Poprawki do załącznika VI do Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, 1973, sporządzonej w Londynie dnia 2 listopada 1973 r., zmienionej Protokołem sporządzonym w Londynie dnia 17 lutego 1978 r. oraz uzupełnionej Protokołem przyjętym w Londynie dnia 26 września 1997 r. Londyn.2020.11.20.

POPRAWKI DO ZAŁĄCZNIKA VI
do Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, 1973, sporządzonej w Londynie dnia 2 listopada 1973 r., zmienionej Protokołem sporządzonym w Londynie dnia 17 lutego 1978 r. oraz uzupełnionej Protokołem przyjętym w Londynie dnia 26 września 1997 r.,
przyjęte w Londynie dnia 20 listopada 2020 r.

Przekład

REZOLUCJA MEPC.324(75)

(Przyjęta w dniu 20 listopada 2020 r.)

POPRAWKI DO ZAŁĄCZNIKA DO PROTOKOŁU Z 1997 R. UZUPEŁNIAJĄCEGO MIĘDZYNARODOWĄ KONWENCJĘ O ZAPOBIEGANIU ZANIECZYSZCZANIU MORZA PRZEZ STATKI Z 1973 R., ZMODYFIKOWANĄ PRZYNALEŻNYM DO NIEJ PROTOKOŁEM Z 1978 R.

Poprawki do Załącznika VI do MARPOL

(Procedury pobierania próbek i sprawdzania zawartości siarki w paliwie olejowym oraz Projektowy Wskaźnik Efektywności Energetycznej (EEDI))

KOMITET OCHRONY ŚRODOWISKA MORSKIEGO,

PRZYWOŁUJĄC art. 38 lit. a) konwencji o Międzynarodowej Organizacji Morskiej w sprawie funkcji Komitetu Ochrony Środowiska Morskiego nadanych mu na mocy międzynarodowych konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki i kontroli tego zanieczyszczania,

PRZYWOŁUJĄC TAKŻE art. 16 Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki z 1973 r., zmodyfikowanej przynależnymi do niej Protokołami z 1978 r. i 1997 r. (MARPOL), które precyzują procedurę wprowadzania poprawek oraz powierza odpowiedniemu organowi Organizacji funkcję rozpatrywania i przyjmowania poprawek do niej,

PRZYPOMINAJĄC RÓWNIEŻ, że MEPC.l/Circ.882, wezwał Strony do przyjęcia poprawek do uzupełnienia VI do Załącznika VI do MARPOL dotyczących procedury sprawdzania próbek paliwa olejowego zgodnie z Załącznikiem VI do MARPOL (prawidło 18.8.2 lub prawidło 14.8) przed ich wejściem w życie,

PO ROZWAŻENIU, podczas siedemdziesiątej piątej sesji, zaproponowanych poprawek do Załącznika VI do MARPOL dotyczących procedur pobierania próbek i sprawdzania zawartości siarki w paliwie olejowym oraz Projektowego Wskaźnika Efektywności Energetycznej (EEDI), które to poprawki zostały rozpowszechnione zgodnie z art. 16 ust. 2 lit. a) MARPOL,

1 PRZYJMUJE, zgodnie z art. 16 ust. 2 lit. d) MARPOL, poprawki do Załącznika VI do MARPOL, których treść przedstawiono w załączniku do niniejszej rezolucji;

2 WSKAZUJE, zgodnie z art. 16 ust. 2 lit. f) ppkt (iii) MARPOL, że poprawki te zostaną uznane za zaakceptowane w dniu 1 października 2021 r., chyba że przed tym dniem co najmniej jedna trzecia Stron lub Strony posiadające floty handlowe stanowiące łącznie nie mniej niż 50 procent pojemności brutto światowej floty handlowej zgłoszą Organizacji swój sprzeciw wobec tych poprawek;

3 ZAPRASZA Strony do odnotowania, że zgodnie z art. 16 ust. 2 lit. g) ppkt (ii) MARPOL wspomniane poprawki wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2022 r. po ich akceptacji zgodnie z ust. 2 powyżej;

4 ZAPRASZA RÓWNIEŻ Strony do rozważenia wcześniejszego przyjęcia załączonych poprawek;

5 ZWRACA SIĘ do Sekretarza Generalnego, aby zgodnie z art. 16 ust. 2 lit. e) MARPOL przekazał wszystkim Stronom MARPOL, uwierzytelnione kopie niniejszej rezolucji oraz treść poprawek zawartych w załączniku;

6 ZWRACA SIĘ PONADTO do Sekretarza Generalnego, aby przekazał Członkom Organizacji, niebędącym Stronami MARPOL, kopie niniejszej rezolucji oraz załącznika do niej.

ZAŁĄCZNIK

POPRAWKI DO ZAŁĄCZNIKA VI DO KONWENCJI MARPOL

(Procedury pobierania próbek i sprawdzania zawartości siarki w paliwie olejowym oraz Projektowy Wskaźnik Efektywności Energetycznej (EEDI)J

Prawidło 1 - Zastosowanie

1 Pełny tekst prawidła 1 otrzymuje następujące brzmienie:

"Postanowienia niniejszego Załącznika mają zastosowanie do wszystkich statków, o ile wyraźnie nie postanowiono inaczej."

Prawidło 2 - Definicje

2 Nowe ustępy 52-56 dodaje się po istniejącym ust. 51, w następującym brzmieniu:

"52 Zawartość siarki w paliwie olejowym oznacza stężenie siarki w paliwie olejowym, mierzone w % m/m, badane zgodnie z normą akceptowaną przez Organizację.

53 Paliwo o niskiej temperaturze zapłonu oznacza paliwo gazowe lub ciekłe o temperaturze zapłonu niższej niż jest to dozwolone na mocy ust. 2.1.1 prawidła 4 rozdziału 11-2 Międzynarodowej Konwencji o Bezpieczeństwie Życia na Morzu z 1974 r. (SOLAS 74).

54 Próbka oleju bunkrowego zgodna z Konwencjg MARPOL oznacza próbkę paliwa olejowego dostarczoną zgodnie z prawidłem 18.8.1 niniejszego Załącznika.

55 Próbka paliwa używanego na statku oznacza próbkę paliwa olejowego używanego na

statku.

56 Próbka paliwa przewożonego na statku oznacza próbkę paliwa olejowego przeznaczonego do wykorzystania lub przewożonego w celu wykorzystania na statku."

Prawidło 14 - Tlenki siarki (SOx) i zanieczyszczenia stałe

3 Nowe ustępy 8-13 i powiązanie z nimi nagłówki dodaje się po istniejącym ust. 7, w brzmieniu:

"Pobieranie i analiza próbek paliwa używanego na statku oraz paliwa przewożonego na statku

8 Jeżeli właściwy organ Strony wymaga poddania analizie próbki paliwa używanego na statku lub próbki paliwa przewożonego na statku, powinno to zostać dokonane zgodnie z procedurą sprawdzania określoną w uzupełnieniu VI do niniejszego Załącznika, celem ustalenia czy paliwo olejowe używane lub paliwo przewożone na statku spełnia wymagania określone w ust. 1 lub ust. 4 niniejszego prawidła. Próbka paliwa używanego na statku powinna zostać pobrana z uwzględnieniem wytycznych opracowanych przez Organizację. Próbka paliwa przewożonego na statku powinna zostać pobrana z uwzględnieniem wytycznych opracowanych przez Organizację.

9 Próbka powinna być zaplombowana przez przedstawiciela organu właściwego za pomocą unikalnego środka indentyfikacyjnego, zainstalowanego w obecności przedstawiciela statku. Załoga statku powinna mieć możliwość zachowania duplikatu próbki.

Punkt poboru próbki paliwa używanego na statku

10 Dla każdego statku podlegającego prawidłom 5 i 6 niniejszego Załącznika należy wyposażyć lub wyznaczyć punkt(-y) pobierania reprezentatywnych próbek paliwa olejowego używanego na statku, z uwzględnieniem wytycznych opracowanych przez Organizację.

11 Dla statku zbudowanego przed dniem 1 kwietnia 2022 r., punkt(-y) pobierania próbek, o których mowa w ust. 10 powinny być wyposażone lub wyznaczone nie później niż podczas pierwszego przeglądu odnowieniowego, który określony jest w prawidle 5.1.2 niniejszego Załącznika w dniu 1 kwietnia 2023 r. lub po tej dacie.

12 Wymagania określone w ust. 10 i 11 powyżej nie mają zastosowania do systemów obsługi paliwa olejowego dla paliwa o niskiej temperaturze zapłonu przeznaczonego do spalania w celach napędowych lub eksploatacji na statku.

13 Właściwy organ Strony, w stosownych przypadkach, powinien wykorzystać punkt(-y) poboru próbek wyposażony(-e) lub wyznaczony(-e) do poboru reprezentatywnej próbki (próbek) z paliwa olejowego używanego na pokładzie w celu sprawdzenia czy paliwo olejowe spełnia wymagania niniejszego prawidła. Pobieranie próbek paliwa olejowego przez właściwy organ Strony powinno odbywać się tak szybko ja kto możliwe, bez powodowania nadmiernego opóźnienia statku."

Prawidło 18 - Dostępność i jakość paliwa olejowego

4 Ust. 8.2 otrzymuje następujące brzmienie:

"8.2 Jeżeli Strona będzie wymagała przeprowadzenia analizy próbki reprezentatywnej, powinno to być dokonane zgodnie z procedurą sprawdzenia określoną w uzupełnieniu VI do niniejszego Załącznika w celu ustalenia czy paliwo olejowe spełnia wymagania określone niniejszego Załącznika."

Prawidło 20 - Osiągnięty Projektowy Wskaźnik Efektywności Energetycznej (Osiągnięty EEDI)

5 Nowy ust. 3 dodaje się po istniejącym ust. 2, w brzmieniu:

"3 Dla każdego statku podlegającego prawidłu 21 niniejszego Załącznika, Administracja lub każda organizacja należycie przez nią upoważniona, powinna zgłosić Organizacji wymagane i osiągnięte wartości EEDI oraz odpowiednie informacje, z uwzględnieniem wytycznych opracowanych przez Organizację, za pośrednictwem komunikacji elektronicznej:

.1 w ciągu 7 miesięcy od przeglądu wymaganego zgodnie z prawidłem 5.4 niniejszego Załącznika; lub

.2 w ciągu 7 miesięcy od dnia 1 kwietnia 2022 r. dla statku dostarczonego przed dniem 1 kwietnia 2022 r."

Prawidło 21 - Wymagany EEDI

6 Istniejąca tabela 1 (Procentowe współczynniki redukcji EEDI względem linii odniesienia EEDI) oraz związane z nią przypisy, otrzymują następujące brzmienie:

"

Typ statku Wielkość statku Etap 0 01,01.2013 -

31.12.2014

Etap 1 01.01.2015 -

31.12.2019

Etap 2 01.01.2020 -

31.03.2022

Etap 2 01.01.2020 -

31.12.2024

Etap 3 01.04.2022 i po tej dacie Etap 3 01.01.2025 i po tej dacie
Masowiec 20.000 DWT i więcej 0 10 20 30
10.000 ÷

20.000 DWT

nie dotyczy 0 ÷ 10* 0 ÷ 20* 0 ÷ 30*
Gazowiec 15.000 DWT i więcej 0 10 20 30
10.000 ÷

15.000 DWT

0 10 20 30
2.000 ÷

10.000 DWT

nie dotyczy 0 ÷ 10* 0 ÷ 20* 0 ÷ 30*
Zbiornikowiec 20.000 DWT i więcej 0 10 20 30
4.000 ÷

20.000 DWT

nie dotyczy 0 ÷ 10* 0 ÷ 20* 0 ÷ 30*
Kontenerowiec 200.000 DWT i więcej 0 10 20 50
120.000 ÷ 200.000 DWT 0 10 20 45
80.000 ÷

120.000 DWT

0 10 20 40
40.000 ÷

80.000 DWT

0 10 20 35
15.000 4 ÷

40.000 DWT

0 10 20 30
10.000 4 ÷

15.000 DWT

nie dotyczy 0 ÷ 10* 0 ÷ 20* 15 ÷ 30*
Drobnicowiec 15.000 DWT i więcej 0 10 15 30
3.000 4- ÷

15.000 DWT

nie dotyczy 0 ÷ 10* 0 ÷ 15* 0 ÷ 30*
Chłodniowiec 5.000 DWT i więcej 0 10 15 30
3.000 4 ÷

5.000 DWT

nie dotyczy 0 4-10* 0 4-15* 0 4-30*
Statek kombinowany 20.000 DWT i więcej 0 10 20 30
4.000 4 ÷

20.000 DWT

nie dotyczy 0 ÷ 10* 0÷ 20* 0 ÷ 30*
Zbiornikowiec LNG*** 10.000 DWT i więcej nie dotyczy 10** 20 30
Statek towarowy ro-ro (do przewozu pojazdów)*** 10.000 DWT i więcej nie dotyczy 5** 15 30
Statek towarowy ro-ro*** 2.000 DWT i więcej nie dotyczy 5** 20 30
1.000 ÷

2. 000 DWT

nie dotyczy 0 ÷ 5*,** 0 ÷ 20* 0 ÷ 30*
Statek pasażerski ro-ro*** 1.000 DWT i więcej nie dotyczy 5** 20 30
250 ÷ 1.000

DWT

nie dotyczy 0 ÷ 5*'** 0 ÷ 20* 0 ÷ 30*
Statek pasażerski wycieczkowy*** z napędem niekonwencjonalnym 85.000 GT i więcej nie dotyczy 5** 20 30
25.000 ÷

85.000 GT

nie dotyczy 0 ÷ 5*,** 0 ÷ 20* 0 ÷ 30*

______

* Współczynnik redukcyjny można interpolować liniowo między dwoma wartościami w zależności od wielkości statku. Dla mniejszych statków należy przyjmować niższe wartości współczynnika redukcyjnego.

** Etap 1 rozpoczyna się dla tych statków dnia 1 września 2015 r.

*** Współczynnik redukcyjny ma zastosowanie do statków przekazanych w dniu 1 września 2019 r. lub po tej dacie, jak określono w prawidle 2.

UWAGA: nie dotyczy oznacza, że nie stosuje się wymaganego EEDI."

7 W tabeli 2 (Parametry do wyznaczenia wartości linii odniesienia dla różnych typów statków), pierwszy wiersz odpowiadający typowi Statku określonemu w prawidle 2.25, otrzymuje następujące brzmienie:

"2.25 Masowiec 961,79 DWT statku, gdzie DWT≤ 279.000

279.000 gdzie DWT > 279.000

0,477"

Uzupełnienie I - Wzór Międzynarodowego Świadectwa o Zapobieganiu Zanieczyszczaniu Powietrza (IAPP) (Prawidło 8)

Załącznik do Międzynarodowego Świadectwa o Zapobieganiu Zanieczyszczaniu Powietrza (Świadectwo IAPP) - Opis konstrukcji i wyposażenia

8 Nowe ust. 2.3.4 oraz 2.3.5 dodaje się po istniejącym ust. 2.3.3, w brzmieniu:

"2.3.4 Statek jest wyposażony w wyznaczony(-e) punkt(-y) pobierania próbek zgodnie z prawidłem 14.10 lub 14.11 ............................................................................................

2.3.5 Zgodnie z prawidłem 14.12, wymagania dotyczące wyposażenia lub wyznaczenia punktu(-ów) pobierania próbek zgodnie z prawidłem 14.10 lub 14.11 nie mają zastosowania do systemów paliwa olejowego o niskiej temperaturze zapłonu do celów spalania do celów napędowych lub eksploatacji na statku

...................................................................................................................................... "

Uzupełnienie VI - Procedura sprawdzenia próbek paliwa olejowego dla celów Załącznika VI do Konwencji MARPOL (Prawidło 18.8.2)

9 Pełny tekst uzupełnienia VI otrzymuje następujące brzmienie:

"Procedury sprawdzania próbek paliwa olejowego dla celów Załącznika VI do Konwencji MARPOL (prawidło 18.8.2 lub prawidło 14.8)

Następujące procedury sprawdzania powinny być stosowane w celu ustalenia czy paliwo olejowe dostarczane, używane lub przewożone na statku jest zgodne z limitami zawartości siarki wymaganymi prawidłem 14 niniejszego Załącznika.

Niniejsze uzupełnienie odnosi się do następujących reprezentatywnych próbek paliwa olejowego określonych w Załączniku VI do MARPOL:

Część 1 - próbka paliwa olejowego dostarczona zgodnie z prawidłem 18.8.1, zwana dalej "Próbką oleju bunkrowego zgodną z Konwencją MARPOL", jak zdefiniowano w prawidle 2.54.

Część 2 - próbka paliwa olejowego używanego, przeznaczonego do wykorzystania lub przewożonego w celu wykorzystania na pokładzie statku zgodnie z prawidłem 14.8, zwana dalej "próbką paliwa używanego na statku", jak zdefiniowano w prawidle 2.55 i "próbką paliwa przewożonego na statku", jak zdefiniowano w prawidle 2.56.

Część 1 - Próbka oleju bunkrowego zgodna z Konwencją MARPOL

1 Wymagania ogólne

1.1 Reprezentatywna próbka paliwa olejowego, która jest wymagana w prawidle 18.8.1 (Próbka oleju bunkrowego zgodna z Konwencją MARPOL), powinna być użyta do sprawdzenia zawartości siarki w paliwie olejowym dostarczonym na statek.

1.2 Strona, za pośrednictwem organu właściwego powinna zarządzać procedurą sprawdzania.

1.3 Laboratorium przeprowadzające procedurę badania siarki podaną w niniejszym uzupełnieniu, musi posiadać ważną akredytację w odniesieniu do stosowanej metody badania.

2 Pierwszy etap procedury sprawdzania

2.1 Próbka oleju bunkrowego zgodna z Konwencją MARPOL powinna być dostarczona do laboratorium przez organ właściwy.

2.2 Laboratorium powinno:

.1 zapisać w rejestrze badań szczegóły numeru plomby i etykiety na próbce;

.2 zapisać w rejestrze badań stan plomby próbki; oraz

.3 odrzucić każdą próbkę, w przypadku, gdy plomba została naruszona przed odbiorem, i odnotować to odrzucenie w protokole badania.

2.3 Jeżeli plomba próbki nie została naruszona, laboratorium powinno przystąpić do procedury sprawdzania oraz powinno;

.1 odpieczętować próbkę;

.2 sprawdzić, czy próbka jest całkowicie jednorodna;

.3 pobrać dwie podpróbki z próbki; oraz

.4 ponownie zaplombować próbkę i zapisać nowe szczegóły ponownego plombowania w rejestrze badań.

2.4 Dwie podpróbki należy zbadać w kolejności zgodnej z metodą badań określoną w prawidle 2.52 niniejszego Załącznika. Dla celów tej procedury sprawdzenia wyniki analizy badań należy określić jako "1A" i "1B":

.1 Wyniki 1A i 1B powinny być zapisane w rejestrze badań zgodnie z wymaganiami metody badawczej.

.2 Jeżeli wyniki 1A i 1B mieszczą się w granicach powtarzalności (r) metody badania, to należy uznać je za ważne.

.3 Jeżeli wyniki 1A i 1B nie mieszczą się w granicach powtarzalności (r) metody badania, obydwa wyniki należy odrzucić, a laboratorium powinno pobrać dwie nowe podpróbki i poddać analizie. Po pobraniu nowych podpróbek pojemnik z próbką należy ponownie zaplombować zgodnie z ust. 2.3.4 powyżej.

.4 W przypadku dwóch niepowodzeń w celu osiągnięcia powtarzalności między 1A i 1B, przyczyna tego niepowodzenia powinna zostać badana przez laboratorium i rozwiązana przed podjęciem dalszych badań próbki. Po rozwiązaniu problemu powtarzalności, powinno pobrać się dwie nowe podpróbki zgodnie z ust. 2.3. Po pobraniu nowych podpróbek próbkę należy ponownie zaplombować zgodnie z ust. 2.3.4.

2.5 Jeżeli wyniki badania 1A i 1B są ważne, należy obliczyć średnią z tych dwóch wyników. Wartość średnią określa się jako "X" i należy zapisać w rejestrze badań:

.1 Jeżeli wynik X jest równy lub przypada poniżej obowiązujących wartości granicznych wymaganych w prawidle 14, paliwo olejowe należy uznać za spełniające wymagania; albo

.2 Jeżeli wynik X jest większy od obowiązujących wartości granicznych wymaganych w prawidle 14, paliwo olejowe należy uznać za niespełniające wymagania.

Tabela 1: Podsumowanie części 1 próbka oleju bunkrowego zgodna z Konwencją MARPOL

Na podstawie metody / badawczej określonej w prawidle 2.52 niniejszego Załącznika
Stosowana wartość graniczna % m/m: V Wynik 2.5.1: X ≤ V Wynik 2.5.2: X>V
0,10

0,50

Wymóg spełniony Wymóg niespełniony
Wynik X podany z dokładnością do 2 miejsc po przecinku

2.6 Ostateczne wyniki uzyskane w wyniku tej procedury weryfikacji powinny zostać ocenione przez organ właściwy.

2.7 Laboratorium powinno dostarczyć kopię rejestru badań do organu właściwego zarządzającego procedurą sprawdzania.

Część 2 - Próbki paliwa używanego na statku i paliwa przewożonego na statku

3. Wymagania ogólne

3.1 Próbka paliwa używanego na statku lub próbka paliwa przewożonego na statku w zależności od przypadku, powinna być wykorzystywana do weryfikacji zawartości siarki w paliwie olejowym reprezentowanej przez tę próbkę paliwa olejowego w punkcie pobierania próbek.

3.2 Strona poprzez swój właściwy organ, powinna zarządzać procedurą sprawdzania.

3.3 Laboratorium przeprowadzające procedurę badania siarki określoną w niniejszym uzupełnieniu musi posiadać ważną akredytację w odniesieniu do stosowanej metody badania.

4 Etap drugi procedury sprawdzania

4.1 Próbka paliwa używanego na statku lub próbka paliwa przewożonego na statku powinna zostać przekazana do laboratorium przez organ właściwy.

4.2 Laboratorium powinno:

.1 zapisać w rejestrze badań szczegóły numeru plomby i etykiety na próbce;

.2 zapisać w rejestrze badań stan plomby próbki; oraz

.3 odrzucić każdą próbkę, w przypadku, gdy plomba została naruszona przed odbiorem, i odnotować to odrzucenie w protokole badania.

4.3 Jeżeli plomba próbki nie została naruszona, laboratorium powinno przystąpić do procedury sprawdzania oraz powinno:

.1 odpieczętować próbkę;

.2 sprawdzić, czy próbka jest całkowicie jednorodna;

.3 pobrać dwie podpróbki z próbki; oraz

.4 ponownie zaplombować próbkę i zapisać nowe szczegóły ponownego plombowania w rejestrze badań.

4.4 Dwie podpróbki należy zbadać w kolejności zgodnej z metodą badań określoną w prawidle 2.52 niniejszego Załącznika. Dla celów drugiego etapu procedury sprawdzenia wyniki analizy badań należy określić jako "2A" i "2B":

.1 Wyniki 2A i 2B powinny być zapisane w rejestrze badań zgodnie z wymaganiami metody badawczej.

.2 Jeżeli wyniki 2A i 2B mieszczą się w granicach powtarzalności (r) metody badania, to należy uznać je za ważne.

.3 Jeżeli wyniki 2A i 2B nie mieszczą się w granicach powtarzalności (r) metody badania, obydwa wyniki należy odrzucić, a laboratorium powinno pobrać dwie nowe podpróbki i poddać analizie. Po pobraniu nowych podpróbek pojemnik z próbką należy ponownie zaplombować zgodnie z ust. 4.3.4 powyżej.

.4 W przypadku dwóch niepowodzeń w celu osiągnięcia powtarzalności między 2A i 2B, przyczyna tego niepowodzenia powinna zostać zbadana przez laboratorium i rozwiązana przed podjęciem dalszych badań próbki. Po rozwiązaniu problemu powtarzalności, powinno pobrać się dwie nowe podpróbki zgodnie z ust. 4.3. Po pobraniu nowych podpróbek próbkę należy ponownie zaplombować zgodnie z ust. 4.3.4.

4.5 Jeżeli wyniki badania 2A i 2B są ważne, należy obliczyć średnią z tych dwóch wyników. Wartość średnią określa się jako "Z" i należy ją zapisać w rejestrze badań:

.1 Jeżeli wynik Z jest równy lub przypada poniżej obowiązujących wartości granicznych wymaganych w prawidle 14, paliwo olejowe należy uznać za spełniające wymagania.

.2 Jeżeli wynik Z jest większy niż obowiązująca wartość graniczna wymagana zgodnie z prawidłem 14, ale mniejszy lub równy tej obowiązującej wartości granicznej + 0,59R (w przypadku, gdy R jest odtwarzalnością metody badania), uznaje się, że zawartość siarki w paliwie olejowym reprezentowana przez badaną próbkę spełnia wymóg; lub

.3 Jeżeli wynik Z jest większy niż stosowany limit wymagany przez prawidło 14 + 0,59R, uznaje się, że zawartość siarki w paliwie olejowym reprezentowana przez badaną próbkę jest uważana za niespełniającą wymóg.

Tabela 2: Podsumowanie procedury próbki paliwa używanego na statku i paliwa przewożonego na statku

Na podstawie metody badawczej określonej w prawidle 2.52 niniejszego Załącznika

Stosowana wartość graniczna % m/m: V Wartość marginesu badania:

W

Wynik 4.5.1: Z ≤ V Wynik 4.5.2: V < Z ≤ W Wynik 4.5.3: Z > W
0,10 0,11 Wymóg spełniony Wymóg spełniony Wymóg niespełniony
0,50 0,53
Wynik Z podany z dokładnością do 2 miejsc po przecinku

4.6 Ostateczne wyniki uzyskane w wyniku tej procedury weryfikacji powinny zostać ocenione przez organ właściwy.

4.7 Laboratorium powinno dostarczyć kopię rejestru badań do organu właściwego zarządzającego procedurą sprawdzania."

Zmiany w prawie

Prezydent podpisał zmiany w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników

Rolnicy na emeryturze nie będą musieli zaprzestawać prowadzenia działalności, by otrzymać świadczenie w pełnej wysokości. Prezydent podpisał nowelizację noweli ustawy o emeryturach rolników. Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innym terminie.

Grażyna J. Leśniak 26.05.2022
Nowa ustawa o wyrobach medycznych już obowiązuje

Od czwartku 26 maja obowiązuje ustawa o wyrobach medycznych. Dostosowuje ona polskie przepisy do unijnego rozporządzenia, które wprost obowiązuje już od 26 maja 2021 roku, ale nie tylko. Wprowadza też surowsze wymogi dotyczące reklamy. Więcej o tym w Legal Alercie.

Jolanta Ojczyk 26.05.2022
Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.842

Rodzaj: Umowa międzynarodowa
Tytuł: Poprawki do załącznika VI do Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, 1973, sporządzonej w Londynie dnia 2 listopada 1973 r., zmienionej Protokołem sporządzonym w Londynie dnia 17 lutego 1978 r. oraz uzupełnionej Protokołem przyjętym w Londynie dnia 26 września 1997 r. Londyn.2020.11.20.
Data aktu: 20/11/2020
Data ogłoszenia: 19/04/2022
Data wejścia w życie: 01/04/2022