Zmiana rozporządzenia w sprawie określenia wzoru oraz trybu nadawania sztandaru jednostkom organizacyjnym Państwowej Straży Pożarnej

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 5 kwietnia 2022 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru oraz trybu nadawania sztandaru jednostkom organizacyjnym Państwowej Straży Pożarnej

Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1940 i 2490) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 lipca 1992 r. w sprawie określenia wzoru oraz trybu nadawania sztandaru jednostkom organizacyjnym Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. poz. 309, z 2014 r. poz. 886 oraz z 2018 r. poz. 1943) wprowadza się następujące zmiany:
1)
§ 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Sztandar jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, zwanej dalej "jednostką", składa się z płata, głowicy, drzewca i szarfy.";

2)
§ 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. 1. Głowica sztandaru składa się z wizerunku orła białego ustalonego dla godła Rzeczypospolitej Polskiej oraz podstawy, wykonanych z białego metalu. Korona, dziób i szpony orła są koloru złotego. Wysokość orła wynosi 13,7 cm, a szerokość - 12,7 cm. Front głowicy jest usytuowany po stronie głównej płata sztandaru. Na przedniej ścianie podstawy umieszczony jest napis "PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA". Wysokość podstawy wynosi 7,5 cm, a szerokość - 11,7 cm. Całkowita wysokość głowicy wynosi 18,5 cm.

2. Głowica sztandaru jest przymocowana do górnej części drzewca metalową nasadą.

3. Wzór głowicy sztandaru określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.";

3)
w § 4:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Drzewce sztandaru ma długość 236,5 cm i jest wykonane z drewna toczonego o średnicy 4 cm w kolorze ciemny orzech. Drzewce jest dwudzielne, połączone metalowym gwintowanym złączem. Na dolnym końcu drzewca jest umieszczone stożkowate, metalowe okucie. Elementy metalowe drzewca są koloru złotego.",

b)
dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

"3. Na drzewcu mogą być umieszczone gwoździe pamiątkowe w kolorze złotym, upamiętniające ważne wydarzenia lub osoby. Gwoździe pamiątkowe mogą zawierać napisy z imieniem i nazwiskiem lub danymi fundatora sztandaru oraz datami i wydarzeniami odnoszącymi się do historii i tradycji Państwowej Straży Pożarnej. Wysokość gwoździ pamiątkowych wynosi 2,7 cm, a szerokość - 2,2 cm.

4. Wzór gwoździ pamiątkowych określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.";

4)
po § 4 dodaje się § 4a w brzmieniu:

"§ 4a. 1. Szarfa sztandaru jest tkaniną o barwach Rzeczypospolitej Polskiej o szerokości 15 cm, związaną w kokardę i umieszczoną na górnej części drzewca bezpośrednio pod głowicą po stronie głównej płata sztandaru. Jej oba końce dochodzą do dolnego brzegu płata i są zakończone złotą frędzlą, taką jak płat sztandaru.

2. Wzór szarfy sztandaru określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.";

5)
załącznik nr 3 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;
6)
po załączniku nr 3 do rozporządzenia dodaje się załączniki nr 4 i 5 w brzmieniu określonym w załącznikach nr 2 i 3 do niniejszego rozporządzenia.
§  2. 
Sztandary jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej o dotychczasowych wzorach mogą być używane do czasu nadania tym jednostkom sztandaru według wzoru określonego w rozporządzeniu zmienianym w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
§  3. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR GŁOWICY SZTANDARU

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR GWOŹDZI PAMIĄTKOWYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR SZARFY SZTANDARU

1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).

Zmiany w prawie

Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.826

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie określenia wzoru oraz trybu nadawania sztandaru jednostkom organizacyjnym Państwowej Straży Pożarnej
Data aktu: 05/04/2022
Data ogłoszenia: 14/04/2022
Data wejścia w życie: 29/04/2022