Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać strzelnice odkryte Policji, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa oraz ich usytuowanie.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 31 marca 2022 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać strzelnice odkryte Policji, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa oraz ich usytuowanie

Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 oraz z 2022 r. poz. 88) zarządza się, co następuje:

Rozdział  1

Przepisy ogólne i określenia

§  1. 
Rozporządzenie określa warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane będące strzelnicami odkrytymi Policji, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa, zwane dalej "strzelnicami", oraz ich usytuowanie.
§  2. 
Określenia użyte w rozporządzeniu oznaczają:
1)
strzelnica odkryta - nieruchomość gruntową zabudowaną elementami budowlanymi oraz wyposażoną w infrastrukturę techniczną, przeznaczoną do zabezpieczenia realizacji szkolenia strzeleckiego polegającego na strzelaniu z broni palnej na terenie odkrytym, częściowo zakrytym stropem ze ścianami lub częściowo zadaszonym, wyposażonym w określone zabezpieczenia strefy strzelań przed wylotem pocisków poza strzelnicę i powstawaniem rykoszetów oraz zaplecze techniczne;
2)
strefa ochronna - teren wokół strefy strzelań obejmujący strefę wysokiego ryzyka i strefę zagrożenia, obie wyraźnie oznaczone, na których obowiązuje zakaz przebywania ludzi i zwierząt wynikający z zagrożenia dla ich życia i zdrowia wywołanego przez pociski i rykoszety w czasie strzelań na strzelnicy;
3)
strefa wysokiego ryzyka - przyległy bezpośrednio do strefy strzelań obszar o rozmiarach i kształcie właściwych dla rodzajów strzelań wykonywanych na strzelnicy, w którym przebywanie w trakcie strzelania jest zabronione ze względu na zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi oraz zagrożenie zniszczeniem mienia wywołanym przez pociski i rykoszety, które mogą wydostać się poza strefę strzelań;
4)
strefa zagrożenia - przyległy do strefy wysokiego ryzyka obszar o rozmiarach i kształcie właściwych dla rodzajów strzelań wykonywanych na strzelnicy, w którym przebywanie w trakcie strzelania jest zabronione ze względu na zagrożenie uszczerbkiem na zdrowiu ludzi lub szkodą w mieniu wywołanym przez pociski lub rykoszety, które mogą wydostać się poza strefę strzelań;
5)
geometria bezpieczeństwa strzelnicy - przestrzeń wykonywania strzelań na obszarze strefy strzelań strzelnicy ograniczoną płaszczyznami wyznaczonymi doświadczalnie przez kąty bezpieczeństwa padania pocisków, w tym ich graniczne kąty bezpieczeństwa padania, wynikające z trajektorii tych pocisków wystrzelonych z miejsc i w kierunkach najbardziej niekorzystnych dla zachowania bezpieczeństwa strzelających i urządzeń technicznych strzelnicy, z uwzględnieniem minimalizacji wylotu pocisków poza strefę strzelań;
6)
kąt bezpieczeństwa padania pocisku - kąt padania pocisku zawarty między kierunkiem wektora ruchu pocisku a płaszczyzną jego padania na powierzchni trafionego nim materiału w miejscu trafienia, który po trafieniu pocisku nie powoduje zmiany jego kierunku skutkującej wyjściem pocisku z tego materiału po stronie trafienia;
7)
graniczny kąt bezpieczeństwa padania pocisku - najmniejszy kąt padania pocisku zawarty między kierunkiem wektora ruchu pocisku a płaszczyzną jego padania na powierzchni trafionego nim materiału w miejscu trafienia, którego dalsze zmniejszanie spowoduje zjawisko odbicia pocisku od powierzchni trafionego nim materiału, a dalszy ruch pocisku nastąpi poza trafionym materiałem po stronie trafienia;
8)
zjawisko rykoszetowania - odbicie się pocisku od powierzchni trafionego nim materiału, w wyniku którego odbity pocisk może stworzyć zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi albo spowodować szkodę w infrastrukturze strzelnicy;
9)
rykoszet - pocisk, którego ruch odbywa się na skutek zjawiska rykoszetowania;
10)
płaszczyzna rzeczywista strefy strzelań - teren strefy strzelań ukształtowany według jej projektu budowlanego;
11)
płaszczyzna bazowa strefy strzelań - poziomą płaszczyznę odniesienia na obszarze strefy strzelań, będącą podstawową płaszczyzną służącą do wyznaczenia położenia wszystkich elementów strefy strzelań;
12)
strefa strzelań - obszar strzelnicy wyposażony w stałe lub ruchome kulochwyty i przesłony służące zatrzymaniu lub ograniczeniu rykoszetowania pocisków lub zapobieganiu ich wylotowi poza strefę ochronną, na planie o kształcie i rozmiarach dostosowanych do realizacji procesu szkolenia strzeleckiego, na którym strzelający wykonują strzelanie ze stałych lub zmiennych stanowisk strzeleckich;
13)
stanowisko obsługi strzelań - stanowisko umożliwiające komunikację ze strefą strzelań oraz zapewniające obsługę infrastruktury strzelnicy;
14)
odporność na przebicie - zatrzymanie pocisku przez materiał, którego minimalna grubość zapewnia zachowanie ciągłości powierzchni tego materiału po stronie przeciwnej do powierzchni trafionej prostopadle pociskiem wystrzelonym z broni palnej określonej przeznaczeniem strzelnicy z odległości wynikającej z tego przeznaczenia oraz z wyników badań odporności balistycznej materiału stanowiącego osłonę balistyczną lub zabudowę ochronną;
15)
współczynnik bezpieczeństwa - wskaźnik wyrażony liczbą określający, ile razy grubość materiału użytego w konstrukcji budowlanej strzelnicy lub w jej zabezpieczeniu przed przebiciem oraz w takim zabezpieczeniu infrastruktury specjalistycznej strzelnicy powinna być większa od grubości tego materiału gwarantującej zachowanie odporności na przebicie oraz zakładaną żywotność eksploatacyjną konstrukcji;
16)
zakładana żywotność eksploatacyjna konstrukcji - określoną gwarancją producenta wytrzymałość materiałów i wyrobów wykorzystanych w konstrukcji na obciążenia wywoływane ostrzałem z przewidzianej do szkolenia na strzelnicy broni palnej przy zachowaniu określonych przez producenta zasad eksploatacji, w tym maksymalnego dopuszczalnego czasu eksploatacji, w którym wykorzystane materiały i wyroby zachowają wytrzymałość deklarowaną przez producenta;
17)
broń palna - broń palną bojową, o której mowa w ustawie z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2020 r. poz. 955 oraz z 2022 r. poz. 275);
18)
amunicja - amunicję do broni palnej, o której mowa w pkt 17;
19)
stałe stanowisko strzeleckie - usytuowane i jednoznacznie oznakowane miejsce na płaszczyźnie rzeczywistej strefy strzelań przeznaczone do przyjmowania zgodnie z programem szkolenia strzeleckiego postawy strzeleckiej przez strzelającego i oddawania na nim strzałów zgodnie z tym programem;
20)
zmienne stanowisko strzeleckie - dowolne miejsce na płaszczyźnie rzeczywistej strefy strzelań, lokalizowane z uwzględnieniem geometrii bezpieczeństwa, z wyłączeniem strefy niebezpiecznej oraz stałych stanowisk strzeleckich, jeżeli takie zostały wyznaczone w strefie strzelań, na którym strzelający przyjmuje zgodnie z programem szkolenia strzeleckiego postawę strzelecką i oddaje strzały zgodnie z tym programem, z uwzględnieniem przemieszczania się w strefie strzelań również przewidzianego w tym programie;
21)
cel - stały, przemieszczany lub ruchomy przedmiot o kształtach, rozmiarach i konstrukcji ustalonych zgodnie z programem szkolenia strzeleckiego, stanowiący obiekt celowania i oddawania do niego strzałów zgodnie z tym programem, wyposażony w formułę graficzną powierzchni umożliwiającą jednoznaczną ocenę trafień według kryteriów określonych w programie szkolenia strzeleckiego;
22)
linia początkowa - linię na płaszczyźnie rzeczywistej strefy strzelań powstałą z przecięcia płaszczyzny bazowej z płaszczyzną rzeczywistą strzelnicy, będącą skrajem początkowym strefy strzelań, równoległym i przeciwległym do kulochwytu głównego;
23)
linia wyjściowa - linię na płaszczyźnie rzeczywistej hali strzelań równoległą do linii początkowej i oddaloną od niej co najmniej o 1 m w kierunku kulochwytu głównego;
24)
linia otwarcia ognia - linię na płaszczyźnie rzeczywistej strefy strzelań równoległą do linii początkowej, oddaloną od niej co najmniej o 3 m w kierunku kulochwytu głównego, z której strzelający mogą rozpocząć strzelanie;
25)
strefa celów - wydzielony i oznaczony fragment strefy strzelań, w którym są sytuowane cele stałe, przemieszczane lub ruchome, zgodnie z warunkami bezpieczeństwa oraz zależnie od rodzaju wykonywanych strzelań;
26)
strefa niebezpieczna - część strefy strzelań, na obszarze której strzelanie jest zabronione, ograniczoną dolnym skrajem kulochwytu głównego i granicą strefy niebezpiecznej odpowiadającą kulochwytowi głównemu, oznaczoną na płaszczyźnie rzeczywistej równolegle do tego skraju i o długości mu równej;
27)
granica strefy niebezpiecznej - linię dzielącą strefę strzelań na strefę niebezpieczną, na obszarze której strzelanie jest zabronione, i na pozostały obszar strefy strzelań, na którym dopuszcza się strzelanie zgodnie z rodzajem strzelań przewidzianych w programie szkolenia strzeleckiego, z uwzględnieniem rodzajów broni palnej i amunicji użytych w tych strzelaniach, oznaczoną na płaszczyźnie rzeczywistej strefy strzelań;
28)
oś strefy strzelań - poziomą linię odwzorowującą podłużną oś symetrii strefy strzelań, prostopadłą do linii początkowej strzelnicy, rozpoczynającą się na tej linii, o długości odpowiadającej rodzajowi strzelań przewidzianych w programie szkolenia strzeleckiego i wynikającej z konstrukcji strzelnicy właściwej rodzajowi strzelań, a w nim rodzajom broni palnej i amunicji do niej użytych w tych strzelaniach;
29)
sygnalizacja ostrzegawcza - zespół urządzeń i elementów wyposażenia strzelnicy przekazujących kierującemu strzelaniem i strzelającym informację wizualną o występujących zagrożeniach związanych z wykonywaniem strzelania oraz o zakazie lub możliwości wejścia do strefy strzelań osobom postronnym;
30)
szkolenie strzeleckie - szkolenie strzeleckie funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa, którego proces, zasady bezpieczeństwa, a także realizowane w jego toku zadania i obowiązki osób prowadzących zajęcia z osobami szkolonymi są uregulowane odrębnymi przepisami dotyczącymi szkolenia oraz doskonalenia strzeleckiego funkcjonariuszy tych służb, wydanymi odpowiednio przez Komendanta Głównego Policji na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4a lub pkt 12 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2021 r. poz. 1882, 2333, 2447 i 2448 oraz z 2022 r. poz. 655), Komendanta Głównego Straży Granicznej na podstawie art. 9 ust. 7 pkt 6a ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1486, 1728, 1898, 2191 i 2333 oraz z 2022 r. poz. 655), Komendanta Służby Ochrony Państwa na podstawie art. 14 pkt 3 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 575, 1728 i 2333 oraz z 2022 r. poz. 655);
31)
jednostka naukowa - podmioty wymienione w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, 583, 655, 682 i 807), prowadzące badania naukowe lub prace rozwojowe z zakresu balistyki zewnętrznej i końcowej.

Rozdział  2

Układ funkcjonalny strzelnicy

§  3. 
1. 
Konstrukcję budowlaną strzelnicy, jej infrastrukturę specjalistyczną oraz zabezpieczenia wykonuje się zgodnie z projektem budowlanym, uwzględniającym potrzeby szkoleniowe i charakterystyki balistyczno-energetyczne używanej broni palnej i amunicji, z zapewnieniem właściwej odporności na przebicie, określeniem odpowiednich współczynników bezpieczeństwa i ograniczenia występowania zjawiska rykoszetowania oraz z zachowaniem geometrii bezpieczeństwa strzelnicy.
2. 
Elementy strzelnicy oraz zaplecza technicznego, w zakresie rozwiązań konstrukcyjnych oraz ochrony przeciwpożarowej, spełniają wymagania przewidziane w przepisach dotyczących obiektów budowlanych, wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, zwanej dalej "ustawą", oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 869 i 2490).
§  4. 
1. 
Strzelnice mogą być usytuowane na działkach budowlanych zgodnie z przepisami dotyczącymi obiektów budowlanych, wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy.
2. 
Strzelnicę sytuuje się na podłożu gruntowym, które pod wpływem obciążeń, działania wody lub innych przewidywalnych czynników przyrodniczych nie ulega zmianom zakłócającym eksploatację strzelnicy zgodnie z przeznaczeniem lub zagrażającym bezpieczeństwu konstrukcji budowlanej, instalacji i urządzeń.
3. 
Podłoże gruntowe strzelnicy lub jego fragmenty niespełniające wymagania, o którym mowa w ust. 2, podlegają wzmocnieniu.
4. 
Skarpy, zbocza i ściany oporowe wykonane na terenie strzelnicy podlegają okresowemu sprawdzeniu pod względem stateczności ogólnej.
5. 
Usytuowanie i użytkowanie strzelnicy spełnia warunki określone w przepisach o ochronie środowiska w zakresie:
1)
zabezpieczenia przed hałasem, drganiami oraz zanieczyszczeniem wód gruntowych;
2)
gromadzenia odpadów.
6. 
W rejonie strzelnicy organizuje się miejsca na pojemniki służące do czasowego gromadzenia odpadków stałych, z uwzględnieniem możliwości ich segregacji.
§  5. 
1. 
W skład strzelnicy wchodzą:
1)
strefa lub strefy strzelań;
2)
zaplecze techniczne;
3)
strefa ochronna;
4)
system obserwacji strefy ochronnej;
5)
instalacje wodno-kanalizacyjne i elektroenergetyczne.
2. 
W skład strzelnicy mogą wchodzić:
1)
stanowisko lub stanowiska obserwacyjne;
2)
stanowisko obsługi celów;
3)
maszty służące do umieszczenia oświetlenia ostrzegawczego, kamer oraz czujników ruchu.
§  6. 
1. 
W skład strefy strzelań wchodzą:
1)
stanowiska strzeleckie;
2)
strefa celów;
3)
urządzenia techniczne obsługi celów ruchomych;
4)
instalacje elektroenergetyczne, sterownicze i sygnalizacyjne.
2. 
W strefie strzelań, w czasie wykonywania strzelań, wyznacza się i wyraźnie oznacza:
1)
linię początkową;
2)
linię lub linie otwarcia ognia, z wyłączeniem stref strzelań, w których są stosowane zmienne stanowiska strzeleckie;
3)
linię wskazującą strefę celów wyznaczoną w ramach strefy strzelań;
4)
granice strefy niebezpiecznej.
3. 
W strefie strzelań stosuje się zabezpieczenia w postaci osłon, przesłon i kulochwytów, skonfigurowanych zgodnie z geometrią bezpieczeństwa strzelnicy.
§  7. 
1. 
W skład zaplecza technicznego strzelnicy wchodzą skonfigurowane ze sobą funkcjonalnie:
1)
pomieszczenia techniczne, gospodarcze i magazynowe;
2)
rozdzielnia energetyczna;
3)
punkt pierwszej pomocy;
4)
pomieszczenia higieniczno-sanitarne z ustępami ogólnodostępnymi, których liczba powinna być zgodna z wymaganiami przewidzianymi w przepisach dotyczących budynków, wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy, oddzielnymi dla kobiet i mężczyzn albo oddzielnymi dla kobiet i mężczyzn toaletami przenośnymi;
5)
punkt amunicyjny - rozumiany jako stanowisko stałe lub doraźne przeznaczone do czasowego przechowywania amunicji, w tym jej wydawania oraz rozliczania po zakończeniu strzelania, od rozpoczęcia strzelań do ich zakończenia w każdym dniu szkolenia strzeleckiego;
6)
punkt czyszczenia broni - rozumiany jako pomieszczenie lub miejsce przystosowane i wyposażone do częściowego rozkładania, czyszczenia i konserwacji broni oraz do bezpiecznego sprawdzania stanu jej rozładowania;
7)
droga lub drogi dojazdowe;
8)
plac postojowy o powierzchni nie mniejszej niż 100 m2.
2. 
Elementy zaplecza technicznego oraz instalacje wodno-kanalizacyjne lokalizuje się poza strefą strzelań, w kierunku przeciwnym do kierunku strzelań.
3. 
Elementy zaplecza technicznego muszą być zadaszone i osłonięte przed wpływem czynników atmosferycznych i mogą być obiektami budowlanymi niezwiązanymi trwale z gruntem.
§  8. 
Strzelnicę można wyposażyć w bezpieczny i bezkolizyjny dla strzelających oraz dla konstrukcji i infrastruktury strzelnicy wjazd i wyjazd ze strefy strzelań pojazdów mechanicznych, które będą użyte w ramach szkolenia strzeleckiego albo do wykonywania prac porządkowych lub remontowo-konserwacyjnych, każdorazowo zabezpieczany na czas wykonywania strzelań przed wylotem pocisków lub rykoszetów poza strefę strzelań strzelnicy.

Rozdział  3

Strefa strzelań strzelnicy

§  9. 
1. 
Strefa strzelań na swojej płaszczyźnie rzeczywistej obejmuje następujące obszary:
1)
usytuowania stałych stanowisk strzeleckich;
2)
zmiennych stanowisk strzeleckich lub innych obszarów, z których można oddawać strzały spoza stałych stanowisk strzeleckich;
3)
z których strzelanie jest zabronione;
4)
na których strzelający przygotowują się do rozpoczęcia strzelania;
5)
strefę celów, w której rozmieszcza się cele stałe, przemieszczane lub ruchome wraz z osłonami mechanizmów napędowych celów ruchomych odpornymi na przebicie wystrzelonymi pociskami amunicji użytej podczas strzelania i ograniczającymi zjawisko rykoszetowania;
6)
na których rozmieszcza się przedmioty pozorujące ukrycia, zza których strzelający oddają strzały do celów zgodnie z rodzajem wykonywanego strzelania;
7)
na których rozmieszcza się osłony, przesłony, kulochwyty i zabezpieczenia przed przebiciem oraz zjawiskiem rykoszetowania zgodnie z potrzebami realizowanego strzelania.
2. 
Za ostrzeliwanymi celami mogą być zamontowane łapacze kul służące przechwytywaniu pocisków wystrzelonych do celów.
3. 
Płaszczyznę rzeczywistą strefy strzelań wykonuje się ze spadkiem w kierunku granicy strefy celów nieprzekraczającym 0,4%, natomiast płaszczyzna bazowa strefy strzelań jest płaszczyzną poziomą i ma wspólną krawędź z płaszczyzną rzeczywistą na linii początkowej strzelnicy.
4. 
Dopuszcza się zorganizowanie w ramach jednej strzelnicy więcej niż jednej strefy strzelań.
§  10. 
1. 
Konfiguracja instalacji i urządzeń strefy strzelań oraz geometria bezpieczeństwa strzelnicy zapewniają bezpieczne prowadzenie strzelań.
2. 
Instalacje i urządzenia w strefie strzelań wykonuje się w taki sposób, aby nie były one narażone na trafienie strzałem bezpośrednim albo rykoszetem, poprzez usytuowanie ich na odpowiedniej głębokości pod powierzchnią płaszczyzny rzeczywistej strzelnicy albo pod osłoną balistyczną o współczynniku bezpieczeństwa wynoszącym co najmniej 1,2. Można zastosować współczynnik bezpieczeństwa o innej wartości, jeżeli będzie to wynikało z dokonanej przez jednostkę naukową oceny przewidywanej konstrukcji oraz przewidzianych do użycia w niej materiałów.
3. 
W strefie strzelań oznacza się w sposób wyraźny i trwały wszystkie linie niezbędne dla bezpiecznego użytkowania strzelnicy.
4. 
Odległość skrajnych krawędzi stałych stanowisk strzeleckich, usytuowanych na końcach linii otwarcia ognia, od najbliższych elementów osłon bocznych, przesłon lub kulochwytów bocznych wynosi 1,2 m i zapewnia swobodny ciąg komunikacyjny. Dopuszcza się większą odległość, wystarczającą dla zapewnienia wjazdu i wyjazdu pojazdów mechanicznych, o których mowa w § 8.
5. 
W strefie celów mogą być montowane elementy celów stałych, przemieszczanych lub ruchomych. Sposób instalowania i konstrukcja tych elementów gwarantują bezpieczeństwo użytkowników strzelnicy w trakcie wykonywania strzelań. Ich zabezpieczenie przed trafieniem strzałem bezpośrednim albo rykoszetem wykonuje się w sposób opisany w ust. 2.
§  11. 
1. 
Jeżeli konstrukcja i wyposażenie strzelnicy w odniesieniu do wykonywanych na niej strzelań wymagają szczególnego nadzoru, w bezpośrednim sąsiedztwie strefy strzelań tworzy się funkcjonalnie powiązane z nią stanowisko obsługi strzelań, umożliwiające stały nadzór nad prawidłowością przebiegu strzelań i przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa w strefie strzelań, zorganizowane w sposób zapewniający bezpieczeństwo dla życia i zdrowia osób w nim przebywających.
2. 
Stanowisko obsługi strzelań umożliwia:
1)
obserwację strefy strzelań i komunikację w kierunku linii wyjściowej i pomieszczeń zaplecza technicznego;
2)
sterowanie ruchem celów i sygnalizacją na terenie strzelnicy;
3)
komunikowanie się z innymi osobami na strzelnicy za pomocą urządzenia głośnomówiącego lub innych urządzeń, które zapewnią słyszalność w wybranej części strzelnicy.
§  12. 
1. 
W strefie strzelań wytycza się i organizuje stałe stanowiska strzeleckie lub stosuje się zmienne stanowiska strzeleckie - w zależności od potrzeb realizowanego programu szkolenia strzeleckiego.
2. 
Wymiary stałych stanowisk strzeleckich usytuowanych w jednej linii i ich zabudowy konstrukcyjne zapewniają swobodne przyjmowanie przez strzelających właściwych postaw strzeleckich i wykonywanie strzelań zgodnie z programem szkolenia strzeleckiego, bez wzajemnych utrudnień.
§  13. 
Na strzelnicy dopuszcza się możliwość wyznaczenia i użytkowania dodatkowych przejść technicznych do strefy strzelań o szerokości nie mniejszej niż 1 m, przeznaczonych do obsługi celów i kulochwytu głównego od strony zabezpieczeń bocznych.
§  14. 
Utwardzanie nawierzchni ciągów komunikacyjnych oraz linii wchodzących w skład strefy strzelań jest zabronione.
§  15. 
Na terenie strefy strzelań oraz na obszarze stanowisk strzeleckich wykonuje się odwodnienie zapewniające bezpieczne działanie instalacji i urządzeń strzelnicy oraz niezaleganie wód.

Rozdział  4

Osłony, przesłony i kulochwyty

§  16. 
1. 
Osłony stanowią elementy wyposażenia strefy strzelań przeznaczone do ochrony balistycznej instalacji, napędów i urządzeń sterujących napędami celów ruchomych.
2. 
Osłony wykonuje się w sposób zapewniający ich odporność na przebicie ze współczynnikiem bezpieczeństwa co najmniej 1,2.
§  17. 
1. 
W strefie strzelań stosuje się zabezpieczenia - elementy wyposażenia w postaci przesłon:
1)
pionowych - stanowiących elementy konstrukcyjne wyposażenia strefy strzelań o powierzchni czołowej prostopadłej do płaszczyzny bazowej strzelnicy, usytuowane w określonej odległości od linii otwarcia ognia i na ustalonej wysokości ponad płaszczyzną rzeczywistą strzelnicy, zatrzymujące pociski i rykoszety przed ich wylotem poza strefę strzelań, w tym ograniczającą zjawisko rykoszetowania przy trafieniu jej strzałem bezpośrednim;
2)
poziomych - stanowiących elementy konstrukcyjne wyposażenia strefy strzelań o powierzchni czołowej równoległej lub ukośnej do płaszczyzny bazowej strzelnicy, usytuowane nad przesłonami pionowymi lub płaszczyzną rzeczywistą albo kulochwytem głównym na ustalonej wysokości ponad płaszczyzną rzeczywistą strzelnicy, zatrzymujące pociski i rykoszety przed ich wylotem poza strefę strzelań, w tym ograniczającą zjawisko rykoszetowania przy trafieniu jej strzałem bezpośrednim.
2. 
Przesłony wykonuje się w sposób zapewniający ich odporność na przebicie ze współczynnikiem bezpieczeństwa co najmniej 1,5 i rozmieszcza zgodnie z geometrią bezpieczeństwa strzelnicy. Można zastosować współczynnik bezpieczeństwa o innej wartości, jeżeli będzie to wynikało z dokonanej przez jednostkę naukową oceny przewidywanej konstrukcji oraz przewidzianych do użycia w niej materiałów.
3. 
W celu zwiększenia możliwości ograniczenia zjawiska rykoszetowania i zmniejszenia ryzyka wylotu pocisków poza strefę strzelań dopuszcza się montaż w strefie strzelań przesłon poziomych lub ukośnych o rozmiarach i kształcie oraz konfiguracji wynikających z geometrii bezpieczeństwa strzelnicy, z zachowaniem współczynnika bezpieczeństwa co najmniej 1,5. Można zastosować współczynnik bezpieczeństwa o innej wartości, jeżeli będzie to wynikało z dokonanej przez jednostkę naukową oceny przewidywanej konstrukcji oraz przewidzianych do użycia w niej materiałów.
§  18. 
1. 
W strefie strzelań umieszcza się kulochwyty:
1)
główny - usytuowany równolegle do linii początkowej strzelnicy, za strefą celów, służący do zatrzymywania pocisków wystrzelonych w kierunku celów, ograniczający zjawisko rykoszetowania oraz ograniczający wylot pocisków i rykoszetów do strefy ochronnej, umożliwiający dogodne technologicznie i funkcjonalnie wejście na jego powierzchnię szczytową spoza strefy strzelań w celu wykonywania czynności obsługi lub konserwacji, o minimalnej wysokości 3 m;
2)
boczny - usytuowany na skrajach strefy strzelań równolegle do jej osi, połączony w sposób ciągły z kulochwytem głównym, o minimalnej wysokości 3 m;
3)
dolny przed celami - w postaci zabezpieczenia zlokalizowanego w strefie celów, usytuowany bezpośrednio przed celami, służący do osłony urządzeń napędowych celów ruchomych lub urządzeń do ustawiania i mocowania celów stałych lub przemieszczanych przed możliwością trafienia pociskami lub rykoszetami, jeżeli takie urządzenia występują.
2. 
Kulochwyt główny wykonuje się z zachowaniem współczynnika bezpieczeństwa co najmniej 2, kulochwyt boczny wykonuje się z zachowaniem współczynnika bezpieczeństwa co najmniej 1,5, przy czym sposób wykonania obu kulochwytów umożliwia ich konserwację i naprawę.
3. 
Kulochwyty główne mają długość równą odległości między skrajnymi kulochwytami bocznymi, a wysokości wszystkich kulochwytów umożliwiają zatrzymywanie pocisków wystrzelonych w kierunku celów w strefie strzelań.
4. 
Kulochwyty dolne przed celami zapewniają odporność na przebicie określoną współczynnikiem bezpieczeństwa co najmniej 1,2 oraz ograniczają zjawisko rykoszetowania. Można zastosować współczynnik bezpieczeństwa o innej wartości, jeżeli będzie to wynikało z dokonanej przez jednostkę naukową oceny przewidywanej konstrukcji oraz przewidzianych do użycia w niej materiałów.
5. 
W przypadku stref strzelań, w których dopuszczalne jest strzelanie do celów z więcej niż jednego kierunku, nie stosuje się kulochwytów bocznych, natomiast na wszystkich skrajach strefy strzelań, z wyłączeniem linii początkowej, stosuje się kulochwyt główny.

Rozdział  5

Stanowisko obsługi celów

§  19. 
1. 
Stanowisko obsługi celów lokalizuje się w taki sposób, aby znajdowało się ono poza skrajnymi płaszczyznami strefy strzelań i umożliwiało obsługiwanie wyłącznie jednej strefy strzelań.
2. 
Dopuszcza się możliwość zlokalizowania stanowiska obsługi celów w obszarze zaplecza technicznego.
3. 
Do stanowiska obsługi celów zapewnia się bezpieczne i funkcjonalne dojścia od strony strefy strzelań lub zaplecza technicznego.
4. 
Konstrukcję stanowiska obsługi celów wykonuje się w sposób zapewniający odporność na przebicie ze współczynnikiem bezpieczeństwa co najmniej 2,5 oraz zapewniający obsłudze strefy strzelań bezpieczne warunki pracy. Można zastosować współczynnik bezpieczeństwa o innej wartości, jeżeli będzie to wynikało z dokonanej przez jednostkę naukową oceny przewidywanej konstrukcji oraz przewidzianych do użycia w niej materiałów.

Rozdział  6

Strefa ochronna

§  20. 
1. 
Strefę ochronną wyznacza się dla każdej strzelnicy w celu wykluczenia zagrożenia rażeniem pociskami oraz rykoszetami osób i mienia znajdujących się poza obszarem strefy strzelań.
2. 
Przy ustalaniu kształtu i rozmiaru strefy ochronnej, a w niej strefy wysokiego ryzyka i strefy zagrożenia uwzględnia się:
1)
maksymalny zasięg dolotu pocisków wystrzelonych z tych rodzajów broni palnej, do strzelania z których dana strefa strzelań jest przeznaczona, lub rykoszetów, mogących wylatywać poza jej obręb;
2)
zastosowane w tej strefie strzelań kulochwyty, przesłony i osłony, a także ukształtowanie terenu, na którym strzelnica jest usytuowana.
3. 
Za wyznaczenie i oznaczenie strefy ochronnej odpowiada kierownik jednostki organizacyjnej Policji, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa zarządzający terenem, na którym strzelnica jest usytuowana.
4. 
W strefie ochronnej ustanawia się i wyznacza w terenie bezpośrednio przyległym do strefy strzelań strefę wysokiego ryzyka, która podlega oznakowaniu i ogrodzeniu ogrodzeniem o wysokości co najmniej 1,5 m, w sposób uniemożliwiający wstęp do niej.
5. 
W strefie ochronnej ustanawia się i wyznacza strefę zagrożenia przylegającą do strefy wysokiego ryzyka, która podlega oznakowaniu.
6. 
Oznakowanie strefy wysokiego ryzyka oraz strefy zagrożenia rozmieszcza się na obwodzie każdej z tych stref, przy czym odległość pomiędzy poszczególnymi tablicami ostrzegawczymi nie przekracza 25 m. Tablice ostrzegawcze rozmieszcza się:
1)
przy wjazdach na teren danej strefy;
2)
w miejscach zmiany przebiegu linii ogrodzenia;
3)
w innych miejscach charakterystycznych, w tym na wierzchołkach wzniesień i w przecinkach leśnych.
7. 
Kształt i rozmiary strefy wysokiego ryzyka ustala się z uwzględnieniem kształtu i rozmiarów rejonu przypuszczalnego upadku pocisków lub rykoszetów poza strefą strzelań w przypadku, gdy zachowają one swoją energię i prędkość o takich wartościach, że po wystrzeleniu lub odbiciu ich na obszarze strefy strzelań stwarzają zagrożenie dla życia, zagrożenie znacznym uszczerbkiem na zdrowiu lub zagrożenie spowodowaniem szkody znacznych rozmiarów w mieniu.
8. 
Kształt i rozmiary strefy zagrożenia ustala się z uwzględnieniem kształtu i rozmiarów rejonu przypuszczalnego upadku pocisków lub rykoszetów poza strefą strzelań w przypadku, gdy zachowają one swoją energię i prędkość o takich wartościach, że po wystrzeleniu lub odbiciu ich na obszarze strefy strzelań stwarzają zagrożenie nieznacznym uszczerbkiem na zdrowiu lub zagrożenie spowodowaniem szkody nieznacznych rozmiarów w mieniu. Kształt i rozmiary strefy zagrożenia ustala się w taki sposób, że obejmuje ona w całości strefę wysokiego ryzyka.
9. 
Strzelnicę sytuuje się w taki sposób, aby w wyznaczonej dla niej strefie ochronnej nie znajdowały się:
1)
obiekty i pomieszczenia przeznaczone na stały lub czasowy pobyt ludzi, w rozumieniu przepisów określających warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
2)
lotniska, lądowiska i pola wzlotów;
3)
drogi publiczne i drogi wewnętrzne oraz linie kolejowe, z wyłączeniem dróg wewnętrznych lub bocznic kolejowych przeznaczonych do zaopatrywania strzelnicy;
4)
magazyny środków bojowych, materiałów toksycznych, promieniotwórczych, łatwopalnych i innych materiałów niebezpiecznych;
5)
obiekty użyteczności publicznej, w tym miejsca wypoczynku, place zabaw, ośrodki i boiska sportowe, kąpieliska, miejsca parkingowe i cmentarze;
6)
obiekty służące do prowadzenia działalności gospodarczej.
§  21. 
Strzelnicę wyposaża się w system obserwacji strefy ochronnej w celu wykrycia obecności w tej strefie osób postronnych oraz natychmiastowego przerwania strzelania.

Rozdział  7

Warunki dopuszczenia strzelnicy do eksploatacji

§  22. 
1. 
Pozwolenie na eksploatację strzelnicy, zwane dalej "atestem", wydaje kierownik jednostki organizacyjnej Policji, Straży Granicznej albo Służby Ochrony Państwa, na terenie której strzelnica jest usytuowana, zwany dalej "kierownikiem jednostki".
2. 
Warunkami wydania atestu są:
1)
wydanie przez jednostkę naukową na podstawie odrębnych przepisów orzeczenia o bezpieczeństwie użytkowania strzelnicy po oddaniu nowej strzelnicy lub po przeprowadzeniu prac polegających na rozbudowie, nadbudowie, przebudowie, remoncie lub zmianie sposobu użytkowania, poprzedzone przeprowadzeniem strzelań sprawdzających oraz wydaniem pozytywnej opinii w zakresie bezpieczeństwa użytkowania strzelnicy oraz w zakresie balistyki zewnętrznej i końcowej;
2)
pozytywny wynik przeprowadzonych przez komisję powołaną przez kierownika jednostki czynności sprawdzających w zakresie bezpieczeństwa strzelań na strzelnicy.
3. 
Wynik pozytywny przeprowadzonych czynności sprawdzających wskazanych w ust. 2 pkt 2 musi wynikać z ustaleń i być potwierdzony przez protokoły cząstkowe, o których mowa w § 24 ust. 2 oraz § 25 ust. 3.
§  23. 
1. 
Komisja, o której mowa w § 22 ust. 2 pkt 2, składa się co najmniej z czterech członków, a do jej składu kierownik jednostki powołuje z grona funkcjonariuszy lub pracowników odpowiednio Policji, Straży Granicznej lub Służby Ochrony Państwa co najmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane w specjalnościach architektonicznej lub konstrukcyjno-budowlanej, co najmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia do prowadzenia strzelania, co najmniej jedną osobę będącą specjalistą do spraw uzbrojenia oraz co najmniej jedną osobę będącą specjalistą do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy.
2. 
Powołując komisję, kierownik jednostki ustala, w drodze decyzji, jej skład osobowy oraz harmonogram przeprowadzenia czynności sprawdzających.
§  24. 
1. 
Czynności sprawdzające, o których mowa w § 22 ust. 2 pkt 2, polegają na:
1)
przeprowadzeniu kontroli stanu i działania instalacji i urządzeń strzelnicy dotyczącej zagwarantowania bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również wyposażenia strzelnicy w sprzęt przeciwpożarowy, tablice ostrzegawcze i informacyjne;
2)
przeprowadzeniu strzelania sprawdzającego przez członka komisji posiadającego uprawnienia do prowadzenia strzelania, w obecności członków komisji w charakterze obserwatorów.
2. 
Z kontroli, o której mowa w ust. 1 pkt 1, sporządza się protokół cząstkowy.
§  25. 
1. 
Strzelanie sprawdzające, o którym mowa w § 24 ust. 1 pkt 2, ma na celu ocenę prawidłowości wykonania i wyposażenia strzelnicy pod względem eksploatacyjnym oraz zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom strzelnicy.
2. 
Strzelanie sprawdzające przeprowadza się po dokonaniu kontroli, o której mowa w § 24 ust. 1 pkt 1, i zatwierdzeniu protokołu tej kontroli przez kierownika jednostki.
3. 
Ze strzelania sprawdzającego sporządza się protokół cząstkowy.
§  26. 
1. 
Czynności sprawdzające, o których mowa w § 22 ust. 2 pkt 2, przeprowadza się nie rzadziej niż raz na trzy lata, licząc od dnia oddania strzelnicy do eksploatacji.
2. 
W przypadku dokonania zmian w niekonstrukcyjnych elementach wyposażenia strzelnicy, mających wpływ na bezpieczeństwo jej eksploatacji, kierownik jednostki może nakazać, w drodze decyzji, przeprowadzenie określonych czynności sprawdzających w okresie krótszym od wskazanego w ust. 1.

Rozdział  8

Przepisy końcowe

§  27. 
1. 
Rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, remont lub zmianę sposobu użytkowania poprzedza się oceną stanu technicznego instalacji i urządzeń strzelnicy dokonaną przez jednostkę naukową z uwzględnieniem poziomu bezpieczeństwa prowadzenia strzelań oraz stanu podłoża gruntowego.
2. 
Ocena, o której mowa w ust. 1, zawiera także opinię w zakresie możliwości użytkowania strzelnicy zgodnie z § 30.
§  28. 
1. 
Komendant Główny Policji, Komendant Główny Straży Granicznej oraz Komendant Służby Ochrony Państwa, każdy w zakresie swojej właściwości, dokonają przeglądu strzelnic pod względem konieczności dostosowania ich do wymagań określonych w niniejszym rozporządzeniu, a także przedstawią wyniki dokonanego przeglądu ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych w terminie do dnia 31 grudnia 2025 r.
2. 
W wynikach przeglądu wyszczególnia się strzelnice, które:
1)
spełniają wymagania określone w niniejszym rozporządzeniu;
2)
nie spełniają wymagań określonych w niniejszym rozporządzeniu, wraz z informacją, czy zostaną one wyłączone z użytkowania lub zostaną objęte pracami polegającymi na rozbudowie, nadbudowie, przebudowie, remoncie lub zmianie sposobu użytkowania zgodnie z przepisami z zakresu prawa budowlanego; w razie objęcia danej strzelnicy takimi pracami należy przedstawić planowany harmonogram ich realizacji oraz szacowany koszt.
§  29. 
1. 
Strzelnice mogą być użytkowane na dotychczasowych zasadach do zakończenia przeglądu, o którym mowa w § 28 ust. 1.
2. 
Strzelnice, o których mowa w § 28 ust. 2 pkt 2, przeznaczone do objęcia pracami polegającymi na rozbudowie, nadbudowie, przebudowie, remoncie lub zmianie sposobu użytkowania, zgodnie z przepisami z zakresu prawa budowlanego, dostosuje się do wymagań określonych w niniejszym rozporządzeniu do końca 2035 r.
§  30. 
Od dnia 1 stycznia 2026 r. w odniesieniu do strzelnic, które nie spełniają wymagań określonych w niniejszym rozporządzeniu, a zostały przeznaczone do objęcia pracami polegającymi na rozbudowie, nadbudowie, przebudowie, remoncie lub zmianie sposobu użytkowania, zgodnie z przepisami z zakresu prawa budowlanego, dopuszcza się możliwość ich użytkowania do czasu rozpoczęcia tych prac, jednakże nie dłużej niż przez okres 4 lat od dnia 1 stycznia 2026 r., pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii jednostki naukowej w zakresie możliwości użytkowania tych strzelnic.
§  31. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).

Zmiany w prawie

Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.919

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać strzelnice odkryte Policji, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa oraz ich usytuowanie.
Data aktu: 31/03/2022
Data ogłoszenia: 28/04/2022
Data wejścia w życie: 13/05/2022