Zakres i warunki korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA CYFRYZACJI 1
z dnia 5 października 2016 r.
w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2023 r. poz. 57, 1123, 1234 i 1703) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
zakres i warunki korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej, zwanej dalej "ePUAP";
2)
sposób identyfikacji i uwierzytelniania w ePUAP, w tym przy wykorzystaniu środków identyfikacji elektronicznej stosowanych do uwierzytelniania w systemie teleinformatycznym banku krajowego lub innego przedsiębiorcy, zwanego dalej "podmiotem niepublicznym";
3)
warunki organizacyjne i techniczne nieodpłatnego wykorzystywania do identyfikacji i uwierzytelniania w ePUAP środków identyfikacji elektronicznej stosowanych do uwierzytelniania w systemie podmiotu niepublicznego;
4)
sposób potwierdzania spełniania warunków, o których mowa w pkt 1.
§  2. 
Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1)
administrator podmiotu - użytkownika zarejestrowanego zarządzającego zasobami ePUAP posiadanymi przez podmiot;
2)
identyfikator podmiotu - unikalny ciąg znaków alfanumerycznych jednoznacznie identyfikujących podmiot;
3)
identyfikator użytkownika - unikalny ciąg znaków alfanumerycznych jednoznacznie identyfikujących użytkownika zarejestrowanego;
4)
konto - dane opisujące podmiot albo użytkownika zarejestrowanego wraz z zasobami ePUAP przyporządkowanymi do tego podmiotu albo użytkownika;
4a)
konto nieużywane - konto użytkownika zarejestrowanego albo konto podmiotu, niewykorzystywane przez jego posiadacza w okresie dłuższym niż 3 lata;
5)
niezaprzeczalność - brak możliwości zanegowania swego uczestnictwa w całości lub w części wymiany danych przez jeden z podmiotów uczestniczących w tej wymianie;
6)
rozliczalność działań - funkcję ePUAP umożliwiającą przypisanie w sposób jednoznaczny działania użytkownika lub podmiotu tylko temu użytkownikowi lub podmiotowi;
7)
oznaczanie czasem - funkcję ePUAP umożliwiającą dołączanie oznaczenia czasu do danych w postaci elektronicznej logicznie powiązanych z danymi opatrzonymi podpisem lub poświadczeniem elektronicznym w chwili wykonania takiego dołączenia oraz poświadczenia elektronicznego tak powstałych danych przez ePUAP;
8)
podmiot - osobę prawną, jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej albo podmiot publiczny;
9)
usługa - działanie podmiotu publicznego, polegające na wykorzystaniu przez ten podmiot ePUAP do realizacji swoich ustawowych obowiązków;
10)
usługodawca - podmiot publiczny, świadczący usługi przy użyciu ePUAP;
11)
użytkownik zarejestrowany - użytkownika posiadającego konto.
§  3. 
W celu korzystania z ePUAP użytkownik zakłada konto.
§  4. 
1. 
Utworzenie konta dla użytkownika wymaga podania następujących danych:
1)
imienia (imion);
2)
nazwiska;
3)
numeru PESEL, jeżeli użytkownik posiada;
4)
adresu poczty elektronicznej;
5)
numeru telefonu komórkowego;
6)
identyfikatora użytkownika.
2. 
W celu identyfikacji i uwierzytelnienia użytkownik zarejestrowany może zastosować:
1)
określone przez użytkownika identyfikator użytkownika i hasło;
2)
(uchylony);
3)
środek identyfikacji elektronicznej stosowany do uwierzytelniania w systemie teleinformatycznym podmiotu niepublicznego;
4)
środek identyfikacji elektronicznej wydany w systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego identyfikacji elektronicznej, o którym mowa w art. 21a ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1797 oraz z 2023 r. poz. 1234);
5)
środek identyfikacji elektronicznej wydany w notyfikowanym systemie identyfikacji elektronicznej;
6)
dane weryfikowane za pomocą kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego;
7)
certyfikat, o którym mowa w art. 19e ust. 2a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, zwanej dalej "ustawą", wydany użytkownikowi publicznej aplikacji mobilnej po uwierzytelnieniu w sposób określony w art. 20a ust. 1 ustawy.
3. 
Stopień złożoności hasła, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, kontroluje ePUAP.
4. 
Komunikaty związane z funkcjonowaniem konta przesyłane są na adres poczty elektronicznej podany przez użytkownika zarejestrowanego.
5. 
W przypadku zmiany danych, o których mowa w ust. 1 pkt 1-5, użytkownik zarejestrowany jest zobowiązany do niezwłocznego dokonania odpowiednich zmian w koncie.
6. 
Użytkownik zarejestrowany może usunąć swoje konto.
7. 
W przypadku utraty identyfikatora użytkownika lub hasła, o których mowa w ust. 2 pkt 1, użytkownik zarejestrowany może wnioskować, za pośrednictwem ePUAP, o przesłanie na adres poczty elektronicznej, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, odpowiednio identyfikatora użytkownika albo hasła tymczasowego. Użytkownik zarejestrowany po uwierzytelnieniu się za pomocą hasła tymczasowego określa nowe hasło, którego stopień złożoności kontroluje ePUAP.
§  5. 
1. 
Utworzenie konta dla podmiotu jest dokonywane przez użytkownika zarejestrowanego działającego w imieniu podmiotu i wymaga podania:
1)
nazwy podmiotu;
2)
identyfikatora podmiotu;
3)
numeru REGON, jeżeli został nadany temu podmiotowi.
2. 
Użytkownik zarejestrowany, zakładając konto dla podmiotu, staje się administratorem podmiotu.
3. 
Identyfikator użytkownika i identyfikator podmiotu są wybierane przez użytkownika. Raz nadany identyfikator nie może być nadany ponownie.
4. 
W przypadku zmiany danych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, użytkownik zarejestrowany działający w imieniu podmiotu niezwłocznie dokonuje ich zmiany w koncie.
5. 
Konto podmiotu może usunąć administrator tego podmiotu albo minister właściwy do spraw informatyzacji, zwany dalej "ministrem", na wniosek podmiotu.
§  5a. 
1. 
Minister co najmniej raz na dwa lata dokonuje sprawdzenia kont w celu ustalenia kont nieużywanych.
2. 
W przypadku ustalenia konta nieużywanego dokonuje się dwukrotnego powiadomienia użytkownika zarejestrowanego lub podmiotu, na adres poczty elektronicznej powiązany z tym kontem, w odstępie 30 dni, o zamiarze jego usunięcia.
3. 
Powiadomienie, o którym mowa w ust. 2, zawiera informację dotyczącą oczekiwanych czynności, jakich należy dokonać w celu potwierdzenia woli dalszego korzystania z konta nieużywanego.
4. 
W przypadku niepodjęcia przez użytkownika zarejestrowanego lub podmiot czynności, o których mowa w ust. 3, w terminie 30 dni od przesłania drugiego powiadomienia, konto nieużywane jest usuwane.
§  6. 
1. 
Użytkownik zarejestrowany może działać w imieniu różnych podmiotów.
2. 
Działania użytkownika zarejestrowanego działającego w imieniu podmiotu publicznego wymagają uwierzytelnienia wykorzystującego co najmniej dwa czynniki uwierzytelnienia należące do co najmniej dwóch różnych kategorii, o których mowa w pkt 1 ppkt 2 załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1502 z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ustanowienia minimalnych specyfikacji technicznych i procedur dotyczących poziomów bezpieczeństwa w zakresie środków identyfikacji elektronicznej na podstawie art. 8 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (Dz. Urz. UE L 235 z 09.09.2015, str. 7, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem wykonawczym 2015/1502".
§  7. 
1. 
Podmiot publiczny występuje do ministra z wnioskiem o nadanie funkcjonalności podmiotu publicznego na ePUAP.
2. 
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1)
oznaczenie podmiotu publicznego;
2)
imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentacji podmiotu publicznego wraz z podaniem funkcji lub stanowiska;
3)
dane administratora podmiotu.
3. 
Funkcjonalność podmiotu publicznego na ePUAP staje się dostępna po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez ministra.
4. 
Podmiotowi, o którym mowa w art. 20c ust. 3 pkt 2-5 ustawy "ustawą", funkcjonalność podmiotu publicznego na ePUAP jest nadawana na podstawie zgody ministra, o której mowa w art. 20c ust. 3 ustawy, w celu potwierdzania profilu zaufanego.
§  8. 
Minister informuje na ePUAP o przerwach serwisowych w świadczeniu usług, wynikających z potrzeby dokonywania zmian i ulepszeń, a w przypadku braku takiej możliwości - przez zamieszczenie informacji o takich przerwach w Biuletynie Informacji Publicznej.
§  9. 
ePUAP udostępnia katalog usług zawierający informacje o usługach, a w szczególności:
1)
podstawę prawną usługi;
2)
nazwę usługi;
3)
nazwę usługodawcy;
4)
cel usługi;
5)
odbiorców usługi;
6)
kategorię usługi;
7)
umiejscowienie usługodawcy według podziału administracyjnego kraju.
§  10. 
1. 
Podmioty publiczne mogą wykorzystywać do świadczenia usług w postaci elektronicznej w szczególności następujące funkcje ePUAP:
1)
tworzenie i obsługa dokumentów elektronicznych przez osoby fizyczne i podmioty;
2)
przesyłanie dokumentów elektronicznych;
3)
wymiana danych między ePUAP a innymi systemami teleinformatycznymi;
4)
identyfikacja użytkowników i rozliczalność ich działań;
5)
weryfikacja podpisu elektronicznego;
6)
tworzenie usług podmiotu publicznego lub usług kilku podmiotów publicznych współdziałających ze sobą, zbudowanych na podstawie dwóch lub więcej usług;
7)
obsługa płatności elektronicznych;
8)
działania związane z procesem potwierdzania profilu zaufanego;
9)
weryfikacja zgodności dokumentu elektronicznego z jego wzorem określonym w centralnym repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych;
10)
wystawianie:
a)
urzędowego poświadczenia odbioru,
b)
elektronicznego poświadczenia opłaty,
c)
elektronicznego znacznika czasu

- z uwzględnieniem funkcjonalności ePUAP gwarantujących niezaprzeczalność tych poświadczeń.

2. 
Podmioty, o których mowa w art. 20c ust. 3 pkt 2-5 ustawy, w celu potwierdzania profilu zaufanego mogą wykorzystywać funkcje ePUAP, o których mowa w ust. 1.
§  11. 
1. 
ePUAP może wymieniać informacje z innymi systemami teleinformatycznymi podmiotów określonych w art. 2 ust. 1 i 2 ustawy oraz podmiotów niepublicznych.
2. 
Do wymiany informacji, o których mowa w ust. 1, mają zastosowanie przepisy wydane na podstawie art. 18 pkt 2 ustawy.
3. 
Minister zapewnia bezpieczeństwo wymiany informacji określonych w ust. 1 przez wydanie, na wniosek podmiotu, o którym mowa w ust. 1, certyfikatu dla systemu teleinformatycznego, o którym mowa w ust. 1.
4. 
Wydanie certyfikatu, o którym mowa w ust. 3, stanowi czynność materialno-techniczną.
§  12. 
1. 
Wykorzystanie w ePUAP środków identyfikacji elektronicznej, stosowanych do uwierzytelniania w systemie teleinformatycznym podmiotu niepublicznego, wymaga:
1)
wdrożenia przez podmiot niepubliczny zabezpieczeń dotyczących co najmniej średniego poziomu bezpieczeństwa, wymaganych rozporządzeniem wykonawczym 2015/1502;
2)
opracowania i ustanawiania, wdrażania i eksploatowania, monitorowania i przeglądania oraz utrzymywania i doskonalenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z wymogami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy;
3)
poddawania się przez podmiot niepubliczny niezależnemu audytowi, o którym mowa w pkt 2.4.7 załącznika do rozporządzenia wykonawczego 2015/1502, sprawdzającemu spełnianie wymagań, o których mowa w pkt 1 i 2, nie rzadziej niż raz na dwa lata;
4)
potwierdzenia przez podmiot niepubliczny tożsamości osoby, której udostępniono środki identyfikacji elektronicznej stosowane do uwierzytelniania w systemie teleinformatycznym podmiotu niepublicznego, na podstawie:
a)
okazanego podczas fizycznej obecności dowodu osobistego albo paszportu, który zawiera numer PESEL, albo
b)
danych pochodzących z poprawnie przeprowadzonej weryfikacji kwalifikowanego podpisu elektronicznego, przy użyciu którego osoba ta podpisała dokument elektroniczny, w którym oświadczyła, iż świadoma jest warunków i zalecanych zasad korzystania z systemu identyfikacji elektronicznej oraz wyraziła zgodę na nadanie statusu użytkownika tego systemu oraz wykorzystywanie udostępnionych środków identyfikacji elektronicznej w systemie ePUAP;
5)
przeprowadzenia testów integracyjnych w zakresie możliwości wykorzystania do identyfikacji i uwierzytelniania w ePUAP środków identyfikacji elektronicznej stosowanych do uwierzytelniania w systemie teleinformatycznym podmiotu niepublicznego, zgodnie z procedurą udostępnioną w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra.
2. 
Wymagania, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4, uznaje się za spełnione w przypadku przedstawienia przez podmiot niepubliczny:
1)
ważnego akredytowanego certyfikatu, obejmującego w swym zakresie stosowanie środków identyfikacji elektronicznej, systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, albo
2)
protokołu pokontrolnego kontroli organu nadzoru, potwierdzającego wdrożenie wymogów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 2488), w zakresie dotyczącym zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w bankach, albo
3)
pozytywnego wyniku audytu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, przeprowadzonego nie wcześniej niż 15 miesięcy przed dniem złożenia przez podmiot niepubliczny wniosku do ministra o wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystywanie w ePUAP środków identyfikacji elektronicznej, stosowanych do uwierzytelniania w systemie teleinformatycznym podmiotu niepublicznego, albo
4)
innego dokumentu potwierdzającego spełnianie warunków, o których mowa w ust. 1.
3. 
Wymaganie, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, uznaje się za spełnione w przypadku przedstawienia pozytywnego wyniku testów integracyjnych.
§  13. 
Podmiot niepubliczny przedstawia dokumenty, o których mowa w § 12 ust. 2 i 3, na żądanie ministra.
§  14. 
Konta założone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stają się kontami w rozumieniu przepisów niniejszego rozporządzenia.
§  15. 
Wnioski o nadanie funkcjonalności podmiotu publicznego złożone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia rozpatruje się na podstawie przepisów dotychczasowych.
§  16. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 7 października 2016 r. 2
1 Minister Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej - informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji (Dz. U. poz. 792).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (Dz.U.2014.584), które traci moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U.2016.1579), na podstawie art. 142 tej ustawy.

Zmiany w prawie

Samo niepłacenie alimentów to za mało, by wykluczyć z dziedziczenia

Już za kilka dni - 15 listopada - wchodzą w życie zmiany rozszerzające katalog przyczyn prowadzących do niegodności dziedziczenia. Objęte mają zostać nim osoby, które uporczywie uchylają się wobec spadkodawcy od obowiązku alimentacyjnego oraz od wykonywania obowiązku pieczy. Co ważne, stwierdzić musi to sąd, a podstawą będą choćby skazania za niealimentację. Trzeba będzie też sprawdzić, czy nie było przebaczenia.

Aleksandra Partyk 13.11.2023
Spółka z o.o. już nie zaoferuje udziałów przez internetowe platformy

Nawet pół roku pozbawienia wolności - na taką karę mogą narazić się przedsiębiorcy, którzy nie zastosują się do nowego zakazu crowdfundingu udziałowego w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. Taka sama odpowiedzialność może spotkać tych, którzy zdecydowaliby się na promowanie nabycia udziałów w spółce np. podczas śniadań biznesowych. Eksperci oceniają, że polski ustawodawca podszedł do regulacji nadzwyczaj surowo.

Inga Stawicka 10.11.2023
Od 1 listopada zmiany w pomocy społecznej

Praca socjalna w zakładzie karnym, mieszkania treningowe i wspomagane, usługi sąsiedzkie i bezpłatna ochrona prawna dla pracownika socjalnego w określonych sytuacjach, to tylko niektóre zmiany, które wchodzą w życie 1 listopada. Przed jednostkami pomocy społecznej stoją więc zupełnie nowe wyzwania i obowiązki.

Beata Dązbłaż 02.11.2023
Strategiczne inwestycje wbrew woli mieszkańców wchodzą w życie

Kontrowersyjne zasady realizacji strategicznych inwestycji już obowiązują. Można je realizować bez zgody gmin i lokalnych społeczności. Wystarczy uznaniowa decyzja Rady Ministrów. Takimi inwestycjami są m.in. Centralny Port Komunikacyjny, Pałac Saski czy odbudowa kamienic przy ul. Królewskiej w Warszawie. W poniedziałek, 16 października, wchodzi w życie ostatnia pula przepisów w ramach tzw. lex knebel.

Renata Krupa-Dąbrowska 16.10.2023
Przepisy o systemie kaucyjnym wchodzą w życie, są problemy z wdrażaniem

Przepisy o kaucjach wchodzą w życie, choć cały system ruszy dopiero w 2025 roku. Jest jednak wiele niejasności i niedomówień. Nie wiadomo, czy już od 13 października na butelce powinna się znaleźć etykieta z wysokością kaucji, ani w jaki sposób sklep internetowy może rozliczać zwracane butelki. Firmy nie mają też pewności, czy muszą już prowadzić rozszerzoną o system kaucyjny ewidencję opakowań, czy jeszcze nie.

Zofia Jóźwiak 13.10.2023
Od 16 października nowe rozporządzenie KE w sprawie międzynarodowych standardów rachunkowości

Komisja Europejska opublikowała rozporządzenie (UE) 2023/1803 z 13 sierpnia 2023 r. przyjmujące międzynarodowe standardy rachunkowości. Nowe rozporządzenie stanowi uproszczenie konstrukcji przepisów UE dotyczących międzynarodowych standardów rachunkowości w celu zapewnienia jasności i przejrzystości. Wejdzie w życie 16 października 2023 r. - poinformowało Ministerstwo Finansów.

Monika Pogroszewska 05.10.2023
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2023.2514 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zakres i warunki korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej.
Data aktu: 05/10/2016
Data ogłoszenia: 20/11/2023
Data wejścia w życie: 07/10/2016