Zakres rocznego sprawozdania z działalności komornika sądowego.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 14 grudnia 2018 r.
w sprawie zakresu rocznego sprawozdania z działalności komornika sądowego

Na podstawie art. 186 ust. 3 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2224 i 2707) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Roczne sprawozdanie z działalności komornika sądowego, zwanego dalej "komornikiem", o którym mowa w art. 186 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych, zwanej dalej "ustawą", zawiera:
1)
część opisową zawierającą informacje dotyczące funkcjonowania kancelarii komorniczej;
2)
część tabelaryczną zawierającą dane istotne dla oceny prawidłowości funkcjonowania kancelarii komorniczej oraz dane dotyczące wysokości wyegzekwowanych należności sądowych;
3)
część statystyczną.
§  2. 
1. 
W części opisowej rocznego sprawozdania komornik zamieszcza:
1)
imię i nazwisko;
2)
sąd rejonowy, przy którym działa i datę ślubowania;
3)
numer porządkowy, siedzibę i adres kancelarii komorniczej;
4)
dni i godziny przyjmowania interesantów;
5)
nazwę zakładu ubezpieczeń, z którym w roku sprawozdawczym zawarł umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą zostać wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności określonych w art. 3 ustawy, w tym czynności wykonywanych jako zastępca innego komornika, oraz za szkody, które mogą zostać wyrządzone działaniem lub zaniechaniem pracowników w związku z wykonywaniem tych czynności, jak również za działania lub zaniechania asesorów, wysokość sum ubezpieczenia i okresy obowiązywania tych umów;
6)
liczbę zatrudnionych w roku sprawozdawczym przez komornika asesorów i aplikantów komorniczych oraz daty ich zatrudnienia;
7)
liczbę innych osób stale pracujących w roku sprawozdawczym przy obsłudze kancelarii komorniczej, w tym na podstawie umów cywilnoprawnych;
8)
okresy działalności zastępcy komornika w roku sprawozdawczym ze wskazaniem trybu jego wyznaczenia i przyczyn ustanowienia zastępstwa oraz osoby zastępcy;
9)
liczbę postępowań egzekucyjnych prowadzonych w roku sprawozdawczym przez asesora komorniczego, na podstawie zlecenia komornika w trybie art. 138 ust. 1 ustawy;
10)
informacje o zawieszeniu w czynnościach komornika w roku sprawozdawczym, zatrudnionych przez niego asesorów lub aplikantów komorniczych ze wskazaniem przyczyny i czasu trwania oraz organu, który wydał postanowienie o zawieszeniu w czynnościach komornika;
11)
informacje o prowadzeniu w roku sprawozdawczym postępowań dyscyplinarnych przeciwko komornikowi lub zatrudnianym przez niego asesorom lub aplikantom komorniczym, ze wskazaniem czasu trwania tych postępowań, ich wyniku oraz oskarżyciela, który złożył wniosek;
12)
informacje o prowadzeniu w roku sprawozdawczym postępowań administracyjnych przeciwko komornikowi lub zatrudnianym przez niego asesorom lub aplikantom komorniczym oraz ich wyniku;
13)
stan rachunków bankowych kancelarii komorniczej, o których mowa w art. 154 ust. 2 ustawy, na dzień 31 grudnia roku sprawozdawczego;
14)
informacje o przeprowadzonych w roku sprawozdawczym wizytacjach, lustracjach i kontrolach kancelarii komorniczej oraz o ich wyniku, a także o uchybieniach wytkniętych w trybie art. 166 ust. 4 ustawy, wydanych zarządzeniach i zaleceniach, ze wskazaniem podmiotu, który je wydał i daty tych czynności;
15)
informacje o wykonywanym w roku sprawozdawczym dodatkowym zatrudnieniu, innym zajęciu lub sposobie zarobkowania, o których mowa w art. 34 ust. 1 ustawy oraz ich zakresie ze wskazaniem formy prawnej zatrudnienia lub zajęcia, a w szczególności umowa o pracę, umowa zlecenia, umowa o dzieło, podmiotu, na rzecz którego praca lub inna działalność jest świadczona, z określeniem czy praca, zajęcie lub sposób zarobkowania są wykonywane dorywczo, na czas określony bądź nieokreślony, z ewentualnym określeniem wymiaru czasu pracy, jeżeli jest ona świadczona regularnie, lub dodatkowych informacji o przedmiocie wykonywanej działalności;
16)
informacje o wysokości opłat egzekucyjnych wyegzekwowanych w roku sprawozdawczym oraz wysokości prawomocnie ustalonych opłat egzekucyjnych pozostających do ściągnięcia.
2. 
W części opisowej rocznego sprawozdania komornik może:
1)
przedstawić uwagi i wyjaśnienia w odniesieniu do poszczególnych danych i informacji, jak też złożonych sprawozdań statystycznych, w tym może wyjaśnić przyczyny różnic między stanem obecnym i stanem stwierdzonym w poprzednim rocznym sprawozdaniu;
2)
zamieścić inne spostrzeżenia i uwagi dotyczące realizacji ustawowych zadań komornika.
3. 
Zakres informacji zamieszczanych w części opisowej rocznego sprawozdania z działalności komornika jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
4. 
Jeżeli między dniem 31 grudnia roku sprawozdawczego, a dniem złożenia rocznego sprawozdania z działalności komornika zaszły zmiany w zakresie informacji wskazanych w ust. 1 pkt 3-6, 12 i 13, komornik wpisuje stosowną wzmiankę w rubryce "uwagi".
§  3. 
1. 
W części tabelarycznej rocznego sprawozdania komornik zamieszcza dane liczbowe, które dotyczą:
1)
zakończonych i trwających postępowań prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. z 2018 r. poz. 75 oraz z 2019 r. poz. 1349) oraz treści orzeczeń wydanych w tych postępowaniach;
2)
liczby skarg na czynność komornika złożonych w roku sprawozdawczym oraz wynikach postępowań rozpatrzonych w tym trybie;
3)
liczby wniosków o obniżenie opłaty egzekucyjnej złożonych w roku sprawozdawczym oraz wyniku postępowań rozpatrzonych w tym trybie;
4)
liczby zarządzeń wydanych przez sąd w trybie art. 759 § 2 i 3 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1805, z późn. zm.);
5)
liczby przypadków odebrania dozoru nad ruchomościami w trybie art. 855 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego i czasie trwania tych dozorów;
6)
liczby przypadków udzielenia asysty przez Policję w czynnościach komornika;
7)
wysokości wyegzekwowanych należności sądowych.
2. 
Zakres informacji zamieszczanych w części tabelarycznej rocznego sprawozdania z działalności komornika jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  4. 
1. 
W części statystycznej rocznego sprawozdania komornik zamieszcza informacje, które dotyczą mchu spraw, rodzaju prowadzonych postępowań, wysokości wyegzekwowanych należności oraz wysokości pobranych opłat egzekucyjnych.
2. 
Zakres informacji zamieszczanych w części statystycznej rocznego sprawozdania z działalności komornika jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
§  5. 
Roczne sprawozdanie z działalności komornika za 2018 r., składa się według wzoru ustalonego w dotychczasowych przepisach, z jednoczesnym załączeniem sprawozdań MS-Kom23 za rok 2018.
§  6. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. 1

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

CZĘŚĆ OPISOWA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI KOMORNIKA SĄDOWEGO

ZAŁĄCZNIK Nr  2

CZĘŚĆ TABELARYCZNA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI KOMORNIKA SĄDOWEGO

ZAŁĄCZNIK Nr  3 

CZĘŚĆ STATYSTYCZNA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI KOMORNIKA

1 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zakresu rocznego sprawozdania z działalności komornika sądowego (Dz. U. z 2008 r. poz. 19), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, na podstawie art. 300 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. poz. 771, 1443, 1669 i 2244).

Zmiany w prawie

Transakcje dotyczące gazu, energii i uprawnień do emisji CO2 od kwietnia z odwrotnym obciążeniem VAT

Polska wprowadza czasowe odwrotne obciążenie podatkiem gazu w systemie gazowym, energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym i usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych. Nowe regulacje obowiązują od 1 kwietnia 2023 roku do 28 lutego 2025 roku. W założeniu ma to zwiększyć konkurencyjność polskiego systemu giełdowego.

Krzysztof Koślicki 01.04.2023
Ustawa o postępowaniach awansowych na uczelniach podpisana

Zmiany w postępowaniach awansowych, obligatoryjne publiczne kolokwia habilitacyjne i dostosowanie przepisów do wprowadzenia nowych dyscyplin nauki – to niektóre ze zmian w nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw, którą w środę podpisał prezydent Andrzej Duda. Zmiany dotyczą władz uczelni, pracowników naukowych i studentów.

Krzysztof Sobczak 26.01.2023
Ceny transferowe - jest łatwiej, ale przepisy trzeba dalej naprawiać

Styczniowe zmiany w przepisach złagodziły niektóre obowiązki podatników dotyczące dokumentowania transakcji między podmiotami powiązanymi. Obszarem, który powinien doczekać się regulacji ustawowej, jest jednak również zastosowanie przepisów o cenach transferowych do podmiotów opodatkowanych estońskim CIT. Brak odpowiednich przepisów powoduje wiele problemów.

Wiesława Moczydłowska 23.01.2023
Zyski z prywatnego najmu od stycznia obowiązkowo objęte ryczałtem

Od tego roku prywatni właściciele mieszkań na wynajem nie mogą już korzystać z zasad ogólnych PIT i rozliczać kosztów uzyskania przychodów i amortyzacji. Obowiązkową formą rozliczenia zysków z najmu jest teraz ryczałt. Płaci się go od przychodu według dwóch stawek - w zależności od wysokości przychodów. Co ważne, o zmianie formy opodatkowania nie trzeba informować urzędu.

Krzysztof Koślicki 18.01.2023
Już obowiązują wyższe stawki za kilometrówkę

Od 17 stycznia 2023 roku nastąpiła zmiana wysokości stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, według których pracodawca pokrywa koszty używania pojazdów prywatnych używanych przez pracowników do celów służbowych. To pierwsza zmiana stawek od 2007 roku. Wymusiła ją inflacja i rosnące koszy eksploatacji pojazdów.

Katarzyna Nocuń 17.01.2023
Rozliczanie podatku u źródła staje się coraz bardziej przyjazne

Styczniowa nowelizacja przepisów podatkowych wprowadziła zmiany w zakresie podatku u źródła. Wydłużono m.in. ważność składanych oświadczeń. Złagodzono także warunek niepobierania przez płatnika podatku od odsetek i dyskonta od skarbowych papierów wartościowych - bonów i obligacji skarbowych. Zmiany mają szanse uprościć rozliczanie podatku u źródła.

Wiesława Moczydłowska 17.01.2023