35'15,73"E
3 53°25'54,18"N 14°35'7,13"E
4 53°25'54,71"N 14°35'3,60"E
5 53°26'14,05"N 14°35'12,21"E
6 53°26'17,23"N 14°35'10,29"E
7 53°26'17,16"N 14°35'10,95"E
8 53°26'17,16"N 14°35'10,96"E
9 53°26'17,15"N 14°35'11,05"E
10 53°26'17,13"N 14°35'11,16"E
11 53°26'17,11"N 14°35'11,36"E
12 53°26'17,09"N 14°35'11,57"E
13 53°26'17,07"N 14°35'11,77"E
14 53°26'17,06"N 14°35'11,98"E
15 53°26'17,06"N 14°35'12,18"E
16 53°26'17,05"N 14°35'12,39"E
17 53°26'17,06"N 14°35'12,59"E
18 53°26'17,06"N 14°35'12,80"E
19 53°26'17,07"N 14°35'13,01"E
20 53°26'17,09"N 14°35'13,21"E
21 53°26'17,10"N 14°35'13,41"E
22 53°26'17,13"N 14°35'13,62"E
23 53°26'17,15"N 14°35'13,82"E
24 53°26'17,19"N 14°35'14,02"E
25 53°26'17,22"N 14°35'14,21"E
26 53°26'17,26"N 14°35'14,41"E
27 53°26'17,30"N 14°35'14,60"E
28 53°26'17,35"N 14°35'14,79"E
29 53°26'17,40"N 14°35'14,98"E
30 53°26'17,46"N 14°35'15,16"E
31 53°26'17,52"N 14°35'15,34"E
32 53°26'17,58"N 14°35'15,52"E
33 53°26'17,64"N 14°35'15,69"E
34 53°26'17,71"N 14°35'15,86"E
35 53°26'17,79"N 14°35'16,03"E
36 53°26'17,86"N 14°35'16,19"E
37 53°26'17,94"N 14°35'16,35"E
38 53°26'18,03"N 14°35'16,50"E
39 53°26'18,11"N 14°35'16,65"E
40 53°26'18,20"N 14°35'16,79"E
41 53°26'18,29"N 14°35'16,93"E
42 53°26'18,39"N 14°35'17,06"E
43 53°26'18,48"N 14°35'17,18"E
44 53°26'18,58"N 14°35'17,30"E
45 53°26'18,69"N 14°35'17,42"E
46 53°26'18,79"N 14°35'17,53"E
47 53°26'18,90"N 14°35'17,63"E
48 53°26'19,01"N 14°35'17,72"E
dalej przebieg do punktu 1, od którego rozpoczęto opis granicy
16. 
Wyznacza się akwen SZC.16.T o funkcji podstawowej transport. Ustala się wykaz współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic obszaru określającego zasięg przestrzenny tego akwenu, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h:
Nr punktu Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h
φ - szerokość geodezyjna λ - długość geodezyjna
1 53°26'13,31"N 14°34'50,32"E
2 53°26'12,78"N 14°34'49,75"E
3 53°26'11,20"N 14°34'53,86"E
4 53°26'7,51"N 14°34'49,14"E
5 53°26'5,75"N 14°34'48,52"E
6 53°26'4,74"N 14°34'48,16"E
7 53°26'3,26"N 14°34'47,63"E
8 53°26'3,24"N 14°34'47,63"E
9 53°26'3,12"N 14°34'47,60"E
10 53°26'3,01"N 14°34'47,57"E
11 53°26'2,89"N 14°34'47,54"E
12 53°26'2,78"N 14°34'47,50"E
13 53°26'2,67"N 14°34'47,45"E
14 53°26'2,55"N 14°34'47,39"E
15 53°26'2,50"N 14°34'47,36"E
16 53°26'2,45"N 14°34'47,34"E
17 53°26'2,44"N 14°34'47,33"E
18 53°26'2,33"N 14°34'47,26"E
19 53°26'2,23"N 14°34'47,18"E
20 53°26'2,12"N 14°34'47,10"E
21 53°26'2,02"N 14°34'47,02"E
22 53°26'1,92"N 14°34'46,92"E
23 53°26'1,82"N 14°34'46,82"E
24 53°26'1,72"N 14°34'46,72"E
25 53°26'1,62"N 14°34'46,61"E
26 53°26'1,53"N 14°34'46,49"E
27 53°26'1,44"N 14°34'46,37"E
28 53°26'1,26"N 14°34'46,11"E
29 53°26'1,18"N 14°34'45,97"E
30 53°26'1,10"N 14°34'45,83"E
31 53°26'1,02"N 14°34'45,69"E
32 53°26'0,95"N 14°34'45,53"E
33 53°26'0,88"N 14°34'45,38"E
34 53°26'0,81"N 14°34'45,22"E
35 53°26'0,75"N 14°34'45,06"E
36 53°26'0,69"N 14°34'44,89"E
37 53°26'0,63"N 14°34'44,72"E
38 53°26'0,58"N 14°34'44,55"E
39 53°26'0,53"N 14°34'44,37"E
40 53°26'0,48"N 14°34'44,19"E
41 53°26'0,44"N 14°34'44,01"E
42 53°26'0,40"N 14°34'43,83"E
43 53°26'0,37"N 14°34'43,64"E
44 53°26'0,34"N 14°34'43,45"E
45 53°26'0,31"N 14°34'43,27"E
46 53°26'0,29"N 14°34'43,07"E
47 53°26'0,27"N 14°34'42,88"E
48 53°26'0,25"N 14°34'42,69"E
49 53°26'0,24"N 14°34'42,49"E
50 53°26'0,23"N 14°34'42,30"E
51 53°26'0,23"N 14°34'42,11"E
52 53°26'0,23"N 14°34'41,91"E
53 53°26'0,24"N 14°34'41,72"E
54 53°26'0,25"N 14°34'41,52"E
55 53°26'0,26"N 14°34'41,33"E
56 53°26'0,28"N 14°34'41,14"E
57 53°26'0,30"N 14°34'40,94"E
58 53°26'0,33"N 14°34'40,75"E
59 53°26'0,36"N 14°34'40,57"E
60 53°26'0,39"N 14°34'40,38"E
61 53°26'0,43"N 14°34'40,19"E
62 53°26'0,47"N 14°34'40,01"E
63 53°26'0,51"N 14°34'39,83"E
64 53°26'0,56"N 14°34'39,66"E
65 53°26'0,61"N 14°34'39,48"E
66 53°26'0,67"N 14°34'39,31"E
67 53°26'0,73"N 14°34'39,14"E
68 53°26'0,79"N 14°34'38,98"E
69 53°26'0,86"N 14°34'38,82"E
70 53°26'0,93"N 14°34'38,66"E
71 53°26'1,00"N 14°34'38,51"E
72 53°26'1,07"N 14°34'38,36"E
73 53°26'1,15"N 14°34'38,22"E
74 53°26'1,24"N 14°34'38,08"E
75 53°26'1,32"N 14°34'37,95"E
76 53°26'1,41"N 14°34'37,82"E
77 53°26'1,50"N 14°34'37,70"E
78 53°26'1,59"N 14°34'37,58"E
79 53°26'1,68"N 14°34'37,46"E
80 53°26'1,78"N 14°34'37,36"E
81 53°26'1,88"N 14°34'37,26"E
82 53°26'1,94"N 14°34'37,20"E
83 53°25'59,83"N 14°34'33,27"E
84 53°25'58,32"N 14°34'30,46"E
85 53°25'48,74"N 14°34'13,43"E
86 53°25'41,74"N 14°34'4,60"E
87 53°25'38,04"N 14°34'2,99"E
88 53°25'38,05"N 14°34'2,97"E
89 53°25'38,08"N 14°34'2,87"E
90 53°25'38,12"N 14°34'2,77"E
91 53°25'38,15"N 14°34'2,67"E
92 53°25'38,18"N 14°34'2,57"E
93 53°25'38,21"N 14°34'2,47"E
94 53°25'38,23"N 14°34'2,36"E
95 53°25'38,26"N 14°34'2,26"E
96 53°25'38,28"N 14°34'2,15"E
97 53°25'38,30"N 14°34'2,04"E
98 53°25'38,32"N 14°34'1,93"E
99 53°25'38,33"N 14°34'1,82"E
100 53°25'38,34"N 14°34'1,71"E
101 53°25'38,35"N 14°34'1,60"E
102 53°25'38,36"N 14°34'1,49"E
103 53°25'38,37"N 14°34'1,37"E
104 53°25'38,37"N 14°34'1,26"E
105 53°25'38,37"N 14°34'1,15"E
106 53°25'38,37"N 14°34'1,03"E
107 53°25'38,37"N 14°34'0,92"E
108 53°25'38,36"N 14°34'0,81"E
109 53°25'38,35"N 14°34'0,69"E
110 53°25'38,34"N 14°34'0,58"E
111 53°25'38,33"N 14°34'0,47"E
112 53°25'38,31"N 14°34'0,36"E
113 53°25'38,29"N 14°34'0,25"E
114 53°25'38,27"N 14°34'0,14"E
115 53°25'38,25"N 14°34'0,03"E
116 53°25'38,23"N 14°33'59,93"E
117 53°25'38,20"N 14°33'59,82"E
118 53°25'38,17"N 14°33'59,72"E
119 53°25'38,14"N 14°33'59,62"E
120 53°25'38,11"N 14°33'59,52"E
121 53°25'38,07"N 14°33'59,43"E
122 53°25'38,03"N 14°33'59,33"E
123 53°25'37,99"N 14°33'59,24"E
124 53°25'37,95"N 14°33'59,15"E
125 53°25'37,91"N 14°33'59,06"E
126 53°25'37,87"N 14°33'58,98"E
127 53°25'37,82"N 14°33'58,89"E
128 53°25'37,77"N 14°33'58,81"E
129 53°25'37,72"N 14°33'58,74"E
130 53°25'37,67"N 14°33'58,66"E
131 53°25'37,62"N 14°33'58,59"E
132 53°25'37,56"N 14°33'58,52"E
133 53°25'37,51"N 14°33'58,46"E
134 53°25'37,45"N 14°33'58,40"E
135 53°25'37,39"N 14°33'58,34"E
136 53°25'37,33"N 14°33'58,29"E
137 53°25'37,27"N 14°33'58,23"E
138 53°25'37,21"N 14°33'58,19"E
139 53°25'37,15"N 14°33'58,14"E
140 53°25'37,08"N 14°33'58,10"E
141 53°25'37,02"N 14°33'58,07"E
142 53°25'36,95"N 14°33'58,03"E
143 53°25'38,50"N 14°33'58,71"E
144 53°25'42,91"N 14°34'0,65"E
145 53°25'50,47"N 14°34'10,19"E
146 53°25'59,00"N 14°34'25,35"E
147 53°26'0,23"N 14°34'27,52"E
148 53°26'6,03"N 14°34'38,31"E
149 53°26'6,11"N 14°34'38,46"E
150 53°26'6,12"N 14°34'38,50"E
151 53°26'8,04"N 14°34'42,20"E
152 53°26'9,72"N 14°34'45,17"E
dalej przebieg do punktu 1, od którego rozpoczęto opis granicy
17. 
Wyznacza się akwen SZC.17.S o funkcji podstawowej turystyka, sport i rekreacja. Ustala się wykaz współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic obszaru określającego zasięg przestrzenny tego akwenu, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h:
Nr punktu Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h
φ - szerokość geodezyjna λ - długość geodezyjna
1 53°25'59,93"N 14°34'23,90"E
2 53°25'59,00"N 14°34'25,35"E
3 53°25'50,47"N 14°34'10,19"E
4 53°25'42,91"N 14°34'0,65"E
5 53°25'38,50"N 14°33'58,71"E
6 53°25'36,95"N 14°33'58,03"E
7 53°25'36,89"N 14°33'58,01"E
8 53°25'36,82"N 14°33'57,98"E
9 53°25'36,76"N 14°33'57,96"E
10 53°25'36,69"N 14°33'57,94"E
11 53°25'36,62"N 14°33'57,93"E
12 53°25'36,55"N 14°33'57,92"E
13 53°25'36,49"N 14°33'57,92"E
14 53°25'36,42"N 14°33'57,91"E
15 53°25'36,35"N 14°33'57,92"E
16 53°25'36,28"N 14°33'57,92"E
17 53°25'36,22"N 14°33'57,93"E
18 53°25'36,15"N 14°33'57,95"E
19 53°25'36,08"N 14°33'57,97"E
20 53°25'36,02"N 14°33'57,99"E
21 53°25'35,95"N 14°33'58,02"E
22 53°25'35,88"N 14°33'58,05"E
23 53°25'35,82"N 14°33'58,08"E
24 53°25'35,76"N 14°33'58,12"E
25 53°25'35,69"N 14°33'58,16"E
26 53°25'35,63"N 14°33'58,20"E
27 53°25'35,57"N 14°33'58,25"E
28 53°25'35,51"N 14°33'58,30"E
29 53°25'35,45"N 14°33'58,36"E
30 53°25'35,39"N 14°33'58,42"E
31 53°25'35,33"N 14°33'58,48"E
32 53°25'35,28"N 14°33'58,55"E
33 53°25'35,23"N 14°33'58,62"E
34 53°25'35,17"N 14°33'58,69"E
35 53°25'35,12"N 14°33'58,76"E
36 53°25'35,07"N 14°33'58,84"E
37 53°25'35,03"N 14°33'58,92"E
38 53°25'34,98"N 14°33'59,00"E
39 53°25'34,94"N 14°33'59,09"E
40 53°25'34,89"N 14°33'59,18"E
41 53°25'34,85"N 14°33'59,27"E
42 53°25'34,81"N 14°33'59,36"E
43 53°25'34,78"N 14°33'59,46"E
44 53°25'34,74"N 14°33'59,56"E
45 53°25'34,71"N 14°33'59,66"E
46 53°25'34,68"N 14°33'59,76"E
47 53°25'34,65"N 14°33'59,86"E
48 53°25'34,63"N 14°33'59,97"E
49 53°25'34,60"N 14°34'0,07"E
50 53°25'34,58"N 14°34'0,18"E
51 53°25'34,56"N 14°34'0,29"E
52 53°25'34,54"N 14°34'0,40"E
53 53°25'34,53"N 14°34'0,51"E
54 53°25'34,52"N 14°34'0,62"E
55 53°25'34,51"N 14°34'0,73"E
56 53°25'34,50"N 14°34'0,84"E
57 53°25'34,49"N 14°34'0,96"E
58 53°25'34,49"N 14°34'1,07"E
59 53°25'34,49"N 14°34'1,18"E
60 53°25'34,49"N 14°34'1,30"E
61 53°25'34,49"N 14°34'1,41"E
62 53°25'34,50"N 14°34'1,52"E
63 53°25'34,51"N 14°34'1,64"E
64 53°25'34,52"N 14°34'1,75"E
65 53°25'34,53"N 14°34'1,86"E
66 53°25'34,55"N 14°34'1,97"E
67 53°25'34,57"N 14°34'2,08"E
68 53°25'34,59"N 14°34'2,19"E
69 53°25'34,61"N 14°34'2,30"E
70 53°25'34,63"N 14°34'2,40"E
71 53°25'34,66"N 14°34'2,51"E
72 53°25'34,69"N 14°34'2,61"E
73 53°25'34,72"N 14°34'2,71"E
74 53°25'34,75"N 14°34'2,81"E
75 53°25'34,79"N 14°34'2,90"E
76 53°25'34,83"N 14°34'3,00"E
77 53°25'34,87"N 14°34'3,09"E
78 53°25'34,91"N 14°34'3,18"E
79 53°25'34,95"N 14°34'3,27"E
80 53°25'35,00"N 14°34'3,35"E
81 53°25'35,04"N 14°34'3,44"E
82 53°25'35,09"N 14°34'3,52"E
83 53°25'35,14"N 14°34'3,59"E
84 53°25'35,19"N 14°34'3,67"E
85 53°25'35,24"N 14°34'3,74"E
86 53°25'35,30"N 14°34'3,81"E
87 53°25'35,35"N 14°34'3,87"E
88 53°25'35,41"N 14°34'3,93"E
89 53°25'35,47"N 14°34'3,99"E
90 53°25'35,53"N 14°34'4,04"E
91 53°25'35,59"N 14°34'4,10"E
92 53°25'35,65"N 14°34'4,14"E
93 53°25'35,71"N 14°34'4,19"E
94 53°25'35,78"N 14°34'4,23"E
95 53°25'35,84"N 14°34'4,26"E
96 53°25'35,91"N 14°34'4,30"E
97 53°25'35,97"N 14°34'4,32"E
98 53°25'36,04"N 14°34'4,35"E
99 53°25'36,10"N 14°34'4,37"E
100 53°25'36,17"N 14°34'4,39"E
101 53°25'36,24"N 14°34'4,40"E
102 53°25'36,31"N 14°34'4,41"E
103 53°25'36,37"N 14°34'4,41"E
104 53°25'36,44"N 14°34'4,42"E
105 53°25'36,51"N 14°34'4,41"E
106 53°25'36,58"N 14°34'4,41"E
107 53°25'36,64"N 14°34'4,40"E
108 53°25'36,71"N 14°34'4,38"E
109 53°25'36,78"N 14°34'4,36"E
110 53°25'36,85"N 14°34'4,34"E
111 53°25'36,91"N 14°34'4,31"E
112 53°25'36,98"N 14°34'4,28"E
113 53°25'37,04"N 14°34'4,25"E
114 53°25'37,11"N 14°34'4,21"E
115 53°25'37,17"N 14°34'4,17"E
116 53°25'37,23"N 14°34'4,13"E
117 53°25'37,29"N 14°34'4,08"E
118 53°25'37,35"N 14°34'4,03"E
119 53°25'37,41"N 14°34'3,97"E
120 53°25'37,47"N 14°34'3,91"E
121 53°25'37,53"N 14°34'3,85"E
122 53°25'37,58"N 14°34'3,78"E
123 53°25'37,63"N 14°34'3,71"E
124 53°25'37,69"N 14°34'3,64"E
125 53°25'37,74"N 14°34'3,57"E
126 53°25'37,79"N 14°34'3,49"E
127 53°25'37,84"N 14°34'3,41"E
128 53°25'37,88"N 14°34'3,33"E
129 53°25'37,93"N 14°34'3,24"E
130 53°25'37,97"N 14°34'3,15"E
131 53°25'38,01"N 14°34'3,06"E
132 53°25'38,04"N 14°34'2,99"E
133 53°25'41,74"N 14°34'4,60"E
134 53°25'48,74"N 14°34'13,43"E
135 53°25'58,32"N 14°34'30,46"E
136 53°25'59,83"N 14°34'33,27"E
137 53°25'59,63"N 14°34'37,24"E
dalej przebieg po granicy wyznaczonej linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
138 53°25'50,78"N 14°34'38,66"E
139 53°25'44,61"N 14°34'38,97"E
dalej przebieg po granicy wyznaczonej linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
140 53°25'31,72"N 14°33'59,95"E
141 53°25'31,97"N 14°33'59,51"E
142 53°25'32,18"N 14°33'59,13"E
143 53°25'33,48"N 14°33'56,74"E
144 53°25'33,60"N 14°33'56,52"E
145 53°25'33,71"N 14°33'56,34"E
146 53°25'33,84"N 14°33'56,18"E
147 53°25'33,97"N 14°33'56,03"E
148 53°25'34,11"N 14°33'55,90"E
149 53°25'34,28"N 14°33'55,77"E
150 53°25'34,56"N 14°33'55,62"E
151 53°25'34,76"N 14°33'55,57"E
od punktu 151 do punktu 1 granica przebiega zgodnie z linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
18. 
Wyznacza się akwen SZC.18.T o funkcji podstawowej transport. Ustala się wykaz współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic obszaru określającego zasięg przestrzenny tego akwenu, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h:
Nr punktu Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h
φ - szerokość geodezyjna λ - długość geodezyjna
1 53°26'2,45"N 14°34'47,34"E
2 53°25'58,89"N 14°34'46,07"E
3 53°25'50,87"N 14°34'43,92"E
4 53°25'46,34"N 14°34'43,30"E
5 53°25'46,33"N 14°34'40,70"E
6 53°25'50,74"N 14°34'41,26"E
7 53°25'58,07"N 14°34'43,22"E
8 53°26'0,31"N 14°34'43,27"E
9 53°26'0,34"N 14°34'43,45"E
10 53°26'0,37"N 14°34'43,64"E
11 53°26'0,40"N 14°34'43,83"E
12 53°26'0,44"N 14°34'44,01"E
13 53°26'0,48"N 14°34'44,19"E
14 53°26'0,53"N 14°34'44,37"E
15 53°26'0,58"N 14°34'44,55"E
16 53°26'0,63"N 14°34'44,72"E
17 53°26'0,69"N 14°34'44,89"E
18 53°26'0,75"N 14°34'45,06"E
19 53°26'0,81"N 14°34'45,22"E
20 53°26'0,88"N 14°34'45,38"E
21 53°26'0,95"N 14°34'45,53"E
22 53°26'1,02"N 14°34'45,69"E
23 53°26'1,10"N 14°34'45,83"E
24 53°26'1,18"N 14°34'45,97"E
25 53°26'1,26"N 14°34'46,11"E
26 53°26'1,44"N 14°34'46,37"E
27 53°26'1,53"N 14°34'46,49"E
28 53°26'1,62"N 14°34'46,61"E
29 53°26'1,72"N 14°34'46,72"E
30 53°26'1,82"N 14°34'46,82"E
31 53°26'1,92"N 14°34'46,92"E
32 53°26'2,02"N 14°34'47,02"E
33 53°26'2,12"N 14°34'47,10"E
34 53°26'2,23"N 14°34'47,18"E
35 53°26'2,33"N 14°34'47,26"E
36 53°26'2,44"N 14°34'47,33"E
dalej przebieg do punktu 1, od którego rozpoczęto opis granicy
19. 
Wyznacza się akwen SZC.19.T o funkcji podstawowej transport. Ustala się wykaz współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic obszaru określającego zasięg przestrzenny tego akwenu, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h:
Nr punktu Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h
φ - szerokość geodezyjna λ - długość geodezyjna
1 53°25'36,95"N 14°33'58,03"E
2 53°25'37,02"N 14°33'58,07"E
3 53°25'37,08"N 14°33'58,10"E
4 53°25'37,15"N 14°33'58,14"E
5 53°25'37,21"N 14°33'58,19"E
6 53°25'37,27"N 14°33'58,23"E
7 53°25'37,33"N 14°33'58,29"E
8 53°25'37,39"N 14°33'58,34"E
9 53°25'37,45"N 14°33'58,40"E
10 53°25'37,51"N 14°33'58,46"E
11 53°25'37,56"N 14°33'58,52"E
12 53°25'37,62"N 14°33'58,59"E
13 53°25'37,67"N 14°33'58,66"E
14 53°25'37,72"N 14°33'58,74"E
15 53°25'37,77"N 14°33'58,81"E
16 53°25'37,82"N 14°33'58,89"E
17 53°25'37,87"N 14°33'58,98"E
18 53°25'37,91"N 14°33'59,06"E
19 53°25'37,95"N 14°33'59,15"E
20 53°25'37,99"N 14°33'59,24"E
21 53°25'38,03"N 14°33'59,33"E
22 53°25'38,07"N 14°33'59,43"E
23 53°25'38,11"N 14°33'59,52"E
24 53°25'38,14"N 14°33'59,62"E
25 53°25'38,17"N 14°33'59,72"E
26 53°25'38,20"N 14°33'59,82"E
27 53°25'38,23"N 14°33'59,93"E
28 53°25'38,25"N 14°34'0,03"E
29 53°25'38,27"N 14°34'0,14"E
30 53°25'38,29"N 14°34'0,25"E
31 53°25'38,31"N 14°34'0,36"E
32 53°25'38,33"N 14°34'0,47"E
33 53°25'38,34"N 14°34'0,58"E
34 53°25'38,35"N 14°34'0,69"E
35 53°25'38,36"N 14°34'0,81"E
36 53°25'38,37"N 14°34'0,92"E
37 53°25'38,37"N 14°34'1,03"E
38 53°25'38,37"N 14°34'1,15"E
39 53°25'38,37"N 14°34'1,26"E
40 53°25'38,37"N 14°34'1,37"E
41 53°25'38,36"N 14°34'1,49"E
42 53°25'38,35"N 14°34'1,60"E
43 53°25'38,34"N 14°34'1,71"E
44 53°25'38,33"N 14°34'1,82"E
45 53°25'38,32"N 14°34'1,93"E
46 53°25'38,30"N 14°34'2,04"E
47 53°25'38,28"N 14°34'2,15"E
48 53°25'38,26"N 14°34'2,26"E
49 53°25'38,23"N 14°34'2,36"E
50 53°25'38,21"N 14°34'2,47"E
51 53°25'38,18"N 14°34'2,57"E
52 53°25'38,15"N 14°34'2,67"E
53 53°25'38,12"N 14°34'2,77"E
54 53°25'38,08"N 14°34'2,87"E
55 53°25'38,05"N 14°34'2,97"E
56 53°25'38,04"N 14°34'2,99"E
57 53°25'38,01"N 14°34'3,06"E
58 53°25'37,97"N 14°34'3,15"E
59 53°25'37,93"N 14°34'3,24"E
60 53°25'37,88"N 14°34'3,33"E
61 53°25'37,84"N 14°34'3,41"E
62 53°25'37,79"N 14°34'3,49"E
63 53°25'37,74"N 14°34'3,57"E
64 53°25'37,69"N 14°34'3,64"E
65 53°25'37,63"N 14°34'3,71"E
66 53°25'37,58"N 14°34'3,78"E
67 53°25'37,53"N 14°34'3,85"E
68 53°25'37,47"N 14°34'3,91"E
69 53°25'37,41"N 14°34'3,97"E
70 53°25'37,35"N 14°34'4,03"E
71 53°25'37,29"N 14°34'4,08"E
72 53°25'37,23"N 14°34'4,13"E
73 53°25'37,17"N 14°34'4,17"E
74 53°25'37,11"N 14°34'4,21"E
75 53°25'37,04"N 14°34'4,25"E
76 53°25'36,98"N 14°34'4,28"E
77 53°25'36,91"N 14°34'4,31"E
78 53°25'36,85"N 14°34'4,34"E
79 53°25'36,78"N 14°34'4,36"E
80 53°25'36,71"N 14°34'4,38"E
81 53°25'36,64"N 14°34'4,40"E
82 53°25'36,58"N 14°34'4,41"E
83 53°25'36,51"N 14°34'4,41"E
84 53°25'36,44"N 14°34'4,42"E
85 53°25'36,37"N 14°34'4,41"E
86 53°25'36,31"N 14°34'4,41"E
87 53°25'36,24"N 14°34'4,40"E
88 53°25'36,17"N 14°34'4,39"E
89 53°25'36,10"N 14°34'4,37"E
90 53°25'36,04"N 14°34'4,35"E
91 53°25'35,97"N 14°34'4,32"E
92 53°25'35,91"N 14°34'4,30"E
93 53°25'35,84"N 14°34'4,26"E
94 53°25'35,78"N 14°34'4,23"E
95 53°25'35,71"N 14°34'4,19"E
96 53°25'35,65"N 14°34'4,14"E
97 53°25'35,59"N 14°34'4,10"E
98 53°25'35,53"N 14°34'4,04"E
99 53°25'35,47"N 14°34'3,99"E
100 53°25'35,41"N 14°34'3,93"E
101 53°25'35,35"N 14°34'3,87"E
102 53°25'35,30"N 14°34'3,81"E
103 53°25'35,24"N 14°34'3,74"E
104 53°25'35,19"N 14°34'3,67"E
105 53°25'35,14"N 14°34'3,59"E
106 53°25'35,09"N 14°34'3,52"E
107 53°25'35,04"N 14°34'3,44"E
108 53°25'35,00"N 14°34'3,35"E
109 53°25'34,95"N 14°34'3,27"E
110 53°25'34,91"N 14°34'3,18"E
111 53°25'34,87"N 14°34'3,09"E
112 53°25'34,83"N 14°34'3,00"E
113 53°25'34,79"N 14°34'2,90"E
114 53°25'34,75"N 14°34'2,81"E
115 53°25'34,72"N 14°34'2,71"E
116 53°25'34,69"N 14°34'2,61"E
117 53°25'34,66"N 14°34'2,51"E
118 53°25'34,63"N 14°34'2,40"E
119 53°25'34,61"N 14°34'2,30"E
120 53°25'34,59"N 14°34'2,19"E
121 53°25'34,57"N 14°34'2,08"E
122 53°25'34,55"N 14°34'1,97"E
123 53°25'34,53"N 14°34'1,86"E
124 53°25'34,52"N 14°34'1,75"E
125 53°25'34,51"N 14°34'1,64"E
126 53°25'34,50"N 14°34'1,52"E
127 53°25'34,49"N 14°34'1,41"E
128 53°25'34,49"N 14°34'1,30"E
129 53°25'34,49"N 14°34'1,18"E
130 53°25'34,49"N 14°34'1,07"E
131 53°25'34,49"N 14°34'0,96"E
132 53°25'34,50"N 14°34'0,84"E
133 53°25'34,51"N 14°34'0,73"E
134 53°25'34,52"N 14°34'0,62"E
135 53°25'34,53"N 14°34'0,51"E
136 53°25'34,54"N 14°34'0,40"E
137 53°25'34,56"N 14°34'0,29"E
138 53°25'34,58"N 14°34'0,18"E
139 53°25'34,60"N 14°34'0,07"E
140 53°25'34,63"N 14°33'59,97"E
141 53°25'34,65"N 14°33'59,86"E
142 53°25'34,68"N 14°33'59,76"E
143 53°25'34,71"N 14°33'59,66"E
144 53°25'34,74"N 14°33'59,56"E
145 53°25'34,78"N 14°33'59,46"E
146 53°25'34,81"N 14°33'59,36"E
147 53°25'34,85"N 14°33'59,27"E
148 53°25'34,89"N 14°33'59,18"E
149 53°25'34,94"N 14°33'59,09"E
150 53°25'34,98"N 14°33'59,00"E
151 53°25'35,03"N 14°33'58,92"E
152 53°25'35,07"N 14°33'58,84"E
153 53°25'35,12"N 14°33'58,76"E
154 53°25'35,17"N 14°33'58,69"E
155 53°25'35,23"N 14°33'58,62"E
156 53°25'35,28"N 14°33'58,55"E
157 53°25'35,33"N 14°33'58,48"E
158 53°25'35,39"N 14°33'58,42"E
159 53°25'35,45"N 14°33'58,36"E
160 53°25'35,51"N 14°33'58,30"E
161 53°25'35,57"N 14°33'58,25"E
162 53°25'35,63"N 14°33'58,20"E
163 53°25'35,69"N 14°33'58,16"E
164 53°25'35,76"N 14°33'58,12"E
165 53°25'35,82"N 14°33'58,08"E
166 53°25'35,88"N 14°33'58,05"E
167 53°25'35,95"N 14°33'58,02"E
168 53°25'36,02"N 14°33'57,99"E
169 53°25'36,08"N 14°33'57,97"E
170 53°25'36,15"N 14°33'57,95"E
171 53°25'36,22"N 14°33'57,93"E
172 53°25'36,28"N 14°33'57,92"E
173 53°25'36,35"N 14°33'57,92"E
174 53°25'36,42"N 14°33'57,91"E
175 53°25'36,49"N 14°33'57,92"E
176 53°25'36,55"N 14°33'57,92"E
177 53°25'36,62"N 14°33'57,93"E
178 53°25'36,69"N 14°33'57,94"E
179 53°25'36,76"N 14°33'57,96"E
180 53°25'36,82"N 14°33'57,98"E
181 53°25'36,89"N 14°33'58,01"E
dalej przebieg do punktu 1, od którego rozpoczęto opis granicy
20. 
Wyznacza się akwen SZC.20.T o funkcji podstawowej transport. Ustala się wykaz współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic obszaru określającego zasięg przestrzenny tego akwenu, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h:
Nr punktu Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h
φ - szerokość geodezyjna λ - długość geodezyjna
1 53°25'32,47"N 14°34'38,70"E
2 53°25'32,36"N 14°34'38,70"E
3 53°25'32,25"N 14°34'38,69"E
4 53°25'32,15"N 14°34'38,67"E
5 53°25'32,04"N 14°34'38,65"E
6 53°25'31,93"N 14°34'38,63"E
7 53°25'31,83"N 14°34'38,59"E
8 53°25'31,72"N 14°34'38,55"E
9 53°25'31,62"N 14°34'38,51"E
10 53°25'31,52"N 14°34'38,46"E
11 53°25'31,42"N 14°34'38,40"E
12 53°25'31,32"N 14°34'38,34"E
13 53°25'31,22"N 14°34'38,27"E
14 53°25'31,12"N 14°34'38,19"E
15 53°25'31,02"N 14°34'38,11"E
16 53°25'30,93"N 14°34'38,02"E
17 53°25'30,84"N 14°34'37,93"E
18 53°25'30,75"N 14°34'37,84"E
19 53°25'30,66"N 14°34'37,73"E
20 53°25'30,57"N 14°34'37,63"E
21 53°25'30,49"N 14°34'37,51"E
22 53°25'30,41"N 14°34'37,40"E
23 53°25'30,33"N 14°34'37,28"E
24 53°25'30,25"N 14°34'37,15"E
25 53°25'30,18"N 14°34'37,02"E
26 53°25'30,11"N 14°34'36,88"E
27 53°25'30,04"N 14°34'36,74"E
28 53°25'29,97"N 14°34'36,60"E
29 53°25'29,91"N 14°34'36,46"E
30 53°25'29,85"N 14°34'36,31"E
31 53°25'29,80"N 14°34'36,15"E
32 53°25'29,74"N 14°34'36,00"E
33 53°25'29,70"N 14°34'35,84"E
34 53°25'29,65"N 14°34'35,67"E
35 53°25'29,61"N 14°34'35,51"E
36 53°25'29,57"N 14°34'35,34"E
37 53°25'29,53"N 14°34'35,17"E
38 53°25'29,50"N 14°34'35,00"E
39 53°25'29,47"N 14°34'34,83"E
40 53°25'29,45"N 14°34'34,65"E
41 53°25'29,43"N 14°34'34,48"E
42 53°25'29,41"N 14°34'34,30"E
43 53°25'29,39"N 14°34'34,12"E
44 53°25'29,38"N 14°34'33,94"E
45 53°25'29,38"N 14°34'33,76"E
46 53°25'29,38"N 14°34'33,58"E
47 53°25'29,38"N 14°34'33,40"E
48 53°25'29,38"N 14°34'33,22"E
49 53°25'29,39"N 14°34'33,04"E
50 53°25'29,40"N 14°34'32,87"E
51 53°25'29,42"N 14°34'32,69"E
52 53°25'29,44"N 14°34'32,51"E
53 53°25'29,46"N 14°34'32,34"E
54 53°25'29,49"N 14°34'32,16"E
55 53°25'29,52"N 14°34'31,99"E
56 53°25'29,56"N 14°34'31,82"E
57 53°25'29,59"N 14°34'31,65"E
58 53°25'29,63"N 14°34'31,49"E
59 53°25'29,68"N 14°34'31,32"E
60 53°25'29,73"N 14°34'31,16"E
61 53°25'29,78"N 14°34'31,00"E
62 53°25'29,83"N 14°34'30,85"E
63 53°25'29,89"N 14°34'30,70"E
64 53°25'29,95"N 14°34'30,55"E
65 53°25'30,02"N 14°34'30,41"E
66 53°25'30,08"N 14°34'30,27"E
67 53°25'30,15"N 14°34'30,13"E
68 53°25'30,23"N 14°34'30,00"E
69 53°25'30,30"N 14°34'29,87"E
70 53°25'30,38"N 14°34'29,75"E
71 53°25'30,46"N 14°34'29,63"E
72 53°25'30,54"N 14°34'29,52"E
73 53°25'30,63"N 14°34'29,41"E
74 53°25'30,72"N 14°34'29,30"E
75 53°25'30,81"N 14°34'29,20"E
76 53°25'30,90"N 14°34'29,11"E
77 53°25'30,99"N 14°34'29,02"E
78 53°25'31,09"N 14°34'28,94"E
79 53°25'31,18"N 14°34'28,86"E
80 53°25'31,28"N 14°34'28,79"E
81 53°25'31,38"N 14°34'28,73"E
82 53°25'31,48"N 14°34'28,67"E
83 53°25'31,59"N 14°34'28,61"E
84 53°25'31,69"N 14°34'28,57"E
85 53°25'31,79"N 14°34'28,52"E
86 53°25'31,90"N 14°34'28,49"E
87 53°25'32,00"N 14°34'28,46"E
88 53°25'32,11"N 14°34'28,44"E
89 53°25'32,22"N 14°34'28,42"E
90 53°25'32,32"N 14°34'28,41"E
91 53°25'32,43"N 14°34'28,41"E
92 53°25'32,54"N 14°34'28,41"E
93 53°25'32,65"N 14°34'28,42"E
94 53°25'32,75"N 14°34'28,43"E
95 53°25'32,86"N 14°34'28,45"E
96 53°25'32,97"N 14°34'28,48"E
97 53°25'33,07"N 14°34'28,51"E
98 53°25'33,18"N 14°34'28,55"E
99 53°25'33,28"N 14°34'28,60"E
100 53°25'33,38"N 14°34'28,65"E
101 53°25'33,48"N 14°34'28,71"E
102 53°25'33,58"N 14°34'28,77"E
103 53°25'33,68"N 14°34'28,84"E
104 53°25'33,78"N 14°34'28,91"E
105 53°25'33,88"N 14°34'28,99"E
106 53°25'33,97"N 14°34'29,08"E
107 53°25'34,06"N 14°34'29,17"E
108 53°25'34,15"N 14°34'29,27"E
109 53°25'34,24"N 14°34'29,37"E
110 53°25'34,33"N 14°34'29,48"E
111 53°25'34,41"N 14°34'29,59"E
112 53°25'34,49"N 14°34'29,71"E
113 53°25'34,57"N 14°34'29,83"E
114 53°25'34,65"N 14°34'29,95"E
115 53°25'34,72"N 14°34'30,09"E
116 53°25'34,79"N 14°34'30,22"E
117 53°25'34,86"N 14°34'30,36"E
118 53°25'34,93"N 14°34'30,50"E
119 53°25'34,99"N 14°34'30,65"E
120 53°25'35,05"N 14°34'30,80"E
121 53°25'35,10"N 14°34'30,95"E
122 53°25'35,16"N 14°34'31,11"E
123 53°25'35,21"N 14°34'31,27"E
124 53°25'35,25"N 14°34'31,43"E
125 53°25'35,29"N 14°34'31,60"E
126 53°25'35,33"N 14°34'31,76"E
127 53°25'35,37"N 14°34'31,93"E
128 53°25'35,40"N 14°34'32,10"E
129 53°25'35,43"N 14°34'32,28"E
130 53°25'35,45"N 14°34'32,45"E
131 53°25'35,47"N 14°34'32,63"E
132 53°25'35,49"N 14°34'32,81"E
133 53°25'35,51"N 14°34'32,98"E
134 53°25'35,52"N 14°34'33,16"E
135 53°25'35,52"N 14°34'33,34"E
136 53°25'35,52"N 14°34'33,52"E
137 53°25'35,52"N 14°34'33,70"E
138 53°25'35,52"N 14°34'33,88"E
139 53°25'35,51"N 14°34'34,06"E
140 53°25'35,50"N 14°34'34,24"E
141 53°25'35,48"N 14°34'34,42"E
142 53°25'35,46"N 14°34'34,59"E
143 53°25'35,44"N 14°34'34,77"E
144 53°25'35,41"N 14°34'34,94"E
145 53°25'35,38"N 14°34'35,11"E
146 53°25'35,35"N 14°34'35,28"E
147 53°25'35,31"N 14°34'35,45"E
148 53°25'35,27"N 14°34'35,62"E
149 53°25'35,22"N 14°34'35,78"E
150 53°25'35,17"N 14°34'35,94"E
151 53°25'35,12"N 14°34'36,10"E
152 53°25'35,07"N 14°34'36,25"E
153 53°25'35,01"N 14°34'36,40"E
154 53°25'34,95"N 14°34'36,55"E
155 53°25'34,88"N 14°34'36,70"E
156 53°25'34,82"N 14°34'36,84"E
157 53°25'34,75"N 14°34'36,97"E
158 53°25'34,67"N 14°34'37,11"E
159 53°25'34,60"N 14°34'37,23"E
160 53°25'34,52"N 14°34'37,36"E
161 53°25'34,44"N 14°34'37,47"E
162 53°25'34,36"N 14°34'37,59"E
163 53°25'34,27"N 14°34'37,70"E
164 53°25'34,18"N 14°34'37,80"E
165 53°25'34,09"N 14°34'37,90"E
166 53°25'34,00"N 14°34'37,99"E
167 53°25'33,91"N 14°34'38,08"E
168 53°25'33,81"N 14°34'38,16"E
169 53°25'33,72"N 14°34'38,24"E
170 53°25'33,62"N 14°34'38,31"E
171 53°25'33,52"N 14°34'38,38"E
172 53°25'33,42"N 14°34'38,44"E
173 53°25'33,31"N 14°34'38,49"E
174 53°25'33,21"N 14°34'38,54"E
175 53°25'33,11"N 14°34'38,58"E
176 53°25'33,00"N 14°34'38,62"E
177 53°25'32,90"N 14°34'38,64"E
178 53°25'32,79"N 14°34'38,67"E
179 53°25'32,68"N 14°34'38,68"E
180 53°25'32,58"N 14°34'38,69"E
dalej przebieg do punktu 1, od którego rozpoczęto opis granicy
21. 
Wyznacza się akwen SZC.21.T o funkcji podstawowej transport. Ustala się wykaz współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic obszaru określającego zasięg przestrzenny tego akwenu, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h:
Nr punktu Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h
φ - szerokość geodezyjna λ - długość geodezyjna
1 53°24'47,13"N 14°36'33,38"E
2 53°24'47,19"N 14°36'33,47"E
3 53°24'47,32"N 14°36'33,69"E
4 53°24'47,44"N 14°36'33,92"E
5 53°24'47,57"N 14°36'34,16"E
6 53°24'47,68"N 14°36'34,40"E
7 53°24'47,74"N 14°36'34,53"E
8 53°24'47,79"N 14°36'34,65"E
9 53°24'47,90"N 14°36'34,91"E
10 53°24'48,00"N 14°36'35,17"E
11 53°24'48,10"N 14°36'35,44"E
12 53°24'48,16"N 14°36'35,63"E
13 53°24'48,32"N 14°36'36,19"E
14 53°24'48,47"N 14°36'36,76"E
15 53°24'48,58"N 14°36'37,36"E
16 53°24'48,67"N 14°36'37,96"E
17 53°24'48,74"N 14°36'38,57"E
18 53°24'48,78"N 14°36'39,19"E
19 53°24'48,80"N 14°36'39,82"E
20 53°24'48,79"N 14°36'40,44"E
21 53°24'48,75"N 14°36'41,06"E
22 53°24'48,69"N 14°36'41,68"E
23 53°24'48,60"N 14°36'42,28"E
24 53°24'48,49"N 14°36'42,88"E
25 53°24'48,35"N 14°36'43,46"E
26 53°24'48,19"N 14°36'44,02"E
27 53°24'48,00"N 14°36'44,56"E
28 53°24'47,79"N 14°36'45,08"E
29 53°24'47,57"N 14°36'45,57"E
30 53°24'47,32"N 14°36'46,04"E
31 53°24'47,27"N 14°36'46,12"E
32 53°24'47,14"N 14°36'46,33"E
33 53°24'47,00"N 14°36'46,55"E
34 53°24'46,86"N 14°36'46,75"E
35 53°24'46,72"N 14°36'46,94"E
36 53°24'46,60"N 14°36'47,09"E
37 53°24'46,57"N 14°36'47,13"E
38 53°24'46,41"N 14°36'47,31"E
39 53°24'46,26"N 14°36'47,47"E
40 53°24'46,10"N 14°36'47,63"E
41 53°24'45,93"N 14°36'47,78"E
42 53°24'45,77"N 14°36'47,92"E
43 53°24'45,60"N 14°36'48,05"E
44 53°24'45,43"N 14°36'48,17"E
45 53°24'45,25"N 14°36'48,28"E
46 53°24'45,08"N 14°36'48,38"E
47 53°24'44,90"N 14°36'48,47"E
48 53°24'44,72"N 14°36'48,55"E
49 53°24'44,53"N 14°36'48,62"E
50 53°24'44,35"N 14°36'48,68"E
51 53°24'44,16"N 14°36'48,72"E
dalej przebieg po granicy wyznaczonej linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
52 53°24'42,94"N 14°36'48,78"E
53 53°24'42,87"N 14°36'48,75"E
54 53°24'42,68"N 14°36'48,71"E
55 53°24'42,50"N 14°36'48,66"E
56 53°24'42,32"N 14°36'48,59"E
57 53°24'42,13"N 14°36'48,52"E
58 53°24'41,95"N 14°36'48,44"E
59 53°24'41,78"N 14°36'48,35"E
60 53°24'41,60"N 14°36'48,24"E
61 53°24'41,43"N 14°36'48,13"E
62 53°24'41,26"N 14°36'48,01"E
63 53°24'41,09"N 14°36'47,87"E
64 53°24'40,93"N 14°36'47,73"E
65 53°24'43,77"N 14°37'14,65"E
66 53°24'41,59"N 14°37'15,70"E
67 53°24'37,99"N 14°36'41,54"E
68 53°24'37,96"N 14°36'41,23"E
69 53°24'37,94"N 14°36'40,99"E
70 53°24'37,92"N 14°36'40,73"E
71 53°24'37,90"N 14°36'40,44"E
72 53°24'37,89"N 14°36'40,16"E
73 53°24'37,89"N 14°36'39,92"E
74 53°24'37,89"N 14°36'39,66"E
75 53°24'37,89"N 14°36'39,32"E
76 53°24'38,01"N 14°36'28,62"E
77 53°24'40,51"N 14°36'8,18"E
78 53°24'41,82"N 14°35'59,19"E
79 53°24'44,31"N 14°35'44,71"E
80 53°24'44,59"N 14°35'39,87"E
81 53°24'44,70"N 14°35'38,04"E
82 53°24'45,95"N 14°35'16,04"E
83 53°24'45,54"N 14°35'10,63"E
84 53°24'45,53"N 14°35'10,51"E
85 53°24'45,53"N 14°35'10,39"E
86 53°24'45,52"N 14°35'10,27"E
87 53°24'45,52"N 14°35'10,15"E
88 53°24'45,52"N 14°35'10,03"E
89 53°24'45,54"N 14°35'7,43"E
90 53°24'46,58"N 14°34'51,66"E
91 53°24'49,02"N 14°34'43,77"E
92 53°24'52,28"N 14°34'33,25"E
93 53°24'52,36"N 14°34'33,08"E
94 53°24'52,70"N 14°34'32,42"E
95 53°24'53,05"N 14°34'31,74"E
96 53°24'53,67"N 14°34'30,53"E
97 53°24'53,76"N 14°34'30,36"E
98 53°24'53,79"N 14°34'30,24"E
99 53°24'53,88"N 14°34'29,98"E
100 53°24'58,19"N 14°34'16,94"E
101 53°24'59,36"N 14°34'18,01"E
102 53°24'55,18"N 14°34'30,64"E
103 53°24'55,12"N 14°34'30,82"E
104 53°24'55,08"N 14°34'30,92"E
105 53°24'55,01"N 14°34'31,11"E
106 53°24'54,29"N 14°34'33,03"E
107 53°24'54,07"N 14°34'33,59"E
108 53°24'53,80"N 14°34'34,31"E
109 53°24'53,74"N 14°34'34,48"E
110 53°24'50,46"N 14°34'45,02"E
111 53°24'48,15"N 14°34'52,46"E
112 53°24'47,57"N 14°35'1,75"E
113 53°24'48,38"N 14°35'6,83"E
114 53°24'48,45"N 14°35'6,88"E
115 53°24'48,51"N 14°35'6,93"E
116 53°24'48,58"N 14°35'6,98"E
117 53°24'48,65"N 14°35'7,04"E
118 53°24'48,71"N 14°35'7,10"E
119 53°24'48,77"N 14°35'7,17"E
120 53°24'48,83"N 14°35'7,24"E
121 53°24'48,89"N 14°35'7,31"E
122 53°24'48,95"N 14°35'7,39"E
123 53°24'49,01"N 14°35'7,47"E
124 53°24'49,06"N 14°35'7,55"E
125 53°24'49,12"N 14°35'7,64"E
126 53°24'49,16"N 14°35'7,72"E
127 53°25'9,95"N 14°35'16,59"E
128 53°25'9,90"N 14°35'16,96"E
129 53°25'22,68"N 14°35'22,52"E
130 53°25'22,39"N 14°35'24,63"E
131 53°25'9,57"N 14°35'19,06"E
132 53°25'9,55"N 14°35'19,22"E
133 53°24'52,03"N 14°35'11,73"E
134 53°24'49,14"N 14°35'12,56"E
135 53°24'49,10"N 14°35'12,64"E
136 53°24'49,04"N 14°35'12,72"E
137 53°24'48,99"N 14°35'12,80"E
138 53°24'48,93"N 14°35'12,88"E
139 53°24'48,87"N 14°35'12,95"E
140 53°24'48,81"N 14°35'13,03"E
141 53°24'48,75"N 14°35'13,09"E
142 53°24'48,69"N 14°35'13,16"E
143 53°24'47,57"N 14°35'16,24"E
144 53°24'46,26"N 14°35'39,31"E
145 53°24'46,15"N 14°35'41,19"E
146 53°24'45,92"N 14°35'45,13"E
147 53°24'43,39"N 14°35'59,88"E
148 53°24'42,09"N 14°36'8,78"E
149 53°24'39,60"N 14°36'29,16"E
150 53°24'40,56"N 14°36'32,37"E
151 53°24'40,65"N 14°36'32,26"E
152 53°24'40,81"N 14°36'32,10"E
153 53°24'40,98"N 14°36'31,95"E
154 53°24'41,14"N 14°36'31,81"E
155 53°24'41,31"N 14°36'31,68"E
156 53°24'41,49"N 14°36'31,56"E
157 53°24'41,66"N 14°36'31,45"E
158 53°24'41,84"N 14°36'31,35"E
159 53°24'42,01"N 14°36'31,26"E
160 53°24'42,19"N 14°36'31,18"E
161 53°24'42,38"N 14°36'31,11"E
162 53°24'42,56"N 14°36'31,06"E
163 53°24'42,74"N 14°36'31,01"E
164 53°24'42,93"N 14°36'30,97"E
165 53°24'43,11"N 14°36'30,95"E
166 53°24'43,30"N 14°36'30,93"E
167 53°24'43,49"N 14°36'30,93"E
168 53°24'43,67"N 14°36'30,94"E
169 53°24'43,73"N 14°36'30,94"E
od punktu 169 do punktu 1 granica przebiega zgodnie z linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
22. 
Wyznacza się akwen SZC.22.Ip o funkcji podstawowej funkcjonowanie portu. Ustala się wykaz współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic obszaru określającego zasięg przestrzenny tego akwenu, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h:
Nr punktu Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h
φ - szerokość geodezyjna λ - długość geodezyjna
1 53°24'47,34"N 14°37'12,92"E
2 53°24'43,77"N 14°37'14,65"E
3 53°24'40,93"N 14°36'47,73"E
4 53°24'41,09"N 14°36'47,87"E
5 53°24'41,26"N 14°36'48,01"E
6 53°24'41,43"N 14°36'48,13"E
7 53°24'41,60"N 14°36'48,24"E
8 53°24'41,78"N 14°36'48,35"E
9 53°24'41,95"N 14°36'48,44"E
10 53°24'42,13"N 14°36'48,52"E
11 53°24'42,32"N 14°36'48,59"E
12 53°24'42,50"N 14°36'48,66"E
13 53°24'42,68"N 14°36'48,71"E
14 53°24'42,87"N 14°36'48,75"E
15 53°24'42,94"N 14°36'48,78"E
od punktu 15 do punktu 1 granica przebiega zgodnie z linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
23. 
Wyznacza się akwen SZC.23.W o funkcji podstawowej sztuczne wyspy i konstrukcje. Ustala się wykaz współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic obszaru określającego zasięg przestrzenny tego akwenu, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h:
Nr punktu Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h
φ - szerokość geodezyjna λ - długość geodezyjna
1 53°24'31,71"N 14°35'42,44"E
2 53°24'30,72"N 14°35'48,10"E
od punktu 2 do punktu 1 granica przebiega zgodnie z linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
24. 
Wyznacza się akwen SZC.24.T o funkcji podstawowej transport. Ustala się wykaz współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic obszaru określającego zasięg przestrzenny tego akwenu, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h:
Nr punktu Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h
φ - szerokość geodezyjna λ - długość geodezyjna
1 53°24'24,36"N 14°36'33,15"E
2 53°24'24,21"N 14°36'33,15"E
3 53°24'24,06"N 14°36'33,13"E
4 53°24'23,92"N 14°36'33,11"E
5 53°24'23,77"N 14°36'33,09"E
6 53°24'23,62"N 14°36'33,05"E
7 53°24'23,48"N 14°36'33,00"E
8 53°24'23,34"N 14°36'32,95"E
9 53°24'23,19"N 14°36'32,89"E
10 53°24'23,05"N 14°36'32,82"E
11 53°24'22,91"N 14°36'32,74"E
12 53°24'22,78"N 14°36'32,65"E
13 53°24'22,64"N 14°36'32,56"E
14 53°24'22,51"N 14°36'32,45"E
15 53°24'22,38"N 14°36'32,34"E
16 53°24'22,25"N 14°36'32,22"E
17 53°24'22,12"N 14°36'32,10"E
18 53°24'22,00"N 14°36'31,97"E
19 53°24'21,88"N 14°36'31,83"E
20 53°24'21,76"N 14°36'31,68"E
21 53°24'21,65"N 14°36'31,53"E
22 53°24'21,53"N 14°36'31,37"E
23 53°24'21,43"N 14°36'31,20"E
24 53°24'21,32"N 14°36'31,03"E
25 53°24'21,22"N 14°36'30,85"E
26 53°24'21,12"N 14°36'30,66"E
27 53°24'21,03"N 14°36'30,47"E
28 53°24'20,94"N 14°36'30,28"E
29 53°24'20,86"N 14°36'30,08"E
30 53°24'20,78"N 14°36'29,87"E
31 53°24'20,70"N 14°36'29,66"E
32 53°24'20,63"N 14°36'29,45"E
33 53°24'20,56"N 14°36'29,23"E
34 53°24'20,50"N 14°36'29,01"E
35 53°24'20,44"N 14°36'28,78"E
36 53°24'20,39"N 14°36'28,55"E
37 53°24'20,34"N 14°36'28,32"E
38 53°24'20,29"N 14°36'28,09"E
39 53°24'20,26"N 14°36'27,85"E
40 53°24'20,22"N 14°36'27,61"E
41 53°24'20,19"N 14°36'27,37"E
42 53°24'20,17"N 14°36'27,13"E
43 53°24'20,15"N 14°36'26,88"E
44 53°24'20,14"N 14°36'26,64"E
45 53°24'20,13"N 14°36'26,39"E
46 53°24'20,13"N 14°36'26,15"E
47 53°24'20,13"N 14°36'25,90"E
48 53°24'20,13"N 14°36'25,66"E
49 53°24'20,15"N 14°36'25,41"E
50 53°24'20,16"N 14°36'25,17"E
51 53°24'20,19"N 14°36'24,92"E
52 53°24'20,21"N 14°36'24,68"E
53 53°24'20,24"N 14°36'24,44"E
54 53°24'20,28"N 14°36'24,21"E
55 53°24'20,32"N 14°36'23,97"E
56 53°24'20,37"N 14°36'23,74"E
57 53°24'20,42"N 14°36'23,51"E
58 53°24'20,48"N 14°36'23,28"E
59 53°24'20,54"N 14°36'23,06"E
60 53°24'20,61"N 14°36'22,84"E
61 53°24'20,68"N 14°36'22,62"E
62 53°24'20,75"N 14°36'22,41"E
63 53°24'20,83"N 14°36'22,20"E
64 53°24'20,92"N 14°36'22,00"E
65 53°24'21,00"N 14°36'21,81"E
66 53°24'21,09"N 14°36'21,61"E
67 53°24'21,19"N 14°36'21,43"E
68 53°24'21,29"N 14°36'21,25"E
69 53°24'21,39"N 14°36'21,07"E
70 53°24'21,50"N 14°36'20,90"E
71 53°24'21,61"N 14°36'20,74"E
72 53°24'21,72"N 14°36'20,59"E
73 53°24'21,84"N 14°36'20,44"E
74 53°24'21,96"N 14°36'20,29"E
75 53°24'22,08"N 14°36'20,16"E
76 53°24'22,21"N 14°36'20,03"E
77 53°24'22,34"N 14°36'19,91"E
78 53°24'22,47"N 14°36'19,80"E
79 53°24'22,60"N 14°36'19,69"E
80 53°24'22,73"N 14°36'19,60"E
81 53°24'22,87"N 14°36'19,51"E
82 53°24'23,01"N 14°36'19,43"E
83 53°24'23,15"N 14°36'19,35"E
84 53°24'23,29"N 14°36'19,29"E
85 53°24'23,43"N 14°36'19,23"E
86 53°24'23,58"N 14°36'19,18"E
87 53°24'23,72"N 14°36'19,14"E
88 53°24'23,87"N 14°36'19,11"E
89 53°24'24,02"N 14°36'19,09"E
90 53°24'24,16"N 14°36'19,07"E
91 53°24'24,31"N 14°36'19,07"E
92 53°24'24,46"N 14°36'19,07"E
93 53°24'24,60"N 14°36'19,08"E
94 53°24'24,75"N 14°36'19,10"E
95 53°24'24,89"N 14°36'19,13"E
96 53°24'25,04"N 14°36'19,17"E
97 53°24'25,18"N 14°36'19,21"E
98 53°24'25,33"N 14°36'19,27"E
99 53°24'25,47"N 14°36'19,33"E
100 53°24'25,61"N 14°36'19,40"E
101 53°24'25,75"N 14°36'19,48"E
102 53°24'25,89"N 14°36'19,57"E
103 53°24'26,02"N 14°36'19,66"E
104 53°24'26,16"N 14°36'19,76"E
105 53°24'26,29"N 14°36'19,87"E
106 53°24'26,42"N 14°36'19,99"E
107 53°24'26,54"N 14°36'20,12"E
108 53°24'26,67"N 14°36'20,25"E
109 53°24'26,79"N 14°36'20,39"E
110 53°24'26,90"N 14°36'20,54"E
111 53°24'27,02"N 14°36'20,69"E
112 53°24'27,13"N 14°36'20,85"E
113 53°24'27,24"N 14°36'21,02"E
114 53°24'27,34"N 14°36'21,19"E
115 53°24'27,44"N 14°36'21,37"E
116 53°24'27,54"N 14°36'21,55"E
117 53°24'27,63"N 14°36'21,74"E
118 53°24'27,72"N 14°36'21,94"E
119 53°24'27,81"N 14°36'22,14"E
120 53°24'27,89"N 14°36'22,35"E
121 53°24'27,96"N 14°36'22,56"E
122 53°24'28,04"N 14°36'22,77"E
123 53°24'28,10"N 14°36'22,99"E
124 53°24'28,17"N 14°36'23,21"E
125 53°24'28,22"N 14°36'23,44"E
126 53°24'28,28"N 14°36'23,66"E
127 53°24'28,33"N 14°36'23,90"E
128 53°24'28,37"N 14°36'24,13"E
129 53°24'28,41"N 14°36'24,37"E
130 53°24'28,44"N 14°36'24,61"E
131 53°24'28,47"N 14°36'24,85"E
132 53°24'28,49"N 14°36'25,09"E
133 53°24'28,51"N 14°36'25,33"E
134 53°24'28,53"N 14°36'25,58"E
135 53°24'28,54"N 14°36'25,82"E
136 53°24'28,54"N 14°36'26,07"E
137 53°24'28,54"N 14°36'26,32"E
138 53°24'28,53"N 14°36'26,56"E
139 53°24'28,52"N 14°36'26,81"E
140 53°24'28,50"N 14°36'27,05"E
141 53°24'28,48"N 14°36'27,29"E
142 53°24'28,45"N 14°36'27,53"E
143 53°24'28,42"N 14°36'27,77"E
144 53°24'28,38"N 14°36'28,01"E
145 53°24'28,34"N 14°36'28,25"E
146 53°24'28,29"N 14°36'28,48"E
147 53°24'28,24"N 14°36'28,71"E
148 53°24'28,18"N 14°36'28,94"E
149 53°24'28,12"N 14°36'29,16"E
150 53°24'28,06"N 14°36'29,38"E
151 53°24'27,99"N 14°36'29,59"E
152 53°24'27,91"N 14°36'29,81"E
153 53°24'27,83"N 14°36'30,01"E
154 53°24'27,75"N 14°36'30,22"E
155 53°24'27,66"N 14°36'30,41"E
156 53°24'27,57"N 14°36'30,60"E
157 53°24'27,47"N 14°36'30,79"E
158 53°24'27,37"N 14°36'30,97"E
159 53°24'27,27"N 14°36'31,15"E
160 53°24'27,16"N 14°36'31,31"E
161 53°24'27,05"N 14°36'31,48"E
162 53°24'26,94"N 14°36'31,63"E
163 53°24'26,82"N 14°36'31,78"E
164 53°24'26,70"N 14°36'31,92"E
165 53°24'26,58"N 14°36'32,06"E
166 53°24'26,46"N 14°36'32,19"E
167 53°24'26,33"N 14°36'32,31"E
168 53°24'26,20"N 14°36'32,42"E
169 53°24'26,06"N 14°36'32,52"E
170 53°24'25,93"N 14°36'32,62"E
171 53°24'25,79"N 14°36'32,71"E
172 53°24'25,65"N 14°36'32,79"E
173 53°24'25,51"N 14°36'32,87"E
174 53°24'25,37"N 14°36'32,93"E
175 53°24'25,23"N 14°36'32,99"E
176 53°24'25,09"N 14°36'33,03"E
177 53°24'24,94"N 14°36'33,07"E
178 53°24'24,79"N 14°36'33,11"E
179 53°24'24,65"N 14°36'33,13"E
180 53°24'24,50"N 14°36'33,14"E
dalej przebieg do punktu 1, od którego rozpoczęto opis granicy

ZAŁĄCZNIK Nr  2

CZĘŚĆ TEKSTOWA PLANU W ZAKRESIE SZCZEGÓŁOWYCH ROZSTRZYGNIĘĆ DOTYCZĄCYCH PRZEZNACZENIA POSZCZEGÓLNYCH AKWENÓW LUB ICH WYDZIELONYCH CZĘŚCI ORAZ INFORMACJI O SZCZEGÓLNIE ISTOTNYCH UWARUNKOWANIACH MAJĄCYCH WPŁYW NA PRZYSZŁE UŻYTKOWANIE POSZCZEGÓLNYCH AKWENÓW W POSTACI KART AKWENÓW

§  1. 
Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu SZC.l.Ip określone w karcie akwenu.
KARTA AKWENU

SZC.1.Ip

1. OZNACZENIE LITEROWE
Ip
2. NUMER

AKWENU

1 3. OPIS POŁOŻENIA 1

2

3

4

8

12

16

44

71

80

94

96

100

103

122

123

124

125

126

129

131

53°32'7,66"N

53°32'4,57"N

53°31'55,56"N

53°31'40,30"N

53°31'29,05"N

53°30'59,54"N

53°30'30,34"N

53°28'42,31"N

53°28'23,01"N

53°28'5,87"N

53°27'38,03"N

53°27'23,90"N

53°26'52,29"N

53°26'20,95"N

53°25'59,00"N

53°25'59,93"N

53°28'25,72"N

53°28'26,13"N

53°30'29,35"N

53°30'30,88"N

53°30'43,09"N

14°37'10,40"E

14°37'20,51"E

14°37'36,72"E

14°37'50,91"E

14°37'52,91"E

14°37'35,77"E

14°37'45,53"E

14°36'44,57"E

14°36'18,58"E

14°36'8,68"E

14°35'55,07"E

14°35'34,41"E

14°35'7,45"E

14°34'59,05"E

14°34'25,35"E

14°34'23,90"E

14°36'19,30"E

14°36'19,68"E

14°37'38,27"E

14°37'38,15"E

14°37'37,20"E

4. POLE POWIERZCHNI 1,032 km2 Pełny wykaz współrzędnych znajduje się w § 15 ust. 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia.
5. FUNKCJA PODSTAWOWA
FUNKCJONOWANIE PORTU
6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE
1) badania naukowe (N);

2) dziedzictwo kulturowe (D);

3) infrastruktura techniczna (I);

4) ochrona środowiska i przyrody (O);

5) poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywanie kopalin ze złóż (K);

6) sztuczne wyspy i konstrukcje (W);

7) transport (T);

8) turystyka, sport i rekreacja (S).

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW
1) w wyznaczonym podakwenie 1.1 obowiązuje zakaz krzyżowania elementów liniowych w sposób inny niż pod kątem 90°, a jeżeli jest to niemożliwe ze względów środowiskowych czy technologicznych - w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z przestrzeni;

2) ograniczenie realizacji obrotnic do sposobów nienaruszających elementów liniowych;

3) ograniczenia w realizacji głębi dokowych do sposobów:

a) nienaruszających elementów liniowych,

b) niezagrażających stateczności budowli hydrotechnicznych;

4) ograniczenie realizacji umocnienia dna do sposobów niezagrażających stateczności budowli hydrotechnicznych;

5) ograniczenia realizacji wszystkich funkcji w miejscach wykonywania prac budowlanych polegających na realizacji skarp w ramach poszerzenia i pogłębienia toru wodnego

Świnoujście - Szczecin do głębokości 12,5 m do sposobów niekolidujących

z przywołaną inwestycją;

6) w wyznaczonym podakwenie 1.2 ustala się ograniczenia w realizacji funkcji do sposobów nienaruszających konstrukcji mostu.

8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO
1) wzniesienie i wykorzystanie konstrukcji - budowli hydrotechnicznych na części wód wewnętrznych w porcie Szczecin, w rejonie ulic Grobla i Światowida (decyzja nr 20/06 Ministra Gospodarki Morskiej z dnia 23 listopada 2006 r.);

2) budowa Polskiego Ośrodka Szkoleniowego Ratownictwa Morskiego. Część I - Budowa nabrzeża DRAB 1 wraz z infrastrukturą i wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu, przy ul. Dębogórskiej 7/8 w Szczecinie (decyzja nr 172/1/4/12 Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 marca 2012 r.);

3) pogłębienie i poszerzenie toru wodnego Świnoujście - Szczecin w ramach inwestycji "Modernizacja toru wodnego Świnoujście - Szczecin do głębokości 12,5 m" (zachodnia część akwenu);

4) wykonanie umocnień dna przy nabrzeżach HUK, Żeglarskie i BON w ramach przedsięwzięcia pn. "Modernizacja toru wodnego Świnoujście - Szczecin do głębokości 12,5 m" (decyzja nr 6/19 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 7 czerwca 2019 r.);

5) realizacja planowanej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 220 kV relacji Glinki - Recław;

6) nabrzeże Teleyard w Porcie Szczecin (decyzja nr 15/18 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 24 maja 2018 r.);

7) "Zabezpieczenie istniejącej infrastruktury - km 60+300" w ramach modernizacji toru wodnego Świnoujście - Szczecin do głębokości 12,5 m (decyzja nr 9/20 Ministra Infrastruktury z dnia 18 grudnia 2020 r.);

8) ułożenie i utrzymywanie na obszarze morskich wód wewnętrznych kabla światłowodowego VTS na odcinku w porcie morskim w Szczecinie, w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. "Modernizacja toru wodnego Świnoujście - Szczecin do głębokości 12,5 m" (decyzja nr 13/19 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 21 listopada 2019 r.).

9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU
1) obronność i bezpieczeństwo państwa - nie ustala się;

2) ochrona środowiska - nie ustala się;

3) ochrona dziedzictwa kulturowego - nie ustala się;

4) poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywanie kopalin ze złóż - nie ustala się;

5) rybołówstwo - nie ustala się.

10. USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY
Wyznacza się podakwen 1.1 przeznaczony na układanie i utrzymywanie elementów liniowych - linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia 220 kV relacji Glinki - Recław.
UWARUNKOWANIA
11. ZASADY KORZYSTANIA Z AKWENU

(wynikające z dokumentów lub aktów normatywnych)

1) formy ochrony przyrody i ich otulin oraz ustalenia planów ochrony, o których mowa w przepisach o ochronie przyrody - akwen położony jest częściowo w granicach specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 "Ujście Odry i Zalew Szczeciński" (PLH320018);

2) obiekty i akweny chronione ustanowione na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami - brak;

3) obiekty i strefy chronione ustanowione na podstawie przepisów o ochronie środowiska - brak;

4) strefy zamknięte dla żeglugi i rybołówstwa oraz ogłaszane okresowo strefy niebezpieczne dla żeglugi lub rybołówstwa, ustanawiane na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2023 r. poz. 960, 1688 i 2029 oraz z 2024 r. poz. 731 i 834) - brak;

5) ochrona żywych zasobów morza na podstawie przepisów o rybołówstwie morskim - brak;

6) w akwenie realizowane są działania opisane w programie ochrony wód morskich, o którym mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478, 1688, 1890, 1963 i 2029).

12. SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU
1) akwen pełni funkcje: przeładunkowe, postojowe, przeładunkowo-postojowe, stoczniowe, postojowo-remontowe;

2) w akwenie zlokalizowane są stałe znaki nawigacyjne;

3) w akwenie zlokalizowana jest kablowa linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia 220 kV relacji Morzyczyn - Police oraz planowana jest realizacja linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 220 kV relacji Glinki - Recław (podakwen 1.1);

4) w akwenie zlokalizowany jest most drogowy (podakwen 1.2);

5) w bezpośrednim sąsiedztwie akwenu (Kanał Skolwiński) znajduje się siedlisko 91E0 - łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe;

6) w sąsiedztwie akwenu, po stronie lądowej, obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Tor Wodny" w Szczecinie, przyjętego uchwałą Nr XXIX/730/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r.; ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Skolwin Port 2" w Szczecinie, przyjętego uchwałą Nr XXXI/901/13 Rady Miasta Szczecin z dnia 17 czerwca 2013 r. oraz ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Żelechowa, Drzetowo - Grabowo, Stocznie" w Szczecinie, przyjętego uchwałą Nr X/315/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 10 września 2019 r.;

7) w sąsiedztwie akwenu został wyznaczony planowany użytek ekologiczny "Babińskie Zbocza I".

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE
Po ustanowieniu w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw środowiska, wydanego na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336, 1688 i 1890), obowiązywać będą przepisy planu ochrony dla specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 "Ujście Odry i Zalew Szczeciński" (PLH320018).
§  2. 
Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu SZC.2.T określone w karcie akwenu.
KARTA AKWENU

SZC.2.T

1. OZNACZENIE LITEROWE
T
2. NUMER

AKWENU

2 3. OPIS

POŁOŻENIA

1

2

3

5

7

9

53°32'4,57"N

53°32'0,81"N

53°31'56,97"N

53°31'41,89"N

53°31'36,09"N

53°31'55,56"N

14°37'20,51"E

14°37'32,86"E

14°37'39,76"E

14°37'53,77"E

14°37'54,80"E

14°37'36,72"E

4. POLE POWIERZCHNI 0,063 km2 Pełny wykaz współrzędnych znajduje się w § 15 ust. 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia.
5. FUNKCJA PODSTAWOWA
TRANSPORT
6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE
1) badania naukowe (N);

2) dziedzictwo kulturowe (D);

3) infrastruktura techniczna (I);

4) ochrona środowiska i przyrody (O);

5) sztuczne wyspy i konstrukcje (W);

6) turystyka, sport i rekreacja (S).

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW
1) zakaz układania elementów liniowych w sposób zagrażający bezpieczeństwu żeglugi;

2) zakaz nurkowania, za wyjątkiem działań ratunkowych i związanych z bezpieczeństwem żeglugi oraz wydobywania obiektów zabytkowych i nurkowań związanych z eksploatacją i budową obiektów hydrotechnicznych.

8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO
Pogłębienie i poszerzenie toru wodnego Świnoujście - Szczecin w ramach inwestycji "Modernizacja toru wodnego Świnoujście - Szczecin do głębokości 12,5 m" (południowowschodnia część akwenu).
9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU
1) obronność i bezpieczeństwo państwa - nie ustala się;

2) ochrona środowiska - nie ustala się;

3) ochrona dziedzictwa kulturowego - nie ustala się;

4) poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywanie kopalin ze złóż - nie ustala się;

5) rybołówstwo - nie ustala się.

10. USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY
Nie ustala się.
UWARUNKOWANIA
11. ZASADY KORZYSTANIA Z AKWENU

(wynikające z dokumentów lub aktów normatywnych)

1) formy ochrony przyrody i ich otulin oraz ustalenia planów ochrony, o których mowa w przepisach o ochronie przyrody - akwen położony jest w granicach specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 "Ujście Odry i Zalew Szczeciński" (PLH320018);

2) obiekty i akweny chronione ustanowione na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami - brak;

3) obiekty i strefy chronione ustanowione na podstawie przepisów o ochronie środowiska - brak;

4) strefy zamknięte dla żeglugi i rybołówstwa oraz ogłaszane okresowo strefy niebezpieczne dla żeglugi lub rybołówstwa, ustanawiane na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2023 r. poz. 960, 1688 i 2029 oraz z 2024 r. poz. 731 i 834) - brak;

5) ochrona żywych zasobów morza na podstawie przepisów o rybołówstwie morskim - brak;

6) w akwenie realizowane są działania opisane w programie ochrony wód morskich, o którym mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478, 1688, 1890, 1963 i 2029).

12. SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU
1) w granicach akwenu zlokalizowany jest element infrastruktury zapewniającej dostęp do portu - południowy odcinek toru wodnego w Kanale Wietlina (Ciasny Nurt);

2) przez akwen przebiegają trasy statków rybackich z portów i baz rybackich na łowiska;

3) akwen jest wykorzystywany na rzecz turystyki, sportu i rekreacji - uczęszczany szlak w kierunku morza oraz w kierunku południowym;

4) w sąsiedztwie akwenu, po stronie lądowej, obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Tor Wodny" w Szczecinie, przyjętego uchwałą Nr XXIX/730/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r.

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE
Po ustanowieniu w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw środowiska, wydanego na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336, 1688 i 1890), obowiązywać będą przepisy planu ochrony dla specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 "Ujście Odry i Zalew Szczeciński" (PLH320018).
§  3. 
Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu SZC.3.Ip określone w karcie akwenu.
KARTA AKWENU

SZC.3.Ip

1. OZNACZENIE LITEROWE
IP
2. NUMER

AKWENU

3 3. OPIS

POŁOŻENIA

1

2

3

5

7

53°32'0,81"N

53°31'58,06"N

53°31'59,46"N

53°31'41,89"N

53°31'56,97"N

14°37'32,86"E

14°37'41,87"E

14°37'50,49"E

14°37'53,77"E

14°37'39,76"E

4. POLE POWIERZCHNI 0,061 km2 Pełny wykaz współrzędnych znajduje się w § 15 ust. 3 załącznika nr 1 do rozporządzenia.
5. FUNKCJA PODSTAWOWA
FUNKCJONOWANIE PORTU
6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE
1) badania naukowe (N);

2) dziedzictwo kulturowe (D);

3) infrastruktura techniczna (I);

4) ochrona środowiska i przyrody (O);

5) poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywanie kopalin ze złóż (K);

6) sztuczne wyspy i konstrukcje (W);

7) transport (T);

8) turystyka, sport i rekreacja (S).

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW
Nie ustala się.
8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO
Pogłębienie i poszerzenie toru wodnego Świnoujście - Szczecin w ramach inwestycji "Modernizacja toru wodnego Świnoujście - Szczecin do głębokości 12,5 m".
9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU
1) obronność i bezpieczeństwo państwa - nie ustala się;
2) ochrona środowiska - nie ustala się;
3) ochrona dziedzictwa kulturowego - nie ustala się;
4) poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywanie kopalin ze złóż - nie ustala się;
5) rybołówstwo - nie ustala się.
10. USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY
Nie ustala się.
UWARUNKOWANIA
11. ZASADY KORZYSTANIA Z AKWENU

(wynikające z dokumentów lub aktów normatywnych)

1) formy ochrony przyrody i ich otulin oraz ustalenia planów ochrony, o których mowa w przepisach o ochronie przyrody - akwen położony jest w granicach specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 "Ujście Odry i Zalew Szczeciński" (PLH320018);

2) obiekty i akweny chronione ustanowione na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami - brak;

3) obiekty i strefy chronione ustanowione na podstawie przepisów o ochronie środowiska - brak;

4) strefy zamknięte dla żeglugi i rybołówstwa oraz ogłaszane okresowo strefy niebezpieczne dla żeglugi lub rybołówstwa, ustanawiane na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2023 r. poz. 960, 1688 i 2029 oraz z 2024 r. poz. 731 i 834) - brak;

5) ochrona żywych zasobów morza na podstawie przepisów o rybołówstwie morskim - brak;

6) w akwenie realizowane są działania opisane w programie ochrony wód morskich, o którym mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478, 1688, 1890, 1963 i 2029).

12. SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU
1) w akwenie zlokalizowany jest stały znak nawigacyjny;

2) w sąsiedztwie akwenu, po stronie lądowej, obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Tor Wodny" w Szczecinie, przyjętego uchwałą Nr XXIX/730/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r.

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE
Po ustanowieniu w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw środowiska, wydanego na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336, 1688 i 1890), obowiązywać będą przepisy planu ochrony dla specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 "Ujście Odry i Zalew Szczeciński" (PLH320018).
§  4. 
Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu SZC.4.T określone w karcie akwenu.
KARTA AKWENU

SZC.4.T

1. OZNACZENIE LITEROWE
T
2. NUMER

AKWENU

4 3. OPIS

POŁOŻENIA

1

2

17

44

68

79

86

105

115

132

137

160

182

188

201

206

227

228

238

281

305

320

323

334

353

363

382

411

420

438

469

498

510

520

53°31'59,46"N

53°32'0,63"N

53°30'59,75"N

53°28'41,56"N

53°28'15,14"N

53°27'46,58"N

53°27'1,51"N

53°26'40,89"N

53°26'33,27"N

53°26'14,32"N

53°25'7,21"N

53°24'47,45"N

53°24'48,33"N

53°24'50,23"N

53°25'6,28"N

53°26'13,92"N

53°26'24,79"N

53°26'23,91"N

53°26'19,20"N

53°26'17,23"N

53°26'17,45"N

53°26'10,68"N

53°26'12,78"N

53°26'20,78"N

53°26'24,29"N

53°26'31,34"N

53°26'39,73"N

53°27'2,71"N

53°27'48,13"N

53°28'25,93"N

53°28'45,55"N

53°30'51,90"N

53°31'4,46"N

53°31'34,54"N

14°37'50,49"E

14°37'57,71"E

14°38'7,15"E

14°36'51,74"E

14°36'21,45"E

14°36'3,41"E

14°35'49,60"E

14°35'47,50"E

14°35'49,61"E

14°36'0,38"E

14°36'40,28"E

14°36'45,88"E

14°36'35,92"E

14°36'37,71"E

14°36'35,09"E

14°35'54,86"E

14°35'47,07"E

14°35'24,23"E

14°35'17,91"E

14°35'10,29"E

14°35'1,66"E

14°34'55,22"E

14°34'49,75"E

14°34'58,70"E

14°35'11,18"E

14°35'24,34"E

14°35'34,71"E

14°35'44,46"E

14°35'58,48"E

14°36'21,40"E

14°36'47,71"E

14°37'56,74"E

14°37'59,36"E

14°37'55,08"E

4. POLE POWIERZCHNI 1,827 km2 Pełny wykaz współrzędnych znajduje się w § 15 ust. 4 załącznika nr 1 do rozporządzenia.
5. FUNKCJA PODSTAWOWA
TRANSPORT
6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE
1) badania naukowe (N);

2) dziedzictwo kulturowe (D);

3) infrastruktura techniczna (I);

4) ochrona środowiska i przyrody (O);

5) sztuczne wyspy i konstrukcje (W);

6) turystyka, sport i rekreacja (S).

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW
1) zakaz układania elementów liniowych w sposób zagrażający bezpieczeństwu żeglugi;

2) w wyznaczonym podakwenie 4.1 obowiązuje zakaz krzyżowania elementów liniowych w sposób inny niż pod kątem 90°, a jeżeli jest to niemożliwe ze względów środowiskowych czy technologicznych - w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z przestrzeni;

3) ograniczenie realizacji obrotnic do sposobów nienaruszających elementów liniowych;

4) zakaz nurkowania, za wyjątkiem działań ratunkowych i związanych z bezpieczeństwem żeglugi oraz wydobywania obiektów zabytkowych i nurkowań związanych z eksploatacją i budową obiektów hydrotechnicznych.

8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO
1) pogłębienie i poszerzenie toru wodnego Świnoujście - Szczecin w ramach inwestycji "Modernizacja toru wodnego Świnoujście - Szczecin do głębokości 12,5 m";

2) realizacja planowanej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 220 kV relacji Glinki - Recław;

3) wykonanie umocnień dna przy nabrzeżach HUK, Żeglarskie i BON w ramach przedsięwzięcia pn. "Modernizacja toru wodnego Świnoujście - Szczecin do głębokości 12,5 m" (decyzja nr 6/19 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 7 czerwca 2019 r.);

4) przebudowa obrotnicy Orli Przesmyk wraz z infrastrukturą hydrotechniczną w ramach przedsięwzięcia "Modernizacja toru wodnego Świnoujście - Szczecin do głębokości 12,5 m" (decyzja nr 12/19 Ministra Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 19 lipca 2019 r.);

5) ułożenie i utrzymywanie na obszarze morskich wód wewnętrznych kabla światłowodowego VTS na odcinku w porcie morskim w Szczecinie, w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. "Modernizacja toru wodnego Świnoujście - Szczecin do głębokości 12,5 m" (decyzja nr 13/19 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 21 listopada 2019 r.);

6) poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Kanału Dębickiego (decyzja nr 13/16 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 31 maja 2016 r.).

9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU
1) obronność i bezpieczeństwo państwa - nie ustala się;

2) ochrona środowiska - nie ustala się;

3) ochrona dziedzictwa kulturowego - nie ustala się;

4) poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywanie kopalin ze złóż - nie ustala się;

5) rybołówstwo - nie ustala się.

10. USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY
Wyznacza się podakwen 4.1 przeznaczony na układanie i utrzymywanie elementów liniowych:

linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia 220 kV relacji Glinki - Recław.

UWARUNKOWANIA
11. ZASADY KORZYSTANIA Z AKWENU

(wynikające z dokumentów lub aktów normatywnych)

1) formy ochrony przyrody i ich otulin oraz ustalenia planów ochrony, o których mowa w przepisach o ochronie przyrody - akwen położony jest częściowo w granicach specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 "Ujście Odry i Zalew Szczeciński" (PLH320018);

2) obiekty i akweny chronione ustanowione na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami - w akwenie zlokalizowany jest ewidencjonowany zabytek archeologiczny - st. 1 AZP 28-06/4;

3) obiekty i strefy chronione ustanowione na podstawie przepisów o ochronie środowiska - brak;

4) strefy zamknięte dla żeglugi i rybołówstwa oraz ogłaszane okresowo strefy niebezpieczne dla żeglugi lub rybołówstwa, ustanawiane na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2023 r. poz. 960, 1688 i 2029 oraz z 2024 r. poz. 731 i 834) - brak;

5) ochrona żywych zasobów morza na podstawie przepisów o rybołówstwie morskim - brak;

6) w akwenie realizowane są działania opisane w programie ochrony wód morskich, o którym mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478, 1688, 1890, 1963 i 2029).

12. SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU
1) w granicach akwenu zlokalizowane są elementy infrastruktury zapewniającej dostęp do portów Świnoujście i Szczecin - południowy odcinek toru wodnego Świnoujście - Szczecin, Kanał Grabowski, obrotnica przy Przesmyku Orlim na Przekopie Mieleńskim u wejścia do Kanału Grabowskiego oraz obrotnica na połączeniu Kanału Grabowskiego i Basenu Dębickiego;

2) akwen pełni funkcje transportowe - tor wodny Świnoujście - Szczecin;

3) po akwenie odbywa się żegluga z portów w Świnoujściu i Szczecinie w kierunku północnym i południowym - charakter intensywny;

4) po akwenie odbywa się żegluga handlowa o znaczeniu krajowym i międzynarodowym oraz żegluga pasażerska;

5) przez akwen przebiegają trasy statków rybackich z portów i baz rybackich na łowiska;

6) akwen jest wykorzystywany na rzecz turystyki, sportu i rekreacji - uczęszczany szlak w kierunku morza oraz w kierunku południowym;

7) przez obszar przebiega projektowany "Zachodniopomorski Szlak Żeglarski", w ramach którego sukcesywnie następuje przebudowa i modernizacja marin i portów jachtowych w Gryfinie, Szczecinie, Trzebieży, Lubczynie, Stepnicy, Wolinie, Wapnicy, Świnoujściu, Kamieniu Pomorskim, Dziwnowie, Niechorzu, Mrzeżynie, Kołobrzegu, Mielnie i Darłowie;

8) w akwenie zlokalizowana jest kablowa linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia 220 kV relacji Morzyczyn - Police;

9) w sąsiedztwie akwenu, na wyspie Ostrów Grabowski, zlokalizowany jest ewidencjonowany zabytek archeologiczny - AZP 30-06/4 - punkt osadniczy;

10) w sąsiedztwie akwenu, po stronie lądowej, obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Tor Wodny" w Szczecinie, przyjętego uchwałą Nr XXIX/730/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r., ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Żelechowa, Drzetowo - Grabowo, Stocznie" w Szczecinie, przyjętego uchwałą Nr X/315/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 10 września 2019 r. oraz ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Międzyodrze Port" w Szczecinie, przyjętego uchwałą Nr XLII/1055/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 14 grudnia 2009 r.

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE
Po ustanowieniu w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw środowiska, wydanego na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336, 1688 i 1890), obowiązywać będą przepisy planu ochrony dla specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 "Ujście Odry i Zalew Szczeciński" (PLH320018).
§  5. 
Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu SZC.5.Ip określone w karcie akwenu.
KARTA AKWENU

SZC.5.Ip

1. OZNACZENIE LITEROWE
Ip
2. NUMER

AKWENU

5 3. OPIS

POŁOŻENIA

1

2

3

4

5

6

10

12

13

24

29

43

57

66

82

84

95

53°32'0,63"N

53°32'2,13"N

53°31'30,97"N

53°31'17,28"N

53°30'59,59"N

53°30'54,25"N

53°27'36,73"N

53°27'31,07"N

53°26'47,27"N

53°26'59,53"N

53°27'43,57"N

53°28'15,14"N

53°28'32,86"N

53°28'41,49"N

53°28'58,90"N

53°30'38,66"N

53°31'1,28"N

14°37'57,71"E

14°38'6,95"E

14°38'33,28"E

14°38'36,16"E

14°38'17,48"E

14°38'9,32"E

14°36'5,72"E

14°36'4,05"E

14°35'47,36"E

14°35'49,28"E

14°36'2,26"E

14°36'21,45"E

14°36'39,38"E

14°36'51,67"E

14°37'1,66"E

14°37'55,80"E

14°38'7,35"E

4. POLE POWIERZCHNI 0,885 km2 Pełny wykaz współrzędnych znajduje się w § 15 ust. 5 załącznika nr 1 do rozporządzenia.
5. FUNKCJA PODSTAWOWA
FUNKCJONOWANIE PORTU
6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE
1) badania naukowe (N);

2) dziedzictwo kulturowe (D);

3) infrastruktura techniczna (I);

4) ochrona środowiska i przyrody (O);

5) poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywanie kopalin ze złóż (K);

6) sztuczne wyspy i konstrukcje (W);

7) transport (T);

8) turystyka, sport i rekreacja (S).

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW
1) w wyznaczonym podakwenie 5.1 obowiązuje zakaz krzyżowania elementów liniowych w sposób inny niż pod kątem 90°, a jeżeli jest to niemożliwe ze względów środowiskowych czy technologicznych - w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z przestrzeni;

2) w wyznaczonych podakwenach 5.2, 5.3, 5.4 i 5.5 obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów i świateł mogących przysłaniać znaki nawigacyjne od strony wody oraz utrudniać widzialność i rozpoznawalność ww. znaków;

3) ograniczenie realizacji obrotnic do sposobów nienaruszających elementów liniowych;

4) ograniczenia w budowie nowych elementów infrastruktury turystycznej, w tym pomosty, pirsy, slipy, do sposobów niezagrażających stateczności budowli hydrotechnicznych;

5) ograniczenia realizacji wszystkich funkcji w miejscach wykonywania prac budowlanych, polegających na realizacji skarp w ramach poszerzenia i pogłębienia toru wodnego Świnoujście - Szczecin do głębokości 12,5 m do sposobów niekolidujących z przywołaną inwestycją.

8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO
1) realizacja planowanej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 220 kV relacji Glinki - Recław;

2) pogłębienie i poszerzenie toru wodnego Świnoujście - Szczecin w ramach inwestycji "Modernizacja toru wodnego Świnoujście - Szczecin do głębokości 12,5 m" (wschodnia część akwenu);

3) budowa stałego oznakowania nawigacyjnego wzdłuż toru wodnego Świnoujście - Szczecin realizowanego w ramach przedsięwzięcia pn. "Modernizacja toru wodnego Świnoujście - Szczecin do głębokości 12,5 m" (decyzja nr 7/19 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 7 czerwca 2019 r.);

4) ułożenie i utrzymywanie na obszarze morskich wód wewnętrznych kabla światłowodowego VTS na odcinku w porcie morskim w Szczecinie, w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. "Modernizacja toru wodnego Świnoujście - Szczecin do głębokości 12,5 m" (decyzja nr 13/19 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 21 listopada 2019 r.);

5) przebudowa obrotnicy Orli Przesmyk wraz z infrastrukturą hydrotechniczną w ramach przedsięwzięcia "Modernizacja toru wodnego Świnoujście - Szczecin do głębokości 12,5 m" (decyzja nr 12/19 Ministra Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 19 lipca 2019 r.).

9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU
1) obronność i bezpieczeństwo państwa - nie ustala się;

2) ochrona środowiska - nie ustala się;

3) ochrona dziedzictwa kulturowego - nie ustala się;

4) poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywanie kopalin ze złóż - nie ustala się;

5) rybołówstwo - nie ustala się.

10. USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY
Wyznacza się podakwen 5.1 przeznaczony na układanie i utrzymywanie elementów liniowych: linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia 220 kV relacji Glinki - Recław.
UWARUNKOWANIA
11. ZASADY KORZYSTANIA Z AKWENU

(wynikające z dokumentów lub aktów normatywnych)

1) formy ochrony przyrody i ich otulin oraz ustalenia planów ochrony, o których mowa w przepisach o ochronie przyrody - akwen położony jest częściowo w granicach specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 "Ujście Odry i Zalew Szczeciński" (PLH320018) oraz częściowo w granicach obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 "Dolina Dolnej Odry";

2) obiekty i akweny chronione ustanowione na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami - w akwenie zlokalizowany jest ewidencjonowany zabytek archeologiczny - st. 1 AZP 28-06/3;

3) obiekty i strefy chronione ustanowione na podstawie przepisów o ochronie środowiska - brak;

4) strefy zamknięte dla żeglugi i rybołówstwa oraz ogłaszane okresowo strefy niebezpieczne dla żeglugi lub rybołówstwa, ustanawiane na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2023 r. poz. 960, 1688 i 2029 oraz z 2024 r. poz. 731 i 834) - brak;

5) ochrona żywych zasobów morza na podstawie przepisów o rybołówstwie morskim - brak;

6) w akwenie realizowane są działania opisane w programie ochrony wód morskich, o którym mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478, 1688, 1890, 1963 i 2029).

12. SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU
1) w akwenie zlokalizowane są stałe znaki nawigacyjne oraz akweny ochrony wizury tych znaków;

2) w akwenie zlokalizowana jest kablowa linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia 220 kV relacji Morzyczyn - Police;

3) w bezpośrednim sąsiedztwie akwenu (Wyspa Radolin) znajduje się siedlisko 91E0 - łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe;

4) w akwenie znajduje się siedlisko 3150 - starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne;

5) w akwenie zlokalizowany jest ewidencjonowany zabytek archeologiczny - st. 1 AZP 28-06/3 - znalezisko z neolitu;

6) w sąsiedztwie akwenu, po stronie lądowej, obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Stołczyn - Mewia, Kacza" w Szczecinie, przyjętego uchwałą Nr XXII/611/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 17 września 2012 r., miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Golęcino - Czarnołęka, Radolin" w Szczecinie, przyjętego uchwałą Nr XXII/612/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 17 września 2012 r., oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Tor Wodny" w Szczecinie, przyjętego uchwałą Nr XXIX/730/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r.;

7) w sąsiedztwie akwenu został wyznaczony planowany użytek ekologiczny "Kacze, Mewia Wyspa oraz Żurawi Ostrów";

8) w granicach północnej części akwenu został wyznaczony planowany rezerwat przyrody "Dębina i Czarnołęka".

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE
1) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw środowiska, wydanego na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336, 1688 i 1890), obowiązywać będą przepisy planu ochrony dla specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 "Ujście Odry i Zalew Szczeciński" (PLH320018);

2) obowiązują przepisy zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 "Dolina Dolnej Odry" (PLB320003).

§  6. 
Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu SZC.6.T określone w karcie akwenu.
KARTA AKWENU

SZC.6.T

1. OZNACZENIE LITEROWE
T
2. NUMER

AKWENU

6 3. OPIS

POŁOŻENIA

1

2

5

6

8

9

13

14

53°31'32,61"N

53°31'28,62"N

53°31'6,79"N

53°30'59,60"N

53°30'34,10"N

53°30'30,34"N

53°30'59,54"N

53°31'7,30"N

14°37'55,42"E

14°37'56,14"E

14°37'40,70"E

14°37'39,07"E

14°37'47,59"E

14°37'45,53"E

14°37'35,77"E

14°37'37,53"E

4. POLE POWIERZCHNI 0,113 km2 Pełny wykaz współrzędnych znajduje się w § 15 ust. 6 załącznika nr 1 do rozporządzenia.
5. FUNKCJA PODSTAWOWA
TRANSPORT
6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE
1) badania naukowe (N);

2) dziedzictwo kulturowe (D);

3) infrastruktura techniczna (I);

4) ochrona środowiska i przyrody (O);

5) sztuczne wyspy i konstrukcje (W);

6) turystyka, sport i rekreacja (S).

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW
1) zakaz układania elementów liniowych w sposób zagrażający bezpieczeństwu żeglugi;

2) ograniczenie realizacji obrotnic do sposobów nienaruszających elementów liniowych;

3) zakaz nurkowania, za wyjątkiem działań ratunkowych i związanych z bezpieczeństwem żeglugi oraz wydobywania obiektów zabytkowych i nurkowań związanych z eksploatacją i budową obiektów hydrotechnicznych.

8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO
1) pogłębienie toru wodnego na Kanale Skolwińskim do głębokości technicznej 8,5 m;

2) ułożenie i utrzymywanie na obszarze morskich wód wewnętrznych kabla światłowodowego VTS na odcinku w porcie morskim w Szczecinie, w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. "Modernizacja toru wodnego Świnoujście - Szczecin do głębokości 12,5 m" (decyzja nr 13/19 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 21 listopada 2019 r.);

3) pogłębienie i poszerzenie toru wodnego Świnoujście - Szczecin w ramach inwestycji "Modernizacja toru wodnego Świnoujście - Szczecin do głębokości 12,5 m" (północno- wschodnia i południowo-wschodnia część akwenu).

9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU
1) obronność i bezpieczeństwo państwa - nie ustala się;
2) ochrona środowiska - nie ustala się;
3) ochrona dziedzictwa kulturowego - nie ustala się;
4) poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywanie kopalin ze złóż - nie ustala się;
5) rybołówstwo - nie ustala się.
10. USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY
Nie ustala się.
UWARUNKOWANIA
11. ZASADY KORZYSTANIA Z AKWENU

(wynikające z dokumentów lub aktów normatywnych)

1) formy ochrony przyrody i ich otulin oraz ustalenia planów ochrony, o których mowa w przepisach o ochronie przyrody - akwen położony jest częściowo w granicach specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 "Ujście Odry i Zalew Szczeciński" (PLH320018);

2) obiekty i akweny chronione ustanowione na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami - brak;

3) obiekty i strefy chronione ustanowione na podstawie przepisów o ochronie środowiska - brak;

4) strefy zamknięte dla żeglugi i rybołówstwa oraz ogłaszane okresowo strefy niebezpieczne dla żeglugi lub rybołówstwa, ustanawiane na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2023 r. poz. 960, 1688 i 2029 oraz z 2024 r. poz. 731 i 834) - brak;

5) ochrona żywych zasobów morza na podstawie przepisów o rybołówstwie morskim - brak;

6) w akwenie realizowane są działania opisane w programie ochrony wód morskich, o którym mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478, 1688, 1890, 1963 i 2029).

12. SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU
1) akwen stanowi element infrastruktury portowej;

2) w akwenie odbywa się żegluga handlowa o znaczeniu krajowym i międzynarodowym oraz żegluga pasażerska;

3) przez akwen przebiegają trasy statków rybackich z portów i baz rybackich na łowiska;

4) w sąsiedztwie akwenu, po stronie lądowej, obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Tor Wodny" w Szczecinie, przyjętego uchwałą Nr XXIX/730/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r.

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE
Po ustanowieniu w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw środowiska, wydanego na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336, 1688 i 1890), obowiązywać będą przepisy planu ochrony dla specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 "Ujście Odry i Zalew Szczeciński" (PLH320018).
§  7. 
Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu SZC.7.T określone w karcie akwenu.
KARTA AKWENU

SZC.7.T

1. OZNACZENIE LITEROWE
T
2. NUMER

AKWENU

7 3. OPIS

POŁOŻENIA

1

2

5

6

9

53°31'26,75"N

53°31'31,67"N

53°31'29,67"N

53°31'21,67"N

53°31'25,33"N

14°38'3,57"E

14°38'10,95"E

14°38'24,95"E

14°38'23,95"E

14°38'3,82"E

4. POLE POWIERZCHNI 0,080 km2 Pełny wykaz współrzędnych znajduje się w § 15 ust. 7 załącznika nr 1 do rozporządzenia.
5. FUNKCJA PODSTAWOWA
TRANSPORT
6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE
1) badania naukowe (N);

2) dziedzictwo kulturowe (D);

3) infrastruktura techniczna (I);

4) ochrona środowiska i przyrody (O);

5) sztuczne wyspy i konstrukcje (W);

6) turystyka, sport i rekreacja (S).

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW
1) zakaz lokalizacji elementów liniowych;

2) zakaz nurkowania, za wyjątkiem działań ratunkowych i związanych z bezpieczeństwem żeglugi oraz wydobywania obiektów zabytkowych i nurkowań związanych z eksploatacją i budową obiektów hydrotechnicznych;

3) możliwość ograniczenia rozmiarów kotwicowiska w przypadku lokalizacji obrotnicy;

4) w wyznaczonym podakwenie 7.1 obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów i świateł mogących przysłaniać znaki nawigacyjne od strony wody oraz utrudniać widzialność i rozpoznawalność ww. znaków.

8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO
Pogłębienie i poszerzenie toru wodnego Świnoujście - Szczecin w ramach inwestycji "Modernizacja toru wodnego Świnoujście - Szczecin do głębokości 12,5 m" (południowozachodnia część akwenu).
9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU
1) obronność i bezpieczeństwo państwa - nie ustala się;

2) ochrona środowiska - nie ustala się;

3) ochrona dziedzictwa kulturowego - nie ustala się;

4) poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywanie kopalin ze złóż - nie ustala się;

5) rybołówstwo - nie ustala się.

10. USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY
Nie ustala się.
UWARUNKOWANIA
11. ZASADY KORZYSTANIA Z AKWENU

(wynikające z dokumentów lub aktów normatywnych)

1) formy ochrony przyrody i ich otulin oraz ustalenia planów ochrony, o których mowa w przepisach o ochronie przyrody - akwen położony jest częściowo w granicach specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 "Ujście Odry i Zalew Szczeciński" (PLH320018) oraz częściowo w granicach obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 "Dolina Dolnej Odry";

2) obiekty i akweny chronione ustanowione na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami - brak;

3) obiekty i strefy chronione ustanowione na podstawie przepisów o ochronie środowiska - brak;

4) strefy zamknięte dla żeglugi i rybołówstwa oraz ogłaszane okresowo strefy niebezpieczne dla żeglugi lub rybołówstwa, ustanawiane na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2023 r. poz. 960, 1688 i 2029 oraz z 2024 r. poz. 731 i 834) - brak;

5) ochrona żywych zasobów morza na podstawie przepisów o rybołówstwie morskim - brak;

6) w akwenie realizowane są działania opisane w programie ochrony wód morskich, o którym mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478, 1688, 1890, 1963 i 2029).

12. SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU
1) w granicach akwenu zlokalizowany jest element infrastruktury zapewniającej dostęp do portów w Świnoujściu i Szczecinie - kotwicowisko "Inoujście";

2) w akwenie zlokalizowany jest akwen ochrony wizury znaków nawigacyjnych;

3) w akwenie znajduje się siedlisko 3150 - starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne;

4) w sąsiedztwie akwenu, po stronie lądowej, obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Tor Wodny" w Szczecinie, przyjętego uchwałą Nr XXIX/730/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r.

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE
1) po ustanowieniu w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw środowiska, wydanego na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336, 1688 i 1890), obowiązywać będą przepisy planu ochrony dla specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 "Ujście Odry i Zalew Szczeciński" (PLH320018);

2) obowiązują przepisy zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 "Dolina Dolnej Odry" (PLB320003).

§  8. 
Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu SZC.8.Ip określone w karcie akwenu.
KARTA AKWENU

SZC.8.Ip

1. OZNACZENIE LITEROWE
Ip
2. NUMER

AKWENU

8 3. OPIS

POŁOŻENIA

1

10

17

27

29

30

53°31'28,62"N

53°31'4,43"N

53°30'54,65"N

53°30'34,10"N

53°30'59,60"N

53°31'6,79"N

14°37'56,14"E

14°37'59,37"E

14°37'57,76"E

14°37'47,59"E

14°37'39,07"E

14°37'40,70"E

4. POLE POWIERZCHNI 0,167 km2 Pełny wykaz współrzędnych znajduje się w § 15 ust. 8 załącznika nr 1 do rozporządzenia.
5. FUNKCJA PODSTAWOWA
FUNKCJONOWANIE PORTU
6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE
1) badania naukowe (N);

2) dziedzictwo kulturowe (D);

3) infrastruktura techniczna (I);

4) ochrona środowiska i przyrody (O);

5) poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywanie kopalin ze złóż (K);

6) sztuczne wyspy i konstrukcje (W);

7) transport (T);

8) turystyka, sport i rekreacja (S).

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW
1) ograniczenie lokalizacji obrotnic do sposobów nienaruszających elementów liniowych;

2) ograniczenia realizacji wszystkich funkcji w miejscach wykonywania prac budowlanych, polegających na realizacji skarp w ramach poszerzenia i pogłębienia toru wodnego Świnoujście - Szczecin do głębokości 12,5 m do sposobów niekolidujących z przywołaną inwestycją.

8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO
Pogłębienie i poszerzenie toru wodnego Świnoujście - Szczecin w ramach inwestycji "Modernizacja toru wodnego Świnoujście - Szczecin do głębokości 12,5 m".
9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU
1) obronność i bezpieczeństwo państwa - nie ustala się;

2) ochrona środowiska - nie ustala się;

3) ochrona dziedzictwa kulturowego - nie ustala się;

4) poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywanie kopalin ze złóż - nie ustala się;

5) rybołówstwo - nie ustala się.

10. USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY
Nie ustala się.
UWARUNKOWANIA
11. ZASADY KORZYSTANIA Z AKWENU

(wynikające z dokumentów lub aktów normatywnych)

1) formy ochrony przyrody i ich otulin oraz ustalenia planów ochrony, o których mowa w przepisach o ochronie przyrody - akwen położony jest częściowo w granicach specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 "Ujście Odry i Zalew Szczeciński" (PLH320018);

2) obiekty i akweny chronione ustanowione na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami - w akwenie zlokalizowany jest ewidencjonowany zabytek archeologiczny - st. 1 AZP 28-06/4;

3) obiekty i strefy chronione ustanowione na podstawie przepisów o ochronie środowiska - brak;

4) strefy zamknięte dla żeglugi i rybołówstwa oraz ogłaszane okresowo strefy niebezpieczne dla żeglugi lub rybołówstwa, ustanawiane na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2023 r. poz. 960, 1688 i 2029 oraz z 2024 r. poz. 731 i 834) - brak;

5) ochrona żywych zasobów morza na podstawie przepisów o rybołówstwie morskim - brak;

6) w akwenie realizowane są działania opisane w programie ochrony wód morskich, o którym mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478, 1688, 1890, 1963 i 2029).

12. SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU
1) w akwenie zlokalizowane są stałe znaki nawigacyjne;

2) w bezpośrednim sąsiedztwie akwenu znajduje się siedlisko 91E0 - łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe;

3) w akwenie zlokalizowany jest ewidencjonowany zabytek archeologiczny - st. 1 AZP 28-06/4 - znalezisko luźne;

4) w sąsiedztwie akwenu, po stronie lądowej, obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Tor Wodny" w Szczecinie, przyjętego uchwałą Nr XXIX/730/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r.;

5) w sąsiedztwie akwenu został wyznaczony planowany użytek ekologiczny "Kacze, Mewia Wyspa oraz Żurawi Ostrów".

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE
Po ustanowieniu w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw środowiska, wydanego na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336, 1688 i 1890), obowiązywać będą przepisy planu ochrony dla specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 "Ujście Odry i Zalew Szczeciński" (PLH320018).
§  9. 
Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu SZC.9.S określone w karcie akwenu.
KARTA AKWENU

SZC.9.S

1. OZNACZENIE LITEROWE
S
2. NUMER

AKWENU

9 3. OPIS

POŁOŻENIA

1

2

53°28'26,13"N

53°28'25,72"N

14°36'19,68"E

14°36'19,30"E

4. POLE POWIERZCHNI 0,007 km2 Od punktu 2 do punktu 1 granica przebiega po linii brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478, 1688, 1890, 1963 i 2029)

Pełny wykaz współrzędnych znajduje się w § 15 ust. 9 załącznika nr 1 do rozporządzenia.

5. FUNKCJA PODSTAWOWA
TURYSTYKA, SPORT I REKREACJA
6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE
1) badania naukowe (N);

2) dziedzictwo kulturowe (D);

3) funkcjonowanie portu (Ip);

4) infrastruktura techniczna (I);

5) ochrona środowiska i przyrody (O);

6) poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywanie kopalin ze złóż (K);

7) sztuczne wyspy i konstrukcje (W);

8) transport (T).

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW
Ograniczenia w budowie nowych elementów infrastruktury turystycznej, w tym pomosty, pirsy, slipy, do sposobów niezagrażających stateczności budowli hydrotechnicznych.
8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO
Brak.
9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU
1) obronność i bezpieczeństwo państwa - nie ustala się;

2) ochrona środowiska - nie ustala się;

3) ochrona dziedzictwa kulturowego - nie ustala się;

4) poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywanie kopalin ze złóż - nie ustala się;

5) rybołówstwo - nie ustala się.

10. USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY
Dopuszcza się lokalizację elementów infrastruktury turystycznej, zgodnie z rozstrzygnięciami zawartymi w ust. 7.
UWARUNKOWANIA
11. ZASADY KORZYSTANIA Z AKWENU

(wynikające z dokumentów lub aktów normatywnych)

1) formy ochrony przyrody i ich otulin oraz ustalenia planów ochrony, o których mowa w przepisach o ochronie przyrody - brak;

2) obiekty i akweny chronione ustanowione na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami - brak;

3) obiekty i strefy chronione ustanowione na podstawie przepisów o ochronie środowiska - brak;

4) strefy zamknięte dla żeglugi i rybołówstwa oraz ogłaszane okresowo strefy niebezpieczne dla żeglugi lub rybołówstwa, ustanawiane na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2023 r. poz. 960, 1688 i 2029 oraz z 2024 r. poz. 731 i 834) - brak;

5) ochrona żywych zasobów morza na podstawie przepisów o rybołówstwie morskim - brak;

6) w akwenie realizowane są działania opisane w programie ochrony wód morskich, o którym mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478, 1688, 1890, 1963 i 2029).

12. SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU
1) w akwenie zlokalizowany jest Basen Żeglarski;

2) akwen pełni funkcje postojowe i turystyczne;

3) w sąsiedztwie akwenu, po stronie lądowej, obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Tor Wodny" w Szczecinie, przyjętego uchwałą Nr XXIX/730/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r.

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE
Brak.
§  10. 
Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu SZC.10.T określone w karcie akwenu.
KARTA AKWENU

SZC.10.T

1. OZNACZENIE LITEROWE
T
2. NUMER

AKWENU

10 3. OPIS

POŁOŻENIA

1

2

4

8

9

11

20

22

23

27

53°27'38,03"N

53°27'33,70"N

53°27'22,59"N

53°26'51,48"N

53°26'41,87"N

53°26'22,09"N

53°26'20,95"N

53°26'42,31"N

53°26'52,29"N

53°27'23,90"N

14°35'55,07"E

14°35'53,76"E

14°35'37,53"E

14°35'11,00"E

14°35'6,08"E

14°35'3,03"E

14°34'59,05"E

14°35'2,34"E

14°35'7,45"E

14°35'34,41"E

4. POLE POWIERZCHNI 0,179 km2 Pełny wykaz współrzędnych

znajduje się w § 15 ust. 10

załącznika nr 1 do rozporządzenia.

5. FUNKCJA PODSTAWOWA
TRANSPORT (T)
6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE
1) badania naukowe (N);

2) dziedzictwo kulturowe (D);

3) infrastruktura techniczna (I);

4) ochrona środowiska i przyrody (O);

5) sztuczne wyspy i konstrukcje (W);

6) turystyka, sport i rekreacja (S).

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW
1) zakaz układania elementów liniowych w sposób zagrażający bezpieczeństwu żeglugi;

2) zakaz nurkowania, za wyjątkiem działań ratunkowych i związanych z bezpieczeństwem żeglugi oraz wydobywania obiektów zabytkowych i nurkowań związanych z eksploatacją i budową obiektów hydrotechnicznych;

3) ograniczenie parametrów statków przechodzących akwenem z uwagi na most stały;

4) w wyznaczonym podakwenie 10.1 ustala się ograniczenia w realizacji funkcji do sposobów nienaruszających konstrukcji mostu;

5) na odcinku rzeki Odry, między jej brzegiem zachodnim a wyspami Okrętową i Gryfią w Szczecinie, ruch statków jest zamknięty. W wyjątkowych przypadkach zezwolenia na otwarcie ruchu udziela VTS po uzgodnieniu z dyspozytorem MSR Gryfia. Zakaz ruchu statków nie dotyczy jednostek stoczniowych oraz cumujących w tym rejonie.

8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO
Pogłębienie i poszerzenie toru wodnego Świnoujście - Szczecin w ramach inwestycji "Modernizacja toru wodnego Świnoujście - Szczecin do głębokości 12,5 m" (północnowschodnia i południowo-wschodnia część akwenu).
9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU
1) obronność i bezpieczeństwo państwa - nie ustala się;

2) ochrona środowiska - nie ustala się;

3) ochrona dziedzictwa kulturowego - nie ustala się;

4) poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywanie kopalin ze złóż - nie ustala się;

5) rybołówstwo - nie ustala się.

10. USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY
Nie ustala się.
UWARUNKOWANIA
11. ZASADY KORZYSTANIA Z AKWENU

(wynikające z dokumentów lub aktów normatywnych)

1) formy ochrony przyrody i ich otulin oraz ustalenia planów ochrony, o których mowa w przepisach o ochronie przyrody - brak;

2) obiekty i akweny chronione ustanowione na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami - brak;

3) obiekty i strefy chronione ustanowione na podstawie przepisów o ochronie środowiska - brak;

4) strefy zamknięte dla żeglugi i rybołówstwa oraz ogłaszane okresowo strefy niebezpieczne dla żeglugi lub rybołówstwa, ustanawiane na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2023 r. poz. 960, 1688 i 2029 oraz z 2024 r. poz. 731 i 834) - brak;

5) ochrona żywych zasobów morza na podstawie przepisów o rybołówstwie morskim - brak;

6) w akwenie realizowane są działania opisane w programie ochrony wód morskich, o którym mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478, 1688, 1890, 1963 i 2029).

12. SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU
1) w akwenie zlokalizowany jest most drogowy (podakwen 10.1);

2) w sąsiedztwie akwenu, po stronie lądowej, obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Tor Wodny" w Szczecinie, przyjętego uchwałą Nr XXIX/730/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. oraz ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Żelechowa, Drzetowo - Grabowo, Stocznie" w Szczecinie, przyjętego uchwałą Nr X/315/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 10 września 2019 r.

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE
Brak.
§  11. 
Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu SZC.11.Ip określone w karcie akwenu.
KARTA AKWENU

SZC.11.Ip

1. OZNACZENIE LITEROWE
Ip
2. NUMER

AKWENU

11 3. OPIS

POŁOŻENIA

1

27

41

54

68

70

71

75

53°27'33,70"N

53°26'42,64"N

53°26'35,32"N

53°26'29,99"N

53°26'22,09"N

53°26'41,87"N

53°26'51,48"N

53°27'22,59"N

14°35'53,76"E

14°35'36,80"E

14°35'30,05"E

14°35'21,95"E

14°35'3,03"E

14°35'6,08"E

14°35'11,00"E

14°35'37,53"E

4. POLE POWIERZCHNI 0,405 km2 Pełny wykaz współrzędnych znajduje się w § 15 ust. 11 załącznika nr 1 do rozporządzenia.
5. FUNKCJA PODSTAWOWA
FUNKCJONOWANIE PORTU
6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE
1) badania naukowe (N);

2) dziedzictwo kulturowe (D);

3) infrastruktura techniczna (I);

4) ochrona środowiska i przyrody (O);

5) poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywanie kopalin ze złóż (K);

6) sztuczne wyspy i konstrukcje (W);

7) transport (T).

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW
1) ograniczenie lokalizacji obrotnic do sposobów nienaruszających elementów liniowych;

2) ograniczenia w realizacji głębi dokowych do sposobów:

a) nienaruszających elementów liniowych,

b) niezagrażających stateczności budowli hydrotechnicznych;

3) ograniczenia realizacji wszystkich funkcji w miejscach wykonywania prac budowlanych, polegających na realizacji skarp w ramach poszerzenia i pogłębienia toru wodnego Świnoujście - Szczecin do głębokości 12,5 m do sposobów niekolidujących z przywołaną inwestycją;

4) w wyznaczonym podakwenie 11.1 ustala się ograniczenia w realizacji funkcji do sposobów nienaruszających konstrukcji mostu.

8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO
1) pogłębienie i poszerzenie toru wodnego Świnoujście - Szczecin w ramach inwestycji "Modernizacja toru wodnego Świnoujście - Szczecin do głębokości 12,5 m";

2) przebudowa obrotnicy Orli Przesmyk wraz z infrastrukturą hydrotechniczną w ramach przedsięwzięcia "Modernizacja toru wodnego Świnoujście - Szczecin do głębokości 12,5 m" (decyzja nr 12/19 Ministra Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 19 lipca 2019 r.).

9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU
1) obronność i bezpieczeństwo państwa - nie ustala się;

2) ochrona środowiska - nie ustala się;

3) ochrona dziedzictwa kulturowego - nie ustala się;

4) poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywanie kopalin ze złóż - nie ustala się;

5) rybołówstwo - nie ustala się.

10. USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY
Nie ustala się.
UWARUNKOWANIA
11. ZASADY KORZYSTANIA Z AKWENU

(wynikające z dokumentów lub aktów normatywnych)

1) formy ochrony przyrody i ich otulin oraz ustalenia planów ochrony, o których mowa w przepisach o ochronie przyrody - brak;

2) obiekty i akweny chronione ustanowione na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami - brak;

3) obiekty i strefy chronione ustanowione na podstawie przepisów o ochronie środowiska - brak;

4) strefy zamknięte dla żeglugi i rybołówstwa oraz ogłaszane okresowo strefy niebezpieczne dla żeglugi lub rybołówstwa, ustanawiane na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2023 r. poz. 960, 1688 i 2029 oraz z 2024 r. poz. 731 i 834) - brak;

5) ochrona żywych zasobów morza na podstawie przepisów o rybołówstwie morskim - brak;

6) w akwenie realizowane są działania opisane w programie ochrony wód morskich, o którym mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478, 1688, 1890, 1963 i 2029).

12. SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU
1) akwen pełni funkcje stoczniowe;

2) w akwenie zlokalizowane są doki;

3) w akwenie planowana jest budowa tzw. "Zielonej Stoczni";

4) w akwenie zlokalizowane są stałe znaki nawigacyjne;

5) w sąsiedztwie akwenu, po stronie lądowej, obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Żelechowa, Drzetowo - Grabowo, Stocznie"

w Szczecinie, przyjętego uchwałą Nr X/315/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 10 września 2019 r.

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE
Brak.
§  12. 
Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu SZC.12.Ip określone w karcie akwenu.
KARTA AKWENU

SZC.12.Ip

1. OZNACZENIE LITEROWE
Ip
2. NUMER

AKWENU

12 3. OPIS

POŁOŻENIA

1

2

3

4

31

44

53

77

81

84

85

53°26'41,86"N

53°25'32,82"N

53°25'30,14"N

53°24'44,16"N

53°24'49,37"N

53°25'3,80"N

53°26'14,32"N

53°26'38,96"N

53°26'41,86"N

53°26'44,05"N

53°26'43,59"N

14°35'52,11"E

14°36'30,86"E

14°36'32,51"E

14°36'48,72"E

14°36'44,79"E

14°36'42,61"E

14°36'0,38"E

14°35'47,74"E

14°35'47,43"E

14°35'47,37"E

14°35'51,82"E

4. POLE POWIERZCHNI 0,188 km2 Pełny wykaz współrzędnych znajduje się w § 15 ust. 12 załącznika nr 1 do rozporządzenia.
5. FUNKCJA PODSTAWOWA
FUNKCJONOWANIE PORTU
6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE
1) badania naukowe (N);

2) dziedzictwo kulturowe (D);

3) infrastruktura techniczna (I);

4) ochrona środowiska i przyrody (O);

5) poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywanie kopalin ze złóż (K);

6) sztuczne wyspy i konstrukcje (W);

7) transport (T);

8) turystyka, sport i rekreacja (S).

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW
1) ograniczenie realizacji obrotnic do sposobów nienaruszających elementów liniowych;

2) ograniczenia w budowie nowych elementów infrastruktury turystycznej, w tym pomosty, pirsy, slipy, do sposobów niezagrażających stateczności budowli hydrotechnicznych;

3)ograniczenia realizacji wszystkich funkcji w miejscach wykonywania prac budowlanych, polegających na realizacji skarp w ramach poszerzenia i pogłębienia toru wodnego Świnoujście - Szczecin do głębokości 12,5 m do sposobów niekolidujących z przywołaną inwestycją.

8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO
1) pogłębienie i poszerzenie toru wodnego Świnoujście - Szczecin w ramach inwestycji "Modernizacja toru wodnego Świnoujście - Szczecin do głębokości 12,5 m";

2) budowa stałego oznakowania nawigacyjnego wzdłuż toru wodnego Świnoujście - Szczecin realizowanego w ramach przedsięwzięcia pn. "Modernizacja toru wodnego Świnoujście - Szczecin do głębokości 12,5 m" (decyzja nr 7/19 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 7 czerwca 2019 r.);

3) przebudowa obrotnicy Orli Przesmyk wraz z infrastrukturą hydrotechniczną w ramach przedsięwzięcia "Modernizacja toru wodnego Świnoujście - Szczecin do głębokości 12,5 m" (decyzja nr 12/19 Ministra Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 19 lipca 2019 r.).

9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU
1) obronność i bezpieczeństwo państwa - nie ustala się;

2) ochrona środowiska - nie ustala się;

3) ochrona dziedzictwa kulturowego - nie ustala się;

4) poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywanie kopalin ze złóż - nie ustala się;

5) rybołówstwo - nie ustala się.

10. USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY
Nie ustala się.
UWARUNKOWANIA
11. ZASADY KORZYSTANIA Z AKWENU

(wynikające z dokumentów lub aktów normatywnych)

1) formy ochrony przyrody i ich otulin oraz ustalenia planów ochrony, o których mowa w przepisach o ochronie przyrody - akwen położony jest częściowo w granicach obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 "Dolina Dolnej Odry" (PLB320003);

2) obiekty i akweny chronione ustanowione na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami - brak;

3) obiekty i strefy chronione ustanowione na podstawie przepisów o ochronie środowiska - brak;

4) strefy zamknięte dla żeglugi i rybołówstwa oraz ogłaszane okresowo strefy niebezpieczne dla żeglugi lub rybołówstwa, ustanawiane na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2023 r. poz. 960, 1688 i 2029 oraz z 2024 r. poz. 731 i 834) - brak;

5) ochrona żywych zasobów morza na podstawie przepisów o rybołówstwie morskim - brak;

6) w akwenie realizowane są działania opisane w programie ochrony wód morskich, o którym mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478, 1688, 1890, 1963 i 2029).

12. SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU
1) w akwenie zlokalizowane są stałe znaki nawigacyjne;

2) w bezpośrednim sąsiedztwie akwenu (Wyspa Wielka Kępa) znajduje się siedlisko 91E0 - łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe;

3) w sąsiedztwie akwenu znajduje się siedlisko 3150 - starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne;

4) w sąsiedztwie akwenu, na wyspie Mieleński Ostrów, zlokalizowany jest ewidencjonowany zabytek archeologiczny - AZP 30-06/31;

5) w sąsiedztwie akwenu, po stronie lądowej, obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Tor Wodny" w Szczecinie, przyjętego uchwałą Nr XXIX/730/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Międzyodrze - Wielka Kępa" w Szczecinie, przyjętego uchwałą Nr XLIII/1238/18 Rady Miasta Szczecin z dnia 5 lipca 2018 r.;

6) w bezpośrednim sąsiedztwie akwenu został wyznaczony planowany użytek ekologiczny "Wielka Kępa, Mieleńska Łąka, Sadlińskie Łąki".

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE
Obowiązują przepisy zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 "Dolina Dolnej Odry" (PLB320003).
§  13. 
Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu SZC.13.Ip określone w karcie akwenu.
KARTA AKWENU

SZC.13.Ip

1. OZNACZENIE LITEROWE
IP
2. NUMER

AKWENU

13 3. OPIS

POŁOŻENIA

1

16

29

42

57

58

77

78

81

84

94

97

98

101

114

115

116

126

127

137

145

148

151

161

162

163

164

166

168

169

53°26'24,79"N

53°26'22,27"N

53°25'4,54"N

53°24'49,53"N

53°24'47,13"N

53°24'43,73"N

53°24'40,56"N

53°24'39,60"N

53°24'45,92"N

53°24'47,57"N

53°24'52,03"N

53°25'22,39"N

53°25'22,68"N

53°24'49,16"N

53°24'48,38"N

53°24'47,57"N

53°24'48,15"N

53°24'59,36"N

53°24'58,19"N

53°24'46,58"N

53°24'45,95"N

53°24'44,31"N

53°24'38,01"N

53°24'41,59"N

53°24'39,30"N

53°24'30,72"N

53°24'31,71"N

53°24'51,73"N

53°24'59,18"N

53°25'2,04"N

14°35'47,07"E

14°35'49,58"E

14°36'35,90"E

14°36'37,40"E

14°36'33,38"E

14°36'30,94"E

14°36'32,37"E

14°36'29,16"E

14°35'45,13"E

14°35'16,24"E

14°35'11,73"E

14°35'24,63"E

14°35'22,52"E

14°35'7,72"E

14°35'6,83"E

14°35'1,75"E

14°34'52,46"E

14°34'18,01"E

14°34'16,94"E

14°34'51,66"E

14°35'16,04"E

14°35'44,71"E

14°36'28,62"E

14°37'15,70"E

14°37'16,80"E

14°35'48,10"E

14°35'42,44"E

14°34'32,55"E

14°34'5,76"E

14°34'6,26"E

4. POLE POWIERZCHNI 0,978 km2 Pełny wykaz współrzędnych znajduje się w § 15 ust. 13 załącznika nr 1 do rozporządzenia.
5. FUNKCJA PODSTAWOWA
FUNKCJONOWANIE PORTU
6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE
1) badania naukowe (N);

2) dziedzictwo kulturowe (D);

3) infrastruktura techniczna (I);

4) ochrona środowiska i przyrody (O);

5) poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywanie kopalin ze złóż (K);

6) rybołówstwo (R);

7) sztuczne wyspy i konstrukcje (W);

8) transport (T);

9) turystyka, sport i rekreacja (S).

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH
OBSZARÓW
1) w wyznaczonych podakwenach 13.2, 13.4, 13.5, 13.6 i 13.7 ustala się ograniczenia realizacji wszystkich funkcji do sposobów nienaruszających konstrukcji istniejących i planowanych przepraw drogowych i kolejowych;

2) ograniczenie realizacji obrotnic do sposobów nienaruszających elementów liniowych;

3) ograniczenia w realizacji głębi dokowych do sposobów:

a) nienaruszających elementów liniowych,

b) niezagrażających stateczności budowli hydrotechnicznych;

4) ograniczenia w budowie nowych elementów infrastruktury turystycznej, w tym pomosty, pirsy, slipy, do sposobów zagrażających stateczności budowli hydrotechnicznych;

5) zakaz rybołówstwa komercyjnego, z wyłączeniem podakwenów 13.1, 13.2 (do czasu realizacji przeprawy drogowej) i 13.3;

6) ograniczenia realizacji wszystkich funkcji w miejscach wykonywania prac budowlanych, polegających na realizacji skarp w ramach poszerzenia i pogłębienia toru wodnego Świnoujście - Szczecin do głębokości 12,5 m do sposobów niekolidujących z przywołaną inwestycją.

8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO
1) poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Basenu Kaszubskiego (decyzja nr 26/16 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 22 września 2016 r.);

2) przedsięwzięcie pn. "Poprawa dostępu kolejowego do portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu" (decyzja nr 17/18 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 11 lipca 2018 r.);

3) pogłębienie i poszerzenie toru wodnego Świnoujście - Szczecin w ramach inwestycji "Modernizacja toru wodnego Świnoujście - Szczecin do głębokości 12,5 m";

4) budowa stałego oznakowania nawigacyjnego wzdłuż toru wodnego Świnoujście - Szczecin realizowanego w ramach przedsięwzięcia pn. "Modernizacja toru wodnego Świnoujście - Szczecin do głębokości 12,5 m" (decyzja nr 7/19 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 7 czerwca 2019 r.);

5) przebudowa obrotnicy Orli Przesmyk wraz z infrastrukturą hydrotechniczną w ramach przedsięwzięcia "Modernizacja toru wodnego Świnoujście - Szczecin do głębokości 12,5 m" (decyzja nr 12/19 Ministra Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 19 lipca 2019 r.);

6) budowa głębi dokowej przy Nabrzeżu Remontowym w Porcie w Szczecinie (decyzja nr 19/17 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 17 listopada 2017 r.).

9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU
1) obronność i bezpieczeństwo państwa - nie ustala się;

2) ochrona środowiska - nie ustala się;

3) ochrona dziedzictwa kulturowego - nie ustala się;

4) poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywanie kopalin ze złóż - nie ustala się;

5) rybołówstwo:

a) w wyznaczonych podakwenach 13.1, 13.2 i 13.3 dopuszcza się wykonywanie rybołówstwa komercyjnego,

b) w uzasadnionych przypadkach Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie może wyłączyć dany obszar z użytkowania rybackiego z uwagi na bezpieczeństwo żeglugi, porządek portowy, ochronę środowiska lub potrzebę zapewnienia prawidłowej eksploatacji portu.

10. USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY
Ustala się wymóg utrzymania poprawnego stanu obiektów drogowych - mosty.
UWARUNKOWANIA
11. ZASADY KORZYSTANIA Z AKWENU

(wynikające z dokumentów lub aktów normatywnych)

1) formy ochrony przyrody i ich otulin oraz ustalenia planów ochrony, o których mowa w przepisach o ochronie przyrody - akwen położony jest częściowo w granicach obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 "Dolina Dolnej Odry" (PLB320003);

2) obiekty i akweny chronione ustanowione na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami - brak;

3) obiekty i strefy chronione ustanowione na podstawie przepisów o ochronie środowiska - brak;

4) strefy zamknięte dla żeglugi i rybołówstwa oraz ogłaszane okresowo strefy niebezpieczne dla żeglugi lub rybołówstwa, ustanawiane na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2023 r. poz. 960, 1688 i 2029 oraz z 2024 r. poz. 731 i 834) - brak;

5) ochrona żywych zasobów morza na podstawie przepisów o rybołówstwie morskim - w podakwenach 13.1, 13.2 i 13.3 obowiązują zasady wykonywania funkcji rybołówstwo;

6) w akwenie realizowane są działania opisane w programie ochrony wód morskich, o którym mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478, 1688, 1890, 1963 i 2029).

12. SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU
1) część akwenu (Basen Górnośląski, Basen Kaszubski [Górniczy], Basen Warty i Basen Notecki) stanowi element infrastruktury portowej;

2) akwen pełni funkcje postojowe, przeładunkowe, postojowo-przeładunkowe, stoczniowe, postojowo-remontowe i recyklingowe;

3) akwen stanowi ujęcie wód chłodniczych dla Elektrociepłowni Szczecin Oddziału Zespół Elektrowni Dolna Odra PGE GiEK S.A.;

4) w akwenie zlokalizowane są stałe znaki nawigacyjne;

5) część akwenu wykorzystywana jest przez rybołówstwo - połowy komercyjne;

6) w akwenie zlokalizowane są mosty drogowe i kolejowe (podakweny 13.4 i 13.5);

7) w bezpośrednim sąsiedztwie akwenu (Wyspa Wielka Kępa, Ostrów Grabowski, Ostrów Mieleński) znajdują się siedliska 91E0 - łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe;

8) w sąsiedztwie akwenu znajduje się siedlisko 6430-3 - ziołorośla nadrzeczne;

9) w sąsiedztwie akwenu, na wyspie Mieleński Ostrów, zlokalizowany jest ewidencjonowany zabytek archeologiczny - AZP 30-06/31, ślad osadniczy - neolit oraz zabytki archeologiczne na Łasztowni: AZP 30-06/28 (ślad osadniczy - neolit), AZP 30-06/29 (ślad osadniczy - wczesne średniowiecze) i AZP 30-06/30 (ślad osadniczy - wczesne średniowiecze);

10) w sąsiedztwie akwenu, po stronie lądowej, obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Tor Wodny" w Szczecinie, przyjętego uchwałą Nr XXIX/730/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r.; ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Międzyodrze Port" w Szczecinie, przyjętego uchwałą Nr XLII/1055/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 14 grudnia 2009 r. oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Międzyodrze Wyspa Grodzka - Łasztownia 2" w Szczecinie, przyjętego uchwałą Nr XII/270/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 października 2011 r.

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE
Obowiązują przepisy zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 "Dolina Dolnej Odry" (PLB320003).
§  14. 
Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu SZC.14.Ip określone w karcie akwenu.
KARTA AKWENU

SZC.14.Ip

1. OZNACZENIE LITEROWE
IP
2. NUMER

AKWENU

14 3. OPIS

POŁOŻENIA

1

2

3

6

7

8

28

45

52

64

65

67

77

98 106

107

108 109

111

53°26'23,91"N 53°25'44,61"N 53°25'50,78"N 53°25'59,63"N 53°25'59,83"N

53°26'1,94"N

53°26'0,47"N

53°26'0,31"N

53°26'2,45"N

53°26'7,51"N

53°26'11,20"N

53°26'10,68"N

53°26'17,19"N

53°26'17,85"N

53°26'17,23"N

53°26'14,05"N

53°25'54,71"N

53°25'54,18"N

53°26'19,20"N

14°35'24,23"E

14°34'38,97"E

14°34'38,66"E

14°34'37,24"E

14°34'33,27"E

14°34'37,20"E

14°34'40,01"E

14°34'43,27"E

14°34'47,34"E

14°34'49,14"E

14°34'53,86"E

14°34'55,22"E

14°35'1,12"E

14°35'3,62"E

14°35'10,29"E

14°35'12,21"E

14°35'3,60"E

14°35'7,13"E

14°35'17,91"E

4. POLE POWIERZCHNI 0,402 km2 Pełny wykaz współrzędnych znajduje się w § 15 ust. 14 załącznika nr 1 do rozporządzenia.
5. FUNKCJA PODSTAWOWA
FUNKCJONOWANIE PORTU
6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE
1) badania naukowe (N);

2) dziedzictwo kulturowe (D);

3) infrastruktura techniczna (I);

4) ochrona środowiska i przyrody (O);

5) poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywanie kopalin ze złóż (K);

6) sztuczne wyspy i konstrukcje (W);

7) transport (T);

8) turystyka, sport i rekreacja (S).

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH

OBSZARÓW

1) ograniczenie realizacji obrotnic do sposobów nienaruszających elementów liniowych;

2) ograniczenia w realizacji głębi dokowych do sposobów:

a) nienaruszających elementów liniowych,

b) niezagrażających stateczności budowli hydrotechnicznych;

3) ograniczenia w budowie nowych elementów infrastruktury turystycznej, w tym pomosty, pirsy, slipy, do sposobów zagrażających stateczności budowli hydrotechnicznych;

4) ograniczenia realizacji wszystkich funkcji w miejscach wykonywania prac budowlanych, polegających na realizacji skarp w ramach poszerzenia i pogłębienia toru wodnego Świnoujście - Szczecin do głębokości 12,5 m do sposobów niekolidujących z przywołaną inwestycją.

8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO
1) poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Kanału Dębickiego (decyzja nr 13/16 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 31 maja 2016 r.);

2) pogłębienie i poszerzenie toru wodnego Świnoujście - Szczecin w ramach inwestycji "Modernizacja toru wodnego Świnoujście - Szczecin do głębokości 12,5 m";

3) przebudowa obrotnicy Orli Przesmyk wraz z infrastrukturą hydrotechniczną w ramach przedsięwzięcia "Modernizacja toru wodnego Świnoujście - Szczecin do głębokości 12,5 m" (decyzja nr 12/19 Ministra Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 19 lipca 2019 r.);

4) dostosowanie Nabrzeża Zbożowego w porcie w Szczecinie do głębokości 12,5 m (decyzja Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2021 r.).

9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU
1) obronność i bezpieczeństwo państwa - nie ustala się;

2) ochrona środowiska - nie ustala się;

3) ochrona dziedzictwa kulturowego - akwen jest elementem wpisanego do rejestru zabytków obszaru - teren dawnego portu wolnocłowego na Łasztowni (nr rej. A-904);

4) poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywanie kopalin ze złóż - nie ustala się;

5) rybołówstwo - nie ustala się.

10. USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY
Nie ustala się.
UWARUNKOWANIA
11. ZASADY KORZYSTANIA Z AKWENU
(wynikające z dokumentów lub aktów normatywnych)
1) formy ochrony przyrody i ich otulin oraz ustalenia planów ochrony, o których mowa w przepisach o ochronie przyrody - brak;

2) obiekty i akweny chronione ustanowione na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami - w akwenie zlokalizowany jest obiekt o wartości zabytkowej - akwen jest elementem wpisanego do rejestru zabytków obszaru - teren dawnego portu wolnocłowego na Łasztowni (nr rej. A-904);

3) obiekty i strefy chronione ustanowione na podstawie przepisów o ochronie środowiska - brak;

4) strefy zamknięte dla żeglugi i rybołówstwa oraz ogłaszane okresowo strefy niebezpieczne dla żeglugi lub rybołówstwa, ustanawiane na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2023 r. poz. 960, 1688 i 2029 oraz z 2024 r. poz. 731 i 834) - brak;

5) ochrona żywych zasobów morza na podstawie przepisów o rybołówstwie morskim - brak;

6) w akwenie realizowane są działania opisane w programie ochrony wód morskich, o którym mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478, 1688, 1890, 1963 i 2029).

12. SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU
1) część akwenu (Basen Wschodni i Basen Zachodni) stanowi element infrastruktury portowej;

2) akwen pełni funkcje postojowe i przeładunkowe;

3) w akwenie zlokalizowane są stałe znaki nawigacyjne;

4) akwen jest elementem wpisanego do rejestru zabytków obszaru - teren dawnego portu wolnocłowego na Łasztowni (nr rej. A-904);

5) w sąsiedztwie akwenu, po stronie lądowej, obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Międzyodrze Wyspa Grodzka - Łasztownia 2" w Szczecinie, przyjętego uchwałą Nr XII/270/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 października 2011 r.; miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Tor Wodny" w Szczecinie, przyjętego uchwałą Nr XXIX/730/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. oraz ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Międzyodrze Port"

w Szczecinie, przyjętego uchwałą Nr XLII/1055/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 14 grudnia 2009 r.

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE
Brak.
§  15. 
Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu SZC.15.T określone w karcie akwenu.
KARTA AKWENU

SZC.15.T

1. OZNACZENIE LITEROWE
T
2. NUMER

AKWENU

15 3. OPIS

POŁOŻENIA

1

3

4

5

6

25

53°26'19,20"N

53°25'54,18"N

53°25'54,71"N

53°26'14,05"N

53°26'17,23"N

53°26'17,22"N

14°35'17,91"E

14°35'7,13"E

14°35'3,60"E

14°35'12,21"E

14°35'10,29"E

14°35'14,21"E

4. POLE POWIERZCHNI 0,052 km2 Pełny wykaz współrzędnych

znajduje się w § 15 ust. 15

załącznika nr 1 do rozporządzenia.

5. FUNKCJA PODSTAWOWA
TRANSPORT
6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE
1) badania naukowe (N);

2) dziedzictwo kulturowe (D);

3) infrastruktura techniczna (I);

4) ochrona środowiska i przyrody (O);

5) sztuczne wyspy i konstrukcje (W);

6) turystyka, sport i rekreacja (S).

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW
1) zakaz układania elementów liniowych w sposób zagrażający bezpieczeństwu żeglugi;

2) zakaz nurkowania, za wyjątkiem działań ratunkowych i związanych z bezpieczeństwem żeglugi oraz wydobywania obiektów zabytkowych i nurkowań związanych z eksploatacją i budową obiektów hydrotechnicznych.

8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO
Poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Kanału Dębickiego (decyzja nr 13/16 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 31 maja 2016 r.).
9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU
1) obronność i bezpieczeństwo państwa - nie ustala się;

2) ochrona środowiska - nie ustala się;

3) ochrona dziedzictwa kulturowego - nie ustala się;

4) poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywanie kopalin ze złóż - nie ustala się;

5) rybołówstwo - nie ustala się.

10. USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY
Nie ustala się.
UWARUNKOWANIA
11. ZASADY KORZYSTANIA Z AKWEN

(wynikające z dokumentów lub aktów normatywnych)

1) formy ochrony przyrody i ich otulin oraz ustalenia planów ochrony, o których mowa w przepisach o ochronie przyrody - brak;

2) obiekty i akweny chronione ustanowione na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami - brak;

3) obiekty i strefy chronione ustanowione na podstawie przepisów o ochronie środowiska - brak;

4) strefy zamknięte dla żeglugi i rybołówstwa oraz ogłaszane okresowo strefy niebezpieczne dla żeglugi lub rybołówstwa, ustanawiane na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2023 r. poz. 960, 1688 i 2029 oraz z 2024 r. poz. 731 i 834) - brak;

5) ochrona żywych zasobów morza na podstawie przepisów o rybołówstwie morskim - brak;

6) w akwenie realizowane są działania opisane w programie ochrony wód morskich, o którym mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478, 1688, 1890, 1963 i 2029).

12. SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU
1) akwen stanowi element infrastruktury portowej;

2) akwen stanowi akwen podejściowy do nabrzeży zlokalizowanych w Kanale Dębickim;

3) w sąsiedztwie akwenu, po stronie lądowej, obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Tor Wodny" w Szczecinie, przyjętego uchwałą Nr XXIX/730/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r.

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE
Brak.
§  16. 
Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu SZC.16.T określone w karcie akwenu.
KARTA AKWENU

SZC.16.T

1. OZNACZENIE LITEROWE
T
2. NUMER

AKWENU

16 3. OPIS

POŁOŻENIA

2

3

4

16

45

82

85

86

87

111

142

144

145

53°26'12,78"N

53°26'11,20"N

53°26'7,51"N

53°26'2,45"N

53°26'0,31"N

53°26'1,94"N

53°25'48,74"N

53°25'41,74"N

53°25'38,04"N

53°25'38,33"N

53°25'36,95"N

53°25'42,91"N

53°25'50,47"N

14°34'49,75"E

14°34'53,86"E

14°34'49,14"E

14°34'47,34"E

14°34'43,27"E

14°34'37,20"E

14°34'13,43"E

14°34'4,60"E

14°34'2,99"E

14°34'0,47"E

14°33'58,03"E

14°34'0,65"E

14°34'10,19"E

4. POLE POWIERZCHNI 0,142 km2 Pełny wykaz współrzędnych znajduje się w § 15 ust. 16 załącznika nr 1 do rozporządzenia.
5. FUNKCJA PODSTAWOWA
TRANSPORT
6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE
1) badania naukowe (N);

2) dziedzictwo kulturowe (D);

3) infrastruktura techniczna (I);

4) ochrona środowiska i przyrody (O);

5) sztuczne wyspy i konstrukcje (W);

6) turystyka, sport i rekreacja (S).

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW
1) zakaz układania elementów liniowych w sposób zagrażający bezpieczeństwu żeglugi;

2) zakaz nurkowania, za wyjątkiem działań ratunkowych i związanych z bezpieczeństwem żeglugi oraz wydobywania obiektów zabytkowych i nurkowań związanych z eksploatacją i budową obiektów hydrotechnicznych.

8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO
Brak.
9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU
1) obronność i bezpieczeństwo państwa - nie ustala się;

2) ochrona środowiska - nie ustala się;

3) ochrona dziedzictwa kulturowego - nie ustala się;

4) poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywanie kopalin ze złóż - nie ustala się;

5) rybołówstwo - nie ustala się.

10. USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY
Nie ustala się.
UWARUNKOWANIA
11. ZASADY KORZYSTANIA Z AKWENU

(wynikające z dokumentów lub aktów normatywnych)

1) formy ochrony przyrody i ich otulin oraz ustalenia planów ochrony, o których mowa w przepisach o ochronie przyrody - brak;

2) obiekty i akweny chronione ustanowione na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami - brak;

3) obiekty i strefy chronione ustanowione na podstawie przepisów o ochronie środowiska - brak;

4) strefy zamknięte dla żeglugi i rybołówstwa oraz ogłaszane okresowo strefy niebezpieczne dla żeglugi lub rybołówstwa, ustanawiane na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2023 r. poz. 960, 1688 i 2029 oraz z 2024 r. poz. 731 i 834) - brak;

5) ochrona żywych zasobów morza na podstawie przepisów o rybołówstwie morskim - brak;

6) w akwenie realizowane są działania opisane w programie ochrony wód morskich, o którym mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478, 1688, 1890, 1963 i 2029).

12. SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU
1) w granicach akwenu zlokalizowane są elementy infrastruktury zapewniającej dostęp do portów Świnoujście i Szczecin: Odra Zachodnia (od południowego końca Kanału Grabowskiego do południowego krańca Wyspy Grodzkiej) oraz obrotnica u wejścia do Kanału Grodzkiego przed Nabrzeżem Belgijskim;

2) akwen pełni funkcje transportowe;

3) w sąsiedztwie akwenu, po stronie lądowej, obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Tor Wodny" w Szczecinie, przyjętego uchwałą Nr XXIX/730/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Międzyodrze Wyspa Grodzka - Łasztownia 2" w Szczecinie, przyjętego uchwałą Nr XII/270/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 października 2011 r.

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE
Brak.
§  17. 
Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu SZC.17.S określone w karcie akwenu.
KARTA AKWENU

SZC.17.S

1. OZNACZENIE LITEROWE
S
2. NUMER

AKWENU

17 3. OPIS

POŁOŻENIA

1

2

3

4

10

28

49

70

90

112

132

133

134

136

137

138

139

140

151

53°25'59,93"N

53°25'59,00"N

53°25'50,47"N

53°25'42,91"N

53°25'36,69"N

53°25'35,51"N

53°25'34,60"N

53°25'34,63"N

53°25'35,53"N

53°25'36,98"N

53°25'38,04"N

53°25'41,74"N

53°25'48,74"N

53°25'59,83"N

53°25'59,63"N

53°25'50,78"N

53°25'44,61"N

53°25'31,72"N

53°25'34,76"N

14°34'23,90"E

14°34'25,35"E

14°34'10,19"E

14°34'0,65"E

14°33'57,94"E

14°33'58,30"E

14°34'0,07"E

14°34'2,40"E

14°34'4,04"E

14°34'4,28"E

14°34'2,99"E

14°34'4,60"E

14°34'13,43"E

14°34'33,27"E

14°34'37,24"E

14°34'38,66"E

14°34'38,97"E

14°33'59,95"E

14°33'55,57"E

4. POLE POWIERZCHNI 0,159 km2 Pełny wykaz współrzędnych

znajduje się w § 15 ust. 17

załącznika nr 1 do rozporządzenia.

5. FUNKCJA PODSTAWOWA
TURYSTYKA, SPORT I REKREACJA
6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE
1) badania naukowe (N);

2) dziedzictwo kulturowe (D);

3) funkcjonowanie portu (Ip);

4) infrastruktura techniczna (I);

5) ochrona środowiska i przyrody (O);

6) poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywanie kopalin ze złóż (K);

7) sztuczne wyspy i konstrukcje (W);

8) transport (T).
7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW
1) w wyznaczonym podakwenie 17.1 ustala się ograniczenia w realizacji przepraw stałych do sposobów niezagrażających stateczności budowli hydrotechnicznych;

2) w wyznaczonym podakwenie 17.2 ustala się ograniczenia w realizacji funkcji do sposób nienaruszających konstrukcji mostu;

3) ograniczenia w budowie nowych elementów infrastruktury turystycznej, w tym pomosty, pirsy, slipy, do sposobów niezagrażających stateczności budowli hydrotechnicznych.

8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO
Realizacja Portu Jachtowego Szczecin (decyzja nr 5/17 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 1 marca 2017 r.).
9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU
1) obronność i bezpieczeństwo państwa - nie ustala się;

2) ochrona środowiska - nie ustala się;

3) ochrona dziedzictwa kulturowego - nie ustala się;

4) poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywanie kopalin ze złóż - nie ustala się;

5) rybołówstwo - nie ustala się.

10. USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY
Dopuszcza się lokalizację elementów infrastruktury turystycznej, zgodnie z rozstrzygnięciami zawartymi w ust. 7.
UWARUNKOWANIA
11. ZASADY KORZYSTANIA Z AKWENU

(wynikające z dokumentów lub aktów normatywnych)

1) formy ochrony przyrody i ich otulin oraz ustalenia planów ochrony, o których mowa w przepisach o ochronie przyrody - brak;

2) obiekty i akweny chronione ustanowione na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami - brak;

3) obiekty i strefy chronione ustanowione na podstawie przepisów o ochronie środowiska - brak;

4) strefy zamknięte dla żeglugi i rybołówstwa oraz ogłaszane okresowo strefy niebezpieczne dla żeglugi lub rybołówstwa, ustanawiane na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2023 r. poz. 960, 1688 i 2029 oraz z 2024 r. poz. 731 i 834) - brak;

5) ochrona żywych zasobów morza na podstawie przepisów o rybołówstwie morskim - brak;

6) w akwenie realizowane są działania opisane w programie ochrony wód morskich, o którym mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478, 1688, 1890, 1963 i 2029).

12. SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU
1) akwen stanowi element infrastruktury portowej;

2) akwen pełni funkcje miejskie, postojowe i turystyczne;

3) w akwenie zlokalizowane są stałe znaki nawigacyjne;

4) w akwenie zlokalizowany jest most drogowy (podakwen 17.2);

5) w sąsiedztwie akwenu, na wyspie Grodzka Kępa, zlokalizowane są ewidencjonowane zabytki archeologiczne: AZP 30-06/26 (ślad osadniczy - neolit) i AZP 30-06/27;

6) w sąsiedztwie akwenu, po stronie lądowej, obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Międzyodrze Wyspa Grodzka - Łasztownia 2" w Szczecinie, przyjętego uchwałą Nr XII/270/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 października 2011 r. oraz ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Żelechowa, Drzetowo - Grabowo, Stocznie" w Szczecinie, przyjętego uchwałą

Nr X/315/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 10 września 2019 r.

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE
Brak.
§  18. 
Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu SZC.18.T określone w karcie akwenu.
KARTA AKWENU

SZC.18.T

1. OZNACZENIE LITEROWE
T
2. NUMER AKWENU 18 3. OPIS POŁOŻENIA 1

4

5

8

19

53°26'2,45"N

53°25'46,34"N

53°25'46,33"N

53°26'0,31"N

53°26'0,81"N

14°34'47,34"E

14°34'43,30"E

14°34'40,70"E

14°34'43,27"E

14°34'45,22"E

4. POLE POWIERZCHNI 0,023 km2 Pełny wykaz współrzędnych znajduje się w § 15 ust. 18 załącznika nr 1 do rozporządzenia.
5. FUNKCJA PODSTAWOWA
TRANSPORT
6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE
1) badania naukowe (N);

2) dziedzictwo kulturowe (D);

3) infrastruktura techniczna (I);

4) ochrona środowiska i przyrody (O);

5) sztuczne wyspy i konstrukcje (W);

6) turystyka, sport i rekreacja (S).

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW
1) zakaz układania elementów liniowych w sposób zagrażający bezpieczeństwu żeglugi;

2) zakaz nurkowania, za wyjątkiem działań ratunkowych i związanych z bezpieczeństwem żeglugi oraz wydobywania obiektów zabytkowych i nurkowań związanych z eksploatacją i budową obiektów hydrotechnicznych.

8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO
Brak.
9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU
1) obronność i bezpieczeństwo państwa - nie ustala się;
2) ochrona środowiska - nie ustala się;
3) ochrona dziedzictwa kulturowego - nie ustala się;
4) poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywanie kopalin ze złóż - nie ustala się;
5) rybołówstwo - nie ustala się.
10. USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY
Nie ustala się.
UWARUNKOWANIA
11. ZASADY KORZYSTANIA Z AKWENU

(wynikające z dokumentów lub aktów normatywnych)

1) formy ochrony przyrody i ich otulin oraz ustalenia planów ochrony, o których mowa w przepisach o ochronie przyrody - brak;

2) obiekty i akweny chronione ustanowione na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami - brak;

3) obiekty i strefy chronione ustanowione na podstawie przepisów o ochronie środowiska - brak;

4) strefy zamknięte dla żeglugi i rybołówstwa oraz ogłaszane okresowo strefy niebezpieczne dla żeglugi lub rybołówstwa, ustanawiane na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2023 r. poz. 960, 1688 i 2029 oraz z 2024 r. poz. 731 i 834) - brak;

5) ochrona żywych zasobów morza na podstawie przepisów o rybołówstwie morskim - brak;

6) w akwenie realizowane są działania opisane w programie ochrony wód morskich, o którym mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478, 1688, 1890, 1963 i 2029).

12. SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU
1) akwen stanowi element infrastruktury portowej;

2) akwen podejściowy do nabrzeży zlokalizowanych wzdłuż zachodniego brzegu Półwyspu Ewa oraz w Basenach Zachodnim i Wschodnim;

3) w sąsiedztwie akwenu, po stronie lądowej, obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Tor Wodny" w Szczecinie, przyjętego uchwałą Nr XXIX/730/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Międzyodrze Wyspa Grodzka - Łasztownia 2" w Szczecinie, przyjętego uchwałą Nr XII/270/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 października 2011 r.

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE
Brak.
§  19. 
Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu SZC.19.T określone w karcie akwenu.
KARTA AKWENU

SZC.19.T

1. OZNACZENIE LITEROWE
T
2. NUMER

AKWENU

19 3. OPIS

POŁOŻENIA

1

25

43

65

85

116

142

159

53°25'36,95"N

53°25'38,17"N

53°25'38,34"N

53°25'37,63"N

53°25'36,37"N

53°25'34,69"N

53°25'34,68"N

53°25'35,45"N

14°33'58,03"E

14°33'59,72"E

14°34'1,71"E

14°34'3,71"E

14°34'4,41"E

14°34'2,61"E

14°33'59,76"E

14°33'58,36"E

4. POLE POWIERZCHNI 0,011 km2 Pełny wykaz współrzędnych znajduje się w § 15 ust. 19 załącznika nr 1 do rozporządzenia.
5. FUNKCJA PODSTAWOWA
TRANSPORT
6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE
1) badania naukowe (N);

2) dziedzictwo kulturowe (D);

3) infrastruktura techniczna (I);

4) ochrona środowiska i przyrody (O);

5) sztuczne wyspy i konstrukcje (W);

6) turystyka, sport i rekreacja (S).

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW
1) zakaz układania elementów liniowych w sposób zagrażający bezpieczeństwu żeglugi;

2) zakaz nurkowania, za wyjątkiem działań ratunkowych i związanych z bezpieczeństwem żeglugi oraz wydobywania obiektów zabytkowych i nurkowań związanych z eksploatacją i budową obiektów hydrotechnicznych.

8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO
Brak.
9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU
1) obronność i bezpieczeństwo państwa - nie ustala się;

2) ochrona środowiska - nie ustala się;

3) ochrona dziedzictwa kulturowego - nie ustala się;

4) poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywanie kopalin ze złóż - nie ustala się;

5) rybołówstwo - nie ustala się.

10. USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY
Nie ustala się.
UWARUNKOWANIA
11. ZASADY KORZYSTANIA Z AKWENU

(wynikające z dokumentów lub aktów normatywnych)

1) formy ochrony przyrody i ich otulin oraz ustalenia planów ochrony, o których mowa w przepisach o ochronie przyrody - brak;

2) obiekty i akweny chronione ustanowione na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami - brak;

3) obiekty i strefy chronione ustanowione na podstawie przepisów o ochronie środowiska - brak;

4) strefy zamknięte dla żeglugi i rybołówstwa oraz ogłaszane okresowo strefy niebezpieczne dla żeglugi lub rybołówstwa, ustanawiane na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2023 r. poz. 960, 1688 i 2029 oraz z 2024 r. poz. 731 i 834) - brak;

5) ochrona żywych zasobów morza na podstawie przepisów o rybołówstwie morskim - brak;

6) w akwenie realizowane są działania opisane w programie ochrony wód morskich, o którym mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478, 1688, 1890, 1963 i 2029).

12. SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU
1) akwen stanowi element infrastruktury portowej;

2) w akwenie zlokalizowana jest obrotnica;

3) w sąsiedztwie akwenu, po stronie lądowej, obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Międzyodrze Wyspa Grodzka - Łasztownia 2" w Szczecinie, przyjętego uchwałą Nr XII/270/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 października 2011 r.

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE
Brak.
§  20. 
Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu SZC.20.T określone w karcie akwenu.
KARTA AKWENU

SZC.20.T

1. OZNACZENIE LITEROWE
T
2. NUMER

AKWENU

20 3. OPIS

POŁOŻENIA

1

23

42

61

80

101

119

135

149

168

53°25'32,47"N

53°25'30,33"N

53°25'29,41"N

53°25'29,78"N

53°25'31,28"N

53°25'33,48"N

53°25'34,99"N

53°25'35,52"N

53°25'35,22"N

53°25'33,81"N

14°34'38,70"E

14°34'37,28"E

14°34'34,30"E

14°34'31,00"E

14°34'28,79"E

14°34'28,71"E

14°34'30,65"E

14°34'33,34"E

14°34'35,78"E

14°34'38,16"E

4. POLE POWIERZCHNI 0,028 km2 Pełny wykaz współrzędnych znajduje się w § 15 ust. 20 załącznika nr 1 do rozporządzenia.
5. FUNKCJA PODSTAWOWA
TRANSPORT
6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE
1) badania naukowe (N);

2) dziedzictwo kulturowe (D);

3) infrastruktura techniczna (I);

4) ochrona środowiska i przyrody (O);

5) sztuczne wsypy i konstrukcje (W);

6) turystyka, sport i rekreacja (S).

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW
1) zakaz układania elementów liniowych w sposób zagrażający bezpieczeństwu żeglugi;

2) zakaz nurkowania, za wyjątkiem działań ratunkowych i związanych z bezpieczeństwem żeglugi oraz wydobywania obiektów zabytkowych i nurkowań związanych z eksploatacją i budową obiektów hydrotechnicznych.

8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO
Brak.
9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU
1) obronność i bezpieczeństwo państwa - nie ustala się;

2) ochrona środowiska - nie ustala się;

3) ochrona dziedzictwa kulturowego:

a) akwen jest elementem wpisanego do rejestru zabytków obszaru - teren dawnego portu

wolnocłowego na Łasztowni (nr rej. A-904);

4) poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywanie kopalin ze złóż - nie ustala się;

5) rybołówstwo - nie ustala się.

10. USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY
Nie ustala się.
UWARUNKOWANIA
11. ZASADY KORZYSTANIA Z AKWENU

(wynikające z dokumentów lub aktów normatywnych)

1) formy ochrony przyrody i ich otulin oraz ustalenia planów ochrony, o których mowa w przepisach o ochronie przyrody - brak;

2) obiekty i akweny chronione ustanowione na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami - w akwenie zlokalizowany jest obiekt o wartości zabytkowej - akwen jest elementem wpisanego do rejestru zabytków obszaru - teren dawnego portu wolnocłowego na Łasztowni (nr rej. A-904);

3) obiekty i strefy chronione ustanowione na podstawie przepisów o ochronie środowiska - brak;

4) strefy zamknięte dla żeglugi i rybołówstwa oraz ogłaszane okresowo strefy niebezpieczne dla żeglugi lub rybołówstwa, ustanawiane na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2023 r. poz. 960, 1688 i 2029 oraz z 2024 r. poz. 731 i 834) - brak;

5) ochrona żywych zasobów morza na podstawie przepisów o rybołówstwie morskim - brak;

6) w akwenie realizowane są działania opisane w programie ochrony wód morskich, o którym mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478, 1688, 1890, 1963 i 2029).

12. SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU
1) akwen stanowi element infrastruktury portowej;

2) w akwenie zlokalizowana jest obrotnica;

3) akwen jest elementem wpisanego do rejestru zabytków obszaru - teren dawnego portu wolnocłowego na Łasztowni (nr rej. A-904);

4) w sąsiedztwie akwenu, po stronie lądowej, obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Międzyodrze Wyspa Grodzka - Łasztownia 2" w Szczecinie, przyjętego uchwałą Nr XII/270/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 października 2011 r.

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE
Brak.
§  21. 
Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu SZC.21.T określone w karcie akwenu.
KARTA AKWENU

SZC.21.T

1. OZNACZENIE LITEROWE
T
2. NUMER

AKWENU

21 3. OPIS

POŁOŻENIA

1

16

29

51

52

64

65

66

76

79

89

90

100

101

111

113

126

129

130

133

138

143

146

149

150

169

53°24'47,13"N

53°24'48,67"N

53°24'47,57"N

53°24'44,16"N

53°24'42,94"N

53°24'40,93"N

53°24'43,77"N

53°24'41,59"N

53°24'38,01"N

53°24'44,31"N

53°24'45,54"N

53°24'46,58"N

53°24'58,19"N

53°24'59,36"N

53°24'48,15"N

53°24'48,38"N

53°24'49,16"N

53°25'22,68"N

53°25'22,39"N

53°24'52,03"N

53°24'48,93"N

53°24'47,57"N

53°24'45,92"N

53°24'39,60"N

53°24'40,56"N

53°24'43,73"N

14°36'33,38"E

14°36'37,96"E

14°36'45,57"E

14°36'48,72"E

14°36'48,78"E

14°36'47,73"E

14°37'14,65"E

14°37'15,70"E

14°36'28,62"E

14°35'44,71"E

14°35'7,43"E

14°34'51,66"E

14°34'16,94"E

14°34'18,01"E

14°34'52,46"E

14°35'6,83"E

14°35'7,72"E

14°35'22,52"E

14°35'24,63"E

14°35'11,73"E

14°35'12,88"E

14°35'16,24"E

14°35'45,13"E

14°36'29,16"E

14°36'32,37"E

14°36'30,94"E

4. POLE POWIERZCHNI 0,317 km2 Pełny wykaz współrzędnych znajduje się w § 15 ust. 21 załącznika nr 1 do rozporządzenia.
5. FUNKCJA PODSTAWOWA
TRANSPORT
6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE
1) badania naukowe (N);

2) dziedzictwo kulturowe (D);

3) funkcjonowanie portu (Ip);

4) infrastruktura techniczna (I);

5) ochrona środowiska i przyrody (O);

6) sztuczne wyspy i konstrukcje (W);

7) turystyka, sport i rekreacja (S).

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH

OBSZARÓW

1) zakaz układania elementów liniowych w sposób zagrażający bezpieczeństwu żeglugi;

2) zakaz realizacji budowli hydrotechnicznych (suchy dok) w sposób naruszający elementy liniowe infrastruktury technicznej;

3) w wyznaczonych podakwenach 21.1 i 21.3 obowiązują ograniczenia w realizacji funkcji do sposobów nienaruszających konstrukcji mostów;

4) w wyznaczonym podakwenie 21.2 ustala się zakaz układania elementów liniowych;

5) ograniczenie realizacji obrotnic do sposobów nienaruszających elementów liniowych;

6) zakaz nurkowania, za wyjątkiem działań ratunkowych i związanych z bezpieczeństwem żeglugi oraz wydobywania obiektów zabytkowych i nurkowań związanych z eksploatacją i budową obiektów hydrotechnicznych.

8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO
1) pogłębienie i poszerzenie toru wodnego Świnoujście - Szczecin w ramach inwestycji "Modernizacja toru wodnego Świnoujście - Szczecin do głębokości 12,5 m";

2) poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Basenu Kaszubskiego (decyzja nr 26/16 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 22 września 2016 r.);

3) budowa głębi dokowej przy Nabrzeżu Remontowym w Porcie w Szczecinie (decyzja nr 19/17 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 17 listopada 2017 r.).

9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU
1) obronność i bezpieczeństwo państwa - nie ustala się;

2) ochrona środowiska - nie ustala się;

3) ochrona dziedzictwa kulturowego - nie ustala się;

4) poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywanie kopalin ze złóż - nie ustala się;

5) rybołówstwo - nie ustala się.

10. USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY
Nie ustala się.
UWARUNKOWANIA
11. ZASADY KORZYSTANIA Z AKWENU

(wynikające z dokumentów lub aktów normatywnych)

1) formy ochrony przyrody i ich otulin oraz ustalenia planów ochrony, o których mowa w przepisach o ochronie przyrody - akwen położony jest częściowo w granicach obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 "Dolina Dolnej Odry" (PLB320003);

2) obiekty i akweny chronione ustanowione na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami - brak;

3) obiekty i strefy chronione ustanowione na podstawie przepisów o ochronie środowiska - brak;

4) strefy zamknięte dla żeglugi i rybołówstwa oraz ogłaszane okresowo strefy niebezpieczne dla żeglugi lub rybołówstwa, ustanawiane na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2023 r. poz. 960, 1688 i 2029 oraz z 2024 r. poz. 731 i 834) - brak;

5) ochrona żywych zasobów morza na podstawie przepisów o rybołówstwie morskim - brak;

6) w akwenie realizowane są działania opisane w programie ochrony wód morskich, o którym mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478, 1688, 1890, 1963 i 2029).

12. SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU
1) akwen stanowi element infrastruktury portowej;

2) w akwenie zlokalizowane są dwie obrotnice, stanowiące elementy infrastruktury portowej;

3) w akwenie odbywa się żegluga o znaczeniu krajowym i międzynarodowym;

4) w akwenie zlokalizowane są mosty: drogowe i kolejowy (podakweny 21.1 i 21.3);

5) w podakwenie 21.2 planowana jest realizacja głębi dokowej, która wprowadzi czasowe ograniczenia żeglugi;

6) w sąsiedztwie akwenu, po stronie lądowej, obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Tor Wodny" w Szczecinie, przyjętego uchwałą Nr XXIX/730/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Międzyodrze Wyspa Grodzka - Łasztownia 2" w Szczecinie, przyjętego uchwałą Nr XII/270/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 października 2011 r.

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE
Obowiązują przepisy zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 "Dolina Dolnej Odry" (PLB320003).
§  22. 
Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu SZC.22.Ip określone w karcie akwenu.
KARTA AKWENU

SZC.22.Ip

1. OZNACZENIE LITEROWE
Ip
2. NUMER

AKWENU

22 3. OPIS

POŁOŻENIA

1

2

3

15

53°24'47,34"N

53°24'43,77"N

53°24'40,93"N

53°24'42,94"N

14°37'12,92"E

14°37'14,65"E

14°36'47,73"E

14°36'48,78"E

4. POLE POWIERZCHNI 0,025 km2 Pełny wykaz współrzędnych znajduje się w § 15 ust. 22 załącznika nr 1 do rozporządzenia.
5. FUNKCJA PODSTAWOWA
FUNKCJONOWANIE PORTU
6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE
1) badania naukowe (N);

2) dziedzictwo kulturowe (D);

3) infrastruktura techniczna (I);

4) ochrona środowiska i przyrody (O);

5) poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywanie kopalin ze złóż (K);

6) sztuczne wyspy i konstrukcje (W);

7) transport (T);

8) turystyka, sport i rekreacja (S).

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW
Ograniczenia realizacji wszystkich funkcji w miejscach wykonywania prac budowlanych, polegających na realizacji skarp w ramach poszerzenia i pogłębienia toru wodnego Świnoujście - Szczecin do głębokości 12,5 m do sposobów niekolidujących z przywołaną inwestycją.
8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO
Pogłębienie i poszerzenie toru wodnego Świnoujście - Szczecin w ramach inwestycji "Modernizacja toru wodnego Świnoujście - Szczecin do głębokości 12,5 m" (zachodnia część akwenu).
9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU
1) obronność i bezpieczeństwo państwa - nie ustala się;

2) ochrona środowiska - nie ustala się;

3) ochrona dziedzictwa kulturowego - nie ustala się;

4) poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywanie kopalin ze złóż - nie ustala się;

5) rybołówstwo - nie ustala się.

10. USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY
Nie ustala się.
UWARUNKOWANIA
11. ZASADY KORZYSTANIA Z AKWENU

(wynikające z dokumentów lub aktów normatywnych)

1) formy ochrony przyrody i ich otulin oraz ustalenia planów ochrony, o których mowa w przepisach o ochronie przyrody - akwen położony jest częściowo w granicach obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 "Dolina Dolnej Odry" (PLB320003);

2) obiekty i akweny chronione ustanowione na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami - brak;

3) obiekty i strefy chronione ustanowione na podstawie przepisów o ochronie środowiska - brak;

4) strefy zamknięte dla żeglugi i rybołówstwa oraz ogłaszane okresowo strefy niebezpieczne dla żeglugi lub rybołówstwa, ustanawiane na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2023 r. poz. 960, 1688 i 2029 oraz z 2024 r. poz. 731 i 834) - brak;

5) ochrona żywych zasobów morza na podstawie przepisów o rybołówstwie morskim - brak;

6) w akwenie realizowane są działania opisane w programie ochrony wód morskich, o którym mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478, 1688, 1890, 1963 i 2029).

12. SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU
1) w akwenie zlokalizowane są stałe znaki nawigacyjne;
2) w bezpośrednim sąsiedztwie akwenu (Wyspa Wielka Kępa) znajduje się siedlisko 91E0 - łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe;

3) w sąsiedztwie akwenu, po stronie lądowej, obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Tor Wodny" w Szczecinie, przyjętego uchwałą Nr XXIX/730/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. oraz ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Międzyodrze Port" w Szczecinie, przyjętego uchwałą Nr XLII/1055/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 14 grudnia 2009 r.;

4) w bezpośrednim sąsiedztwie akwenu został wyznaczony planowany użytek ekologiczny "Wielka Kępa, Mieleńska Łąka, Sadlińskie Łąki".

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE
Obowiązują przepisy zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura

2000 "Dolina Dolnej Odry" (PLB320003).

§  23. 
Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu SZC.23.W określone w karcie akwenu.
KARTA AKWENU

SZC.23.W

1. OZNACZENIE LITEROWE
W
2. NUMER

AKWENU

23 3. OPIS

POŁOŻENIA

1

2

53°24'31,71"N

53°24'30,72"N

14°35'42,44"E

14°35'48,10"E

4. POLE POWIERZCHNI 0,021 km2 Od punktu 2 do punktu 1 granica przebiega po linii brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478, 1688, 1890, 1963 i 2029)

Pełny wykaz współrzędnych znajduje się w § 15 ust. 23 załącznika nr 1 do rozporządzenia.

5. FUNKCJA PODSTAWOWA
SZTUCZNE WYSPY I KONSTRUKCJE
6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE
1) badania naukowe (N);

2) dziedzictwo kulturowe (D);

3) infrastruktura techniczna (I);

4) ochrona środowiska i przyrody (O);

5) poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywanie kopalin ze złóż (K).

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW
1) ograniczenia w realizacji podwodnej infrastruktury technicznej w miejscach występowania podwodnej infrastruktury technicznej (kable, rurociągi);

2) ograniczenia w budowie nowych elementów infrastruktury portowej do sposobów niezagrażających stateczności budowli hydrotechnicznych.

8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO
Zalądowienie Basenu Noteckiego (decyzja nr 26/16 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 22 września 2016 r.).
9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU
1) obronność i bezpieczeństwo państwa - nie ustala się;

2) ochrona środowiska - nie ustala się;

3) ochrona dziedzictwa kulturowego - nie ustala się;

4) poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywanie kopalin ze złóż - nie ustala się;

5) rybołówstwo - nie ustala się.

10. USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY
Nie ustala się.
UWARUNKOWANIA
11. ZASADY KORZYSTANIA Z AKWENU

(wynikające z dokumentów lub aktów normatywnych)

1) formy ochrony przyrody i ich otulin oraz ustalenia planów ochrony, o których mowa w przepisach o ochronie przyrody - brak;

2) obiekty i akweny chronione ustanowione na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami - brak;

3) obiekty i strefy chronione ustanowione na podstawie przepisów o ochronie środowiska - brak;

4) strefy zamknięte dla żeglugi i rybołówstwa oraz ogłaszane okresowo strefy niebezpieczne dla żeglugi lub rybołówstwa, ustanawiane na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2023 r. poz. 960, 1688 i 2029 oraz z 2024 r. poz. 731 i 834) - brak;

5) ochrona żywych zasobów morza na podstawie przepisów o rybołówstwie morskim - brak;

6) w akwenie realizowane są działania opisane w programie ochrony wód morskich, o którym mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478, 1688, 1890, 1963 i 2029).

12. SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU
W sąsiedztwie akwenu, po stronie lądowej, obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Tor Wodny" w Szczecinie, przyjętego uchwałą Nr XXIX/730/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r.
13. INNE ISTOTNE INFORMACJE
Brak.
§  24. 
Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu SZC.24.T określone w karcie akwenu.
KARTA AKWENU

SZC.24.T

1. OZNACZENIE LITEROWE
T
2. NUMER

AKWENU

24 3. OPIS

POŁOŻENIA

1

26

48

73

95

120

140

160

53°24'24,36"N

53°24'21,12"N

53°24'20,13"N

53°24'21,84"N

53°24'24,89"N

53°24'27,89"N

53°24'28,50"N

53°24'27,16"N

14°36'33,15"E

14°36'30,66"E

14°36'25,66"E

14°36'20,44"E

14°36'19,13"E

14°36'22,35"E

14°36'27,05"E

14°36'31,31"E

4. POLE POWIERZCHNI 0,053 km2 Pełny wykaz współrzędnych znajduje się w § 15 ust. 24 załącznika nr 1 do rozporządzenia.
5. FUNKCJA PODSTAWOWA
TRANSPORT
6. FUNKCJE DOPUSZCZALNE
1) badania naukowe (N);

2) dziedzictwo kulturowe (D);

3) infrastruktura techniczna (I);

4) ochrona środowiska i przyrody (O);

5) sztuczne wsypy i konstrukcje (W).

7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW
Zakaz układania elementów liniowych w sposób zagrażający bezpieczeństwu żeglugi.
8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO
Poprawa dostępu do Portu w Szczecinie w rejonie Basenu Kaszubskiego (decyzja nr 26/16 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 22 września 2016 r.).
9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU
1) obronność i bezpieczeństwo państwa - nie ustala się;
2) ochrona środowiska - nie ustala się;
3) ochrona dziedzictwa kulturowego - nie ustala się;
4) poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywanie kopalin ze złóż - nie ustala się;
5) rybołówstwo - nie ustala się.
10. USTALENIA WIĄŻĄCE SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW ORAZ GMINY
Nie ustala się.
UWARUNKOWANIA
11. ZASADY KORZYSTANIA Z AKWENU

(wynikające z dokumentów lub aktów normatywnych)

1) formy ochrony przyrody i ich otulin oraz ustalenia planów ochrony, o których mowa w przepisach o ochronie przyrody - brak;

2) obiekty i akweny chronione ustanowione na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami - brak;

3) obiekty i strefy chronione ustanowione na podstawie przepisów o ochronie środowiska - brak;

4) strefy zamknięte dla żeglugi i rybołówstwa oraz ogłaszane okresowo strefy niebezpieczne dla żeglugi lub rybołówstwa, ustanawiane na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2023 r. poz. 960, 1688 i 2029 oraz z 2024 r. poz. 731 i 834) - brak;

5) ochrona żywych zasobów morza na podstawie przepisów o rybołówstwie morskim - brak;

6) w akwenie realizowane są działania opisane w programie ochrony wód morskich, o którym mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478, 1688, 1890, 1963 i 2029).

12. SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU
1) w akwenie zlokalizowana jest obrotnica;

2) w sąsiedztwie akwenu, po stronie lądowej, obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Tor Wodny" w Szczecinie, przyjętego uchwałą Nr XXIX/730/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. oraz ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Międzyodrze Port" w Szczecinie, przyjętego uchwałą Nr XLII/1055/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 14 grudnia 2009 r.

13. INNE ISTOTNE INFORMACJE
Brak.
§  25. 
Uzasadnienie do szczegółowych rozstrzygnięć dotyczących poszczególnych akwenów zawiera załącznik.

ZAŁĄCZNIK

RYSUNEK UWARUNKOWAŃ

Ustalając szczegółowe rozstrzygnięcia dla poszczególnych akwenów do planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych - port morski w Szczecinie, zwanego dalej "planem", uwzględniono w szczególności:

1) ustawę z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2023 r. poz. 960, 1688 i 2029 oraz z 2024 r. poz. 731 i 834), zwaną dalej "ustawą";

2) ustawę z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz. U. z 2023 r. poz. 1796);

3) ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54 i 834);

4) ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336, 1688 i 1890);

5) rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie określenia obiektów, urządzeń i instalacji wchodzących w skład infrastruktury zapewniającej dostęp do portu o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1143 i 1679);

6) rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie wymaganego zakresu planów zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej (Dz. U. poz. 1025), zwane dalej "rozporządzeniem";

7) uchwałę nr 239 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (M.P. z 2012 r. poz. 252);

8) uchwałę nr 33 Rady Ministrów z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie Polityki morskiej Rzeczypospolitej Polskiej do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku);

9) uchwałę nr 8 Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) (M.P. poz. 260);

10) uchwałę nr 100 Rady Ministrów z dnia 17 września 2019 r. w sprawie przyjęcia programu pod nazwą "Program rozwoju polskich portów morskich do 2030 roku" (M.P. poz. 1016).

Rozstrzygnięcia szczegółowe dotyczące poszczególnych akwenów opracowano w formie kart akwenów, których wzór został określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

Na podstawie szczegółowego rozpoznania terenu i analizy złożonych wniosków, stosownie do § 5 ust. 1 pkt 3 i 6 lit. a oraz § 6 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia, dokonano podziału obszaru opracowania na akweny o następujących funkcjach podstawowych:

1) funkcjonowanie portu o oznaczeniu literowym Ip;

2) sztuczne wyspy i konstrukcje o oznaczeniu literowym W;

3) turystyka, sport i rekreacja o oznaczeniu literowym S;

4) transport o oznaczeniu literowym T.

Podczas wydzielania poszczególnych akwenów i nadawaniu im funkcji w pierwszej kolejności kierowano się zasadą honorowania funkcji, które nie mogą mieć miejsca poza obszarami morskimi i są specyficzne dla obszaru portu morskiego.

Mając na uwadze powyższe w pierwszej kolejności dokonano wydzielenia akwenów o funkcji podstawowej transport. Akwenami transportowymi są elementy infrastruktury zapewniającej dostęp do portu o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej, obrotnice, kotwicowisko oraz pozostałe tory wodne.

Podstawą wyznaczenia granic akwenu o funkcji podstawowej sztuczne wyspy i konstrukcje była decyzja nr 26/16 z dnia 22 września 2016 r. wydana na podstawie art. 23 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Decyzja ta wskazywała warunki realizacji przedsięwzięcia związanego z poprawą dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Basenu Kaszubskiego wraz z zalądowieniem Basenu Noteckiego.

Na podstawie istniejącego zagospodarowania części portu, zlokalizowanego wokół Wyspy Grodzkiej (Duńczyca, Kanał Grodzki i Odra Zachodnia) i Basenu Żeglarskiego oraz istniejącego i planowanego zagospodarowania terenu lądowego, wyznaczone zostały akweny o funkcji podstawowej turystyka, sport i rekreacja.

W ramach akwenów o funkcji podstawowej funkcjonowanie portu uwzględniono istniejące i perspektywiczne wykorzystanie portu dla potrzeb funkcji przeładunkowych, postojowych, stoczniowych, produkcyjnych, turystycznych i innych.

Wyznaczono łącznie 4 funkcje podstawowe akwenów:

1) Ip - funkcjonowanie portu - 9 akwenów;

2) W - sztuczne wyspy i konstrukcje - 1 akwen;

3) S - turystyka, sport i rekreacja - 2 akweny;

4) T - transport - 12 akwenów.

Nie wydzielono akwenów z funkcją podstawową infrastruktura techniczna, dziedzictwo kulturowe, ochrona środowiska i przyrody, obronność i bezpieczeństwo państwa, badania naukowe oraz rybołówstwo. Funkcje te wskazano jako dopuszczalne z ograniczeniami wskazanymi w kartach akwenów, w zależności od istniejących uwarunkowań lub potrzeb rozwojowych w ramach poszczególnych akwenów.

Wznoszenie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń zostało dopuszczone w akwenach jako dopełnienie innych funkcji, takich jak transport, funkcjonowanie portu oraz obronność i bezpieczeństwo państwa. Ustalono przy tym ogólne zakazy ich wznoszenia w sposób utrudniający dostęp do nabrzeży i innych miejsc do cumowania, naruszający elementy liniowe, zagrażający bezpieczeństwu żeglugi lub utrudniający utrzymanie właściwych parametrów torów wodnych oraz w miejscach zagrażających stateczności budowli hydrotechnicznych.

W akwenach o funkcji podstawowej transport zakazano przy tym lokalizacji sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń, które mogłyby mieć negatywny wpływ na warunki prowadzenia żeglugi bądź utrudniać utrzymanie właściwych parametrów torów wodnych.

Ustalając zasady realizacji funkcji dopuszczalnej infrastruktura techniczna, jako podstawową zasadę przyjęto oszczędne korzystanie z przestrzeni. Zakazano układania infrastruktury technicznej w sposób rozproszony. Elementy liniowe należy układać w sposób możliwie równoległy do siebie, z zachowaniem minimalnych buforów bezpieczeństwa. Ponadto, dla zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi po torach wodnych, ustalono pasy technologiczne wzdłuż projektowanych i istniejących elementów liniowych w poziomie, w których obowiązuje zakaz kotwiczenia (z wyjątkiem kotwiczenia awaryjnego oraz kotwiczenia związanego z pracami instalacyjnymi i serwisowymi).

Ochronę dziedzictwa kulturowego zapewniają rozstrzygnięcia szczegółowe określające wymóg uwzględnienia przepisów z zakresu ochrony zabytków oraz odpowiednich przepisów wykonawczych w tym zakresie. Funkcja ochrona dziedzictwa kulturowego została dopuszczona na obszarze całego planu. Ponadto akweny SZC.14.Ip i SZC.20.T są fragmentem wpisanego do rejestru zabytków obszaru - terenu dawnego portu wolnocłowego na Łasztowni (nr rej. A-904). Plan ustala warunki ochrony tego obszaru.

W obszarze objętym planem nie wyznaczono akwenów o funkcji podstawowej pozyskiwanie energii odnawialnej ze względu na przepisy ustawy, zgodnie z którymi na morskich wodach wewnętrznych zakazuje się wznoszenia i wykorzystywania elektrowni wiatrowych. Pozostałych instalacji do pozyskiwania energii odnawialnej na obszarze opracowania nie przewiduje się.

W obszarze objętym planem z wyjątkiem akwenów o funkcji podstawowej transport dopuszczone zostało poszukiwanie lub rozpoznawanie oraz wydobywanie kopalin ze złóż. W obszarze objętym planem zakazano wznoszenia sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń służących do wydobycia węglowodorów. Ograniczono przy tym realizację infrastruktury służącej do wydobycia węglowodorów do elementów liniowych wyprowadzających węglowodory na ląd, jak np. rurociągi. Zastosowany w planie zakaz podyktowany był szczególnymi uwarunkowaniami portu. Port jest akwenem zamkniętym, zatem w przypadku wydostania się ropy do wód portowych, doszłoby do wystąpienia katastrofy ekologicznej o znacznym zasięgu. Miałoby to ogromny negatywny wpływ na stan zasobów przyrodniczych (florę i faunę) zarówno w wodzie, jak i na lądzie. Warunkiem prowadzenia przedmiotowej działalności na obszarze planu jest niepowodowanie trudności w wykorzystaniu morskich wód wewnętrznych zgodnie z ich funkcją podstawową.

Zakazując na obszarze planu lokalizacji sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń służących do wydobycia węglowodorów kierowano się zasadą przezorności. W przypadku prowadzenia ocen oddziaływania na środowisko, w szczególności na obszary Natura 2000, polega ona na tym, że nie rozwiane, racjonalne wątpliwości zawsze interpretuje się na korzyść środowiska. Jeżeli nie da się ustalić czy negatywne oddziaływanie wystąpi, czy też nie, zakłada się, że wystąpi. Na płaszczyźnie ocen środowiskowych praktycznym wymiarem zastosowania zasady przezorności jest odmowa wyrażenia zgody na realizację działań, których skutki są niepewne, niejasne, wątpliwe lub ryzykowne. Kierując się zasadą przezorności, wątpliwość czy dane negatywne oddziaływanie należy uznać za znaczące, czy nieznaczące, rozstrzygnąć należy na korzyść środowiska, przyjmując, że będzie ono znaczące. Natomiast w odniesieniu do wątpliwości czy dane działania pogorszą integralność obszaru Natura 2000, czy nie odniosą takiego skutku należy przyjąć, że pogorszą integralność. Zasada przezorności wymaga, aby wszelkie prawdopodobieństwo wystąpienia negatywnych skutków traktować jak pewność ich wystąpienia. Podsumowując, oceniono że istnieją przesłanki środowiskowe zakazujące lokalizowania takich konstrukcji.

Nie wyznaczono także akwenów o funkcji podstawowej ochrona środowiska i przyrody, z uwagi na brak obszarów objętych formami ochrony przyrody określonymi w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody innych niż obszary Natura 2000.

W granicach opracowania nie występują również obszary i obiekty wojskowe, w związku z czym nie wyznaczono także akwenów o funkcji podstawowej obronność i bezpieczeństwo państwa. Obszar portu morskiego w Szczecinie pełni głównie funkcje produkcyjne, przeładunkowe, stoczniowe, postojowe, przewozów pasażerskich oraz inne portowe.

Badania naukowe zostały wskazane jako funkcja dopuszczalna we wszystkich akwenach. Określono jednak zakaz ich prowadzenia w sposób:

1) naruszający stateczność budowli hydrotechnicznych;

2) naruszający elementy liniowe;

3) kolidujący z podstawową funkcją akwenu;

4) zagrażający bezpieczeństwu żeglugi.

W obszarze objętym planem podstawowym kierunkiem rozwoju jest transport, dla którego wyznaczono następujące akweny o funkcji podstawowej transport:

1) akwen SZC.2.T zapewniający dostęp do portu w Policach od strony południowej;

2) akwen SZC.4.T zapewniający bezpieczną żeglugę na polskich obszarach morskich z i do portów o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej;

3) akwen SZC.6.T zapewniający obsługę i rozwój portu przy Kanale Skolwińskim;

4) akwen SZC.7.T stanowiący kotwicowisko "Inoujście";

5) akwen SZC.10.T zapewniający obsługę i rozwój portu po zachodniej stronie wyspy Gryfia;

6) akwen SZC.15.T zapewniający obsługę i rozwój portu przy Kanale Dębickim;

7) akwen SZC.16.T stanowiący tor wodny na Odrze Zachodniej wraz z obrotnicą;

8) akwen SZC.18.T stanowiący tor wodny na Kanale Grodzkim;

9) akwen SZC.19.T stanowiący obrotnicę;

10) akwen SZC.20.T stanowiący obrotnicę;

11) akwen SZC.21.T stanowiący tor wodny na Parnicy i Kanale Wrocławskim wraz z obrotnicą;

12) akwen SZC.24.T stanowiący obrotnicę.

Akweny te zostały wyznaczone na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie określenia obiektów, urządzeń i instalacji wchodzących w skład infrastruktury zapewniającej dostęp do portu o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej.

Wśród najważniejszych ograniczeń w korzystaniu z akwenów o funkcji podstawowej transport wskazano na ograniczenia w lokalizacji infrastruktury technicznej.

W podakwenach 1.1, 4.1 i 5.1 planowana jest realizacja linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 220 kV relacji Glinki - Recław. W celu zapewnienia właściwych warunków jej realizacji i eksploatacji w rozstrzygnięciach szczegółowych zakazano krzyżowania elementów liniowych w sposób inny niż pod kątem 90°, a jeżeli nie jest to możliwe ze względów środowiskowych czy technologicznych - w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z przestrzeni.

Wprowadzenie zakazu nurkowania w akwenach o funkcji podstawowej transport, za wyjątkiem działań ratunkowych i związanych z bezpieczeństwem żeglugi oraz wydobywaniem obiektów zabytkowych i nurkowań związanych z eksploatacją i budową obiektów hydrotechnicznych, podyktowane było zapewnieniem bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi.

Na zdecydowanej większości obszaru portu morskiego w Szczecinie wyznaczona została funkcja podstawowa funkcjonowanie portu. Wydzielenie akwenów o tej funkcji miało na celu zapewnienie przestrzeni do realizacji priorytetowych kierunków Polityki Morskiej Rzeczypospolitej Polskiej do roku 2020, tj. rozwoju portów morskich, konkurencyjnego transportu morskiego oraz poprawy bezpieczeństwa i ochrony żeglugi.

Akweny o funkcji podstawowej funkcjonowanie portu to: SZC.1.Ip, SZC.3.Ip, SZC.5.Ip, SZC.8.Ip, SZC.11.Ip, SZC.12.Ip, SZC.13.Ip, SZC.14.Ip i SZC.22.Ip. W akwenach tych dopuszcza się budowę nowych elementów infrastruktury portowej i turystycznej przy uwzględnieniu ochrony istniejących już umocnień brzegu, sztucznych wysp i konstrukcji oraz innych budowli hydrotechnicznych. Ze względu na typowo portowy charakter z możliwości realizacji nowych elementów infrastruktury turystycznej został wyłączony akwen SZC.11.Ip.

Na wszystkich akwenach o funkcji podstawowej funkcjonowanie portu dopuszczono działalność związaną z budową, remontem i demontażem (recyklingiem) jednostek pływających, pod warunkiem że działalność ta występuje na lądzie w bezpośrednim sąsiedztwie akwenu.

W celu zapewnienia ochrony nabrzeży portowych oraz pozostałej infrastruktury portowej na akwenach o funkcji podstawowej funkcjonowanie portu ustalono ograniczenia w realizacji inwestycji oraz prowadzenia prac związanych z rozbudową i przebudową infrastruktury portowej do sposobów niezagrażających stateczności budowli hydrotechnicznych.

W związku z planowanym poszerzeniem i pogłębieniem toru wodnego Świnoujście - Szczecin do głębokości 12,5 m w akwenach SZC.l.Ip, SZC.5.Ip, SZC.8.Ip, SZC.11.Ip, SZC.12.Ip, SZC.13.Ip, SZC.14.Ip i SZC.22.Ip ograniczono realizację wszystkich funkcji w miejscach wykonywania prac budowlanych polegających na realizacji skarp, do sposobów niekolidujących z tą inwestycją.

Na obszarze portów istotną kwestią jest bezpieczne poruszanie się statków (bezpieczeństwo nawigacyjne). W związku z tym wszelkie działania podejmowane w porcie nie mogą prowadzić do zmniejszenia widzialności świateł i znaków nawigacyjnych. Dodatkowo w obszarze ochrony wizury znaków nawigacyjnych ustalono zakaz lokalizacji obiektów i świateł mogących przysłaniać znaki nawigacyjne oraz mogących utrudniać widzialność i rozpoznawalność ww. znaków (podakweny 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 i 7.1).

Na obszarze portu istnieje możliwość lokalizacji nowych obrotnic oraz głębi dokowych. Realizacja obrotnic nie może jednak powodować naruszenia elementów liniowych, natomiast realizacja głębi dokowych, oprócz ww. warunku, nie może zagrażać stateczności budowli hydrotechnicznych. Szczególnym przypadkiem jest podakwen 21.2 w akwenie SZC.21.T, w którym planowana jest realizacja ruchomej głębi dokowej. Ze względu na specyfikę i lokalizację tego obiektu zakazano układania elementów liniowych w podakwenie 21.2 dedykowanym tej inwestycji.

W związku z tym, że przez port morski w Szczecinie przepływa Odra i na jego obszarze zlokalizowane są kanały i przekopy w obszarze objętym planem zlokalizowane są obiekty mostowe zapewniające obsługę komunikacyjną całego miasta Szczecin. Dla zachowania istniejących i planowanych połączeń drogowych w podakwenach 1.2, 10.1, 11.1, 13.2, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 17.1, 17.2, 21.1 i 21.3 ustalono ograniczenia w realizacji funkcji do sposobów nienaruszających konstrukcji przepraw drogowych i kolejowych.

Na obszarze akwenu SZC.13.Ip zostały wyznaczone podakweny 13.1, 13.2 i 13.3 na potrzeby wykonywania funkcji rybołówstwa komercyjnego narzędziami biernymi. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie może wyłączyć dany obszar z użytkowania rybackiego ze względu na bezpieczeństwo żeglugi, porządek portowy, ochronę środowiska lub potrzebę zapewnienia prawidłowej eksploatacji portu.

Funkcja turystyka, sport i rekreacja została wyznaczona na obszarze Basenu Żeglarskiego (akwen SZC.9.S) oraz w południowo-zachodniej części portu, gdzie zlokalizowany jest port jachtowy oraz są planowane inne inwestycje turystyczno-rekreacyjne na lądzie (SZC.17.S).

Na obszarze planu, na wniosek Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A., został wyznaczony akwen SZC.23.W o funkcji podstawowej sztuczne wyspy i konstrukcje.

Podstawą rozstrzygnięć szczegółowych był zebrany materiał planistyczny oraz wnioski złożone przez interesariuszy. Najważniejsze informacje zebrane podczas inwentaryzacji zaprezentowane zostały na rysunku uwarunkowań, stanowiącym integralną część niniejszego załącznika.

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  3

RYSUNEK PLANU STANOWIĄCY CZĘŚĆ GRAFICZNĄ PLANU

Zmiany w prawie

Renta wdowia będzie dużo kosztować

Współmałżonek zmarłej osoby będzie mógł pobierać równocześnie rentę rodzinną i inne świadczenie emerytalno-rentowe w wybranym przez siebie wariancie – tzw. rentę wdowią. Nie będzie już musiał, jak obecnie, decydować się na wybór tylko jednego świadczenia. Nowe przepisy miałyby wejść w życie od początku 2025 roku. Koszt wprowadzenia renty wdowiej dla państwa wyniesie tylko na początku ok. 4 mld zł rocznie.

Beata Dązbłaż 23.07.2024
Przedłużenie ważności rozporządzenia o warunkach zabudowy z podpisem prezydenta

Podczas ostatniego posiedzenia Senat nie wniósł poprawek do noweli ustawy o dostępności wydłużającej o dwa lata ważność rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Ma ono wygasnąć 20 września br. Brak rozporządzenia sparaliżowałby realizację inwestycji. W piątek prezydent podpisał ustawę.

Renata Krupa-Dąbrowska 19.07.2024
Nieczytelna preskrypcja? Farmaceuta sam zadecyduje o dawkowaniu leku

Jeśli na recepcie w ogóle nie wypisano dawkowania leku albo jest ono niemożliwe do rozczytania, farmaceuta sam będzie mógł zadecydować, jaka dawka będzie odpowiednia dla pacjenta. Będzie mógł wydać też pacjentowi maksymalnie cztery opakowania leku, a nie jak do tej pory dwa. Te zasady nie będą jednak dotyczyły leków zawierających substancje psychotropowe lub środki odurzające.

Inga Stawicka 19.07.2024
Nowe podstawy programowe dla kilku zawodów szkolnictwa branżowego

Od września zmienią się podstawy programowe kształcenia w zawodach: elektromechanik pojazdów samochodowych oraz technik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających i technik weterynarii. Określona też została podstawa programowa kształcenia w nowym zawodzie technik elektromobilności.

Agnieszka Matłacz 08.07.2024
Kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe rosną od lipca po raz drugi w tym roku

41 mln 281 tys. 920 złotych może od lipca wynieść maksymalna kara za przestępstwo skarbowe. Najniższa grzywna za wykroczenie wynosi natomiast 430 złotych. Wzrost kar ma związek z podwyższeniem wysokości minimalnego wynagrodzenia. Od lipca 2024 roku wynosi ono 4300 złotych.

Krzysztof Koślicki 01.07.2024
Przepisy o głosowaniu korespondencyjnym bez poprawek Senatu

W środę Senat nie zgłosił poprawek do noweli kodeksu wyborczego, która umożliwia głosowanie korespondencyjne wszystkim obywatelom zarówno w kraju, jak i za granicą. 54 senatorów było za, a 30 przeciw. Ustawa trafi teraz do prezydenta. Poprzedniego dnia takie rozwiązanie rekomendowały jednomyślnie senackie komisje Praw Człowieka i Praworządności, Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisja Ustawodawcza.

Grażyna J. Leśniak 26.06.2024