Zmiana rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 15 marca 2023 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień

Na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561, 2674 i 2770) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz. U. poz. 1285, z późn. zm. 2 ) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w załączniku nr 6 do rozporządzenia:
a)
w lp. 2:
w pkt 6 porada kompleksowo-konsultacyjna dla osób z autyzmem dziecięcym w kolumnie 2 w lit. c po wyrazach "lub kwestionariuszy)" dodaje się wyrazy

"lub logopedyczne, lub pedagogiczne",

w pkt 12 program terapeutyczno-rehabilitacyjny dla osób z autyzmem dziecięcym:
––
w kolumnie 2 w lit. a po wyrazie "wizyty" dodaje się wyrazy

"lub porady",

––
w kolumnie 3 w ust. 2:
–––
w pkt 1 po wyrazach "lub fizjoterapeuta, " dodaje się wyrazy

"lub psycholog posiadający kompetencje w zakresie terapii integracji sensorycznej, ",

–––
w pkt 3 po wyrazie "logopeda" dodaje się wyrazy

"lub pedagog specjalny",

–––
w pkt 4 po wyrazach "pedagog specjalny, lub pedagog" dodaje się wyrazy

", lub logopeda, lub fizjoterapeuta, lub terapeuta zajęciowy",

–––
w pkt 6 po wyrazach "180 minut" dodaje się wyrazy

", albo 240 minut, albo 300 minut",

b)
w lp. 7:
w pkt 2 porada kompleksowo-konsultacyjna dla osób z autyzmem dziecięcym:
––
w kolumnie 2 w lit. c po wyrazach "lub kwestionariuszy)" dodaje się wyrazy

"lub logopedyczne, lub pedagogiczne",

––
w kolumnie 3 wyrazy "Personel: zespół przeszkolony w zakresie diagnostyki i terapii autyzmu:" zastępuje się wyrazami

"1. Personel: zespół przeszkolony w zakresie diagnostyki i terapii autyzmu:",

w pkt 3 program terapeutyczno-rehabilitacyjny dla osób z autyzmem dziecięcym:
––
w kolumnie 2:
–––
w lit. a po wyrazie "wizyty" dodaje się wyrazy

"lub porady",

–––
w lit. e kropkę zastępuje się średnikiem,
––
w kolumnie 3 w ust. 2:
–––
w pkt 1 po wyrazach "lub fizjoterapeuta, " dodaje się wyrazy

"lub psycholog posiadający kompetencje w zakresie terapii integracji sensorycznej, ",

–––
w pkt 3 po wyrazie "logopeda" dodaje się wyrazy

"lub pedagog specjalny",

–––
w pkt 4 po wyrazach "pedagog specjalny, lub pedagog" dodaje się wyrazy

", lub logopeda, lub fizjoterapeuta, lub terapeuta zajęciowy",

–––
w pkt 6 po wyrazach "180 minut" dodaje się wyrazy

", albo 240 minut, albo 300 minut",

w kolumnach 2 i 3 dodaje się pkt 4 i 5 w brzmieniu:
4) porada lekarska terapeutyczna - porada kontynuująca leczenie według planu leczenia, obejmująca:

a) ocenę stanu psychicznego i somatycznego,

b) ocenę postępów leczenia (obejmuje również ocenę postępów leczenia dokonaną wraz z przedstawicielem ustawowym świadczeniobiorcy),

c) niezbędne kontrolne badania diagnostyczne, w tym laboratoryjne,

d) ocenę potrzeb w zakresie farmakoterapii oraz ewentualne prowadzenie farmakoterapii,

e) wypisywanie zaświadczeń lekarskich do celów wynikających z odrębnych przepisów;

1. Personel:

lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży lub psychiatrii dziecięcej lub lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii, lub lekarz, który posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży, lub lekarz, który posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii, lub lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży, lub lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii.

2. Pozostałe warunki: czas udzielania porady wynosi 60 minut.

5) porada lekarska kontrolna - porada obejmująca:

a) ogólną ocenę przebiegu leczenia (w tym ogólną ocenę przebiegu leczenia dokonaną wraz z przedstawicielem ustawowym świadczeniobiorcy),

b) ocenę stanu somatycznego, w szczególności przy objawach polekowych,

c) wydanie niezbędnych zaleceń odnośnie kontynuacji leczenia,

d) niezbędne kontrolne badania diagnostyczne, w tym laboratoryjne,

e) ocenę potrzeb w zakresie farmakoterapii oraz ewentualne prowadzenie farmakoterapii,

f) wypisywanie zaświadczeń lekarskich do celów wynikających z odrębnych przepisów.

1. Personel:

lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży lub psychiatrii dziecięcej lub lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii, lub lekarz, który posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży, lub lekarz, który posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii, lub lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży, lub lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii.

2. Pozostałe warunki: czas udzielania porady wynosi

30 minut.

2)
w załączniku nr 8 do rozporządzenia:
a)
w lp. 3:
w pkt 9 porada kompleksowo-konsultacyjna dla osób z autyzmem dziecięcym w kolumnie 2 w lit. c po wyrazach "lub kwestionariuszy)" dodaje się wyrazy

"lub logopedyczne, lub pedagogiczne",

w pkt 10 program terapeutyczno-rehabilitacyjny dla osób z autyzmem dziecięcym:
––
w kolumnie 2 w lit. a po wyrazie "wizyty" dodaje się wyrazy

"lub porady",

––
w kolumnie 3 w ust. 2:
–––
pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) wizyty terapeutyczne - realizuje pedagog specjalny lub pedagog, lub fizjoterapeuta, lub psycholog posiadający kompetencje w zakresie terapii integracji sensorycznej, lub osoba prowadząca terapię zajęciową; czas trwania wizyty wynosi 60 minut - dla każdej osoby personelu;",

–––
w pkt 3 po wyrazie "logopeda" dodaje się wyrazy

"lub pedagog specjalny",

–––
w pkt 4 po wyrazach "pedagog specjalny, lub pedagog" dodaje się wyrazy "

, lub logopeda, lub fizjoterapeuta, lub terapeuta zajęciowy",

–––
w pkt 6 po wyrazach "180 minut" dodaje się wyrazy "

, albo 240 minut, albo 300 minut",

b)
w lp. 4:
w pkt 10 porada kompleksowo-konsultacyjna dla osób z autyzmem dziecięcym w kolumnie 2 w lit. c po wyrazach "lub kwestionariuszy)" dodaje się wyrazy

"lub logopedyczne, lub pedagogiczne",

w pkt 11 program terapeutyczno-rehabilitacyjny dla osób z autyzmem dziecięcym:
––
w kolumnie 2 w lit. a po wyrazie "wizyty" dodaje się wyrazy

"lub porady",

––
w kolumnie 3 w ust. 2:
–––
w pkt 1 po wyrazach "lub fizjoterapeuta, " dodaje się wyrazy

"lub psycholog posiadający kompetencje w zakresie terapii integracji sensorycznej, ",

–––
w pkt 3 po wyrazie "logopeda" dodaje się wyrazy

"lub pedagog specjalny",

–––
w pkt 4 po wyrazach "pedagog specjalny, lub pedagog" dodaje się wyrazy

", lub logopeda, lub fizjoterapeuta, lub terapeuta zajęciowy",

–––
w pkt 6 po wyrazach "180 minut" dodaje się wyrazy

", albo 240 minut, albo 300 minut".

§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932).
2 Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1640, z 2020 r. poz. 456, 1641, 1785 i 2155, z 2021 r. poz. 2400 oraz z 2022 r. poz. 2184.

Zmiany w prawie

Ustawa o postępowaniach awansowych na uczelniach podpisana

Zmiany w postępowaniach awansowych, obligatoryjne publiczne kolokwia habilitacyjne i dostosowanie przepisów do wprowadzenia nowych dyscyplin nauki – to niektóre ze zmian w nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw, którą w środę podpisał prezydent Andrzej Duda. Zmiany dotyczą władz uczelni, pracowników naukowych i studentów.

Krzysztof Sobczak 26.01.2023
Ceny transferowe - jest łatwiej, ale przepisy trzeba dalej naprawiać

Styczniowe zmiany w przepisach złagodziły niektóre obowiązki podatników dotyczące dokumentowania transakcji między podmiotami powiązanymi. Obszarem, który powinien doczekać się regulacji ustawowej, jest jednak również zastosowanie przepisów o cenach transferowych do podmiotów opodatkowanych estońskim CIT. Brak odpowiednich przepisów powoduje wiele problemów.

Wiesława Moczydłowska 23.01.2023
Zyski z prywatnego najmu od stycznia obowiązkowo objęte ryczałtem

Od tego roku prywatni właściciele mieszkań na wynajem nie mogą już korzystać z zasad ogólnych PIT i rozliczać kosztów uzyskania przychodów i amortyzacji. Obowiązkową formą rozliczenia zysków z najmu jest teraz ryczałt. Płaci się go od przychodu według dwóch stawek - w zależności od wysokości przychodów. Co ważne, o zmianie formy opodatkowania nie trzeba informować urzędu.

Krzysztof Koślicki 18.01.2023
Już obowiązują wyższe stawki za kilometrówkę

Od 17 stycznia 2023 roku nastąpiła zmiana wysokości stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, według których pracodawca pokrywa koszty używania pojazdów prywatnych używanych przez pracowników do celów służbowych. To pierwsza zmiana stawek od 2007 roku. Wymusiła ją inflacja i rosnące koszy eksploatacji pojazdów.

Katarzyna Nocuń 17.01.2023
Rozliczanie podatku u źródła staje się coraz bardziej przyjazne

Styczniowa nowelizacja przepisów podatkowych wprowadziła zmiany w zakresie podatku u źródła. Wydłużono m.in. ważność składanych oświadczeń. Złagodzono także warunek niepobierania przez płatnika podatku od odsetek i dyskonta od skarbowych papierów wartościowych - bonów i obligacji skarbowych. Zmiany mają szanse uprościć rozliczanie podatku u źródła.

Wiesława Moczydłowska 17.01.2023
Podatek od przerzuconych dochodów obejmie więcej podatników

Zmiany w regulacjach dotyczących podatku od przerzuconych dochodów skutkować mogą tym, że obejmie on większą grupę podatników. Pojawią się również dodatkowe obciążenia podatkowe. Zdaniem ekspertów, spowoduje to wzrost liczby sporów między podatnikami a skarbówką. Już teraz warto zbierać odpowiednią dokumentację od kontrahentów zagranicznych, by potwierdzić brak obowiązku zapłaty podatku.

Wiesława Moczydłowska 12.01.2023