Różnicowanie stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1
z dnia 29 listopada 2002 r.
w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków

Na podstawie art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1205 oraz z 2021 r. poz. 1621 i 1834) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
grupy działalności w oparciu o rodzaj działalności PKD ujęty w rejestrze REGON;
2)
szczegółowe zasady ustalania kategorii ryzyka w zależności od wskaźników częstości, kategorie ryzyka oraz stopy procentowe składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, zwane dalej "ubezpieczeniem wypadkowym", dla grup działalności;
3)
szczegółowe zasady ustalania kategorii ryzyka dla płatników składek na ubezpieczenie wypadkowe, w zależności od wskaźników częstości;
4)
szczegółowe zasady ustalania wskaźnika korygującego;
5)
wzór informacji przekazywanej przez płatnika składek o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe, zwane dalej "składką".
§  2. 
Stopę procentową składki ustaloną w zależności od kategorii ryzyka określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§  3. 
Grupy działalności, kategorie ryzyka i stopy procentowe składki dla grup działalności określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§  4. 
1. 
Kategorie ryzyka dla grup działalności ustala się w oparciu o cząstkowe kategorie ryzyka K1, K2, K3, K4 dla grup działalności, przez obliczenie średniej arytmetycznej z tych cząstkowych kategorii ryzyka według następującego wzoru:

gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące:

1) KDX - kategoria ryzyka dla danej grupy działalności;

2) K1 - kategoria ryzyka odpowiadająca wskaźnikowi poszkodowanych w wypadkach przy pracy ogółem;

3) K2 - kategoria ryzyka odpowiadająca wskaźnikowi poszkodowanych w wypadkach przy pracy śmiertelnych i ciężkich;

4) K3 - kategoria ryzyka odpowiadająca wskaźnikowi zatrudnionych w warunkach zagrożenia, które występują w razie przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;

5) K4 - kategoria ryzyka odpowiadająca wskaźnikowi chorób zawodowych.

2. 
Podstawę ustalania cząstkowych kategorii ryzyka, o których mowa w ust. 1, stanowią średnie arytmetyczne wskaźników częstości, o których mowa w art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, zwanej dalej "ustawą". Średnie arytmetyczne wskaźników częstości są obliczane z trzech lat kalendarzowych, o których mowa w art. 30 ust. 4 ustawy.
3. 
Wskaźniki częstości:
1)
poszkodowanych w wypadkach przy pracy ogółem oraz
2)
poszkodowanych w wypadkach przy pracy śmiertelnych i ciężkich

- są obliczane w przeliczeniu na umowną liczbę 1000 pracujących i ustalane odrębnie za pełny rok kalendarzowy dla grup działalności;

3)
zatrudnionych w warunkach zagrożenia, które występują w razie przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy oraz
4)
stwierdzonych chorób zawodowych

- są obliczane w przeliczeniu na umowną liczbę 1000 zatrudnionych i ustalane odrębnie za pełny rok kalendarzowy dla grup działalności.

§  5. 
1. 
Kategorie ryzyka dla płatników składek ustala się w oparciu o cząstkowe kategorie ryzyka K1, K2 i K3 dla płatników składek, przez obliczenie średniej ważonej z tych cząstkowych kategorii ryzyka, według następującego wzoru:

gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące:

1) KZX - kategoria ryzyka dla danego płatnika składek;

2) K1 - kategoria ryzyka odpowiadająca wskaźnikowi poszkodowanych w wypadkach przy pracy ogółem;

3) K2 - kategoria ryzyka odpowiadająca wskaźnikowi poszkodowanych w wypadkach przy pracy śmiertelnych i ciężkich;

4) K3 - kategoria ryzyka odpowiadająca wskaźnikowi zatrudnionych w warunkach zagrożenia, które występują w razie przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

2. 
Podstawę ustalenia cząstkowych kategorii ryzyka, o których mowa w ust. 1, stanowią średnie arytmetyczne wskaźników częstości, o których mowa w art. 31 ust. 3 ustawy. Średnie arytmetyczne wskaźników częstości są obliczane z trzech kolejnych, ostatnich lat kalendarzowych.
3. 
Wskaźniki częstości:
1)
poszkodowanych w wypadkach przy pracy ogółem (W1),
2)
poszkodowanych w wypadkach przy pracy śmiertelnych i ciężkich (W2),
3)
zatrudnionych w warunkach zagrożenia, które występują w razie przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (W3)

- są obliczane w przeliczeniu na umowną liczbę 1000 ubezpieczonych, w rozumieniu art. 28 ust. 3 ustawy, oraz ustalane odrębnie za pełny rok kalendarzowy dla płatników składek.

4. 
Wskaźniki częstości na 1000 ubezpieczonych W1, W2 i W3, o których mowa w ust. 3, oblicza się dla płatników składek odpowiednio według następujących wzorów:

1)

2)

3)

gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące:

1) P1 - liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy ogółem;

2) P2 - liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy śmiertelnych i ciężkich;

3) P3 - liczba zatrudnionych w warunkach zagrożenia, które występują w razie przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;

4) U - liczba ubezpieczonych, o których mowa w ust. 3, zaokrąglona do pełnych jedności zgodnie z zasadą matematyczną.

§  6. 
1. 
W przypadku braku możliwości ustalenia cząstkowej kategorii ryzyka lub wskaźnika częstości, średnie arytmetyczne i średnie ważone, o których mowa w § 4 i 5, oblicza się odpowiednio z pozostałych cząstkowych kategorii ryzyka lub wskaźników częstości.
2. 
Wartości stóp procentowych składki, kategorii ryzyka i wskaźników częstości zaokrągla się zgodnie z zasadą matematyczną, z dokładnością przyjętą odpowiednio w załącznikach nr 1-3 do rozporządzenia.
§  7. 
Przedziały wartości wskaźników częstości, o których mowa w § 4 ust. 2 i § 5 ust. 2, stanowiące podstawę do ustalania cząstkowych kategorii ryzyka, o których mowa w § 3-5, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
§  8. 
Stopy procentowe składek dla płatników, o których mowa w art. 28 ust. 2 ustawy, ustala się jako iloczyn stopy procentowej składki określonej dla grupy działalności, do której został zakwalifikowany płatnik, oraz indywidualnego wskaźnika korygującego, wynoszącego:
1)
0,5 - jeżeli kategoria ryzyka ustalona dla płatnika składek jest niższa o co najmniej 6 kategorii od kategorii ryzyka ustalonej dla grupy działalności;
2)
0,6 - jeżeli kategoria ryzyka ustalona dla płatnika składek jest niższa o 5 kategorii od kategorii ryzyka ustalonej dla grupy działalności;
3)
0,7 - jeżeli kategoria ryzyka ustalona dla płatnika składek jest niższa o 4 kategorie od kategorii ryzyka ustalonej dla grupy działalności;
4)
0,8 - jeżeli kategoria ryzyka ustalona dla płatnika składek jest niższa o 3 kategorie od kategorii ryzyka ustalonej dla grupy działalności;
5)
0,9 - jeżeli kategoria ryzyka ustalona dla płatnika składek jest niższa o 2 kategorie od kategorii ryzyka ustalonej dla grupy działalności;
6)
1,1 - jeżeli kategoria ryzyka ustalona dla płatnika składek jest wyższa o 2 kategorie od kategorii ryzyka ustalonej dla grupy działalności;
7)
1,2 - jeżeli kategoria ryzyka ustalona dla płatnika składek jest wyższa o 3 kategorie od kategorii ryzyka ustalonej dla grupy działalności;
8)
1,3 - jeżeli kategoria ryzyka ustalona dla płatnika składek jest wyższa o 4 kategorie od kategorii ryzyka ustalonej dla grupy działalności;
9)
1,4 - jeżeli kategoria ryzyka ustalona dla płatnika składek jest wyższa o 5 kategorii od kategorii ryzyka ustalonej dla grupy działalności;
10)
1,5 - jeżeli kategoria ryzyka ustalona dla płatnika składek jest wyższa o co najmniej 6 kategorii od kategorii ryzyka ustalonej dla grupy działalności;
11)
1,0 - w pozostałych przypadkach.
§  9. 
1. 
Informację o danych do ustalenia składek, o której mowa w art. 31 ust. 6 ustawy, płatnik składek przekazuje do jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, przez niego wskazanej. Wzór informacji stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia.
2. 
Dla formularza informacji, o której mowa w ust. 1, ustala się kolor pantone Nr 224CV.
§  10. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

STOPA PROCENTOWA SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE WYPADKOWE W ZALEŻNOŚCI OD KATEGORII RYZYKA

Kategoria ryzyka Stopy procentowe składki (%)
1 0,40
2 0,67
3 0,93
4 1,20
5 1,47
6 1,73
7 2,00
8 2,26
9 2,53
10 2,80
11 3,06
12 3,33
13 3,60
14 3,86
15 4,13
16 4,39
17 4,66
18 4,93
19 5,19
20 5,46
21 5,73
22 5,99
23 6,26
24 6,52
25 6,79
26 7,06
27 7,32
28 7,59
29 7,86
30 8,12

ZAŁĄCZNIK Nr  2 

GRUPY DZIAŁALNOŚCI, KATEGORIE RYZYKA I STOPY PROCENTOWE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE WYPADKOWE DLA GRUP DZIAŁALNOŚCI

Lp. Grupy działalności Kod PKD* Kategorie ryzyka Stopy procentowe składki (%)
1 2 3 4 5
1 Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową A-01 9 2,53
2 Leśnictwo i pozyskiwanie drewna A-02 9 2,53
3 Rybactwo A-03 5 1,47
4 Wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) B-05 11 3,06
5 Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego B-06 9 2,53
6 Górnictwo rud metali B-07 10 2,80
7 Pozostałe górnictwo i wydobywanie B-08 6 1,73
8 Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie B-09 12 3,33
9 Produkcja artykułów spożywczych C-10 5 1,47
10 Produkcja napojów C-11 5 1,47
11 Produkcja wyrobów tytoniowych C-12 5 1,47
12 Produkcja wyrobów tekstylnych C-13 6 1,73
13 Produkcja odzieży C-14 2 0,67
14 Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych C-15 3 0,93
15 Produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania C-16 8 2,26
16 Produkcja papieru i wyrobów z papieru C-17 5 1,47
17 Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji C-18 3 0,93
18 Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej C-19 5 1,47
19 Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych C-20 5 1,47
20 Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych C-21 3 0,93
21 Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych C-22 5 1,47
22 Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych C-23 6 1,73
23 Produkcja metali C-24 8 2,26
24 Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń C-25 6 1,73
25 Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych C-26 3 0,93
26 Produkcja urządzeń elektrycznych C-27 5 1,47
27 Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana C-28 5 1,47
28 Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli C-29 5 1,47
29 Produkcja pozostałego sprzętu transportowego C-30 6 1,73
30 Produkcja mebli C-31 6 1,73
31 Pozostała produkcja wyrobów C-32 4 1,20
32 Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń C-33 5 1,47
33 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych D-35 4 1,20
34 Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody E-36 5 1,47
35 Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków E-37 5 1,47
36 Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców E-38 7 2,00
37 Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami E-39 5 1,47
38 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków F-41 4 1,20
39 Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej F-42 5 1,47
40 Roboty budowlane specjalistyczne F-43 4 1,20
41 Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych G-45 3 0,93
42 Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi G-46 3 0,93
43 Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi G-47 3 0,93
44 Transport lądowy oraz transport rurociągowy H-49 4 1,20
45 Transport wodny H-50 5 1,47
46 Transport lotniczy H-51 3 0,93
47 Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport H-52 4 1,20
48 Działalność pocztowa i kurierska H-53 5 1,47
49 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi I 2 0,67
50 Informacja i komunikacja J 2 0,67
51 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa K 2 0,67
52 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości L 2 0,67
53 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna M 2 0,67
54 Wynajem i dzierżawa N-77 3 0,93
55 Działalność związana z zatrudnieniem N-78 4 1,20
56 Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane N-79 2 0,67
57 Działalność detektywistyczna i ochroniarska N-80 3 0,93
58 Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni N-81 4 1,20
59 Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej N-82 2 0,67
60 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne, organizacje i zespoły eksterytorialne O, U 3 0,93
61 Edukacja P 3 0,93
62 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna Q 4 1,20
63 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją R 3 0,93
64 Pozostała działalność usługowa, gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby S,T 2 0,67
* Kod PKD określony w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. poz. 1885, z 2009 r. poz. 489, z 2017 r. poz. 2440 oraz z 2020 r. poz. 1249).

ZAŁĄCZNIK Nr  2a 

(uchylony).

ZAŁĄCZNIK Nr  3

PRZEDZIAŁY WARTOŚCI WSKAŹNIKÓW CZĘSTOŚCI STANOWIĄCE PODSTAWĘ DO USTALANIA CZĄSTKOWYCH KATEGORII RYZYKA WEDŁUG WSKAŹNIKÓW CZĘSTOŚCI WYPADKÓW PRZY PRACY, CHORÓB ZAWODOWYCH ORAZ PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W WARUNKACH ZAGROŻENIA

Kategoria ryzyka Wskaźniki częstości (średnia z trzech lat kalendarzowych) na 1000 osób
poszkodowanych w wypadkach

przy pracy

zatrudnionych w warunkach poszkodowanych wskutek chorób
ogółem w tym: śmiertelnych i ciężkich zagrożenia zawodowych
30 44,3 - i więcej 1,087 - i więcej 991 - i więcej 8,31 - i więcej
29 42,7 - 44,2 1,047 - 1,086 956 - 990 8,01 - 8,30
28 41,1 - 42,6 1,007 - 1,046 921 - 955 7,71 - 8,00
27 39,5 - 41,0 0,967 - 1,006 886 - 920 7,41 - 7,70
26 37,9 - 39,4 0,927 - 0,966 851 - 885 7,11 - 7,40
25 36,3 - 37,8 0,887 - 0,926 816 - 850 6,81 - 7,10
24 34,7 - 36,2 0,847 - 0,886 781 - 815 6,51 - 6,80
23 33,1 - 34,6 0,807 - 0,846 746 - 780 6,21 - 6,50
22 31,5 - 33,0 0,767 - 0,806 711 - 745 5,91 - 6,20
21 29,9 - 31,4 0,727 - 0,766 676 - 710 5,61 - 5,90
20 28,3 - 29,8 0,687 - 0,726 641 - 675 5,31 - 5,60
19 26,7 - 28,2 0,647 - 0,686 606 - 640 5,01 - 5,30
18 25,1 - 26,6 0,607 - 0,646 571 - 605 4,71 - 5,00
17 23,5 - 25,0 0,567 - 0,606 536 - 570 4,41 - 4,70
16 21,9 - 23,4 0,527 - 0,566 501 - 535 4,11 - 4,40
15 20,3 - 21,8 0,487 - 0,526 466 - 500 3,81 - 4,10
14 18,7 - 20,2 0,447 - 0,486 431 - 465 3,51 - 3,80
13 17,1 - 18,6 0,407 - 0,446 396 - 430 3,21 - 3,50
12 15,5 - 17,0 0,367 - 0,406 361 - 395 2,91 - 3,20
11 13,9 - 15,4 0,327 - 0,366 326 - 360 2,61 - 2,90
10 12,3 - 13,8 0,287 - 0,326 291 - 325 2,31 - 2,60
9 10,7 - 12,2 0,247 - 0,286 256 - 290 2,01 - 2,30
8 9,1 - 10,6 0,207 - 0,246 221 - 255 1,71 - 2,00
7 7,5 - 9,0 0,167 - 0,206 186 - 220 1,41 - 1,70
6 5,9 - 7,4 0,127 - 0,166 151 - 185 1,11 - 1,40
5 4,3 - 5,8 0,087 - 0,126 116 - 150 0,81 - 1,10
4 2,7 - 4,2 0,047 - 0,086 81 - 115 0,51 - 0,80
3 1,4 - 2,6 0,024 - 0,046 41 - 80 0,26 - 0,50
2 0,1 - 1,3 0,001 - 0,023 1 - 40 0,01 - 0,25
1 0,0 - 0,0 0,000 - 0,000 0 - 0 0,00 - 0,00

ZAŁĄCZNIK Nr  4

INFORMACJA O DANYCH DO USTALENIA SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE WYPADKOWE

1 Obecnie działem administracji rządowej - zabezpieczenie społeczne kieruje Minister Rodziny i Polityki Społecznej, na podstawie §1 ust.2 pkt2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny i Polityki Społecznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 416).

Zmiany w prawie

Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.740 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Różnicowanie stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków.
Data aktu: 29/11/2002
Data ogłoszenia: 05/04/2022
Data wejścia w życie: 01/01/2003