Wymagania, jakim powinien odpowiadać funkcjonariusz Straży Granicznej na określonym stanowisku służbowym.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 11 kwietnia 2022 r.
w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać funkcjonariusz Straży Granicznej na określonym stanowisku służbowym

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1486, 1728, 1898, 2191 i 2333 oraz z 2022 r. poz. 655) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Rozporządzenie określa wymagania w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz stażu służby, jakim powinien odpowiadać funkcjonariusz Straży Granicznej na określonym stanowisku służbowym.
2. 
Wymagania, o których mowa w ust. 1, są określone w tabelach, które stanowią załącznik do rozporządzenia.
§  2. 
Funkcjonariusza Straży Granicznej mianowanego przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na stanowisko służbowe rzecznika prasowego w komendzie oddziału Straży Granicznej, który nie posiada kwalifikacji kadry kierowniczej, można mianować na stanowisko rzecznika prasowego komendanta oddziału Straży Granicznej - kierownika zespołu prasowego przed uzyskaniem przez niego tych kwalifikacji, jeżeli zostanie niezwłocznie skierowany na szkolenie specjalistyczne dla kadry kierowniczej i dowódczej Straży Granicznej.
§  3. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2

ZAŁĄCZNIK

WYMAGANIA W ZAKRESIE WYKSZTAŁCENIA I KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH ORAZ STAŻU SŁUŻBY, JAKIM POWINIEN ODPOWIADAĆ FUNKCJONARIUSZ STRAŻY GRANICZNEJ NA OKREŚLONYM STANOWISKU SŁUŻBOWYM

Tabela nr 1

Komenda Główna Straży Granicznej

Lp. Stanowisko służbowe Wymagane wykształcenie Wymagane kwalifikacje zawodowe Staż służby
1 Komendant Główny SG jednolite studia magisterskie lub studia drugiego stopnia podstawowe, oficerskie, kadry kierowniczej 10 lat
2 Zastępca Komendanta Głównego SG jednolite studia magisterskie lub studia drugiego stopnia podstawowe, oficerskie, kadry kierowniczej 10 lat
3 Dyrektor jednolite studia magisterskie lub studia drugiego stopnia podstawowe, oficerskie, kadry kierowniczej 10 lat
4 Zastępca dyrektora jednolite studia magisterskie lub studia drugiego stopnia podstawowe, oficerskie, kadry kierowniczej 9 lat
5 Główny księgowy określone odrębnymi przepisami podstawowe, oficerskie 6 lat
6 Doradca Komendanta Głównego SG jednolite studia magisterskie lub studia drugiego stopnia podstawowe, oficerskie 9 lat
7 Kierownik komórki audytu wewnętrznego określone odrębnymi przepisami podstawowe, oficerskie, kadry kierowniczej -
8 Radca jednolite studia magisterskie lub studia drugiego stopnia podstawowe, oficerskie 9 lat
9 Dziekan określone odrębnymi przepisami podstawowe, oficerskie -
10 Rzecznik prasowy Komendanta Głównego SG - kierownik zespołu prasowego jednolite studia magisterskie lub studia drugiego stopnia podstawowe, oficerskie, kadry kierowniczej 8 lat
11 Radca prawny określone odrębnymi przepisami podstawowe, oficerskie -
12 Legislator jednolite studia magisterskie lub studia drugiego stopnia i aplikacja legislacyjna albo jednolite studia magisterskie na kierunku prawo lub studia drugiego stopnia na kierunku prawo i podyplomowe studia

z zakresu legislacji lub 4 lata służby (pracy) związanej z opracowywaniem projektów aktów prawnych

podstawowe, oficerskie 4 lata
13 Naczelnik wydziału jednolite studia magisterskie lub studia drugiego stopnia podstawowe, oficerskie, kadry kierowniczej 8 lat
14 Rzecznik prasowy jednolite studia magisterskie lub studia drugiego stopnia podstawowe, oficerskie 4 lata
15 Audytor wewnętrzny określone odrębnymi przepisami podstawowe, oficerskie -
16 Wicedziekan określone odrębnymi przepisami podstawowe, oficerskie -
17 Zastępca naczelnika wydziału jednolite studia magisterskie lub studia drugiego stopnia podstawowe, oficerskie, kadry kierowniczej 6 lat
18 Kierownik samodzielnej sekcji jednolite studia magisterskie lub studia drugiego stopnia podstawowe, oficerskie, kadry kierowniczej 6 lat
19 Ekspert jednolite studia magisterskie lub studia drugiego stopnia podstawowe, oficerskie 5 lat
20 Kierownik sekcji studia pierwszego stopnia podstawowe, oficerskie, kadry kierowniczej 4 lata
21 Starszy specjalista studia pierwszego stopnia podstawowe, oficerskie 4 lata
średnie lub średnie branżowe podstawowe, chorążych 5 lat
22 Kierownik kancelarii tajnej studia pierwszego stopnia podstawowe, oficerskie 4 lata
średnie lub średnie branżowe podstawowe, chorążych 5 lat
23 Specjalista średnie lub średnie branżowe podstawowe, chorążych 4 lata
24 Starszy asystent średnie lub średnie branżowe podstawowe, chorążych 4 lata
25 Asystent średnie lub średnie branżowe podstawowe, chorążych 3 lata
podstawowe, podoficerskie 4 lata
26 Młodszy asystent średnie lub średnie branżowe podstawowe, podoficerskie -
27 Kursant średnie lub średnie branżowe - -
Tabela nr 2

Biuro Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej

Lp. Stanowisko służbowe Wymagane wykształcenie Wymagane kwalifikacje zawodowe Staż służby
1 Komendant Biura Spraw Wewnętrznych SG jednolite studia magisterskie lub studia drugiego stopnia podstawowe, oficerskie, kadry kierowniczej 10 lat
2 Zastępca Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych SG jednolite studia magisterskie lub studia drugiego stopnia podstawowe, oficerskie, kadry kierowniczej 9 lat
3 Główny księgowy określone odrębnymi przepisami podstawowe, oficerskie 6 lat
4 Kierownik komórki audytu wewnętrznego określone odrębnymi przepisami podstawowe, oficerskie, kadry kierowniczej -
5 Radca jednolite studia magisterskie lub studia drugiego stopnia podstawowe, oficerskie 9 lat
6 Radca prawny określone odrębnymi przepisami podstawowe, oficerskie -
7 Legislator jednolite studia magisterskie lub studia drugiego stopnia i aplikacja legislacyjna albo jednolite studia magisterskie

na kierunku prawo lub studia drugiego stopnia na kierunku prawo

i podyplomowe studia z zakresu legislacji lub 4 lata służby (pracy) związanej

z opracowywaniem projektów aktów prawnych

podstawowe, oficerskie 4 lata
8 Naczelnik wydziału jednolite studia magisterskie lub studia drugiego stopnia podstawowe, oficerskie, kadry kierowniczej 8 lat
9 Rzecznik prasowy jednolite studia magisterskie lub studia drugiego stopnia podstawowe, oficerskie 4 lata
10 Audytor wewnętrzny określone odrębnymi przepisami podstawowe, oficerskie -
11 Zastępca naczelnika wydziału jednolite studia magisterskie lub studia drugiego stopnia podstawowe, oficerskie, kadry kierowniczej 6 lat
12 Kierownik samodzielnej sekcji jednolite studia magisterskie lub studia drugiego stopnia podstawowe, oficerskie, kadry kierowniczej 6 lat
13 Ekspert jednolite studia magisterskie lub studia drugiego stopnia podstawowe, oficerskie 5 lat
14 Kierownik sekcji studia pierwszego stopnia podstawowe, oficerskie, kadry kierowniczej 4 lata
15 Starszy specjalista studia pierwszego stopnia podstawowe, oficerskie 4 lata
średnie lub średnie branżowe podstawowe, chorążych 5 lat
16 Kierownik kancelarii tajnej studia pierwszego stopnia podstawowe, oficerskie 4 lata
średnie lub średnie branżowe podstawowe, chorążych 5 lat
17 Specjalista średnie lub średnie branżowe podstawowe, chorążych 4 lata
18 Starszy asystent średnie lub średnie branżowe podstawowe, chorążych 4 lata
19 Asystent średnie lub średnie branżowe podstawowe, chorążych 3 lata
podstawowe, podoficerskie 4 lata
20 Młodszy asystent średnie lub średnie branżowe podstawowe, podoficerskie -
21 Kursant średnie lub średnie branżowe - -

Tabela nr 3

Komenda oddziału Straży Granicznej

Lp. Stanowisko służbowe Wymagane wykształcenie Wymagane kwalifikacje zawodowe Staż służby
1 Komendant oddziału SG jednolite studia magisterskie lub studia drugiego stopnia podstawowe, oficerskie, kadry kierowniczej 10 lat
2 Zastępca komendanta oddziału SG jednolite studia magisterskie lub studia drugiego stopnia podstawowe, oficerskie, kadry kierowniczej 9 lat
3 Główny księgowy określone odrębnymi przepisami podstawowe, oficerskie 6 lat
4 Zastępca głównego księgowego jednolite studia magisterskie lub studia drugiego stopnia podstawowe, oficerskie, kadry kierowniczej 6 lat
5 Naczelnik wydziału jednolite studia magisterskie lub studia drugiego stopnia podstawowe, oficerskie, kadry kierowniczej 7 lat
6 Naczelnik wydziału - kierownik strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców jednolite studia magisterskie lub studia drugiego stopnia podstawowe, oficerskie, kadry kierowniczej 7 lat
7 Radca prawny określone odrębnymi przepisami podstawowe, oficerskie -
8 Rzecznik prasowy komendanta oddziału SG - kierownik zespołu prasowego jednolite studia magisterskie lub studia drugiego stopnia podstawowe, oficerskie, kadry kierowniczej 5 lat
9 Zastępca naczelnika wydziału studia pierwszego stopnia podstawowe, oficerskie, kadry kierowniczej 5 lat
10 Kierownik samodzielnej sekcji studia pierwszego stopnia podstawowe, oficerskie, kadry kierowniczej 5 lat
11 Kierownik służby zdrowia określone odrębnymi przepisami podstawowe, oficerskie, kadry kierowniczej 5 lat
12 Kierownik zespołu audytu wewnętrznego - audytor wewnętrzny określone odrębnymi przepisami podstawowe, oficerskie, kadry kierowniczej 5 lat
13 Dowódca pododdziału odwodowego studia pierwszego stopnia podstawowe, oficerskie, kadry kierowniczej 4 lata
14 Kapelan określone odrębnymi przepisami podstawowe, oficerskie -
15 Kierownik sekcji studia pierwszego stopnia podstawowe, oficerskie, kadry kierowniczej 4 lata
16 Audytor wewnętrzny określone odrębnymi przepisami podstawowe, oficerskie -
17 Zastępca kierownika służby zdrowia określone odrębnymi przepisami podstawowe, oficerskie, kadry kierowniczej 3 lata
18 Kierownik zespołu studia pierwszego stopnia podstawowe, oficerskie, kadry kierowniczej 4 lata
średnie lub średnie branżowe podstawowe, chorążych, kadry kierowniczej 5 lat
19 Starszy specjalista studia pierwszego stopnia podstawowe, oficerskie 4 lata
średnie lub średnie branżowe podstawowe, chorążych 5 lat
20 Zastępca dowódcy pododdziału odwodowego studia pierwszego stopnia podstawowe, oficerskie, kadry kierowniczej 4 lata
średnie lub średnie branżowe podstawowe, chorążych, kadry kierowniczej 6 lat
21 Specjalista średnie lub średnie branżowe podstawowe, chorążych 4 lata
22 Dowódca plutonu odwodowego średnie lub średnie branżowe podstawowe, chorążych 4 lata
23 Starszy asystent średnie lub średnie branżowe podstawowe, chorążych 4 lata
24 Dowódca plutonu średnie lub średnie branżowe podstawowe, chorążych 3 lata
podstawowe, podoficerskie 5 lat
25 Starszy kontroler średnie lub średnie branżowe podstawowe, chorążych 3 lata
podstawowe, podoficerskie 4 lata
26 Asystent średnie lub średnie branżowe podstawowe, podoficerskie 3 lata
27 Młodszy asystent średnie lub średnie branżowe podstawowe, podoficerskie -
28 Kontroler średnie lub średnie branżowe podstawowe, podoficerskie -
29 Kursant średnie lub średnie branżowe - -

Tabela nr 4 Ośrodek Straży Granicznej

Lp. Stanowisko służbowe Wymagane wykształcenie Wymagane kwalifikacje zawodowe Staż służby
1 Komendant ośrodka SG jednolite studia magisterskie lub studia drugiego stopnia podstawowe, oficerskie, kadry kierowniczej 10 lat
2 Zastępca komendanta ośrodka SG jednolite studia magisterskie lub studia drugiego stopnia podstawowe, oficerskie, kadry kierowniczej 9 lat
3 Główny księgowy określone odrębnymi przepisami podstawowe, oficerskie 6 lat
4 Naczelnik wydziału jednolite studia magisterskie lub studia drugiego stopnia podstawowe, oficerskie, kadry kierowniczej 7 lat
5 Naczelnik wydziału - kierownik strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców jednolite studia magisterskie lub studia drugiego stopnia podstawowe, oficerskie, kadry kierowniczej 7 lat
6 Radca prawny określone odrębnymi przepisami podstawowe, oficerskie -
7 Zastępca naczelnika wydziału studia pierwszego stopnia podstawowe, oficerskie, kadry kierowniczej 5 lat
8 Kierownik samodzielnej sekcji studia pierwszego stopnia podstawowe, oficerskie, kadry kierowniczej 5 lat
9 Kierownik służby zdrowia określone odrębnymi przepisami podstawowe, oficerskie, kadry kierowniczej 5 lat
10 Dowódca pododdziału odwodowego studia pierwszego stopnia podstawowe, oficerskie, kadry kierowniczej 4 lata
11 Kierownik sekcji studia pierwszego stopnia podstawowe, oficerskie, kadry kierowniczej 4 lata
12 Audytor wewnętrzny określone odrębnymi przepisami podstawowe, oficerskie -
13 Zastępca kierownika służby zdrowia określone odrębnymi przepisami podstawowe, oficerskie, kadry kierowniczej 3 lata
14 Kierownik zespołu studia pierwszego stopnia podstawowe, oficerskie, kadry kierowniczej 4 lata
średnie lub średnie branżowe podstawowe, chorążych, kadry kierowniczej 5 lat
15 Starszy specjalista studia pierwszego stopnia podstawowe, oficerskie 4 lata
średnie lub średnie branżowe podstawowe, chorążych 5 lat
16 Zastępca dowódcy pododdziału odwodowego studia pierwszego stopnia podstawowe, oficerskie, kadry kierowniczej 4 lata
średnie lub średnie branżowe podstawowe, chorążych, kadry kierowniczej 5 lat
17 Specjalista średnie lub średnie branżowe podstawowe, chorążych 4 lata
18 Dowódca plutonu odwodowego średnie lub średnie branżowe podstawowe, chorążych 4 lata
19 Starszy asystent średnie lub średnie branżowe podstawowe, chorążych 4 lata
20 Dowódca plutonu średnie lub średnie branżowe podstawowe, chorążych 3 lata
podstawowe, podoficerskie 5 lat
21 Starszy kontroler średnie lub średnie branżowe podstawowe, chorążych 3 lata
podstawowe, podoficerskie 4 lata
22 Asystent średnie lub średnie branżowe podstawowe, podoficerskie 3 lata
23 Młodszy asystent średnie lub średnie branżowe podstawowe, podoficerskie -
24 Kontroler średnie lub średnie branżowe podstawowe, podoficerskie -
25 Kursant średnie lub średnie branżowe - -

Tabela nr 5

Ośrodek szkolenia Straży Granicznej

Lp. Stanowisko służbowe Wymagane wykształcenie Wymagane kwalifikacje zawodowe Staż służby
1 Komendant ośrodka szkolenia SG jednolite studia magisterskie lub studia drugiego stopnia podstawowe, oficerskie, kadry kierowniczej 10 lat
2 Zastępca komendanta ośrodka szkolenia SG jednolite studia magisterskie lub studia drugiego stopnia podstawowe, oficerskie, kadry kierowniczej 9 lat
3 Główny księgowy określone odrębnymi przepisami podstawowe, oficerskie 6 lat
4 Kierownik zakładu jednolite studia magisterskie lub studia drugiego stopnia podstawowe, oficerskie, kadry kierowniczej 8 lat
5 Komendant pododdziałów szkolnych jednolite studia magisterskie lub studia drugiego stopnia podstawowe, oficerskie, kadry kierowniczej 7 lat
6 Zastępca głównego księgowego jednolite studia magisterskie lub studia drugiego stopnia podstawowe, oficerskie, kadry kierowniczej 6 lat
7 Naczelnik wydziału jednolite studia magisterskie lub studia drugiego stopnia podstawowe, oficerskie, kadry kierowniczej 7 lat
8 Radca prawny określone odrębnymi przepisami podstawowe, oficerskie -
9 Kierownik zespołu jednolite studia magisterskie lub studia drugiego stopnia podstawowe, oficerskie, kadry kierowniczej 5 lat
10 Starszy wykładowca jednolite studia magisterskie lub studia drugiego stopnia podstawowe, oficerskie 5 lat
11 Zastępca naczelnika wydziału studia pierwszego stopnia podstawowe, oficerskie, kadry kierowniczej 5 lat
12 Kierownik samodzielnej sekcji studia pierwszego stopnia podstawowe, oficerskie, kadry kierowniczej 5 lat
13 Komendant studium (kursu) jednolite studia magisterskie lub studia drugiego stopnia podstawowe, oficerskie, kadry kierowniczej 5 lat
14 Kierownik służby zdrowia określone odrębnymi przepisami podstawowe, oficerskie, kadry kierowniczej 5 lat
15 Kierownik zespołu audytu wewnętrznego - audytor wewnętrzny określone odrębnymi przepisami podstawowe, oficerskie, kadry kierowniczej 5 lat
16 Rzecznik prasowy jednolite studia magisterskie lub studia drugiego stopnia podstawowe, oficerskie 4 lata
17 Wykładowca jednolite studia magisterskie lub studia drugiego stopnia podstawowe, oficerskie 4 lata
18 Kapelan określone odrębnymi przepisami podstawowe, oficerskie -
19 Kierownik sekcji studia pierwszego stopnia podstawowe, oficerskie, kadry kierowniczej 4 lata
20 Zastępca komendanta studium (kursu) studia pierwszego stopnia podstawowe, oficerskie, kadry kierowniczej 4 lata
21 Audytor wewnętrzny określone odrębnymi przepisami podstawowe, oficerskie -
22 Zastępca kierownika służby zdrowia określone odrębnymi przepisami podstawowe, oficerskie, kadry kierowniczej 3 lata
23 Młodszy wykładowca studia pierwszego stopnia podstawowe, oficerskie 4 lata
24 Starszy specjalista studia pierwszego stopnia podstawowe, oficerskie 4 lata
średnie lub średnie branżowe podstawowe, chorążych 5 lat
25 Starszy instruktor studia pierwszego stopnia podstawowe, oficerskie 4 lata
średnie lub średnie branżowe podstawowe, chorążych 5 lat
26 Specjalista średnie lub średnie branżowe podstawowe, chorążych 4 lata
27 Instruktor średnie lub średnie branżowe podstawowe, chorążych 4 lata
28 Starszy asystent średnie lub średnie branżowe podstawowe, chorążych 4 lata
29 Młodszy instruktor średnie lub średnie branżowe podstawowe, chorążych 4 lata
30 Dowódca plutonu średnie lub średnie branżowe podstawowe, chorążych 3 lata
podstawowe, podoficerskie 5 lat
31 Starszy kontroler średnie lub średnie branżowe podstawowe, chorążych 3 lata
podstawowe, podoficerskie 4 lata
32 Asystent średnie lub średnie branżowe podstawowe, podoficerskie 3 lata
33 Młodszy asystent średnie lub średnie branżowe podstawowe, podoficerskie -
34 Kontroler średnie lub średnie branżowe podstawowe, podoficerskie -
35 Kursant średnie lub średnie branżowe - -

Tabela nr 6 Dywizjon Straży Granicznej

Lp. Stanowisko służbowe Wymagane wykształcenie Wymagane kwalifikacje zawodowe Staż służby
1 Komendant dywizjonu SG jednolite studia magisterskie lub studia drugiego stopnia podstawowe, oficerskie, kadry kierowniczej 9 lat
2 Zastępca komendanta dywizjonu SG jednolite studia magisterskie lub studia drugiego stopnia podstawowe, oficerskie, kadry kierowniczej 7 lat
3 Szef służb studia pierwszego stopnia podstawowe, oficerskie, kadry kierowniczej 7 lat
4 Dowódca jednostki pływającej kat. I studia pierwszego stopnia podstawowe, oficerskie, kadry kierowniczej 7 lat
5 Zastępca dowódcy jednostki pływającej kat. I studia pierwszego stopnia podstawowe, oficerskie, kadry kierowniczej 5 lat
6 Dowódca jednostki pływającej kat. II studia pierwszego stopnia podstawowe, oficerskie, kadry kierowniczej 5 lat
7 Kierownik sekcji studia pierwszego stopnia podstawowe, oficerskie, kadry kierowniczej 4 lata
8 Kierownik zespołu studia pierwszego stopnia podstawowe, oficerskie, kadry kierowniczej 4 lata
średnie lub średnie branżowe podstawowe, chorążych, kadry kierowniczej 5 lat
9 Kierownik zmiany studia pierwszego stopnia podstawowe, oficerskie 4 lata
średnie lub średnie branżowe podstawowe, chorążych 5 lat
10 Starszy specjalista studia pierwszego stopnia podstawowe, oficerskie 4 lata
średnie lub średnie branżowe podstawowe, chorążych 5 lat
11 Zastępca dowódcy jednostki pływającej kat. II średnie lub średnie branżowe podstawowe, chorążych 5 lat
12 Dowódca jednostki pływającej kat. III średnie lub średnie branżowe podstawowe, chorążych 3 lata
13 Specjalista średnie lub średnie branżowe podstawowe, chorążych 4 lata
14 Starszy asystent średnie lub średnie branżowe podstawowe, chorążych 4 lata
15 Zastępca dowódcy jednostki pływającej kat. III średnie lub średnie branżowe podstawowe, chorążych 3 lata
podstawowe, podoficerskie 4 lata
16 Dowódca jednostki pływającej kat. IV średnie lub średnie branżowe podstawowe, chorążych 3 lata
podstawowe, podoficerskie 4 lata
17 Starszy bosman średnie lub średnie branżowe podstawowe, chorążych 3 lata
podstawowe, podoficerskie 4 lata
18 Starszy kontroler średnie lub średnie branżowe podstawowe, chorążych 3 lata
podstawowe, podoficerskie 4 lata
19 Bosman średnie lub średnie branżowe podstawowe, podoficerskie 3 lata
20 Asystent średnie lub średnie branżowe podstawowe, podoficerskie 3 lata
21 Młodszy asystent średnie lub średnie branżowe podstawowe, podoficerskie -
22 Kontroler średnie lub średnie branżowe podstawowe, podoficerskie -

Tabela nr 7

Placówka Straży Granicznej kategorii I

Lp. Stanowisko służbowe Wymagane wykształcenie Wymagane kwalifikacje zawodowe Staż służby
1 Komendant placówki SG jednolite studia magisterskie lub studia drugiego stopnia podstawowe, oficerskie, kadry kierowniczej 9 lat
2 Zastępca komendanta placówki SG jednolite studia magisterskie lub studia drugiego stopnia podstawowe, oficerskie, kadry kierowniczej 7 lat
3 Kierownik grupy studia pierwszego stopnia podstawowe, oficerskie, kadry kierowniczej 5 lat
4 Kierownik zespołu studia pierwszego stopnia podstawowe, oficerskie, kadry kierowniczej 5 lat
5 Kierownik zmiany studia pierwszego stopnia podstawowe, oficerskie 5 lat
średnie lub średnie branżowe podstawowe, chorążych 6 lat
6 Starszy specjalista studia pierwszego stopnia podstawowe, oficerskie 4 lata
średnie lub średnie branżowe podstawowe, chorążych 5 lat
7 Specjalista średnie lub średnie branżowe podstawowe, chorążych 4 lata
8 Starszy asystent średnie lub średnie branżowe podstawowe, chorążych 4 lata
9 Starszy kontroler średnie lub średnie branżowe podstawowe, chorążych 3 lata
podstawowe, podoficerskie 4 lata
10 Asystent średnie lub średnie branżowe podstawowe, podoficerskie 3 lata
11 Młodszy asystent średnie lub średnie branżowe podstawowe, podoficerskie -
12 Kontroler średnie lub średnie branżowe podstawowe, podoficerskie -

Tabela nr 8

Placówka Straży Granicznej kategorii II

Lp. Stanowisko służbowe Wymagane wykształcenie Wymagane kwalifikacje zawodowe Staż służby
1 Komendant placówki SG jednolite studia magisterskie lub studia drugiego stopnia podstawowe, oficerskie,

kadry kierowniczej

7 lat
2 Zastępca komendanta placówki SG podstawowe, oficerskie,

kadry kierowniczej

5 lat
jednolite studia magisterskie lub studia drugiego stopnia
3 Kierownik grupy studia pierwszego stopnia podstawowe, oficerskie, kadry kierowniczej 5 lat
4 Kierownik zmiany studia pierwszego stopnia podstawowe, oficerskie 5 lat
średnie lub średnie branżowe podstawowe, chorążych 6 lat
5 Kierownik zespołu studia pierwszego stopnia podstawowe, oficerskie, kadry kierowniczej 5 lat
średnie lub średnie branżowe podstawowe, chorążych, kadry kierowniczej 6 lat
6 Starszy specjalista studia pierwszego stopnia podstawowe, oficerskie 4 lata
średnie lub średnie branżowe podstawowe, chorążych 5 lat
7 Specjalista średnie lub średnie branżowe podstawowe, chorążych 4 lata
8 Starszy asystent średnie lub średnie branżowe podstawowe, chorążych 4 lata
9 Starszy kontroler średnie lub średnie branżowe podstawowe, chorążych 3 lata
podstawowe, podoficerskie 4 lata
10 Asystent średnie lub średnie branżowe podstawowe, podoficerskie 3 lata
11 Młodszy asystent średnie lub średnie branżowe podstawowe, podoficerskie -
12 Kontroler średnie lub średnie branżowe podstawowe, podoficerskie -

Tabela nr 9

Placówka Straży Granicznej kategorii III

Lp. Stanowisko służbowe Wymagane wykształcenie Wymagane kwalifikacje zawodowe Staż służby
1 Komendant placówki SG jednolite studia magisterskie lub studia drugiego stopnia podstawowe, oficerskie, kadry kierowniczej 7 lat
2 Zastępca komendanta placówki SG jednolite studia magisterskie lub studia drugiego stopnia podstawowe, oficerskie, kadry kierowniczej 5 lat
3 Kierownik grupy studia pierwszego stopnia podstawowe, oficerskie, kadry kierowniczej 5 lat
4 Kierownik zmiany studia pierwszego stopnia podstawowe, oficerskie 5 lat
średnie lub średnie branżowe podstawowe, chorążych 6 lat
5 Kierownik zespołu studia pierwszego stopnia podstawowe, oficerskie, kadry kierowniczej 5 lat
średnie lub średnie branżowe podstawowe, chorążych, kadry kierowniczej 6 lat
6 Starszy specjalista studia pierwszego stopnia podstawowe, oficerskie 4 lata
średnie lub średnie branżowe podstawowe, chorążych 5 lat
7 Specjalista średnie lub średnie branżowe podstawowe, chorążych 4 lata
8 Starszy asystent średnie lub średnie branżowe podstawowe, chorążych 4 lata
9 Starszy kontroler średnie lub średnie branżowe podstawowe, chorążych 3 lata
podstawowe, podoficerskie 4 lata
10 Asystent średnie lub średnie branżowe podstawowe, podoficerskie 3 lata
11 Młodszy asystent średnie lub średnie branżowe podstawowe, podoficerskie -
12 Kontroler średnie lub średnie branżowe podstawowe, podoficerskie -
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie warunków w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz stażu służby, jakim powinien odpowiadać funkcjonariusz Straży Granicznej na określonym stanowisku służbowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1510), które zgodnie z art. 7 pkt 1 ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2191) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Zmiany w prawie

Prezydent podpisał zmiany w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników

Rolnicy na emeryturze nie będą musieli zaprzestawać prowadzenia działalności, by otrzymać świadczenie w pełnej wysokości. Prezydent podpisał nowelizację noweli ustawy o emeryturach rolników. Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innym terminie.

Grażyna J. Leśniak 26.05.2022
Nowa ustawa o wyrobach medycznych już obowiązuje

Od czwartku 26 maja obowiązuje ustawa o wyrobach medycznych. Dostosowuje ona polskie przepisy do unijnego rozporządzenia, które wprost obowiązuje już od 26 maja 2021 roku, ale nie tylko. Wprowadza też surowsze wymogi dotyczące reklamy. Więcej o tym w Legal Alercie.

Jolanta Ojczyk 26.05.2022
Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.895

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Wymagania, jakim powinien odpowiadać funkcjonariusz Straży Granicznej na określonym stanowisku służbowym.
Data aktu: 11/04/2022
Data ogłoszenia: 26/04/2022
Data wejścia w życie: 11/05/2022