Przeznaczanie i kierowanie osób do odbycia obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 28 kwietnia 2022 r.
w sprawie przeznaczania i kierowania osób do odbycia obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej

Na podstawie art. 155 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 655) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa sposób przeznaczania osób, o których mowa w art. 155 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, zwanej dalej "ustawą", do odbycia obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej, wymogi dotyczące kierowania tych osób do poszczególnych rodzajówSił Zbrojnych i rodzajów wojsk oraz kryteria ich kierowania na poszczególne stanowiska i funkcje wojskowe.
§  2. 
1. 
Osoby przeznaczone do odbycia obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej, przed powołaniem do jej odbycia, szef wojskowego centrum rekrutacji kwalifikuje do określonego rodzaju Sił Zbrojnych i rodzaju wojsk, w których będą odbywały tę służbę, oraz na stanowiska lub funkcje, na których będą szkolone podczas odbywania tej służby zgodnie z potrzebami uzupełnieniowymi Sił Zbrojnych.
2. 
W ramach kwalifikacji szef wojskowego centrum rekrutacji przed przeznaczeniem na stanowiska lub funkcje w rodzajach Sił Zbrojnych i rodzajach wojsk, na których są wymagane szczególne predyspozycje zdrowotne lub psychologiczne, kieruje kwalifikowane osoby do właściwej wojskowej komisji lekarskiej w celu określenia ich szczególnych zdolności fizycznych lub na badania psychologiczne w celu orzeczenia braku przeciwwskazań do służby na stanowiskach wymagających szczególnych predyspozycji psychofizycznych.
3. 
W celu dokonania kwalifikacji do służby w Żandarmerii Wojskowej osoby kieruje się do właściwego terytorialnie komendanta oddziału Żandarmerii Wojskowej.
4. 
Specjalistycznym badaniom lekarskim realizowanym przez wojskową komisję lekarską na podstawie skierowania szefa wojskowego centrum rekrutacji poddaje się osoby kwalifikowane na stanowiska do służby:
1)
na okrętach wojennych i innych jednostkach pływających Marynarki Wojennej;
2)
w Żandarmerii Wojskowej;
3)
w jednostkach reprezentacyjnych Sił Zbrojnych;
4)
w charakterze skoczka spadochronowego;
5)
w charakterze nurka lub płetwonurka;
6)
w zasięgu działania promieniowania mikrofalowego;
7)
w warunkach działania prądu elektrycznego.
5. 
Na badania psychologiczne kieruje się osoby, które planuje się zakwalifikować na stanowiska w specjalnościach wojskowych lub do służby:
1)
nurka;
2)
płetwonurka bojowego;
3)
spadochronowej;
4)
wartowniczej;
5)
obsługi:
a)
żurawi,
b)
urządzeń sygnalizacyjnych;
6)
jako kandydata do szkolenia na stanowisko kierowcy;
7)
jako kandydata do szkolenia na stanowisko obsługi maszyn inżynieryjnych i urządzeń dźwigowo-transportowych;
8)
w Żandarmerii Wojskowej;
9)
operatora wyrzutni przeciwpancernych pocisków kierowanych i przeciwlotniczych przenośnych zestawów rakietowych;
10)
w wykonywaniu prac, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 210 § 6 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z 2021 r. poz. 1162 oraz z 2022 r. poz. 655), a występujących w jednostkach wojskowych.
6. 
Osoby, które planuje się powołać do służby w Żandarmerii Wojskowej, mogą zostać poddane dodatkowym badaniom psychologicznym we właściwych terytorialnie oddziałach Żandarmerii Wojskowej przez psychologów tych oddziałów w ramach kwalifikowania do tej służby.
7. 
Przed zakwalifikowaniem osób, o których mowa w ust. 5 pkt 6, jest wymagane orzeczenie uprawnionego lekarza o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i pracy na stanowisku kierowcy oraz orzeczenie uprawnionego psychologa o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami lub pracy na stanowisku kierowcy, niezbędne do wydania prawa jazdy.
§  3. 
Niezależnie od badań lekarskich i psychologicznych, o których mowa w § 2 ust. 4-6, osoby, które przeznacza się i planuje powołać do jednostek wojskowych albo na stanowiska służbowe lub funkcje wojskowe, spełniają następujące wymagania do:
1)
ośrodków szkolenia - niekaralność sądowa za przestępstwo umyślne;
2)
służby na okrętach wojennych i innych jednostkach pływających Marynarki Wojennej:
a)
niekaralność sądowa za przestępstwo umyślne,
b)
wzrost od 165 cm do 185 cm,
c)
umiejętność pływania,
d)
zdolność do służby na okrętach wojennych i innych jednostkach pływających Marynarki Wojennej stwierdzona w orzeczeniu właściwej wojskowej komisji lekarskiej;
3)
jednostek wojskowych Żandarmerii Wojskowej:
a)
niekaralność sądowa za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
b)
wzrost co najmniej 175 cm,
c)
zdolność do służby w jednostkach Żandarmerii Wojskowej stwierdzona w orzeczeniu wojskowej komisji lekarskiej,
d)
osiągnięcie pozytywnych wyników badań psychologicznych i testów psychotechnicznych,
e)
dobra sprawność fizyczna,
f)
opinia właściwego komendanta (szefa) terenowej lub specjalistycznej jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej o zakwalifikowaniu osoby do służby w Żandarmerii Wojskowej;
4)
jednostek wojskowych wydzielonych do struktur Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO) i przeznaczonych do udziału w misjach poza granicami kraju - niekaralność sądowa za przestępstwo umyślne;
5)
jednostek desantowo-szturmowych:
a)
niekaralność sądowa za przestępstwo umyślne,
b)
wzrost od 165 cm do 185 cm,
c)
masa ciała nie wyższa niż 85 kg,
d)
umiejętność pływania,
e)
zdolność do służby w jednostkach desantowo-szturmowych stwierdzona w orzeczeniu wojskowej komisji lekarskiej oraz orzeczeniu psychologa;
6)
jednostek reprezentacyjnych Sił Zbrojnych:
a)
niekaralność sądowa za przestępstwo umyślne,
b)
wzrost od 178 cm do 190 cm,
c)
zdolność do służby w jednostkach reprezentacyjnych Sił Zbrojnych stwierdzona w orzeczeniu wojskowej komisji lekarskiej;
7)
służby w składzie personelu naziemnego zabezpieczenia lotów lub personelu służby inżynieryjno-lotniczej - niekaralność sądowa za przestępstwo umyślne;
8)
służby w Szwadronie Kawalerii Polskiej Wojska Polskiego:
a)
niekaralność sądowa za przestępstwo umyślne,
b)
umiejętność jazdy konnej potwierdzona przez klub sportowy, ośrodek jeździecki lub stowarzyszenie kawaleryjskie.
§  4. 
Osoba przeznaczona do obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej, posiadająca odpowiednie warunki fizyczne i psychiczne, spełnia dodatkowo następujące kryteria na stanowiska i funkcje wojskowe:
1)
kierowców:
a)
prawo jazdy kategorii, która jest wymagana na przewidywanym stanowisku,
b)
zdolność do służby w charakterze kierowcy stwierdzona w orzeczeniu psychologa;
2)
nurków i płetwonurków:
a)
umiejętność pływania,
b)
zdolność do służby w charakterze nurka i płetwonurka stwierdzona w orzeczeniu wojskowej komisji lekarskiej oraz orzeczeniu psychologa;
3)
wartowników w pododdziałach ochrony:
a)
niekaralność sądowa za przestępstwo umyślne,
b)
zdolność do służby w charakterze wartownika stwierdzona w orzeczeniu wojskowej komisji lekarskiej oraz orzeczeniu psychologa,
c)
brak blizn po samookaleczeniach ciała;
4)
operatorów wyrzutni przeciwpancernych pocisków kierowanych i przeciwlotniczych przenośnych zestawów rakietowych:
a)
wzrost do 180 cm,
b)
prawo jazdy uprawniające do kierowania pojazdami samochodowymi - kategorii B lub B1,
c)
brak wad chwytności palców rąk,
d)
zdolność do służby w charakterze operatora wyrzutni przeciwpancernych pocisków kierowanych lub przeciwlotniczych przenośnych zestawów rakietowych stwierdzona w orzeczeniu psychologa.
§  5. 
Przeznaczenie do odbycia obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej oraz kwalifikacja, o której mowa w § 2 ust. 1, mogą ulec zmianie przed powołaniem osób do obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej ze względu na:
1)
potrzeby uzupełnienia Sił Zbrojnych o określonych specjalistów wojskowych - w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa państwa;
2)
potrzeby gromadzenia rezerw osobowych do celów czynnej służby wojskowej pełnionej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;
3)
uzyskanie nowych lub podniesienie posiadanych kwalifikacji w zakresie wykształcenia, zawodu lub wyszkolenia w kwalifikacjach przydatnych w służbie wojskowej;
4)
zaistnienie zmian w stanie zdrowia stwierdzonych orzeczeniem właściwej komisji lekarskiej lub psychologa;
5)
powstanie okoliczności uniemożliwiających odbycie obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej w określonym rodzaju Sił Zbrojnych lub rodzaju wojsk oraz na stanowisku lub funkcji wojskowej.
§  6. 
Osobom, wobec których właściwa komisja lekarska orzekła czasową niezdolność do czynnej służby wojskowej, jeżeli posiadają przeznaczenie do odbycia obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej, przeznaczenie to zawiesza się na okres czasowej niezdolności. Osoby te przeznacza się ponownie do służby po określeniu przez komisję lekarską ich zdolności do czynnej służby wojskowej.
§  7. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 1
1 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 października 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad przeznaczania do służby osób uznanych za zdolne do czynnej służby wojskowej i podlegających obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej (Dz. U. poz. 1329), które zgodnie art. 821 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 655) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Zmiany w prawie

Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.951

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Przeznaczanie i kierowanie osób do odbycia obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej.
Data aktu: 28/04/2022
Data ogłoszenia: 05/05/2022
Data wejścia w życie: 06/05/2022