Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 7 kwietnia 2022 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego

Na podstawie art. 101 ust. 2, art. 102 i art. 104 ust. 6 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2021 r. poz. 1882, 2333, 2447 i 2448 oraz z 2022 r. poz. 655) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1236, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 w ust. 1a w pkt 1 po lit. ac dodaje się lit. ad w brzmieniu:

"ad) Centralnym Biurze Zwalczania Cyberprzestępczości, ";

2)
załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;
3)
załącznik nr 4 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.
§  2. 
Przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, mają zastosowanie od dnia 12 stycznia 2022 r.
§  3. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

TABELA ZASZEREGOWANIA STANOWISK SŁUŻBOWYCH POLICJANTÓW DO POSZCZEGÓLNYCH GRUP ORAZ ODPOWIADAJĄCYCH IM POLICYJNYCH STOPNI ETATOWYCH

Użyte w tabeli skróty nazw jednostek organizacyjnych Policji oznaczają:
1)
KGP - Komendę Główną Policji,
2)
CBŚP - Centralne Biuro Śledcze Policji,
3)
CBZC - Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości,
4)
KWP - komendę wojewódzką (Stołeczną) Policji,
5)
KPP, KMP, KRP - komendę powiatową (miejską, rejonową) Policji,
6)
KP - komisariat (komisariat specjalistyczny) Policji,
7)
IB - instytut badawczy,
8)
WSPol. - Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie,
9)
SP - szkołę policyjną,
10)
OSzP - ośrodek szkolenia Policji,
11)
OPP - oddział prewencji Policji i samodzielny pododdział prewencji Policji,
12)
SPKP - samodzielny pododdział kontrterrorystyczny Policji,
13)
BSWP - Biuro Spraw Wewnętrznych Policji,
14)
BOA - Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji "BOA".
Lp. Nazwa stanowiska Stopień etatowy Grupa zaszeregowania Jednostka organizacyjna Policji
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Komendant Główny Policji generalny inspektor 16 KGP
2 I Zastępca Komendanta Głównego Policji, Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinspektor 15 KGP
3 Komendant nadinspektor 14a CBŚP, BSWP, CBZC
4 Komendant wojewódzki (Komendant Stołeczny) Policji nadinspektor 14a KWP
5 Komendant-rektor nadinspektor 14 WSPol.
6 Dyrektor biura (równorzędnej komórki organizacyjnej) inspektor 14 KGP
7 Dowódca Centralnego Pododdziału

Kontrterrorystycznego Policji "BOA"

nadinspektor 14 BOA
8 Dyrektor instytutu badawczego inspektor 14 IB
9 Zastępca komendanta inspektor 13a CBŚP, BSWP, CBZC
10 I zastępca komendanta wojewódzkiego (Komendanta Stołecznego) Policji, zastępca komendanta wojewódzkiego (Komendanta Stołecznego) Policji inspektor 13a KWP
11 Komendant inspektor 13 SP
12 Zastępca komendanta-prorektor inspektor 13 WSPol.
13 Kanclerz inspektor 13 WSPol.
14 Zastępca dyrektora biura (równorzędnej komórki organizacyjnej) inspektor 13 KGP
15 Zastępca Dowódcy Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji "BOA" inspektor 13 BOA
16 Zastępca dyrektora instytutu badawczego inspektor 13 IB
17 Rzecznik prasowy inspektor 13 KGP
18 Główny księgowy budżetu inspektor 13 KGP
19 Zastępca komendanta inspektor 12 SP
20 Komendant powiatowy (miejski, rejonowy) Policji inspektor 12 KPP, KMP, KRP
21 Naczelnik zarządu inspektor 12 KGP CBŚP, BSWP, CBZC
22 Dyrektor instytutu inspektor 12 WSPol.
23 Dowódca oddziału inspektor 12 OPP
24 Profesor inspektor 12 IB WSPol.
25 Główny księgowy - naczelnik wydziału młodszy inspektor 12 KGP KWP IB SP
26 Kwestor młodszy inspektor 12 WSPol.
27 Profesor uczelni młodszy inspektor 11 WSPol.
28 Profesor instytutu młodszy inspektor 11 IB
29 Zastępca naczelnika zarządu młodszy inspektor 11 KGP CBŚP, BSWP, CBZC
30 Zastępca głównego księgowego - naczelnika wydziału młodszy inspektor 11 KGP KWP IB
31 Radca młodszy inspektor 11 KGP CBŚP, BSWP, CBZC KWP IB WSPol. SP BOA
32 Główny specjalista badawczo-techniczny młodszy inspektor 11 IB
33 Naczelnik wydziału (równorzędnej komórki organizacyjnej) młodszy inspektor 11 KGP CBŚP, BSWP, CBZC KWP IB WSPol. SP BOA
34 Kierownik rektoratu młodszy inspektor 11 WSPol.
35 Kierownik działu młodszy inspektor 11 WSPol.
36 I zastępca komendanta powiatowego (miejskiego, rejonowego) Policji, zastępca komendanta powiatowego (miejskiego, rejonowego) Policji młodszy inspektor 11 KPP, KMP, KRP
37 Komendant komisariatu (komisariatu specjalistycznego) Policji1) młodszy inspektor 11 KP
38 Dowódca samodzielnego pododdziału kontrterrorystycznego Policji młodszy inspektor 11 SPKP
39 Zastępca dyrektora instytutu młodszy inspektor 11 WSPol.
40 Kierownik zakładu młodszy inspektor 11 IB WSPol. SP
41 Naczelnik wydziału - radca prawny młodszy inspektor 11 KGP KWP
42 Redaktor naczelny młodszy inspektor 11 KGP
43 Kierownik ośrodka młodszy inspektor 11 OSzP
44 Zastępca dowódcy oddziału młodszy inspektor 11 OPP
45 Dowódca samodzielnego pododdziału młodszy inspektor 11 OPP
46 Radca prawny młodszy inspektor 11 KGP CBŚP, BSWP, CBZC KWP IB WSPol. SP
47 Adiunkt młodszy inspektor 10 IB WSPol.
48 Dyżurny młodszy inspektor 10 KGP
49 Zastępca naczelnika wydziału (równorzędnej komórki organizacyjnej) podinspektor 10 KGP CBŚP, BSWP, CBZC KWP IB WSPol. SP BOA
50 Zastępca kierownika działu podinspektor 10 WSPol.
51 Zastępca komendanta komisariatu (komisariatu specjalistycznego) Policji1) podinspektor 10 KP
52 Zastępca dowódcy samodzielnego pododdziału kontrterrorystycznego Policji podinspektor 10 SPKP
53 Kierownik studium podinspektor 10 WSPol. SP
54 Zastępca kierownika zakładu podinspektor 10 IB WSPol. SP
55 Zastępca kierownika ośrodka podinspektor 10 OSzP
56 Zastępca redaktora naczelnego podinspektor 10 KGP
57 Rzecznik prasowy podinspektor 10 CBŚP, BSWP, CBZC KWP
58 Zastępca dowódcy samodzielnego pododdziału podinspektor 10 OPP
59 Zastępca dyżurnego podinspektor 9 KGP
60 Naczelnik wydziału podinspektor 9 KPP, KMP, KRP KP1)
61 Kierownik sekcji podinspektor 9 KGP CBŚP, BSWP, CBZC KWP WSPol. SP BOA SPKP
62 Dyżurny podinspektor 9 CBŚP, CBZC KWP
63 Ekspert podinspektor 9 KGP CBŚP, BSWP, CBZC KWP KPP, KMP, KRP IB WSPol. SP BOA SPKP
64 Starszy specjalista badawczo-techniczny podinspektor 9 IB
65 Starszy pilot podinspektor 9 KGP KWP
66 Starszy mechanik podinspektor 9 KGP KWP
67 Komendant komisariatu (komisariatu specjalistycznego) Policji podinspektor 9 KP
68 Starszy wykładowca podinspektor 9 WSPol. SP OSzP
69 Radca prawny podinspektor 9 KPP, KMP, KRP
70 Pomocnik dowódcy oddziału podinspektor 9 OPP
71 Lekarz podinspektor 9 KGP WSPol. SP OPP
72 Zastępca komendanta komisariatu (komisariatu specjalistycznego) Policji podinspektor 8 KP
73 Zastępca naczelnika wydziału podinspektor 8 KPP, KMP, KRP KP1)
74 Kapelmistrz podinspektor 8 KWP
75 Kierownik policyjnej izby dziecka podinspektor 8 KWP
76 Lektor podinspektor 8 WSPol. SP
77 Dowódca kompanii podinspektor 8 OPP
78 Wykładowca podinspektor 8 WSPol. SP OSzP
79 Asystent podinspektor 8 IB WSPol.
80 Instruktor podinspektor 8 WSPol.
81 Dyżurny podinspektor 8 KPP, KMP, KRP KP1)
82 Zastępca dyżurnego podinspektor 8 CBŚP, CBZC KWP
83 Zastępca dowódcy kompanii nadkomisarz 7 OPP
84 Młodszy wykładowca nadkomisarz 7 SP OSzP
85 Kierownik referatu nadkomisarz 7 KGP CBŚP, BSWP, CBZC KWP KPP, KMP, KRP KP WSPol. SP
86 Dowódca kompanii nadkomisarz 7 WSPol. SP OSzP
87 II kapelmistrz nadkomisarz 7 KWP
88 Specjalista nadkomisarz 6 KGP CBŚP, BSWP, CBZC KWP KPP, KMP, KRP KP IB WSPol. SP OSzP OPP BOA SPKP
89 Specjalista badawczo-techniczny nadkomisarz 6 IB
90 Pilot nadkomisarz 6 KGP KWP
91 Mechanik nadkomisarz 6 KGP KWP
92 Dyżurny OPP nadkomisarz 6 OPP
93 Dowódca plutonu nadkomisarz 6 OPP
94 Dyżurny nadkomisarz 6 KP
95 Kierownik rewiru dzielnicowych nadkomisarz 6 KPP, KMP, KRP KP
96 Kierownik posterunku Policji nadkomisarz 6 KPP, KMP, KRP KP
97 Zastępca dyżurnego nadkomisarz 6 KPP, KMP, KRP KP1)
98 Kierownik ogniwa nadkomisarz 6 KGP KWP KPP, KMP, KRP KP WSPol. SP
99 Detektyw aspirant sztabowy 5 KGP CBŚP, BSWP, CBZC KWP KPP, KMP, KRP KP
100 Asystent aspirant sztabowy 5 KGP CBŚP, BSWP, CBZC KWP KPP, KMP, KRP KP IB WSPol. SP OSzP OPP BOA SPKP
101 Instruktor aspirant sztabowy 5 KGP CBŚP, BSWP, CBZC KWP KPP, KMP, KRP KP WSPol. SP OSzP OPP BOA SPKP
102 Technik kryminalistyki aspirant sztabowy 5 KWP KPP, KMP, KRP KP
103 Starszy dzielnicowy aspirant sztabowy 5 KPP, KMP, KRP KP
104 Dzielnicowy aspirant sztabowy 4 KPP, KMP, KRP KP
105 Kontroler ruchu drogowego aspirant sztabowy 4 KWP KPP, KMP, KRP KP
106 Przewodnik psa służbowego aspirant sztabowy 4 KWP KPP, KMP, KRP KP OPP
107 Dowódca drużyny aspirant sztabowy 4 OPP
108 Pomocnik dyżurnego aspirant sztabowy 4 KGP KWP KPP, KMP, KRP KP
109 Dyżurny samodzielnego pododdziału kontrterrorystycznego Policji sierżant sztabowy 3 SPKP
110 Referent sierżant sztabowy 3 KGP CBŚP, BSWP, CBZC KWP KPP, KMP, KRP KP IB WSPol. SP OSzP OPP
111 Pielęgniarka sierżant sztabowy 3 KGP WSPol. SP OPP
112 Ratownik medyczny sierżant sztabowy 3 KGP WSPol. SP OPP
113 Policjant starszy sierżant 2 KGP CBŚP, BSWP, CBZC KWP KPP, KMP, KRP KP IB WSPol. SP OSzP OPP
114 Kursant posterunkowy 1 KGP CBŚP, BSWP, CBZC KWP KPP, KMP, KRP KP IB WSPol. SP OSzP OPP

1) W komisariatach Policji o stanie powyżej 60 etatów.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

TABELA STANOWISK SŁUŻBOWYCH POLICJANTÓW UPRAWNIAJĄCYCH DO DODATKU FUNKCYJNEGO

Lp. Nazwa stanowiska Kategoria dodatku funkcyjnego
1 2 3
1 Komendant Główny Policji I
2 Zastępca Komendanta Głównego Policji I
3 Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji I
4 Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Policji I
5 Komendant Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości I
6 Komendant wojewódzki (Komendant Stołeczny) Policji I
7 Zastępca Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji I
8 Zastępca Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji I
9 Zastępca Komendanta Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości I
10 I zastępca komendanta wojewódzkiego (Komendanta Stołecznego) Policji, zastępca komendanta wojewódzkiego (Komendanta Stołecznego) Policji I
11 Komendant powiatowy (miejski, rejonowy) Policji I
12 I zastępca komendanta powiatowego (miejskiego, rejonowego) Policji, zastępca komendanta powiatowego (miejskiego, rejonowego) Policji I
13 Komendant komisariatu (komisariatu specjalistycznego) Policji I
14 Zastępca komendanta komisariatu (komisariatu specjalistycznego) Policji I
15 Komendant-rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, komendant szkoły policyjnej I
16 Zastępca komendanta-prorektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, kanclerz, zastępca komendanta szkoły policyjnej I
17 Dyrektor instytutu badawczego I
18 Dyrektor biura (równorzędnej komórki organizacyjnej) I
19 Dowódca Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji "BOA" I
20 Zastępca dyrektora instytutu badawczego I
21 Zastępca dyrektora biura (równorzędnej komórki organizacyjnej) I
22 Zastępca dowódcy Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji "BOA" I
23 Główny księgowy budżetu I
24 Główny księgowy - naczelnik wydziału, kwestor II
25 Zastępca głównego księgowego - naczelnika wydziału II
26 Naczelnik zarządu II
27 Naczelnik wydziału (równorzędnej komórki organizacyjnej), naczelnik wydziału - radca prawny, kierownik rektoratu, kierownik działu II
28 Zastępca naczelnika zarządu II
29 Zastępca naczelnika wydziału (równorzędnej komórki organizacyjnej), zastępca kierownika działu II
30 Redaktor naczelny II
31 Zastępca redaktora naczelnego II
32 Kierownik sekcji II
33 Kierownik policyjnej izby dziecka II
34 Kierownik referatu II
35 Kapelmistrz II
36 II kapelmistrz II
37 Kierownik ogniwa II
38 Kierownik rewiru dzielnicowych II
39 Kierownik posterunku Policji II
40 Dowódca oddziału II
41 Zastępca dowódcy oddziału II
42 Dowódca samodzielnego pododdziału kontrterrorystycznego Policji II
43 Zastępca dowódcy samodzielnego pododdziału kontrterrorystycznego Policji II
44 Dowódca samodzielnego pododdziału II
45 Zastępca dowódcy samodzielnego pododdziału II
46 Dowódca kompanii II
47 Zastępca dowódcy kompanii II
48 Dyrektor instytutu II
49 Zastępca dyrektora instytutu II
50 Kierownik zakładu II
51 Zastępca kierownika zakładu II
52 Kierownik ośrodka II
53 Zastępca kierownika ośrodka II
54 Kierownik studium II
55 Profesor III
56 Profesor uczelni III
57 Profesor instytutu III
58 Rzecznik prasowy III
59 Radca III
60 Radca prawny III
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).

Zmiany w prawie

Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.816

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego.
Data aktu: 07/04/2022
Data ogłoszenia: 13/04/2022
Data wejścia w życie: 12/01/2022, 14/04/2022