Zmiana rozporządzenia w sprawie zwalczania zakażenia SARS-CoV-2 u norek

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 11 kwietnia 2022 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania zakażenia SARS-CoV-2 u norek 2

Na podstawie art. 61 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie zwalczania zakażenia SARS-CoV-2 u norek (Dz. U. poz. 2302 oraz z 2021 r. poz. 1452) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 w pkt 4 po wyrazie "norek" dodaje się wyrazy "lub jenotów";
2)
w § 2:
a)
w ust. 1:
w pkt 2 po wyrazie "norek" dodaje się wyrazy "lub jenotów",
pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) przeprowadza dochodzenie epizootyczne, w tym ustala gospodarstwa kontaktowe;",

w pkt 4:
––
w lit. a i c po wyrazie "norek" dodaje się wyrazy "lub jenotów",
––
lit. d otrzymuje brzmienie:

"d) stosowanie, zgodnie z zaleceniami powiatowego lekarza weterynarii, przy wejściach i wjazdach do gospodarstwa oraz wyjściach i wyjazdach z gospodarstwa oraz przy wejściach i wyjściach z pomieszczeń i do pomieszczeń, w których są utrzymywane norki lub jenoty, produktów biobójczych, o których mowa w przepisach o produktach biobójczych, o działaniu wirusobójczym, zwanych dalej "produktami biobójczymi";",

w pkt 5 w lit. a po wyrazie "norek" dodaje się wyrazy "lub jenotów",
b)
po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

"1a. W gospodarstwie utrzymującym norki lub jenoty, w którym podejrzewa się wystąpienie choroby, osoby mające kontakt z tymi zwierzętami:

1) noszą:

a) maseczki trójwarstwowe będące wyrobem medycznym w rozumieniu art. 2 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG (Dz. Urz. UE L 117 z 05.05.2017, str. 1, z późn. zm. 3 ), które zakrywają nos i usta,

b) gogle lub okulary chroniące oczy przed ekspozycją na SARS-CoV-2,

c) rękawice ochronne jednorazowego użytku;

2) oczyszczają i odkażają przed użyciem sprzęt używany przy obsłudze tych zwierząt;

3) przed wejściem do pomieszczeń, w których są utrzymywane te zwierzęta:

a) oczyszczają i odkażają noszone obuwie,

b) poddają noszoną odzież procesowi mającemu na celu inaktywację SARS-CoV-2.

1b. W przypadku rozpoznania zakażenia SARS-CoV-2 u osób mających kontakt z norkami lub jenotami w gospodarstwie albo gdy w okresie 30 dni liczba padłych zwierząt w tym gospodarstwie przekroczy 3% liczby norek utrzymywanych w tym gospodarstwie albo 1% liczby jenotów utrzymywanych w tym gospodarstwie:

1) przeprowadzenie badania klinicznego norek lub jenotów oraz pobranie próbek do badań laboratoryjnych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, następuje niezwłocznie po otrzymaniu informacji o rozpoznaniu zakażenia SARS-CoV-2 u osób mających kontakt z norkami lub jenotami w gospodarstwie albo po stwierdzeniu przekroczenia tej liczby padłych norek albo jenotów;

2) czynnościom, o których mowa w ust. 1 pkt 2, podlegają norki lub jenoty padłe lub wykazujące objawy kliniczne choroby, a liczbę próbek pobieranych do badań laboratoryjnych ustala się na podstawie szacunku częstotliwości występowania zakażeń wynoszącej:

a) 5% przy poziomie ufności 95% - w przypadku rozpoznania zakażenia SARS-CoV-2 u osób mających kontakt z norkami lub jenotami w gospodarstwie,

b) 50% przy poziomie ufności 95% - w przypadku stwierdzenia przekroczenia tej liczby padłych norek albo jenotów;

3) czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 2, są przeprowadzane do dnia pobrania próbek do badań laboratoryjnych w liczbie ustalonej zgodnie z pkt 2 albo do dnia stwierdzenia choroby w gospodarstwie.",

c)
w ust. 2 po wyrazach "pkt 3-6" dodaje się wyrazy "i ust. 1a",
d)
dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Jeżeli podejrzewa się, że osoby zakażone SARS-CoV-2 mające kontakt z norkami lub jenotami w gospodarstwie mogą być źródłem choroby, środki, o których mowa w ust. 1 pkt 4-6 i ust. 1a, stosuje się do dnia określonego w ust. 1b pkt 3, nie krócej jednak niż przez 30 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 1b pkt 1.";

3)
w § 3:
a)
w ust. 1:
we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazach "pkt 2-6" dodaje się wyrazy "i ust. 1a",
w pkt 1:
––
w lit. a po wyrazie "norek" dodaje się wyrazy "lub jenotów",
––
lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) zbieranie, transportowanie, przechowywanie, przeładunek, przetwarzanie oraz wykorzystywanie produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego w sposób określony w przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającego

przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 1, z późn. zm. 4 ), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1069/2009",",

––
w lit. d średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. e-g w brzmieniu:

"e) informowanie o każdej padłej norce lub każdym padłym jenocie w gospodarstwie,

f) czyszczenie, z wyłączeniem czyszczenia pod ciśnieniem, i odkażanie:

– sprzętu używanego w gospodarstwie przy obsłudze norek lub jenotów co najmniej raz dziennie, - klatek, w których są utrzymywane norki lub jenoty, po każdym ich opróżnieniu,

g) ustanowienie w gospodarstwie jednostek epizootycznych liczących do 10 000 norek lub jenotów oraz oznakowanie tych jednostek w sposób umożliwiający ich identyfikację;",

pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) zakazuje:

a) przemieszczania z gospodarstwa i do gospodarstwa innych zwierząt,

b) usuwania produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, z wyłączeniem skór poddanych w tym gospodarstwie procesom garbowania lub wyprawiania oraz kwarantannie przeprowadzonej w temperaturze 20°C (+/- 2°C) przy wilgotności względnej 40-70% przez 30 dni, licząc od dnia zakończenia jednego z tych procesów,

c) wstępu osobom mającym kontakt z norkami lub jenotami w ognisku choroby na teren innych gospodarstw utrzymujących zwierzęta futerkowe w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2021 r. poz. 36),

d) przemieszczania norek lub jenotów między ustanowionymi w gospodarstwie jednostkami epizootycznymi.",

b)
ust. 1b i 1c otrzymują brzmienie:

"1b. Badania, o których mowa w ust. 1a, obejmują cykliczne pobieranie próbek do badań laboratoryjnych od norek lub jenotów objętych środkiem, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, w tym od norek lub jenotów padłych lub wykazujących objawy kliniczne choroby.

1c. Próbki, o których mowa w ust. 1b, pobiera się:

1) nie wcześniej niż po upływie 30 dni, licząc od dnia zastosowania środka, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, przy czym w każdej jednostce epizootycznej te próbki pobiera się w liczbie ustalonej na podstawie szacunku częstotliwości występowania zakażeń wynoszącej:

a) 50% przy poziomie ufności 95%, nie mniejszej jednak niż 6,

b) 5% przy poziomie ufności 95% - w przypadku braku padnięć lub objawów klinicznych choroby u norek lub jenotów w okresie 30 dni, licząc od dnia zastosowania środka, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a;

2) do dnia uzyskania dwóch następujących po sobie wyników badań laboratoryjnych wykluczających obecność choroby, z zachowaniem 20-dniowego odstępu między kolejnymi pobraniami w sposób określony w pkt 1.",

c)
uchyla się ust. 1d,
d)
ust. 1e otrzymuje brzmienie:

"1e. Powiatowy lekarz weterynarii może nakazać niezwłoczne zabicie pod nadzorem urzędowym wszystkich norek lub jenotów w sposób wykluczający rozprzestrzenianie się choroby w przypadku:

1) gdy w okresie 30 dni liczba padłych zwierząt w gospodarstwie przekroczy 10% liczby norek utrzymywanych w tym gospodarstwie albo 3% liczby jenotów utrzymywanych w tym gospodarstwie zgodnie ze stanem na dzień stwierdzenia choroby lub

2) rozpoznania zakażenia SARS-CoV-2 u osób mających kontakt z norkami lub jenotami w gospodarstwie spowodowanego przeniesieniem SARS-CoV-2 z norek lub jenotów utrzymywanych w tym gospodarstwie na te osoby

- w trakcie stosowania środka, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a.",

e)
po ust. 1e dodaje się ust. 1f w brzmieniu:

"1f. Powiatowy lekarz weterynarii może wyrazić zgodę na usuwanie produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, określając sposób postępowania z tymi produktami ograniczający rozprzestrzenianie się choroby i zgodny z przepisami rozporządzenia nr 1069/2009, przy czym zwłoki zabitych norek lub jenotów usuwa się pod nadzorem urzędowym.",

f)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Po wykonaniu czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b, obiekty budowlane lub inne miejsca, w których były utrzymywane norki lub jenoty, środki transportu wykorzystywane do ich transportu, a także transportu ich zwłok lub skór, paszy, ściółki lub obornika oraz inne przedmioty lub substancje, które mogły zostać skażone SARS-CoV-2, czyści się i odkaża pod nadzorem urzędowym w warunkach i w sposób, które są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.",

g)
po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:

"2a. Powiatowy lekarz weterynarii może wyrazić zgodę na transport z gospodarstwa nieoskórowanych norek lub jenotów, które zostały uśmiercone w celu pozyskania futer, do zakładu położonego najbliżej gospodarstwa i wyznaczonego przez powiatowego lekarza weterynarii w celu poddania skór tych zwierząt procesom garbowania lub wyprawiania, pod warunkiem że ten transport i te procesy odbywają się w warunkach i w sposób, które są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

2b. Nieoskórowane norki lub jenoty, które zostały uśmiercone w celu pozyskania futer, poddaje się w gospodarstwie nie krócej niż przez 24 godziny procesowi zamgławiania produktem biobójczym, a następnie umieszcza się je w hermetycznie zamykanych pojemnikach.";

4)
w § 4 po wyrazach "pkt 2-6" dodaje się wyrazy "i ust. 1a";
5)
w § 5 w ust. 2 w pkt 3 po wyrazie "norki" dodaje się wyrazy "lub jenoty";
6)
w § 6:
a)
w ust. 1 w pkt 1 i 2 po wyrazie "norki" dodaje się wyrazy "lub jenoty",
b)
w ust. 2:
w pkt 1 w lit. a i b oraz w lit. e we wprowadzeniu do wyliczenia i w tiret drugim po wyrazie "norek" dodaje się wyrazy "lub jenotów",
w pkt 2:
––
lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) wyprowadzania z gospodarstwa i wprowadzania do niego norek lub jenotów, lub ich skór,",

––
w lit. c po wyrazie "norki" dodaje się wyrazy "lub jenoty",
w pkt 3 w lit. a i b po wyrazie "norek" dodaje się wyrazy "lub jenotów";
7)
w § 7 w ust. 2 po wyrazie "norek" dodaje się wyrazy "lub jenotów";
8)
w § 9 w ust. 1 oraz w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia i w pkt 1 w lit. a i b po wyrazie "norek" dodaje się wyrazy "lub jenotów";
9)
załącznik do rozporządzenia oznacza się jako załącznik nr 1 do rozporządzenia i w tym załączniku:
a)
w ust. 5, w ust. 7 w pkt 1 we wprowadzeniu do wyliczenia i w pkt 2 oraz w ust. 10 po wyrazie "norek" dodaje się wyrazy "lub jenotów",
b)
w ust. 7:
w pkt 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"transport zwłok norek, jenotów lub innych zwierząt z gospodarstwa, w celu ich usunięcia, odbywa się:", - pkt 4 i 5 otrzymują brzmienie:

"4) po przetransportowaniu z gospodarstwa zabitych norek lub jenotów, w celu ich usunięcia, niezwłocznie odkaża się części gospodarstwa, w których te norki lub jenoty były utrzymywane, oraz miejsca skażone podczas ich zabijania lub sekcji zwłok;

5) tkanki lub krew pozostałe w miejscu zabicia lub sekcji zwłok norek lub jenotów zbiera się i usuwa wraz ze zwłokami norek lub jenotów;";

10)
dodaje się załącznik nr 2 do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2. 
Do zwalczania zakażenia SARS-CoV-2 u norek, w przypadku otrzymania zawiadomienia o podejrzeniu wystąpienia tej choroby przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
§  3. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WARUNKI I SPOSÓB TRANSPORTU NIEOSKÓROWANYCH NOREK LUB JENOTÓW, KTÓRE ZOSTAŁY UŚMIERCONE W CELU POZYSKANIA FUTER, ORAZ PODDAWANIA SKÓR TYCH ZWIERZĄT PROCESOM GARBOWANIA LUB WYPRAWIANIA

1.
Osoby mające kontakt w gospodarstwie z nieoskórowanymi norkami lub jenotami, które zostały uśmiercone w celu pozyskania futer, stosują środki, o których mowa w § 2 ust. 1a rozporządzenia.
2.
Transport nieoskórowanych norek lub jenotów, o których mowa w ust. 1, odbywa się zaplombowanym środkiem transportu.
3.
Skórowanie norek lub jenotów, o których mowa w ust. 1, w zakładzie odbywa się w odrębnym cyklu od skórowania tuszek zwierząt z gospodarstw nieobjętych nakazami i zakazami określonymi w rozporządzeniu.
4.
Osoby mające kontakt w zakładzie z norkami lub jenotami, o których mowa w ust. 1, stosują środki, o których mowa w § 2 ust. 1a rozporządzenia.
5.
Odkażanie skór norek lub jenotów, o których mowa w ust. 1, odbywa się w wydzielonym pomieszczeniu lub miejscu.
6.
Skóry norek lub jenotów, o których mowa w ust. 1, poddaje się procesowi zamgławiania produktem biobójczym, chyba że zostaną poddane procesowi garbowania.
7.
Oskórowane norki lub jenoty, o których mowa w ust. 1, stanowią materiał kategorii 2 zgodnie z przepisami rozporządzenia nr 1069/2009 i przed przekazaniem do unieszkodliwienia są gromadzone w odrębnym pojemniku.
8.
Po przeprowadzeniu procesu wyprawiania skór norek lub jenotów, o których mowa w ust. 1, te skóry przed wprowadzeniem na rynek przechowuje się przez 30 dni w temperaturze 20°C +/- 2°C przy wilgotności względnej 40-70%.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1950).
2 Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 8 kwietnia 2022 r. pod numerem 2022/240/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), które wdraża dyrektywę (UE) 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 września 2015 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (ujednolicenie) (Dz. Urz. UE L 241 z 17.09.2015, str. 1).
3 Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 117 z 03.05.2019, str. 9, Dz. Urz. UE L 334 z 27.12.2019, str. 165, Dz. Urz. UE L 130 z 24.04.2020, str. 18 oraz Dz. Urz. UE L 241 z 08.07.2021, str. 7.
4 Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 276 z 20.10.2010, str. 33, Dz. Urz. UE L 216 z 14.08.2012, str. 3, Dz. Urz. UE L 354 z 28.12.2013, str. 86, Dz. Urz. UE L 95 z 07.04.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 137 z 24.05.2017, str. 40, Dz. Urz. UE L 130 z 28.05.2018, str. 11, Dz. Urz. UE L 294 z 21.11.2018, str. 44 oraz Dz. Urz. UE L 170 z 25.06.2019, str. 1.

Zmiany w prawie

Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
Budynek do rozbiórki - gmina przez trzy lata ma zapewnić lokal zastępczy

Gmina do końca 2024 roku ma obowiązek zapewniania lokalu zamiennego w związku z koniecznością opróżnienia budynku z powodu jego remontu lub rozbiórki najemcy – wynika z podpisanej przez Prezydenta nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Robert Horbaczewski 09.05.2022
Już obowiązuje nowelizacja ułatwiająca uprawę konopi i maku

Od 7 maja br. zaczyna obowiązywać nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Zmiany w przepisach umożliwiają uprawę konopi innych niż włókniste, prowadzoną w instytutach badawczych w celu uzyskania surowca przeznaczonego do sporządzania leków. Ustawa przenosi też obowiązek monitorowania upraw maku i konopi włóknistych z organów samorządu na Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Grażyna J. Leśniak 07.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.825

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie zwalczania zakażenia SARS-CoV-2 u norek
Data aktu: 11/04/2022
Data ogłoszenia: 14/04/2022
Data wejścia w życie: 29/04/2022