Zmiana rozporządzenia w sprawie zwalczania zakażenia SARS-CoV-2 u norek

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 11 kwietnia 2022 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania zakażenia SARS-CoV-2 u norek 2

Na podstawie art. 61 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie zwalczania zakażenia SARS-CoV-2 u norek (Dz. U. poz. 2302 oraz z 2021 r. poz. 1452) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 w pkt 4 po wyrazie "norek" dodaje się wyrazy "lub jenotów";
2)
w § 2:
a)
w ust. 1:
w pkt 2 po wyrazie "norek" dodaje się wyrazy "lub jenotów",
pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) przeprowadza dochodzenie epizootyczne, w tym ustala gospodarstwa kontaktowe;",

w pkt 4:
––
w lit. a i c po wyrazie "norek" dodaje się wyrazy "lub jenotów",
––
lit. d otrzymuje brzmienie:

"d) stosowanie, zgodnie z zaleceniami powiatowego lekarza weterynarii, przy wejściach i wjazdach do gospodarstwa oraz wyjściach i wyjazdach z gospodarstwa oraz przy wejściach i wyjściach z pomieszczeń i do pomieszczeń, w których są utrzymywane norki lub jenoty, produktów biobójczych, o których mowa w przepisach o produktach biobójczych, o działaniu wirusobójczym, zwanych dalej "produktami biobójczymi";",

w pkt 5 w lit. a po wyrazie "norek" dodaje się wyrazy "lub jenotów",
b)
po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

"1a. W gospodarstwie utrzymującym norki lub jenoty, w którym podejrzewa się wystąpienie choroby, osoby mające kontakt z tymi zwierzętami:

1) noszą:

a) maseczki trójwarstwowe będące wyrobem medycznym w rozumieniu art. 2 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG (Dz. Urz. UE L 117 z 05.05.2017, str. 1, z późn. zm. 3 ), które zakrywają nos i usta,

b) gogle lub okulary chroniące oczy przed ekspozycją na SARS-CoV-2,

c) rękawice ochronne jednorazowego użytku;

2) oczyszczają i odkażają przed użyciem sprzęt używany przy obsłudze tych zwierząt;

3) przed wejściem do pomieszczeń, w których są utrzymywane te zwierzęta:

a) oczyszczają i odkażają noszone obuwie,

b) poddają noszoną odzież procesowi mającemu na celu inaktywację SARS-CoV-2.

1b. W przypadku rozpoznania zakażenia SARS-CoV-2 u osób mających kontakt z norkami lub jenotami w gospodarstwie albo gdy w okresie 30 dni liczba padłych zwierząt w tym gospodarstwie przekroczy 3% liczby norek utrzymywanych w tym gospodarstwie albo 1% liczby jenotów utrzymywanych w tym gospodarstwie:

1) przeprowadzenie badania klinicznego norek lub jenotów oraz pobranie próbek do badań laboratoryjnych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, następuje niezwłocznie po otrzymaniu informacji o rozpoznaniu zakażenia SARS-CoV-2 u osób mających kontakt z norkami lub jenotami w gospodarstwie albo po stwierdzeniu przekroczenia tej liczby padłych norek albo jenotów;

2) czynnościom, o których mowa w ust. 1 pkt 2, podlegają norki lub jenoty padłe lub wykazujące objawy kliniczne choroby, a liczbę próbek pobieranych do badań laboratoryjnych ustala się na podstawie szacunku częstotliwości występowania zakażeń wynoszącej:

a) 5% przy poziomie ufności 95% - w przypadku rozpoznania zakażenia SARS-CoV-2 u osób mających kontakt z norkami lub jenotami w gospodarstwie,

b) 50% przy poziomie ufności 95% - w przypadku stwierdzenia przekroczenia tej liczby padłych norek albo jenotów;

3) czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 2, są przeprowadzane do dnia pobrania próbek do badań laboratoryjnych w liczbie ustalonej zgodnie z pkt 2 albo do dnia stwierdzenia choroby w gospodarstwie.",

c)
w ust. 2 po wyrazach "pkt 3-6" dodaje się wyrazy "i ust. 1a",
d)
dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Jeżeli podejrzewa się, że osoby zakażone SARS-CoV-2 mające kontakt z norkami lub jenotami w gospodarstwie mogą być źródłem choroby, środki, o których mowa w ust. 1 pkt 4-6 i ust. 1a, stosuje się do dnia określonego w ust. 1b pkt 3, nie krócej jednak niż przez 30 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 1b pkt 1.";

3)
w § 3:
a)
w ust. 1:
we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazach "pkt 2-6" dodaje się wyrazy "i ust. 1a",
w pkt 1:
––
w lit. a po wyrazie "norek" dodaje się wyrazy "lub jenotów",
––
lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) zbieranie, transportowanie, przechowywanie, przeładunek, przetwarzanie oraz wykorzystywanie produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego w sposób określony w przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającego

przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 1, z późn. zm. 4 ), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1069/2009",",

––
w lit. d średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. e-g w brzmieniu:

"e) informowanie o każdej padłej norce lub każdym padłym jenocie w gospodarstwie,

f) czyszczenie, z wyłączeniem czyszczenia pod ciśnieniem, i odkażanie:

– sprzętu używanego w gospodarstwie przy obsłudze norek lub jenotów co najmniej raz dziennie, - klatek, w których są utrzymywane norki lub jenoty, po każdym ich opróżnieniu,

g) ustanowienie w gospodarstwie jednostek epizootycznych liczących do 10 000 norek lub jenotów oraz oznakowanie tych jednostek w sposób umożliwiający ich identyfikację;",

pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) zakazuje:

a) przemieszczania z gospodarstwa i do gospodarstwa innych zwierząt,

b) usuwania produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, z wyłączeniem skór poddanych w tym gospodarstwie procesom garbowania lub wyprawiania oraz kwarantannie przeprowadzonej w temperaturze 20°C (+/- 2°C) przy wilgotności względnej 40-70% przez 30 dni, licząc od dnia zakończenia jednego z tych procesów,

c) wstępu osobom mającym kontakt z norkami lub jenotami w ognisku choroby na teren innych gospodarstw utrzymujących zwierzęta futerkowe w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2021 r. poz. 36),

d) przemieszczania norek lub jenotów między ustanowionymi w gospodarstwie jednostkami epizootycznymi.",

b)
ust. 1b i 1c otrzymują brzmienie:

"1b. Badania, o których mowa w ust. 1a, obejmują cykliczne pobieranie próbek do badań laboratoryjnych od norek lub jenotów objętych środkiem, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, w tym od norek lub jenotów padłych lub wykazujących objawy kliniczne choroby.

1c. Próbki, o których mowa w ust. 1b, pobiera się:

1) nie wcześniej niż po upływie 30 dni, licząc od dnia zastosowania środka, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, przy czym w każdej jednostce epizootycznej te próbki pobiera się w liczbie ustalonej na podstawie szacunku częstotliwości występowania zakażeń wynoszącej:

a) 50% przy poziomie ufności 95%, nie mniejszej jednak niż 6,

b) 5% przy poziomie ufności 95% - w przypadku braku padnięć lub objawów klinicznych choroby u norek lub jenotów w okresie 30 dni, licząc od dnia zastosowania środka, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a;

2) do dnia uzyskania dwóch następujących po sobie wyników badań laboratoryjnych wykluczających obecność choroby, z zachowaniem 20-dniowego odstępu między kolejnymi pobraniami w sposób określony w pkt 1.",

c)
uchyla się ust. 1d,
d)
ust. 1e otrzymuje brzmienie:

"1e. Powiatowy lekarz weterynarii może nakazać niezwłoczne zabicie pod nadzorem urzędowym wszystkich norek lub jenotów w sposób wykluczający rozprzestrzenianie się choroby w przypadku:

1) gdy w okresie 30 dni liczba padłych zwierząt w gospodarstwie przekroczy 10% liczby norek utrzymywanych w tym gospodarstwie albo 3% liczby jenotów utrzymywanych w tym gospodarstwie zgodnie ze stanem na dzień stwierdzenia choroby lub

2) rozpoznania zakażenia SARS-CoV-2 u osób mających kontakt z norkami lub jenotami w gospodarstwie spowodowanego przeniesieniem SARS-CoV-2 z norek lub jenotów utrzymywanych w tym gospodarstwie na te osoby

- w trakcie stosowania środka, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a.",

e)
po ust. 1e dodaje się ust. 1f w brzmieniu:

"1f. Powiatowy lekarz weterynarii może wyrazić zgodę na usuwanie produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, określając sposób postępowania z tymi produktami ograniczający rozprzestrzenianie się choroby i zgodny z przepisami rozporządzenia nr 1069/2009, przy czym zwłoki zabitych norek lub jenotów usuwa się pod nadzorem urzędowym.",

f)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Po wykonaniu czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b, obiekty budowlane lub inne miejsca, w których były utrzymywane norki lub jenoty, środki transportu wykorzystywane do ich transportu, a także transportu ich zwłok lub skór, paszy, ściółki lub obornika oraz inne przedmioty lub substancje, które mogły zostać skażone SARS-CoV-2, czyści się i odkaża pod nadzorem urzędowym w warunkach i w sposób, które są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.",

g)
po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:

"2a. Powiatowy lekarz weterynarii może wyrazić zgodę na transport z gospodarstwa nieoskórowanych norek lub jenotów, które zostały uśmiercone w celu pozyskania futer, do zakładu położonego najbliżej gospodarstwa i wyznaczonego przez powiatowego lekarza weterynarii w celu poddania skór tych zwierząt procesom garbowania lub wyprawiania, pod warunkiem że ten transport i te procesy odbywają się w warunkach i w sposób, które są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

2b. Nieoskórowane norki lub jenoty, które zostały uśmiercone w celu pozyskania futer, poddaje się w gospodarstwie nie krócej niż przez 24 godziny procesowi zamgławiania produktem biobójczym, a następnie umieszcza się je w hermetycznie zamykanych pojemnikach.";

4)
w § 4 po wyrazach "pkt 2-6" dodaje się wyrazy "i ust. 1a";
5)
w § 5 w ust. 2 w pkt 3 po wyrazie "norki" dodaje się wyrazy "lub jenoty";
6)
w § 6:
a)
w ust. 1 w pkt 1 i 2 po wyrazie "norki" dodaje się wyrazy "lub jenoty",
b)
w ust. 2:
w pkt 1 w lit. a i b oraz w lit. e we wprowadzeniu do wyliczenia i w tiret drugim po wyrazie "norek" dodaje się wyrazy "lub jenotów",
w pkt 2:
––
lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) wyprowadzania z gospodarstwa i wprowadzania do niego norek lub jenotów, lub ich skór,",

––
w lit. c po wyrazie "norki" dodaje się wyrazy "lub jenoty",
w pkt 3 w lit. a i b po wyrazie "norek" dodaje się wyrazy "lub jenotów";
7)
w § 7 w ust. 2 po wyrazie "norek" dodaje się wyrazy "lub jenotów";
8)
w § 9 w ust. 1 oraz w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia i w pkt 1 w lit. a i b po wyrazie "norek" dodaje się wyrazy "lub jenotów";
9)
załącznik do rozporządzenia oznacza się jako załącznik nr 1 do rozporządzenia i w tym załączniku:
a)
w ust. 5, w ust. 7 w pkt 1 we wprowadzeniu do wyliczenia i w pkt 2 oraz w ust. 10 po wyrazie "norek" dodaje się wyrazy "lub jenotów",
b)
w ust. 7:
w pkt 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"transport zwłok norek, jenotów lub innych zwierząt z gospodarstwa, w celu ich usunięcia, odbywa się:", - pkt 4 i 5 otrzymują brzmienie:

"4) po przetransportowaniu z gospodarstwa zabitych norek lub jenotów, w celu ich usunięcia, niezwłocznie odkaża się części gospodarstwa, w których te norki lub jenoty były utrzymywane, oraz miejsca skażone podczas ich zabijania lub sekcji zwłok;

5) tkanki lub krew pozostałe w miejscu zabicia lub sekcji zwłok norek lub jenotów zbiera się i usuwa wraz ze zwłokami norek lub jenotów;";

10)
dodaje się załącznik nr 2 do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2. 
Do zwalczania zakażenia SARS-CoV-2 u norek, w przypadku otrzymania zawiadomienia o podejrzeniu wystąpienia tej choroby przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
§  3. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WARUNKI I SPOSÓB TRANSPORTU NIEOSKÓROWANYCH NOREK LUB JENOTÓW, KTÓRE ZOSTAŁY UŚMIERCONE W CELU POZYSKANIA FUTER, ORAZ PODDAWANIA SKÓR TYCH ZWIERZĄT PROCESOM GARBOWANIA LUB WYPRAWIANIA

1.
Osoby mające kontakt w gospodarstwie z nieoskórowanymi norkami lub jenotami, które zostały uśmiercone w celu pozyskania futer, stosują środki, o których mowa w § 2 ust. 1a rozporządzenia.
2.
Transport nieoskórowanych norek lub jenotów, o których mowa w ust. 1, odbywa się zaplombowanym środkiem transportu.
3.
Skórowanie norek lub jenotów, o których mowa w ust. 1, w zakładzie odbywa się w odrębnym cyklu od skórowania tuszek zwierząt z gospodarstw nieobjętych nakazami i zakazami określonymi w rozporządzeniu.
4.
Osoby mające kontakt w zakładzie z norkami lub jenotami, o których mowa w ust. 1, stosują środki, o których mowa w § 2 ust. 1a rozporządzenia.
5.
Odkażanie skór norek lub jenotów, o których mowa w ust. 1, odbywa się w wydzielonym pomieszczeniu lub miejscu.
6.
Skóry norek lub jenotów, o których mowa w ust. 1, poddaje się procesowi zamgławiania produktem biobójczym, chyba że zostaną poddane procesowi garbowania.
7.
Oskórowane norki lub jenoty, o których mowa w ust. 1, stanowią materiał kategorii 2 zgodnie z przepisami rozporządzenia nr 1069/2009 i przed przekazaniem do unieszkodliwienia są gromadzone w odrębnym pojemniku.
8.
Po przeprowadzeniu procesu wyprawiania skór norek lub jenotów, o których mowa w ust. 1, te skóry przed wprowadzeniem na rynek przechowuje się przez 30 dni w temperaturze 20°C +/- 2°C przy wilgotności względnej 40-70%.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1950).
2 Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 8 kwietnia 2022 r. pod numerem 2022/240/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), które wdraża dyrektywę (UE) 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 września 2015 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (ujednolicenie) (Dz. Urz. UE L 241 z 17.09.2015, str. 1).
3 Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 117 z 03.05.2019, str. 9, Dz. Urz. UE L 334 z 27.12.2019, str. 165, Dz. Urz. UE L 130 z 24.04.2020, str. 18 oraz Dz. Urz. UE L 241 z 08.07.2021, str. 7.
4 Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 276 z 20.10.2010, str. 33, Dz. Urz. UE L 216 z 14.08.2012, str. 3, Dz. Urz. UE L 354 z 28.12.2013, str. 86, Dz. Urz. UE L 95 z 07.04.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 137 z 24.05.2017, str. 40, Dz. Urz. UE L 130 z 28.05.2018, str. 11, Dz. Urz. UE L 294 z 21.11.2018, str. 44 oraz Dz. Urz. UE L 170 z 25.06.2019, str. 1.

Zmiany w prawie

Od poniedziałku samorządy mają lepiej używać uwierzytelnionej poczty elektronicznej

Od 25 września podmioty publiczne, w tym samorządy terytorialne, są zobowiązane do korzystania z poczty elektronicznej wykorzystującej mechanizmy uwierzytelniania - zgodnie ze standardami określonymi przez ustawę o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej. Problem w tym, że większość samorządów, przede wszystkim wiejskich, o tym nie wie.

Robert Horbaczewski 22.09.2023
Nadchodzą zmiany w obrocie prywatną ziemią rolną i nowe uprawnienia dla KOWR

Obrót prywatną ziemią rolną będzie nieco łatwiejszy. Zmienią się też przepisy o zasiedzeniu nieruchomości. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa otrzyma prawo pierwokupu udziałów i akcji spółek dominujących, posiadających udziały lub akcje w spółkach będących właścicielami nieruchomości rolnych. Trudności czekają natomiast fundacje rodzinne - nie będą już mogły korzystać z ułatwień w obrocie ziemią rolną. To niektóre ze zmian wprowadzanych przez nowelizację, która zacznie obowiązywać 5 października.

Agnieszka Matłacz 21.09.2023
Specustawa ma ułatwić budowę strzelnic przez uczelnie

Nie udała się popularyzacja strzelectwa w powiatach. Program „Strzelnica w powiecie” miał przynieść setki strzelnic, a powstały nieliczne. Teraz rządzący próbują zachęcić do budowy strzelnic uczelnie. Specustawa, która ma ułatwić takie inwestycje, wejdzie w życie na początku października.

Agnieszka Matłacz 19.09.2023
Ułatwienia dla amatorów poszukiwania zabytków

Nowe przepisy mają ułatwić życie osobom, które pasjonują się poszukiwaniem przedmiotów – zabytków, militariów. Zliberalizują bowiem regulacje dotyczące poszukiwania z wykrywaczem metali. Po zmianach uzyskiwanie zezwolenia konserwatorskiego na prowadzenie poszukiwań nie będzie już konieczne. Wystarczy zgoda właściciela nieruchomości i zgłoszenie poszukiwania w specjalnej aplikacji. Ustawa wejdzie w życie 1 maja 2024 r.

Agnieszka Matłacz 19.09.2023
Podatek minimalny wróci już w przyszłym roku

Od 1 stycznia 2024 r. zaczną mieć zastosowanie - po dwuletnim okresie zawieszenia - przepisy o podatku minimalnym. Firmy zapłacą go po raz pierwszy w 2025 r., jeśli będą mieć straty podatkowe lub nie przekroczą 2-proc. progu rentowności (udziału dochodów w przychodach). Jednak skomplikowany wzór obliczenia podatku oraz szeroki katalog wyłączeń sprawią, że łatwo będzie popełnić błąd. Dlatego przedsiębiorcy chcą zniesienia tej daniny.

Monika Pogroszewska 18.09.2023
„Apteka dla Aptekarza 2.0" wejdzie w życie 28 września

Nowelizacja ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz niektórych innych ustaw została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Wprowadza ona zmiany w ustawie Prawo farmaceutyczne, które modyfikują zasadę "Apteka dla Aptekarza". Przepisy dotyczące aptek wejdą w życie 28 września.

Beata Dązbłaż 14.09.2023
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.825

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie zwalczania zakażenia SARS-CoV-2 u norek
Data aktu: 11/04/2022
Data ogłoszenia: 14/04/2022
Data wejścia w życie: 29/04/2022