Zmiana rozporządzenia w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 28 marca 2022 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości

Na podstawie art. 43 § 19 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2021 r. poz. 53, 472, 1236 i 2054 oraz z 2022 r. poz. 22 i 655) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 września 2017 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości (Dz. U. z 2019 r. poz. 683) wprowadza się następujące zmiany:
1)
§ 11 otrzymuje brzmienie:

"§ 11. 1. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest zawarcie, na podstawie wniosku, umowy o powierzenie zadania, które nie jest objęte programem lub naborem wniosków.

2. Wnioski złożone poza naborem wniosków podlegają weryfikacji pod kątem spełnienia kryteriów formalnych, o których mowa w § 8, oraz zgodności z celami Funduszu Sprawiedliwości.

3. Z weryfikacji wniosków sporządza się protokół, który zostaje przekazany Dysponentowi do akceptacji.

4. Dysponent po zapoznaniu się z wnioskiem i protokołem weryfikacji podejmuje decyzję o:

1) odrzuceniu wniosku z uwagi na braki formalne;

2) uznaniu wniosku za nieuzasadniony merytorycznie;

3) uznaniu wniosku za uzasadniony merytorycznie.

5. Wniosek zaakceptowany przez Dysponenta stanowi podstawę do zawarcia umowy o treści ustalonej przez Dysponenta.

6. Do umów, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy § 9 ust. 5.";

2)
w § 18 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"7. W przypadku odwołania członka komisji albo wygaśnięcia mandatu członka komisji z powodu jego śmierci lub zakończenia stosunku pracy, jeżeli spowoduje to utratę minimalnej wymaganej liczby członków, o której mowa w ust. 1, Dysponent niezwłocznie powołuje nowego członka komisji.";

3)
w § 19:
a)
w ust. 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Komisja w terminie 60 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 2:",

b)
ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Termin, o którym mowa w ust. 3, może zostać przedłużony przez Dysponenta, o czym Dysponent informuje odpowiednio w sposób, o którym mowa w § 2 ust. 5.";

4)
w § 20 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Dysponent może unieważnić konkurs ofert z innych przyczyn, podając te przyczyny.";

5)
w § 22:
a)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Dysponent może odmówić przyznania dotacji albo zmienić kwotę dotacji zaproponowaną przez komisję.",

b)
dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Dysponent niezwłocznie podejmuje decyzję w sprawie przyznania dotacji i zamieszcza ogłoszenie o wynikach konkursu ofert w Biuletynie Informacji Publicznej.";

6)
w § 32 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Przedkładane dokumenty zawierające rozliczenia środków otrzymanych na realizację powierzonego zadania zawierają w szczególności:

1) zestawienie poniesionych kosztów wraz z wykazem dokumentów księgowych potwierdzających wydatkowanie środków uzyskanych z Funduszu Sprawiedliwości z odrębnego rachunku bankowego, o którym mowa w § 31 ust. 2;

2) w przypadku jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - wyciąg z rachunku bankowego, o którym mowa w art. 43 § 11 ustawy, zawierający wykaz wszystkich transakcji z okresu realizacji zadania.";

7)
w § 35 w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) prawidłowość rozliczeń, w tym wydatkowania środków otrzymanych z Funduszu Sprawiedliwości wyłącznie za pośrednictwem odrębnego rachunku bankowego, o którym mowa w § 31 ust. 2.";

8)
w § 36:
a)
w ust. 1:
pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) pokrywanie kosztów związanych z kształceniem w szkołach i przedszkolach publicznych, w tym w ramach indywidualnego nauczania, odpowiednio do wieku i potrzeb edukacyjnych osób uprawnionych;",

po pkt 18 dodaje się pkt 18a w brzmieniu:

"18a) zakup nieruchomości niezbędnych do realizacji celów wynikających z ustawy;",

b)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Nie pokrywa się kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 6, jeżeli mogą być one pokryte na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.), chyba że otrzymanie tych świadczeń jest niemożliwe albo napotyka szczególne trudności.";

9)
w § 42 po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu:

"7a) zakupie nieruchomości niezbędnych do realizacji celów wynikających z ustawy;";

10)
w § 43 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

"3a) zakupie nieruchomości niezbędnych do realizacji celów wynikających z ustawy;";

11)
§ 44 otrzymuje brzmienie:

"§ 44. Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym, świadkom i osobom im najbliższym, pomoc osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz osobom im najbliższym, a także działalność podejmowana lub powierzana przez Dysponenta, mająca na celu wsparcie i rozwój systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz pomocy postpenitencjarnej, a także przeciwdziałanie przyczynom przestępczości, oraz zadania, o których mowa w art. 43 § 8 pkt 1b-1e ustawy, są finansowane ze środków, o których mowa w art. 43 § 7 ustawy.";

12)
w § 47 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Plan sporządza się z uwzględnieniem wyodrębnienia na:

1) pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem i pomoc świadkom;

2) pomoc postpenitencjarną;

3) przeciwdziałanie przyczynom przestępczości.";

13)
§ 48 otrzymuje brzmienie:

"§ 48. Koszty obsługi Funduszu Sprawiedliwości nie mogą przekroczyć 4% planowanych przychodów Funduszu Sprawiedliwości, o których mowa w art. 43 § 7 ustawy.";

14)
§ 50 i § 51otrzymują brzmienie:

"§ 50. 1. Dysponent sporządza sprawozdanie z wykonania planu w terminach i na zasadach określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

2. W jednostkach organizacyjnych sądów powszechnych i Służby Więziennej realizujących zadania Funduszu Sprawiedliwości sporządza się sprawozdania z wykonania planu zgodnie z wzorem sprawozdania z wykonania planu finansowego państwowego funduszu celowego określonym w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Sprawozdania te są przekazywane Dysponentowi.

3. Dyrektor Generalny Służby Więziennej sporządza sprawozdanie z wykonania planu na podstawie sprawozdań kierowników podległych jednostek organizacyjnych Służby Więziennej oraz sprawozdania Centralnego Zarządu Służby Więziennej. Dyrektor Generalny Służby Więziennej przekazuje Dysponentowi sprawozdanie na 8 dni przed terminem przekazania sprawozdania przez Dysponenta do Ministerstwa Finansów, przy czym sprawozdanie za ostatni okres sprawozdawczy roku budżetowego - na 15 dni przed tym terminem.

4. Dyrektor sądu rejonowego i dyrektor sądu okręgowego sporządzają sprawozdania z wykonania planu i przekazują je dyrektorowi właściwego sądu apelacyjnego na 17 dni przed terminem przekazania sprawozdania przez Dysponenta do Ministerstwa Finansów, przy czym sprawozdania za ostatni okres sprawozdawczy roku budżetowego - na 21 dni przed tym terminem.

5. Dyrektor sądu apelacyjnego sporządza sprawozdanie z wykonania planu z obszaru apelacji na podstawie sprawozdań dyrektorów sądów rejonowych i sprawozdań dyrektorów sądów okręgowych oraz sprawozdania sądu apelacyjnego. Dyrektor sądu apelacyjnego przekazuje Dysponentowi sprawozdanie na 8 dni przed terminem przekazania sprawozdania przez Dysponenta do Ministerstwa Finansów, przy czym sprawozdanie za ostatni okres sprawozdawczy roku budżetowego - na 15 dni przed tym terminem.

6. W jednostkach budżetowych posiadających na zaopatrzeniu sądy wojskowe lub ich wydziały zamiejscowe, które realizują zadania Funduszu Sprawiedliwości, sporządza się sprawozdania z wykonania planu zgodnie z wzorem sprawozdania z wykonania planu finansowego państwowego funduszu celowego określonym w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

7. Kierownik jednostki budżetowej posiadającej na zaopatrzeniu sąd wojskowy lub jego wydział zamiejscowy, który realizuje zadania Funduszu Sprawiedliwości, sporządza sprawozdanie z wykonania planu i przekazuje je Dysponentowi na 13 dni przed terminem przekazania sprawozdania przez Dysponenta do Ministerstwa Finansów, przy czym sprawozdanie za ostatni okres sprawozdawczy roku budżetowego - na 15 dni przed tym terminem.

8. Ministerstwo Sprawiedliwości sporządza sprawozdanie z wykonania planu zgodnie z wzorem sprawozdania z wykonania planu finansowego państwowego funduszu celowego określonym w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i przekazuje je Dysponentowi.

9. Ministerstwo Sprawiedliwości sporządza sprawozdanie z wykonania planu i przekazuje je Dysponentowi na 8 dni przed terminem przekazania sprawozdania przez Dysponenta do Ministerstwa Finansów, przy czym sprawozdanie za ostatni okres sprawozdawczy roku budżetowego - na 15 dni przed tym terminem.

§ 51. 1. Dysponent sporządza w zakresie operacji finansowych Funduszu Sprawiedliwości kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji, kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych oraz roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych w terminach i na zasadach określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 41 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

2. W jednostkach organizacyjnych sądów powszechnych i Służby Więziennej realizujących operacje finansowe Funduszu Sprawiedliwości sporządza się kwartalne sprawozdania o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji, kwartalne sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych oraz roczne sprawozdania uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych zgodnie z wzorami określonymi w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 41 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Sprawozdania te są przekazywane Dysponentowi.

3. Dyrektor Generalny Służby Więziennej sporządza kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji, kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych oraz roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych na podstawie sprawozdań kierowników podległych jednostek organizacyjnych Służby Więziennej oraz sprawozdania Centralnego Zarządu Służby Więziennej.

4. Dyrektor Generalny Służby Więziennej przekazuje Dysponentowi sprawozdanie za I, II i III kwartał o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji i sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych na 5 dni przed terminem przekazania sprawozdania przez Dysponenta do dysponenta części budżetowej, a za IV kwartał - na 7 dni przed tym terminem.

5. Dyrektor sądu rejonowego i dyrektor sądu okręgowego sporządzają i przekazują dyrektorowi właściwego sądu apelacyjnego sprawozdania za I, II i III kwartał o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji i sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych na 8 dni przed terminem przekazania sprawozdania przez Dysponenta do dysponenta części budżetowej, a za IV kwartał - na 12 dni przed tym terminem.

6. Dyrektor sądu apelacyjnego sporządza kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji, kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych oraz roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych z obszaru apelacji na podstawie sprawozdań dyrektorów sądów rejonowych i dyrektorów sądów okręgowych oraz sprawozdania sądu apelacyjnego.

7. Dyrektor sądu apelacyjnego przekazuje Dysponentowi sprawozdanie za I, II i III kwartał o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji i sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych na 5 dni przed terminem przekazania sprawozdania przez Dysponenta do dysponenta części budżetowej, a za IV kwartał - na 7 dni przed tym terminem.

8. W jednostkach budżetowych posiadających na zaopatrzeniu sądy wojskowe lub ich wydziały zamiejscowe, które realizują operacje finansowe Funduszu Sprawiedliwości, sporządza się kwartalne sprawozdania o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji, kwartalne sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych oraz roczne sprawozdania uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych zgodnie z wzorami określonymi w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 41 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

9. Kierownik jednostki budżetowej posiadającej na zaopatrzeniu sąd wojskowy lub jego wydział zamiejscowy, który realizuje operacje finansowe Funduszu Sprawiedliwości, przekazuje Dysponentowi sprawozdanie za I, II i III kwartał o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji i sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych na 8 dni przed terminem przekazania sprawozdania przez Dysponenta do dysponenta części budżetowej, a za IV kwartał - na 12 dni przed tym terminem.

10. Ministerstwo Sprawiedliwości sporządza kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji, kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych oraz roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych.

11. Ministerstwo Sprawiedliwości przekazuje Dysponentowi sprawozdanie za I, II i III kwartał o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji i sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych na 5 dni przed terminem przekazania sprawozdania przez Dysponenta do dysponenta części budżetowej, a za IV kwartał - na 7 dni przed tym terminem.

12. Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych jest przekazywane adresatom wskazanym w ust. 4, 5, 7, 9 i 11 w terminach, o których mowa w ust. 4, 5, 7, 9 i 11, określonych dla sprawozdań za IV kwartał.".

§  2. 
Rozliczanie dotacji i sum na zlecenie udzielonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia odbywa się na dotychczasowych zasadach.
§  3. 
Do postępowań w zakresie powierzenia realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym.
§  4. 
1. 
Przepisy § 50 i § 51 rozporządzenia zmienianego § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się po raz pierwszy do:
1)
kwartalnego sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych,
2)
kwartalnego sprawozdania o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji,
3)
rocznego sprawozdania uzupełniającego o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych

- sporządzanych za okresy sprawozdawcze rozpoczynające się od dnia 1 stycznia 2022 r.

2. 
Sprawozdania z wykonania planu finansowego państwowego funduszu celowego, kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych, kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za IV kwartał 2021 r. i roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych za rok 2021 sporządza się i przekazuje się zgodnie z przepisami § 50 i § 51 rozporządzenia w brzmieniu dotychczasowym.
§  5. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 12, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Zmiany w prawie

Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.748

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości.
Data aktu: 28/03/2022
Data ogłoszenia: 05/04/2022
Data wejścia w życie: 01/01/2023, 06/04/2022