Specjalizacja i uzyskiwanie tytułu specjalisty przez farmaceutów

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 26 kwietnia 2022 r.
w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów

Na podstawie art. 71 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty (Dz. U. z 2022 r. poz. 184 i 655) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
wykaz dziedzin farmacji, w których jest możliwe odbywanie szkolenia specjalizacyjnego;
2)
wykaz kodów specjalizacji w określonych dziedzinach farmacji;
3)
wysokość wynagrodzenia za wykonanie czynności kontrolnych, o których mowa w art. 47 ust. 10 pkt 1 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty, zwanej dalej "ustawą";
4)
wykaz dziedzin farmacji, w których farmaceuta posiadający odpowiednią specjalizację I stopnia może uzyskać tytuł specjalisty po odbyciu uzupełniającego szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem, o którym mowa w art. 50 ust. 16 ustawy;
5)
regulamin postępowania kwalifikacyjnego;
6)
zakres informacji, o których mowa w art. 53 ust. 3 ustawy, wprowadzanych za pomocą Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 666 i 1292 oraz z 2022 r. poz. 655 i 830), zwanego dalej "SMK", przez kierownika specjalizacji;
7)
wzór oświadczenia, o którym mowa w art. 63 ust. 4 ustawy;
8)
szczegółowy sposób i tryb składania Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Farmaceutów, zwanego dalej "PESF", oraz ustalania jego wyników;
9)
wzór dyplomu specjalisty;
10)
tryb wydawania przez dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych, zwanego dalej "CEM", duplikatu lub odpisu dyplomu PESF oraz sposób uiszczania opłaty za wydanie duplikatu lub odpisu dyplomu PESF;
11)
tryb dokonywania przez dyrektora CEM wymiany dyplomu PESF oraz sposób uiszczania opłaty za dokonanie wymiany dyplomu;
12)
wysokość opłaty za PESF.
§  2. 
Ustala się wykaz dziedzin farmacji, w których jest możliwe odbywanie szkolenia specjalizacyjnego:
1)
analityka farmaceutyczna;
2)
farmacja apteczna;
3)
farmacja kliniczna;
4)
farmacja przemysłowa;
5)
farmacja szpitalna;
6)
farmakologia;
7)
radiofarmacja;
8)
toksykologia.
§  3. 
Wykaz kodów specjalizacji w dziedzinach, o których mowa w § 2, jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  4. 
Osobie wykonującej czynności kontrolne, o których mowa w art. 47 ust. 10 pkt 1 ustawy, przysługuje wynagrodzenie w wysokości 300 zł za przeprowadzenie tych czynności w ramach jednej kontroli.
§  5. 
Wykaz dziedzin farmacji, w których farmaceuta posiadający odpowiednią specjalizację I stopnia może uzyskać tytuł specjalisty po odbyciu uzupełniającego szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem, o którym mowa w art. 50 ust. 16 ustawy, jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  6. 
Regulamin postępowania kwalifikacyjnego do odbycia szkolenia specjalizacyjnego jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
§  7. 
Kierownik specjalizacji wprowadza do SMK następujące dane:
1)
potwierdzenie rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego (datę rozpoczęcia);
2)
potwierdzenie odbycia szkolenia teoretycznego i praktycznego, jeżeli dotyczy:
a)
nazwę modułu nauczania,
b)
temat kursu,
c)
liczbę godzin,
d)
datę zaliczenia kursu,
e)
zaliczenie szkolenia;
3)
potwierdzenie odbycia stażu kierunkowego:
a)
nazwę stażu kierunkowego,
b)
nazwę i adres podmiotu prowadzącego staż kierunkowy,
c)
termin realizacji stażu kierunkowego,
d)
datę zaliczenia stażu kierunkowego,
e)
zaliczenie stażu kierunkowego;
4)
ocenę dotyczącą przebiegu szkolenia specjalizacyjnego;
5)
potwierdzenie przez kierownika specjalizacji zaliczenia szkolenia specjalizacyjnego i podanie jego daty.
§  8. 
Wzór oświadczenia członka Zespołu Egzaminacyjnego, o którym mowa w art. 63 ust. 4 ustawy, jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia.
§  9. 
1. 
Osoby zdające PESF są obowiązane przestrzegać poleceń członków Zespołu Egzaminacyjnego.
2. 
Zespół Egzaminacyjny przeprowadzający PESF jest odpowiedzialny za przestrzeganie regulaminu porządkowego przez osoby zdające.
§  10. 
1. 
Egzamin testowy jest sprawdzianem wiadomości teoretycznych z zakresu objętego programem specjalizacji w danej dziedzinie.
2. 
Po rozpoczęciu egzaminu testowego do sali egzaminacyjnej mogą wchodzić osoby zdające, przedstawiciele CEM, członkowie Zespołu Egzaminacyjnego oraz osoby, o których mowa w ust. 3.
3. 
Dyrektor CEM może wyznaczyć dodatkowe osoby do wykonywania czynności administracyjno-technicznych. Osoby te nie wchodzą w skład Zespołu Egzaminacyjnego.
4. 
Dokumentem przeznaczonym do udzielania odpowiedzi w trakcie egzaminu testowego jest karta odpowiedzi oznaczona numerem kodowym osoby zdającej nadanym przez CEM.
5. 
Procentowe przeliczenie na ocenę poprawnych odpowiedzi udzielonych przez osobę zdającą następuje według współczynników procentowych przeliczeń określonych w załączniku nr 5 do rozporządzenia.
§  11. 
1. 
W przypadku stwierdzenia błędów drukarskich, które uniemożliwiają udzielenie prawidłowej odpowiedzi, osoba zdająca ma prawo złożyć ustne zastrzeżenie w trakcie egzaminu testowego. Zastrzeżenie składa się przewodniczącemu lub członkowi Zespołu Egzaminacyjnego, wskazując numer pytania testowego obarczonego błędem i wersję testu.
2. 
Przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego odnotowuje złożone zastrzeżenie w protokole, o którym mowa w art. 67 ust. 7 ustawy. Zastrzeżenie jest weryfikowane bezpośrednio po jego złożeniu albo po zakończeniu egzaminu testowego przez przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego, który rozstrzyga o uwzględnieniu albo odrzuceniu złożonego zastrzeżenia.
3. 
W przypadku weryfikacji zastrzeżenia bezpośrednio po jego złożeniu przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego pozostawia je do rozpatrzenia Zespołowi Egzaminacyjnemu przed zakończeniem egzaminu testowego.
4. 
W przypadku gdy złożone zastrzeżenie może skutkować unieważnieniem pytania testowego, przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego pozostawia je Zespołowi Egzaminacyjnemu do rozpatrzenia po zakończeniu egzaminu testowego.
5. 
W przypadku gdy egzamin testowy jest przeprowadzany w dwóch albo więcej salach egzaminacyjnych, rozstrzygnięcia złożonego zastrzeżenia dokonuje jeden z przewodniczących Zespołów Egzaminacyjnych, wskazany przez dyrektora CEM.
6. 
Przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego, o którym mowa w ust. 5, przekazuje swoje rozstrzygnięcie pozostałym przewodniczącym Zespołów Egzaminacyjnych, którzy informują o tym rozstrzygnięciu osoby zdające.
7. 
W przypadku unieważnienia pytania testowego stosuje się odpowiednio art. 65 ust. 11 ustawy.
8. 
W przypadku uwag merytorycznych do pytań testowych zastrzeżenie składa się przewodniczącemu lub członkowi Zespołu Egzaminacyjnego.
9. 
Zastrzeżenie składa się na karcie zastrzeżeń zawierającej:
1)
datę i miejsce egzaminu testowego;
2)
określenie sesji egzaminacyjnej;
3)
dziedzinę farmacji, w której był przeprowadzany egzamin testowy;
4)
numer kodowy osoby zdającej;
5)
numer kwestionowanego pytania testowego;
6)
określenie wersji testu;
7)
treść złożonego zastrzeżenia;
8)
uzasadnienie złożonego zastrzeżenia;
9)
czytelny podpis przyjmującego złożone zastrzeżenie;
10)
rozstrzygnięcie złożonego zastrzeżenia z uzasadnieniem;
11)
czytelny podpis przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego.
10. 
W trakcie formułowania zastrzeżeń osoba zdająca ma prawo wglądu do książeczki testowej.
11. 
Przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego rozstrzyga o uwzględnieniu albo o odrzuceniu złożonego zastrzeżenia, zamieszczając na złożonej karcie zastrzeżeń pisemne uzasadnienie swojej decyzji. Złożona karta zastrzeżeń wraz z rozstrzygnięciem jest dołączana do protokołu, o którym mowa w ust. 14. Rozstrzygnięcie zastrzeżenia oraz jego uzasadnienie są publikowane na stronie internetowej CEM.
12. 
W przypadku większej liczby złożonych zastrzeżeń do tego samego pytania testowego przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego może sporządzić pojedynczy dokument zawierający rozstrzygnięcie zastrzeżeń wraz z jego uzasadnieniem, który jest dołączany do protokołu, o którym mowa w ust. 14.
13. 
Rozstrzygnięcie przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego o unieważnieniu pytania testowego wydane bez zachowania procedury, o której mowa w ust. 1-4 lub w ust. 8-12, jest nieważne.
14. 
Zbiorcze zestawienie złożonych zastrzeżeń oraz ich rozstrzygnięcia zamieszcza się w protokole zawierającym:
1)
datę i miejsce egzaminu testowego;
2)
określenie sesji egzaminacyjnej;
3)
dziedzinę farmacji, w której był przeprowadzany egzamin testowy;
4)
liczbę złożonych zastrzeżeń;
5)
liczbę uwzględnionych złożonych zastrzeżeń - z podaniem numerów pytań testowych i wersji testu;
6)
liczbę odrzuconych złożonych zastrzeżeń - z podaniem numerów pytań testowych i wersji testu;
7)
czytelny podpis przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego.
§  12. 
1. 
Egzamin ustny i egzamin praktyczny przeprowadza się w zakresie danej dziedziny farmacji i w sposób uwzględniający specyfikę tej dziedziny.
2. 
Egzamin ustny obejmuje 3 lub 4 zadania egzaminacyjne, a egzamin praktyczny obejmuje od 1 do 3 zadań egzaminacyjnych.
3. 
Każde zadanie egzaminacyjne jest oceniane odrębnie przez każdego członka Zespołu Egzaminacyjnego.
4. 
Członek Zespołu Egzaminacyjnego ocenia zadanie egzaminacyjne zgodnie z następującą skalą ocen:
1)
5 (bardzo dobry);
2)
4,5 (dobry plus);
3)
4 (dobry);
4)
3,5 (dostateczny plus);
5)
3 (dostateczny);
6)
2 (niedostateczny).
5. 
Jeśli osoba zdająca uzyska ocenę niedostateczną za którekolwiek z zadań egzaminacyjnych, to uzyskuje negatywną ocenę końcową z egzaminu ustnego albo praktycznego. Ocena niedostateczna za zadanie egzaminacyjne zostaje wystawiona, jeżeli opowie się za tym co najmniej połowa składu Zespołu Egzaminacyjnego.
6. 
Brak odpowiedzi na którekolwiek z zadań egzaminacyjnych powoduje uzyskanie oceny niedostatecznej. Przepis ust. 5 zdanie pierwsze stosuje się odpowiednio.
7. 
Ocena cząstkowa za zadanie egzaminacyjne jest ustalana jako średnia arytmetyczna ocen przyznanych przez poszczególnych członków Zespołu Egzaminacyjnego, zaokrąglona do drugiego miejsca po przecinku.
8. 
Oceną końcową egzaminu ustnego i egzaminu praktycznego jest ocena wynikająca ze średniej arytmetycznej ocen cząstkowych uzyskanych za poszczególne zadania egzaminacyjne, z zastrzeżeniem ust. 5. Ocenę końcową ustala się według skali, o której mowa w ust. 4, zgodnie z przelicznikiem ocen końcowych określonym w załączniku nr 6 do rozporządzenia.
9. 
Osoba zdająca, która otrzymała ocenę bardzo dobrą z egzaminu teoretycznego i ocenę bardzo dobrą z egzaminu praktycznego, jako ocenę końcową PESF może uzyskać ocenę bardzo dobrą z wyróżnieniem, jeżeli taką decyzję podejmie Zespół Egzaminacyjny przeprowadzający egzamin praktyczny tej osoby.
§  13. 
Wzór dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu specjalisty, o którym mowa w art. 69 ust. 1 ustawy, jest określony w załączniku nr 7 do rozporządzenia.
§  14. 
1. 
Odpis dyplomu PESF jest wydawany na wniosek farmaceuty.
2. 
Duplikat dyplomu PESF jest wydawany na umotywowany wniosek farmaceuty.
3. 
Opłatę za wydanie odpisu albo duplikatu dyplomu uiszcza się na rachunek bankowy CEM, który jest podany na stronie internetowej CEM.
4. 
W przypadku nieuiszczenia opłaty, o której mowa w ust. 3, albo niedołączenia do wniosku potwierdzenia jej dokonania dyrektor CEM wzywa farmaceutę do usunięcia braków formalnych w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie bez rozpoznania wniosku, o którym mowa w ust. 1 i 2.
5. 
Odpisy i duplikaty dyplomów PESF wydaje się według wzoru, o którym mowa w § 13.
6. 
Duplikat dyplomu PESF jest oznaczony pieczęcią, nadrukiem lub naklejką o treści "Duplikat".
7. 
Odpis dyplomu PESF jest drukowany na miękkim papierze z napisem "Odpis" oraz sygnowany pieczęcią, nadrukiem lub naklejką "Za zgodność z oryginałem" i pieczątką, nadrukiem lub naklejką, które zawierają imię (imiona), nazwisko i funkcję dyrektora CEM oraz jego podpis.
8. 
Wydanie odpisu albo duplikatu następuje w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa odpowiednio w ust. 1 albo 2, z dołączonym do niego potwierdzeniem wniesienia opłaty, o której mowa w ust. 3.
§  15. 
1. 
Farmaceuta może zwrócić się do dyrektora CEM z pisemnym wnioskiem o wymianę dyplomu, jeśli zauważy na nim błąd. Do wniosku dołącza się dyplom, który zawiera błąd.
2. 
Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 1, CEM weryfikuje zasadność dokonania wymiany dyplomu. Wymiana dyplomu nie jest dokonywana, jeżeli CEM na dyplomie nie stwierdzi błędu. W takim przypadku dyplom jest zwracany farmaceucie.
3. 
Opłatę za wymianę dyplomu uiszcza się na rachunek bankowy CEM podany na stronie internetowej CEM. W przypadku nieuiszczenia tej opłaty albo niedołączenia do wniosku potwierdzenia jej dokonania dyrektor CEM wzywa wnioskodawcę do uiszczenia wymaganej opłaty oraz przekazania do CEM, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, dokumentu potwierdzającego dokonanie tej czynności - z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku, o którym mowa w ust. 1 i 2, bez rozpoznania.
4. 
Wydanie dyplomu w wyniku złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, następuje w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania z dołączonym do niego potwierdzeniem wniesienia opłaty, o której mowa w art. 61 ust. 1 ustawy.
§  16. 
Wysokość opłaty za PESF wynosi 400 zł.
§  17. 
W przypadku przystępowania wyłącznie do egzaminu teoretycznego albo wyłącznie do egzaminu praktycznego wchodzących w skład PESF wysokość opłaty wynosi 200 zł.
§  18. 
CEM informuje właściwego wojewodę o pozytywnym wyniku PESF.
§  19. 
Do szkoleń specjalizacyjnych rozpoczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów (Dz. U. poz. 516, z 2019 r. poz. 2062 oraz z 2020 r. poz. 1408).
§  20. 
Dotychczasowy wzór dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu specjalisty, określony w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów, może być wykorzystywany nie dłużej niż do dnia 12 lipca 2022 r.
§  21. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 2

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WYKAZ KODÓW SPECJALIZACJI W OKREŚLONYCH DZIEDZINACH

Lp. Nazwa dziedziny Kod specjalizacji
1 analityka farmaceutyczna 013
2 farmacja apteczna 010
3 farmacja kliniczna 017
4 farmacja przemysłowa 012
5 farmacja szpitalna 011
6 farmakologia 018
7 radiofarmacja 007
8 toksykologia 014

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WYKAZ DZIEDZIN FARMACJI, W KTÓRYCH FARMACEUTA POSIADAJĄCY ODPOWIEDNIĄ SPECJALIZACJĘ I STOPNIA MOŻE UZYSKAĆ TYTUŁ SPECJALISTY PO ODBYCIU UZUPEŁNIAJĄCEGO SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEGO ZGODNIE Z PROGRAMEM, O KTÓRYM MOWA W ART. 50 UST. 16 USTAWY

Lp. Rodzaj dziedziny farmacji Specjalności, w których można uzyskać tytuł specjalisty
1 analityka farmaceutyczna analityka farmaceutyczna
2 farmacja apteczna farmacja apteczna
farmacja kliniczna
farmacja szpitalna
3 farmakologia i zielarstwo farmakologia
4 farmakologia farmakologia
5 toksykologia toksykologia

ZAŁĄCZNIK Nr  3

REGULAMIN POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO DO ODBYCIA SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEGO

1.
W przypadku stwierdzenia braków formalnych we wniosku, o którym mowa w art. 50 ust. 8 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty (Dz. U. z 2022 r. poz. 184 i 655), zwanym dalej,,wnioskiem", wojewoda właściwy ze względu na obszar województwa, na którego terenie wnioskodawca zamierza odbywać szkolenie specjalizacyjne, za pomocą SMK zwraca wniosek i wzywa wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Po bezskutecznym upływie tego terminu wniosek jest pozostawiany bez rozpoznania.
2.
W postępowaniu konkursowym, o którym mowa w art. 51 ust. 4 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty, przyznaje się punkty za:
1)
staż pracy w zawodzie farmaceuty w pełnym wymiarze czasu pracy, a w przypadku wykonywania zawodu farmaceuty na podstawie innej niż stosunek pracy - równoważnika etatu - 1 punkt za każdy rok pracy;
2)
posiadanie stopnia doktora - 10 punktów;
3)
posiadanie stopnia doktora habilitowanego - 12 punktów;
4)
posiadanie tytułu profesora - 14 punktów;
5)
opublikowanie jako autor lub współautor:
a)
książki naukowej - 3 punkty,
b)
artykułu naukowego oryginalnego - 1 punkt,
c)
artykułu o charakterze poglądowym, rozdziału w książce naukowej lub popularnonaukowej - 1 punkt,
d)
artykułu popularnonaukowego, programu multimedialnego lub komunikatu z badań naukowych - 1 punkt,
e)
publikacji w czasopiśmie naukowym zamieszczonym w wykazie czasopism naukowych sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, 583, 655, 682 i 807) lub w wykazach czasopism naukowych sporządzonych na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów - 1 punkt

- z zakresu farmacji.

3.
Do odbycia szkolenia specjalizacyjnego kwalifikuje się wnioskodawców, w liczbie odpowiadającej liczbie wolnych miejsc przyznanych na dane postępowanie kwalifikacyjne w danej dziedzinie szkolenia specjalizacyjnego w danym województwie, w kolejności od najwyższego wyniku uzyskanego w postępowaniu konkursowym, o którym mowa w art. 51 ust. 4 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty.

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR

OŚWIADCZENIE CZŁONKA ZESPOŁU EGZAMINACYJNEGO

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WSPÓŁCZYNNIKI PROCENTOWYCH PRZELICZEŃ POPRAWNYCH ODPOWIEDZI UDZIELONYCH PRZEZ OSOBĘ ZDAJĄCĄ NA OCENĘ

Lp. Odsetek maksymalnej liczby punktów Ocena
1 ≥ 90% 5
2 ≥ 82% i < 90% 4,5
3 ≥ 75% i < 82% 4
4 ≥ 68% i < 75% 3,5
5 ≥ 60% i < 68% 3
6 < 60% 2

ZAŁĄCZNIK Nr  6

PRZELICZNIKI OCEN KOŃCOWYCH

Lp. Ocena Przelicznik
1 (5) bardzo dobry od 4,76 do 5,0
2 (4,5) dobry plus od 4,26 do 4,75
3 (4) dobry od 3,76 do 4,25
4 (3,5) dostateczny plus od 3,26 do 3,75
5 (3) dostateczny do 3,25
6 (2) niedostateczny w przypadku gdy co najmniej jedna ocena z zadania egzaminacyjnego jest niedostateczna

ZAŁĄCZNIK Nr  7

WZÓR

wzór

Opis wzoru dyplomu:

1.
Wzór dyplomu zawiera:
1)
elementy zabezpieczające przed fałszerstwem w podłożu:
a)
papier niewykazujący luminescencji w promieniowaniu ultrafioletowym,
b)
papier uczulony na działanie odczynników chemicznych (zabezpieczony chemicznie),
c)
dwutonowy bieżący znak wodny,
d)
włókna zabezpieczające widoczne w świetle widzialnym oraz aktywne w promieniowaniu ultrafioletowym,
e)
losowo rozmieszczone drobiny niewidoczne w świetle widzialnym i wykazujące luminescencję w promieniowaniu ultrafioletowym typu "gwiezdny pył";
2)
elementy zabezpieczające przed fałszerstwem w druku:
a)
druk offsetowy,
b)
dwukolorowe linie giloszowe wykonane w technice druku irysowego,
c)
mikrodruki,
d)
element graficzny wykonany farbą aktywną wyłącznie w promieniowaniu ultrafioletowym,
e)
element graficzny wykonany farbą irydyscentną;
3)
pozostałe zabezpieczenia - numerację typograficzną wykonaną farbą aktywną w promieniowaniu ultrafioletowym.
2.
Blankiet wzoru dyplomu jest wykonany na podłożu papierowym w formacie jednostronnym A4.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów (Dz. U. poz. 516, z 2019 r. poz. 2062 oraz z 2020 r. poz. 1408), które utraciło moc z dniem 17 kwietnia 2022 r., zgodnie z art. 94 pkt 1 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty (Dz. U. z 2022 r. poz. 184 i 655).

Zmiany w prawie

Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.932

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Specjalizacja i uzyskiwanie tytułu specjalisty przez farmaceutów
Data aktu: 26/04/2022
Data ogłoszenia: 29/04/2022
Data wejścia w życie: 30/04/2022