Uznanie za pomnik historii "Kraków - zespół architektoniczny i urbanistyczny dzielnicy Nowa Huta".

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 30 stycznia 2023 r.
w sprawie uznania za pomnik historii "Kraków - zespół architektoniczny i urbanistyczny dzielnicy Nowa Huta"

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Uznaje się za pomnik historii "Kraków - zespół architektoniczny i urbanistyczny dzielnicy Nowa Huta", położony w Krakowie, w województwie małopolskim.
§  2. 
Celem ochrony pomnika historii wymienionego w § 1 jest zachowanie, ze względu na wartości historyczne, artystyczne i naukowe oraz walory przestrzenne i autentyczność, reprezentatywnej realizacji urbanistycznej socrealizmu w Polsce, która powstała jako manifest idei socjalistycznych, a okazała się sceną zrywów społecznych wpisujących się w proces walk o przemiany ustrojowo-polityczne w Polsce w drugiej połowie XX wieku.
§  3. 
1. 
Obszar pomnika historii "Kraków - zespół architektoniczny i urbanistyczny dzielnicy Nowa Huta" obejmuje najstarszą część dzielnicy Nowa Huta, kształtowaną od drugiej połowy XX wieku.
2. 
Granica pomnika historii biegnie na północny wschód osią ulic Bieńczyckiej i Kocmyrzowskiej, dochodzi do skrzyżowania z ulicą Bulwarową, skręca na południowy wschód i biegnie osią ulicy Bulwarowej do skrzyżowania z aleją Jana Pawła II z włączeniem osi widokowo-komunikacyjnej alei Solidarności zakończonej dwoma budynkami Centrum Administracyjnego Huty im. Tadeusza Sendzimira oraz zespołem głównej bramy wjazdowej usytuowanymi na działkach: nr 1/600, nr 1/601, nr 1/604, nr 1/609, nr 1/610 oraz placem zajmującym działki: nr 32/1, 32/3, 32/4, 32/5, 32/6, 32/7, dalej granica przecina aleję Jana Pawła II i biegnie osią ulicy Klasztornej z wyłączeniem działki nr 229, dochodzi do skrzyżowania z ulicą Odmętową, skręca na zachód i biegnie południową granicą działki nr 245/6, fragmentem południowej granicy działki nr 245/8, linią łamaną południową granicą działek nr 245/5 i nr 245/4, południową granicą działki nr 246/54, fragmentem południowej granicy działki nr 246/55, linią łamaną południową i zachodnią granicą działki nr 246/58, dochodzi do ulicy Sieroszewskiego, skręca na zachód i biegnie osią fragmentu tej ulicy, wschodnią i południową granicą działki nr 27/5, południową granicą działki nr 27/4, zachodnią granicą działki nr 20/21, linią łamaną zachodnią i fragmentem północnej granicy działki nr 15, zachodnią granicą działki nr 6, dochodzi do alei Jana Pawła II, skręca na zachód i osią tej ulicy biegnie do północnego narożnika działki nr 163 (z wyłączeniem tej działki), skręca na północ i biegnie zachodnią granicą działek: nr 162, nr 161 i nr 160, skręca na zachód i biegnie fragmentem południowej granicy działki nr 35/43, południową granicą działek: nr 35/17, nr 35/16 i nr 35/39, zachodnią granicą działki nr 35/40, fragmentem zachodniej granicy działki nr 47, dochodząc do osi ulicy Bieńczyckiej.
3. 
Mapa pomnika historii "Kraków - zespół architektoniczny i urbanistyczny dzielnicy Nowa Huta" stanowi załącznik do rozporządzenia.
§  4. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

MAPA POMNIKA HISTORII "KRAKÓW - ZESPÓŁ ARCHITEKTONICZNY I URBANISTYCZNY DZIELNICY NOWA HUTA"

wzór
Dane identyfikacyjne działek
lp. numer działki ewidencyjnej identyfikator działki ewidencyjnej
1 1/600 126103_9.0020.1/600
2 1/601 126103_9.0020.1/601
3 1/604 126103_9.0020.1/604
4 1/609 126103_9.0020.1/609
5 1/610 126103_9.0020.1/610
6 15 126103_9.0048.15
7 160 126103_9.0051.160
8 161 126103_9.0051.161
9 162 126103_9.0051.162
10 163 126103_9.0051.163
11 20/21 126103_9.0048.20/21
12 229 126103_9.0047.229
13 245/4 126103_9.0047.245/4
14 245/5 126103_9.0047.245/5
15 245/6 126103_9.0047.245/6
16 245/8 126103_9.0047.245/8
17 246/54 126103_9.0047.246/54
18 246/55 126103_9.0047.246/55
19 246/58 126103_9.0047.246/58
20 27/4 126103_9.0048.27/4
21 27/5 126103_9.0048.27/5
22 32/1 126103_9.0020.32/1
23 32/3 126103_9.0020.32/3
24 32/4 126103_9.0020.32/4
25 32/5 126103_9.0020.32/5
26 32/6 126103_9.0020.32/6
27 32/7 126103_9.0020.32/7
28 35/16 126103_9.0051.35/16
29 35/17 126103_9.0051.35/17
30 35/39 126103_9.0051.35/39
31 35/40 126103_9.0051.35/40
32 35/43 126103_9.0051.35/43
32 47 126103_9.0051.47
33 6 126103_9.0048.6

Zmiany w prawie

Ustawa o postępowaniach awansowych na uczelniach podpisana

Zmiany w postępowaniach awansowych, obligatoryjne publiczne kolokwia habilitacyjne i dostosowanie przepisów do wprowadzenia nowych dyscyplin nauki – to niektóre ze zmian w nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw, którą w środę podpisał prezydent Andrzej Duda. Zmiany dotyczą władz uczelni, pracowników naukowych i studentów.

Krzysztof Sobczak 26.01.2023
Ceny transferowe - jest łatwiej, ale przepisy trzeba dalej naprawiać

Styczniowe zmiany w przepisach złagodziły niektóre obowiązki podatników dotyczące dokumentowania transakcji między podmiotami powiązanymi. Obszarem, który powinien doczekać się regulacji ustawowej, jest jednak również zastosowanie przepisów o cenach transferowych do podmiotów opodatkowanych estońskim CIT. Brak odpowiednich przepisów powoduje wiele problemów.

Wiesława Moczydłowska 23.01.2023
Zyski z prywatnego najmu od stycznia obowiązkowo objęte ryczałtem

Od tego roku prywatni właściciele mieszkań na wynajem nie mogą już korzystać z zasad ogólnych PIT i rozliczać kosztów uzyskania przychodów i amortyzacji. Obowiązkową formą rozliczenia zysków z najmu jest teraz ryczałt. Płaci się go od przychodu według dwóch stawek - w zależności od wysokości przychodów. Co ważne, o zmianie formy opodatkowania nie trzeba informować urzędu.

Krzysztof Koślicki 18.01.2023
Już obowiązują wyższe stawki za kilometrówkę

Od 17 stycznia 2023 roku nastąpiła zmiana wysokości stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, według których pracodawca pokrywa koszty używania pojazdów prywatnych używanych przez pracowników do celów służbowych. To pierwsza zmiana stawek od 2007 roku. Wymusiła ją inflacja i rosnące koszy eksploatacji pojazdów.

Katarzyna Nocuń 17.01.2023
Rozliczanie podatku u źródła staje się coraz bardziej przyjazne

Styczniowa nowelizacja przepisów podatkowych wprowadziła zmiany w zakresie podatku u źródła. Wydłużono m.in. ważność składanych oświadczeń. Złagodzono także warunek niepobierania przez płatnika podatku od odsetek i dyskonta od skarbowych papierów wartościowych - bonów i obligacji skarbowych. Zmiany mają szanse uprościć rozliczanie podatku u źródła.

Wiesława Moczydłowska 17.01.2023
Podatek od przerzuconych dochodów obejmie więcej podatników

Zmiany w regulacjach dotyczących podatku od przerzuconych dochodów skutkować mogą tym, że obejmie on większą grupę podatników. Pojawią się również dodatkowe obciążenia podatkowe. Zdaniem ekspertów, spowoduje to wzrost liczby sporów między podatnikami a skarbówką. Już teraz warto zbierać odpowiednią dokumentację od kontrahentów zagranicznych, by potwierdzić brak obowiązku zapłaty podatku.

Wiesława Moczydłowska 12.01.2023
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2023.222

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Uznanie za pomnik historii "Kraków - zespół architektoniczny i urbanistyczny dzielnicy Nowa Huta".
Data aktu: 30/01/2023
Data ogłoszenia: 02/02/2023
Data wejścia w życie: 03/02/2023