Zmiana rozporządzenia w sprawie oddelegowania funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego do wykonywania zadań służbowych poza Służbą Kontrwywiadu Wojskowego.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 20 stycznia 2023 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie oddelegowania funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego do wykonywania zadań służbowych poza Służbą Kontrwywiadu Wojskowego

Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1328) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 września 2006 r. w sprawie oddelegowania funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego do wykonywania zadań służbowych poza Służbą Kontrwywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1036) wprowadza się następujące zmiany:
1)
po § 7 dodaje się § 7a w brzmieniu:

"§ 7a. Kierownik podmiotu oddelegowania wyznacza oddelegowanego funkcjonariusza SKW na stanowisko służbowe, zgodnie z porozumieniem, w formie przewidzianej dla tego stanowiska.";

2)
§ 9 otrzymuje brzmienie:

"§ 9. Oddelegowany funkcjonariusz SKW w czasie oddelegowania podlega Szefowi SKW, a w zakresie wykonywanych zadań i obowiązków określonych w porozumieniu - kierownikowi podmiotu oddelegowania.";

3)
w § 11 w ust. 2 w pkt 1 w lit. c średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. d w brzmieniu:

"d) należności i świadczenia wynikające z przepisów wydanych na podstawie art. 203 ust. 8 pkt 4 i art. 468 ust. 10 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 2305) - w przypadku pełnienia służby poza granicami państwa;";

4)
§ 14 otrzymuje brzmienie:

"§ 14. W zakresie szczególnych uprawnień i obowiązków funkcjonariusza SKW pełniącego służbę poza granicami państwa stosuje się odpowiednio przepisy wydane na podstawie art. 203 ust. 8 i art. 468 ust. 10 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny.".

§  2. 
Do dnia wejścia w życie przepisów wydanych na podstawie art. 203 ust. 8 i art. 468 ust. 10 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 2305) w zakresie szczególnych uprawnień i obowiązków funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego pełniącego służbę poza granicami państwa stosuje się odpowiednio przepisy wydane na podstawie art. 24 ust. 8 i art. 102 ust. 10 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 536) utrzymane czasowo w mocy na podstawie art. 822 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, jednak nie dłużej niż do upływu terminu określonego w tym przepisie.
§  3. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Ustawa o postępowaniach awansowych na uczelniach podpisana

Zmiany w postępowaniach awansowych, obligatoryjne publiczne kolokwia habilitacyjne i dostosowanie przepisów do wprowadzenia nowych dyscyplin nauki – to niektóre ze zmian w nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw, którą w środę podpisał prezydent Andrzej Duda. Zmiany dotyczą władz uczelni, pracowników naukowych i studentów.

Krzysztof Sobczak 26.01.2023
Ceny transferowe - jest łatwiej, ale przepisy trzeba dalej naprawiać

Styczniowe zmiany w przepisach złagodziły niektóre obowiązki podatników dotyczące dokumentowania transakcji między podmiotami powiązanymi. Obszarem, który powinien doczekać się regulacji ustawowej, jest jednak również zastosowanie przepisów o cenach transferowych do podmiotów opodatkowanych estońskim CIT. Brak odpowiednich przepisów powoduje wiele problemów.

Wiesława Moczydłowska 23.01.2023
Zyski z prywatnego najmu od stycznia obowiązkowo objęte ryczałtem

Od tego roku prywatni właściciele mieszkań na wynajem nie mogą już korzystać z zasad ogólnych PIT i rozliczać kosztów uzyskania przychodów i amortyzacji. Obowiązkową formą rozliczenia zysków z najmu jest teraz ryczałt. Płaci się go od przychodu według dwóch stawek - w zależności od wysokości przychodów. Co ważne, o zmianie formy opodatkowania nie trzeba informować urzędu.

Krzysztof Koślicki 18.01.2023
Już obowiązują wyższe stawki za kilometrówkę

Od 17 stycznia 2023 roku nastąpiła zmiana wysokości stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, według których pracodawca pokrywa koszty używania pojazdów prywatnych używanych przez pracowników do celów służbowych. To pierwsza zmiana stawek od 2007 roku. Wymusiła ją inflacja i rosnące koszy eksploatacji pojazdów.

Katarzyna Nocuń 17.01.2023
Rozliczanie podatku u źródła staje się coraz bardziej przyjazne

Styczniowa nowelizacja przepisów podatkowych wprowadziła zmiany w zakresie podatku u źródła. Wydłużono m.in. ważność składanych oświadczeń. Złagodzono także warunek niepobierania przez płatnika podatku od odsetek i dyskonta od skarbowych papierów wartościowych - bonów i obligacji skarbowych. Zmiany mają szanse uprościć rozliczanie podatku u źródła.

Wiesława Moczydłowska 17.01.2023
Podatek od przerzuconych dochodów obejmie więcej podatników

Zmiany w regulacjach dotyczących podatku od przerzuconych dochodów skutkować mogą tym, że obejmie on większą grupę podatników. Pojawią się również dodatkowe obciążenia podatkowe. Zdaniem ekspertów, spowoduje to wzrost liczby sporów między podatnikami a skarbówką. Już teraz warto zbierać odpowiednią dokumentację od kontrahentów zagranicznych, by potwierdzić brak obowiązku zapłaty podatku.

Wiesława Moczydłowska 12.01.2023
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2023.232

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie oddelegowania funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego do wykonywania zadań służbowych poza Służbą Kontrwywiadu Wojskowego.
Data aktu: 20/01/2023
Data ogłoszenia: 02/02/2023
Data wejścia w życie: 17/02/2023