Zmieniony Załącznik nr 1 do Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu dopingu w sporcie, sporządzonej w Paryżu dnia 19 października 2005 r.

ZMIENIONY ZAŁĄCZNIK NR 1
DO MIĘDZYNARODOWEJ KONWENCJI
obowiązujący od dnia 1 stycznia 2022 r.
o zwalczaniu dopingu w sporcie, sporządzonej w Paryżu dnia 19 października 2005 r.,

Przekład

ŚWIATOWY KODEKS ANTYDOPINGOWY

STANDARD MIĘDZYNARODOWY

LISTA SUBSTANCJI I METOD ZABRONIONYCH

2022

Niniejsza lista wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

SPIS TREŚCI

Należy pamiętać, że poniższy wykaz przykładów chorób nie jest wyczerpujący.

SUBSTANCJE I METODY ZABRONIONE W KAŻDYM CZASIE

S0 Substancje niezatwierdzone

S1 Środki anaboliczne

Niektóre z tych substancji mogą być składnikami leków stosowanych np. w leczeniu hipogonadyzmu u mężczyzn.

S2 Hormony peptydowe, czynniki wzrostu, substancje pokrewne i mimetyki.

Niektóre z tych substancji mogą być składnikami leków stosowanych np. w leczeniu niedokrwistości, hipogonadyzmu męskiego, niedoboru hormonu wzrostu.

S3 Beta-2 agoniści

Niektóre z tych substancji mogą być składnikami leków stosowanych np. w leczeniu astmy i innych chorób układu oddechowego.

S4 Modulatory hormonów i metabolizmu

Niektóre z tych substancji mogą być składnikami leków stosowanych np. w leczeniu nowotworów piersi, cukrzycy, bezpłodności (u kobiet), zespołu policystycznych jajników.

S5 Diuretyki i środki maskujące

Niektóre z tych substancji mogą być składnikami leków stosowanych np. w leczeniu niewydolności serca, nadciśnienia

M1 - M2 - M3 Metody zabronione

SUBSTANCJE I METODY ZABRONIONE PODCZAS ZAWODÓW

S6 Stymulanty

Niektóre z tych substancji mogą być składnikami leków stosowanych np. w leczeniu anafilaksji, zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD), objawów przeziębienia i grypy.

S7 Narkotyki

Niektóre z tych substancji mogą być składnikami leków stosowanych np. w leczeniu bólu, w tym z powodu urazów mięśniowo-szkieletowych.

S8 Kanabinoidy

S9 Glikokortykoidy

Niektóre z tych substancji mogą być składnikami leków stosowanych np. w leczeniu alergii, anafilaksji, astmy, nieswoistego zapalenia jelit.

SUBSTANCJE ZABRONIONE W NIEKTÓRYCH SPORTACH

P1 Beta-blokery

Niektóre z tych substancji mogą być składnikami leków stosowanych np. w leczeniu niewydolności serca, nadciśnienia.

SKOROWIDZ

LISTA ZABRONIONA 2022 KODEKS ANTYDOPINGOWY

OBOWIĄZUJE OD 1 STYCZNIA 2022

Wprowadzenie

Usta zabroniona jest obowiązkowym standardem międzynarodowym, będącym częścią Światowego Programu Zwalczania Dopingu w Sporcie.

Lista jest aktualizowana co roku na podstawie licznych konsultacji przeprowadzonych przez WADA. Niniejsza lista obowiązuje od 1 stycznia 2022 r.

Oficjalna treść Listy zabronionej została sporządzona przez WADA i opublikowana w językach angielskim i francuskim. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między wersją angielską i francuską, wiążącą jest angielska wersja językowa.

Poniżej podano kilka terminów użytych w liście substancji i metod zabronionych.

Zabronione podczas zawodów

Generalnie, okres podczas zawodów jest przedziałem czasowym rozpoczynającym się tuż przed północą (o godz. 23:59) w dniu poprzedzającym zawody, w których zaplanowano udział danego zawodnika, liczonym do momentu zakończenia tychże zawodów i procesu pobierania próbek. Za zgodą WADA, dla poszczególnych sportów, okres podczas zawodów może definiowany w inny sposób.

Zabronione w każdym czasie

Oznacza to, że substancja lub metoda jest zabroniona zarówno podczas zawodów, jak i poza zawodami, zgodnie z definicją zawartą w Kodeksie.

Określone i nieokreślone

Zgodnie z art. 4.2.2 Światowego Kodeksu Antydopingowego "na potrzeby stosowania art. 10, wszystkie substancje zabronione będą substancjami określonymi, z wyjątkiem tych, które zostały oznaczone na liście zabronionej jako nieokreślone. Z kolei każda metoda zabroniona będzie metodą nieokreśloną, chyba że na liście substancji i metod zabronionych wyraźnie wskazano, że jest metodą określoną". Zgodnie z komentarzem w Kodeksie "substancje i metody określone w art. 4.2.2 nie powinny być w żaden sposób uważane za mniej ważne lub mniej niebezpieczne niż pozostałe substancje lub metody dopingujące. Są to substancje i metody, które z większym prawdopodobieństwem zostały przyjęte lub zastosowane przez sportowca w innym celu niż poprawa wyników sportowych."

Substancje nadużywane

Zgodnie z art. 4.2.3 Kodeksu, substancje nadużywane to substancje, które są określane w ten sposób, ponieważ są często nadużywane w społeczeństwie, poza kontekstem sportowym. Substancjami nadużywanymi są następujące związki: diamorfina (heroina), kokaina, metylenodioksymetamfetamina (MDMA/"ekstazy"), tetrahydrokanabinol (THC).

Wersja oryginalna opublikowana przez:

World Anti-Doping Agency

Stock Exchange Tower

800 Place Victoria (Suite 1700) URL: www.wada-ama.org
PO Box 120 Tel: 41 514 904 9232
Montreal, Quebec Fax: +1 514 904 8650
Canada H4Z1B7 E-mail: code@wada-ama.orq

S0 SUBSTANCJE NIEZATWIERDZONE

ZABRONIONE W KAŻDYM CZASIE (podczas zawodów i poza zawodami)

Wszystkie substancje zabronione w tej klasie są substancjami określonymi.

Każda substancja farmakologiczna, której nie ujęto w żadnej z dalszych sekcji listy i dla której żaden rządowy organ regulacyjny do spraw zdrowia nie wydał pozwolenia na dopuszczenie do obrotu jako produktu leczniczego stosowanego u ludzi (np. leki będące w fazie badań przedklinicznych lub klinicznych, leki, nad którymi badania zostały wstrzymane, leki zmodyfikowane, substancje zatwierdzone do stosowania tylko w weterynarii) jest substancją zabronioną w sporcie w każdym czasie.

Ta klasa obejmuje wiele różnych substancji, w tym między innymi BPC-157.

S1 ŚRODKI ANABOLICZNE

ZABRONIONE W KAŻDYM CZASIE (podczas ZAWODÓW I POZA ZAWODAMI)

Wszystkie substancje zabronione w tej klasie są substancjami nieokreślonymi.

Środki anaboliczne są zabronione.

1. STEROIDY ANABOLICZNO-ANDROGENNE (SAA)

W przypadku podawania egzogennego, w tym między innymi:

* 1-Androstendiol (5α-androst-1-en-3ß, 17ß-diol) * Bolasteron
* Boldenon
* 1-Androstenedion (5α-androst-1 -en-3, 17-dion)
* Boldion (androsta-1,4-dien-3,17-dion)
* Kalusteron
* 1-Androsteron (3a-hydroksy-5α-androst-1-en-17-on)
* Klostebol
* 1 -Epiandrosteron (3ß-hydroksy-5α-androst- 1-en-17-on) * Danazol ([1,2]oksazolo[4',5':2,3]pregn-4-en- 20-yn-17α-ol)
* 1-Testosteron (17ß-hydroksy-5α-androst-1- en-3-on) * Dehydrochlorometylotestosteron (4-chloro- 17ß-hydroksy-17α-metyloandrosta-1,4- dien-3-on)
* 4-Androstendiol (androst-4-en-3ß,17ßdiol) * Dezoksymetylotestosteron (17α-metylo-5αandrost-2-en-17ß-ol i 17α-metylo-5αandrost-3-en-17ß-ol)
* 4-Hydroksytestosteron

(4,17ß-dihydroksyandrost-4-en-3-on)

* Drostanolon
* 5-Androstendion (androst-5-en-3,17- dion)
* Epiandrosteron (3ß-hydroksy-5α-androstan-17-on)
* 7α-hydroksy-DHEA
* Epi-dihydrotestosteron (17ß-hydroksy-5ßandrostan-3-on)
* 7ß-hydroksy-DHEA
* 7-Keto-DHEA
* Epitestosteron
* 19-Norandrostendiol (estr-4-en-3,17-diol) * Etyloestrenol (19-norpregn-4-en-17α-ol)
* 19-Norandrostendion (estr-4-en-3,17- dion) * Fluoksymesteron
* Formebolon
* Androstanolon (5α-dihydrotestosteron, 17ß-hydroksy-5α-androstan-3-on)
* Furazabol (17α-metylo [1,2,5]

oksadiazolo[3',4':2,3]-5α-androstan-17ß-ol)

* Androstendiol (androst-5-en-3ß,17ß-diol)
* Gestrinon
* Androstendion (androst-4-en-3,17- dion)
* Mestanolon

S1 ŚRODKI ANABOLICZNE (kontynuacja)

1. STEROIDY ANABOLICZNO-ANDROGENNE (SAA)

* Mesterolon * Norklostebol (4-chloro-17ß-ol-estr-4-en-3-on)
* Metandienon (17ß-hydroksy-17αmetyloandrosta-1,4-dien-3-on) * Noretandrolon
* Oksabolon
* Metanolon * Oksandrolon
* Metandriol * Oksymesteron
* Metasteron (17ß-hydroksy-2α,17adimetylo-5α-androstan-3-on) * Oksymetolon
* Prasteron (dehydroepiandrosteron, DHEA, 3ß-hydroksyandrost-5-en-17-on)
* Metylo-1-testosteron (17ß-hydroksy-17αmetylo-5a-androst-1 -en-3-on)
* Prostanozol (17ß-[(tetrahydropyran-2-yl) oksy]-1'H-pyrazolo[3,4:2,3]-5α-androstan)
Metyloklostebol
* Metylodienolon (17ß-hydroksy-17αmetyloestra-4,9-dien-3-on) * Chinbolon
* stanozolol
* Metylonortestosteron (17ß-hydroksy-17αmetyloestr-4-en-3-on)
* Stenbolon
* Metylotestosteron * Testosteron
* Metribolon (metylotrienolon, 17ß-hydroksy- 17α-metyloestra-4,9,11 -trien-3-on) * Tetrahydrogestrinon (17-hydroksy-18ahomo-19-nor-17α-pregna-4,9,11 -trien-3- on)
* Miboleron
* Nandrolon (19-nortestosteron) * Tybolon
* Norboleton * Trenbolon (17ß-hydroksyestra-4,9,11-trien-3- on)

i inne substancje o podobnej strukturze chemicznej lub podobnym działaniu biologicznym.

2. INNE ŚRODKI ANABOLICZNE

W tym między innymi:

Klenbuterol, osilodrostat, selektywne modulatory receptora androgenowego [SARMs, np. andaryna, LGD-4033 (ligandrol), enobosarm (ostaryna) i RAD140], zeranol i zilpaterol.

S2 HORMONY PEPTYDOWE, CZYNNIKI WZROSTU, SUBSTANCJE POKREWNE I MIMETYKI

ZABRONIONE W KAŻDYM CZASIE (podczas ZAWODÓW I POZA ZAWODAMI)

Wszystkie substancje zabronione w tej klasie są substancjami nieokreślonymi.

Zabronione są substancje wymienione poniżej, jak i inne substancje o podobnej strukturze chemicznej lub podobnym działaniu biologicznym.

1. ERYTROPOETYNY (EPO) I ŚRODKI WPŁYWAJĄCE NA ERYTROPOEZĘ

w tym między innymi:

1.1 Agoniści receptora erytropoetyny, np. darbepoetyny (dEPO); erytropoetyny (EPO); substancje oparte na strukturze EPO [np. EPO-Fc, glikol metoksypol¡etylenowy epoetyny beta (CERA)]; mimetyki receptora EPO i środki oparte na ich stukturze (np. CNTO-530, peginezatyd).

1.2 Środki stymulujące czynnik transkrypcyjny indukowany przez hipoksję (HIF), np.

kobalt; daprodustat (GSK1278863); IOX2-; molidustat (BAY 85-3934); roksadustat(FG-4592); wadadustat (AKB-6548); ksenon.

1.3 Inhibitory GATA, np. K-11706.

1.4 Inhibitory sygnalizacji transformującego czynnika wzrostu beta (TGF-|3), np. luspatercept; sotatercept.

1.5 Agoniści wrodzonych receptorów naprawy, np. asialo EPO; karbamylowana EPO (CEPO).

S2 HORMONY PEPTYDOWE, CZYNNIKI WZROSTU, SUBSTANCJE POKREWNE I MIMETYKI (kontynuacja)

2. HORMONY PEPTYDOWE I CZYNNIKI JE UWALNIAJĄCE

2.1 Gonadotropina kosmówkowa (hCG), hormon luteinizujący (LH) i czynniki je uwalniające, np. buserelina, deslorelina, gonadorelina, goserelina, luprorelina, nafarelina i tryptorelina; zabronione u mężczyzn.

2.2 Kortykotrofiny i czynniki je uwalniające, np. kortykorelina.

2.3 Hormon wzrostu (GH), jego analogi i fragmenty, w tym m.in.:

* analogi hormonu wzrostu, np. lonapegsomatropina, somapacytan i somatrogon

* fragmenty hormonu wzrostu, np. AOD-9604 i hGH 176-191

2.4 Czynniki uwalniające hormon wzrostu, w tym między innymi:

*hormon uwalniający hormon wzrostu (GHRH, somatoliberyna) i jego analogi (np. CJC-1293, CJC-1295, sermorelina i tesamorelina)

*związki pobudzające wydzielanie hormonu wzrostu (GHS) i ich mimetyki [np. lenomorelina (grelina), anamorelina, ipamorelina, makimorelina i tabimorelina]

*peptydy uwalniające hormon wzrostu (GHRPs) [np. aleksamorelina, GHRP-1, GHRP-2 (pralmorelina), GHRP-3, GHRP-4, GHRP-5, GHRP-6 i eksamorelina (heksarelina).

3. CZYNNIKI WZROSTU I MODULATORY CZYNNIKA WZROSTU

w tym między innymi:

* Czynniki wzrostu fibroblastów (FGFs)

* Czynnik wzrostu hepatocytów (HGF)

* Insulino-podobny czynnik wzrostu 1 (IGF-1) i jego analogi

Mechaniczne czynniki wzrostu (MGFs)

* Płytkopochodny czynnik wzrostu (PDGF)

* Tymozyna-β4 i jej pochodne, np.TB-500

Naczyniowo-śródbłonkowy czynnik wzrostu (VEGF)

i inne czynniki wzrostu lub modulatory czynnika wzrostu wpływające na syntezę/degradację białka mięśnia, ścięgna lub więzadła, unaczynienie, zużytkowanie energii, zdolność regeneracyjną lub zmianę typu włókien.

S4 BETA-2 AGONIŚCI

ZABRONIONE W KAŻDYM CZASIE (podczas zawodowi poza zawodami)

Wszystkie substancje zabronione w tej klasie są substancjami określonymi.

Wszystkie selektywne i nieselektywne substancje z grupy beta-2 agonistów, w tym wszystkie izomery optyczne, są zabronione.

W tym między innymi:

Arformoterol Indakaterol * Reproterol * Tretochinol
* Fenoterol Lewosalbutamol * Salbutamol (trimetochinol)
* Formoterol Olodaterol * Salmeterol * Tulobuterol
Higenamina Prokaterol Terbutalina * Wilanterol

i WYJĄTKI

* Wziewny salbutamol: maksymalnie 1600 mikrogramów na dobę, w podzielonych dawkach nieprzekraczających 600 mikrogramów na 8 godzin, począwszy od każdej dawki;

* Wziewny formoterol: maksymalnie 54 mikrogramy na dobę;

Wziewny salmeterol: maksymalnie 200 mikrogramów na dobę;

* Wziewny wilanterol: maksymalnie 25 mikrogramów na dobę.

! UWAGA

Przyjmuje się, że obecność w moczu salbutamolu w stężeniu przekraczającym 1000 ng/ml lub formoterolu w stężeniu przekraczającym 40 ng/ml nie jest efektem użycia danej substancji w celach terapeutycznych i będzie uważana za pozytywny wynik badań antydopingowych (wynik niekorzystny analitycznie; AAF), chyba że sportowiec udowodni, uczestnicząc w kontrolowanym badaniu farmakokinetycznym, że odbiegający od normy wynik był następstwem użycia leku w postaci wziewnej, w dawce terapeutycznej nie większej niż wymieniona powyżej.

S4 MODULATORY HORMONÓW I METABOLIZMU

ZABRONIONE W KAŻDYM CZASIE (podczas zawodowi poza zawodami)

Substancje zabronione w klasach S4.1 i S4.2 są substancjami określonymi.

Wymienione w klasach S4.3 i S4.4 są substancjami nieokreślonymi.

Zabronione są następujące modulatory hormonów i metabolizmu.

1. INHIBITORY AROMATAZY

W tym między innymi:

* 2-Androstenol (5a-androst-2-en-17-ol) * Androsta-1,4,6-trien-3,17-dion

(androstatriendion)

* 2-Androstenon (5a-androst-2-en-17-on)
* 3-Androstenol (5a-androst-3-en-17-ol) * Androsta-3,5-dien-7,17-dion (arimistan)
* 3-Androstenon (5°-androst-3-en-17-on)
* Eksemestan
* 4-Androsten-3,6,17-trion (6-okso) * Formestan
* Aminoglutetymid * Letrozol
* Anastrozol * Testolakton

2. SUBSTANCJE ANTYESTROGENOWE [ANTYESTROGENY I SELEKTYWNE MODULATORY RECEPTORA ESTROGENOWEGO (SERMs)]

W tym między innymi:

* Bazedoksyfen * Fulwestrant * Tamoksyfen
* Klomifen * Ospemifen * Toremifen
* Cyklofenil * Raloksyfen

S4 MODULATORY HORMONOW I METABOLIZMU (kontynuacja)

3. ŚRODKI ZAPOBIEGAJĄCE AKTYWACJI RECEPTORA AKTYWINY IIB

W tym między innymi:

* Przeciwciała neutralizujące aktywinę A * Inhibitory miostatyny, takie jak:
* Konkurenci receptora aktywiny IIB, tacy jak: - Środki zmniejszające lub eliminujące ekspresję miostatyny
- Pułapkowe receptory aktywiny (np. ACE-031) - Białka wiążące miostatynę (np. folistatyna, propeptyd miostatyny)
* Przeciwciała przeciwko receptorowi aktywiny IIB (np. bimagrumab) - Przeciwciała neutralizujące miostatynę (np. domagrozumabjandogrozumab, stamulumab)

4. MODULATORY METABOLIZMU

4.1 Aktywatory kinazy białkowej aktywowanej przez AMP (AMPK), np. AICAR, SR9009;

i agoniści receptora aktywowanego przez proliferatora peroksysomów delta (PPARδ), np. 2-(2-metylo-4-((4-metylo-2-(4-(trifluorometylo)fenylo)tiazol-5-ylo)metylotio)fenoksy) kwas octowy (GW1516, GW501516)

4.2 Insuliny i mimetyki insuliny

4.3 Meldonium

4.4 Trimetazydyna

S5 DIURETYKII ŚRODKI MASKUJĄCE

ZABRONIONE W KAŻDYM CZASIE (podczas zawodowi poza zawodami)

Wszystkie substancje zabronione w tej klasie są substancjami określonymi.

Zabronione są wymienione poniżej diuretyki i środki maskujące, jak również inne substancje o podobnej strukturze chemicznej lub podobnym działaniu biologicznym.

W tym między innymi:

* Desmopresyna; probenecyd; preparaty zwiększające objętość osocza, np. podawane dożylnie albumina, dekstran, hydroksyetyloskrobia i mannitol.

* Acetazolamid; amiloryd; bumetanid; kanrenon; chlortalidon; kwasetakrynowy; furosemid; indapamid; metolazon; spironolakton; tiazydy, np. bendroflumetiazyd, chlorotiazyd i hydrochlorotiazyd; triamteren i waptany, np. tolwaptan.

i WYJĄTKI

* Drospirenon; pamabrom; i inhibitory anhydrazy węglanowej (np. dorzolamid, brynzolamid) podawane miejscowo w okulistyce;

* Felypresyna stosowana w znieczuleniach miejscowych w stomatologii.

! UWAGA

Wykrycie w próbce sportowca pobranej, stosownie do okoliczności, w każdym czasie lub podczas zawodów, dowolnej ilości następujących substancji, dla których wyznaczono dopuszczalną wartość graniczną; formoterolu, salbutamolu, katyny, efedryny, metyloefedryny i pseudoefedryny, w połączeniu z diuretykiem lub środkiem maskującym, będzie uznawane za pozytywny wynik badań antydopingowych (wynik niekorzystny analitycznie; AAF), chyba że sportowiec otrzymał dodatkowo Wyłączenie dla Celów Terapeutycznych (TUE) dla tej substancji, oprócz TUE udzielonego na zastosowanie diuretyku lub środka maskującego.

METODY ZABRONIONE

ZABRONIONE W KAŻDYM CZASIE (podczas ZAWODÓW I POZA ZAWODAMI)

Wszystkie metody zabronione w tej klasie są metodami nieokreślonymi, z wyjątkiem metod opisanych w punkcie M2.2., które są metodami określonymi.

M1. MANIPULACJE KRWIĄ I SKŁADNIKAMI KRWI

Zabronione są następujące metody:

1 Podawanie lub ponowne wprowadzenie do układu krążenia dowolnej ilości autologicznej, alogenicznej (homologicznej) lub heterologicznej krwi, lub preparatów krwinek czerwonych jakiegokolwiek pochodzenia.

2. Sztuczne zwiększanie poboru, transportu lub dostarczania tlenu.

W tym między innymi:

Związki perfluorochemiczne; efaproksiral (RSR<odn>13</odn>) i zmodyfikowane produkty hemoglobiny, np. substytuty krwi oparte na hemoglobinie i mikrokapsułkowane produkty hemoglobiny, z wyłączeniem suplementacji tlenem poprzez wdychanie.

3. Każda forma wewnątrznaczyniowej manipulacji krwi lub jej składników za pomocą środków fizycznych lub chemicznych.

M2. MANIPULACJE CHEMICZNE I FIZYCZNE

Zabronione są następujące metody:

Fałszowanie lub zamiar sfałszowania mający na celu zmianę właściwości i ważności próbek pobranych podczas kontroli dopingu.

W tym między innymi:

Zamiana i/lub sfałszowanie próbki, np. dodanie proteaz do próbki.

2 Infuzje i/lub iniekcje dożylne o objętości większej niż 100 ml w okresie 12 godzin, z wyłączeniem tych przyjętych w uzasadnionych przypadkach w trakcie hospitalizacji, zabiegów chirurgicznych lub klinicznych badań diagnostycznych.

M3. DOPING GENOWY I KOMÓRKOWY

Następujące działania, mogące potencjalnie poprawić wyniki sportowe, są zabronione:

1 Użycie kwasów nukleinowych lub analogów kwasu nukleinowego, które mogą wpływać na sekwencje genomu i/lub ekspresję genów za pomocą dowolnego mechanizmu. Obejmuje to między innymi edytowanie, wyciszanie i transfer genów.

2 Użycie komórek prawidłowych lub zmodyfikowanych genetycznie.

S6 STYMULANTY

ZABRONIONE PODCZAS ZAWODÓW

Wszystkie substancje zabronione w tej klasie są substancjami określonymi, z wyjątkiem substancji wymienionych w punkcie S6.A, które są substancjami nieokreślonymi.

Substancje nadużywane ujęte w tej sekcji to: kokaina i metylenodioksymetamfetamina (MDMA/"ekstazy").

Zabronione są wszystkie stymulanty, z uwzględnieniem wszystkich izomerów optycznych, np. d- i /-, jeśli takie występują.

Do stymulantów zalicza się:

A: STYMULANTY NIEOKREŚLONE

* Adrafinil * Fonturacetam [4-fenylopiracetam

(karfedon)]

* Amfepramon
* Amfetamina * Furfenoreks
* Amfetaminil * Lisdeksamfetamina
* Amifenazol * Mefenoreks
* Benfluoreks * Mefentermina
* Benzylopiperazyna * Mezokarb
* Bromantan * Metamfetamina(d-)
* Klobenzoreks * p-metyloamfetamina
* Kokaina * Modafinil
* Kropropamid * Norfenfluramina
* Krotetamid * Fendimetrazyn
* Fenkamina * Fentermina
* Fenetylina * Prenylamina
* Fenfluramina * Prolintan
* Fenproporeks

Stymulant niewymieniony w tej sekcji jest uznawany za substancję określoną.

S6 STYMULANTY (kontynuacja)

B: STYMULANTY OKREŚLONE

W tym między innymi:

* 3-Metyloheksano-2- amina (1,2- dimetylopentyloamina) * Etylofenidat
* Niketamid

* Norfenefryna

* Etyloamfetamina
* 4-Fluorometylofenidat * Etylefryna * Oktodryna (1,5-
* 4-Metyloheksano-2- amina

(metyloheksanoamina)

* Famprofazon dimetyloheksyloamina)
* Fenbutrazat * Oktopamina
* Fenkamfamina * Oksylofryna (metylosynefryna)
* 4-Metylopentano-2-amina

(1,3-

dimetylobutyloamina)

* Heptaminol * Pemolina
* Hydrafinil (fluorenol) * Pentetrazol
* 5-Metyloheksano-2- amina (1,4- dimetylopentyloamina) * Hydroksyamfetamina (parahydroksyamfetamina) * Fenyloetyloamina i jej pochodne
* Fenmetrazyna
* Benzfetamine * Izomethepten * Fenprometamina
* Katyna** * Lewometamfetamina * Propyloheksedryna
* Katynon i jego analogi, np. mefedron, metedron, i a-pirolidynowalerofenon * Meklofenoksat * Pseudoefedryna*****
* Metylenodioksymeta mfetarnina * Selegilina
* Sybutramina
* Dimetamfetamina

(dimetyloamfetamina)

* Metyloefedryna*** * Strychnina
* Efedryna*** * Metylonaftydat [((±)metylo-2- (naftalen-2-ylo)-2- (piperydyn-2- ylo)octan)] * Tenamfetamina

(metylenodioksyamfetamina)

* Epinefryna**** (adrenalina)
* Tuaminoheptan
* Etamiwan
* Metylofenidat

i inne substancje o podobnej strukturze chemicznej lub podobnym działaniu biologicznym.

i WYJĄTKI

* Klonidyna;

* Pochodne imidazoliny do stosowania dermatologicznego, donosowego lub okulistycznego (np. brymonidyna, fenoksazolina, indanazolina, klonazolina, ksylometazolina, nafazolina, oksymetazolina) i stymulanty ujęte w Programie Monitorującym 2022*.

* Bupropion, fenylefryna, fenylopropanolamina, kofeina, nikotyna, pipradrol i synefryna: substancje te są ujęte w Programie Monitoryjącym 2022 i nie są traktowane jako substancje zabronione.

** Katyna (d-norpseudoefedryna) i jej /-izomer: jest zabroniona, jeżeli jej stężenie w moczu przekroczy wartość 5 µg/ml.

*** Efedryna i metyloefedryna: są zabronione, jeżeli stężenie któregokolwiek z wymienionych związków w moczu przekroczy wartość 10 µg/ml.

**** Epinefryna (adrenalina): nie jest zabroniona, jeżeli jest stosowana miejscowo, np. donosowo, oftalmologicznie, lub w połączeniu ze środkami miejscowo-znieczulającymi.

***** Pseudoefedryna: jest zabroniona, jeżeli jej stężenie w moczu przekroczy wartość 150 µg/ml.

S7 NARKOTYKI

ZABRONIONE PODCZAS ZAWODÓW

Wszystkie substancje zabronione w tej klasie są substancjami określonymi.

Substancja nadużywana ujęta w tej sekcji to: diamorfina (heroina)

Zabronione są narkotyki wymienione poniżej, wraz ze wszystkimi izomerami optycznymi, np. d- i /-, jeśli takie występują.

* Buprenorfina * Fentanyl i jego * Morfina * Pentazocyna
* Dekstromoramid pochodne * Nikomorfina * Petydyna
* Diamorfina (heroina) * Hydromorfon * Oksykodon
* Metadon * Oksymorfon

S8 KANABINOIDY

ZABRONIONE PODCZAS ZAWODÓW

Wszystkie substancje zabronione w tej klasie są substancjami określonymi.

Substancja nadużywana ujęta w tej sekcji to: tetrahydrokanabinol (THC)

Wszystkie naturalne i syntetyczne kanabinoidy są zabronione, np.

Obecne w konopiach (haszysz, marihuana) i produktach z konopi

* Naturalne i syntetyczne tetrahydrokanabinole (THCs) Syntetyczne kanabinoidy, które naśladują działanie THC

i WYJĄTKI

* Kanabidiol

S9 GLIKOKORTYKOIDY

ZABRONIONE PODCZAS ZAWODÓW

Wszystkie substancje zabronione w tej klasie są substancjami określonymi.

Wszystkie glikokortykoidy są zabronione, jeżeli są stosowane w postaci jakichkolwiek iniekcji, doustnie [w tym na śluzówkę jamy ustnej (np. dopoliczkowo, dodziąsłowo, podjęzykowo)] lub doodbytniczo.

W tym między innymi:

* Beklometazon * Deksametazon * Mometazon
* Betametazon * Flukortolon
* Prednizolon
* Budezonid * Flunizolid
* Prednizon
* Cyklezonid * Flutykazon
* Acetonid triamcynolonu
* Kortyzon * Hydrokortyzon
* Deflazakort * Metyloprednizolon

! UWAGA

Inne drogi podawania (w tym wziewnie i miejscowo: dokanałowo w stomatologii, na skórę, donosowo, oftalmologicznie i okołoodbytowo) nie są zabronione, jeśli są stosowane w celach terapeutycznych, w dawkach zalecanych przez producentów leków.

P1 BETA-BLOKERY

ZABRONIONE W NIEKTÓRYCH SPORTACH

Wszystkie substancje zabronione w tej klasie są substancjami określonymi.

W wymienionych poniżej sportach beta-blokery są zabronione wyłącznie podczas zawodów, a w niektórych - tam odzie zaznaczono (*) - również poza zawodami.

* Łucznictwo (WA)* * Narciarstwo/snowboard (FIS); w konkurencjach
* Sporty samochodowe (FIA) narciarskich: skoki, freestyle aerials/halfpipe,oraz
snowboardowych: halfpipe/big air
* Bilard (wszystkie dyscypliny)
(WCBS) * SPorty podwodne (CMAS) we wszystkich
dyscyplinach lub konkurencjach nurkowania
Dart (WDF) swobodnego (freediving), łowiectwa
* Golf (IGF) podwodnego (spearfishing) i podwodnego
* Strzelectwo (ISSF, IPC)* strzelania do celu (target shooting)

* Zabronione także poza zawodami

W tym między innymi:

* Acebutolol * Bunolol * Labetalol * Oksprenolol
* Alprenolol * Karteolol * Metipranolol * Pindolol
* Atenolol * Karwedilol * Metoprolol * Propranolol
* Betaksolol * Celiprolol * Nadolol * Sotalol
* Bisoprolol * Esmolol * Nebiwolol * Tymolol

SKOROWIDZ

(+)-Metylo-2-(naftalen-2-ylo)-2-

(piperydyn-2-ylo)octan, 15

1-Androstendiol

(5a-androst-1-en-3ß,17ß-diol), 5

1-Androstenedion

(5a-androst-1-en-3,17-dion), 5

1-Androsteron

(3a-hydroksy-5a-androst-1 -en-17-on), 5

1-Epiandrosteron

(3ß-hydroksy-5a-androst-1 -en-17-on), 5

1-Testosteron

(17ß-hydroksy-5a-androst-1-en-3-on), 5

2-Androstenol

(5a-androst-2-en-17-ol), 10

2-Androstenon

(5a-androst-2-en-17-on), 10

3-Androstenol

(5a-androst-3-en-17-ol), 10

3-Androstenon

(5a-androst-3-en-17-on), 10

3-Metyloheksano-2-amina

(1,2-dimetylopentyloamina), 15

4-Androsten-3,6,17-trion

(6-okso), 10

4-Androstendiol

(androst-4-en-3ß,17ß-diol), 5

4-Fenylopiracetam, 14

4-Fluorometylofenidat, 15

4-Hydroksytestosteron, 5

4-Metyloheksano-2-amina

(metyolheksanoamina), 15

4-Mety lopentano-2-amina

(1,3-dimetylobutyloamina), 15

5-Androstendion

(androst-5-en-3,17-dion), 5

5-Metyloheksano-2-amina

(1,4-dimetylopentyloamina), 15

7-Keto-DHEA, 5

7a-hydroksy-DHEA, 5

7ß-hydroksy-DHEA, 5

19-Norandrostendiol

(estr-4-en-3,17-diol), 5

19-Norandrostendion

(estr-4-en-3,17-dion), 5

A

ACE-031,11

Acebutolol, 19

Acetazolamid, 12

Adrafinil, 14

Adrenalina, 15

Agoniści receptora aktywowanego przez proliferatora peroksysomów delta, 11

Agoniści receptora erytropoetyny, 7

Agoniści wrodzonych receptorów naprawy, 7

AICAR, 11

Albumina, 12

Aleksamorelina, 8

Alprenolol, 19

Amfepramon, 14

Amfetamina, 14

Amfetaminil, 14

Amifenazol, 14

Amiloryd, 12

Aminoglutetymid, 10

Analogi kwasu nukleinowego, 13

Anamorelina, 8

Anastrozol, 10

Andaryna, 6

Androsta-1,4,6-tńen-3,17-dion, 10

Androsta-3,5-dien-7,17-dion, 10

Androstanolon, 5

Androstatriendion, 10

Androstendiol, 5

Androstendion, 5

Antyestrogeny, 10

AOD-9604, 8

Arformoterol, 9

Arimistan, 10

Asíalo EPO, 7

Atenolol, 19

B

Bazedoksyfen, 10

Beklometazon, 18

Bendroflumetiazyd, 12

Benfluoreks, 14

Benzfetamina, 15

Benzylopiperazyna, 14

Betaksolol, 19

Betametazon, 18

Białka wiążęce miostatynę, 11

Bimagrumab, 11

Bisoprolol, 19

Bolasteron, 5

Boldenon, 5

Boldion, 5

BPC-157, 4

Bromantan, 14

Brymonidyna, 15

Brynzolamid, 12

Budesonide, 18

Bumetanide, 12

Bunolol, 19

Buprenorfina, 16

Bupropion, 15

Buserelina, 8

C

Celiprolol, 19

Chinbolon, 5

Chlorotiazyd, 12

Chlortalidon, 12

CJC-1293, 8

CJC-1295, 8

CNTO-530, 7

Cyklezonid, 18

Cyklofenil, 10

Czynniki wzrostu fibroblastów (FGFs),

Czynnik wzrostu hepatocytów (HGF),

D

Danazol, 5

Daprodustat, 7

Darbepoetyny (dEPO), 7

Deflazakort, 18

Dehydrochlorometylotestosteron, 5

Deksametazon, 18

Dekstran, 12

Dekstromoramid, 16

Deslorelina, 8

Desmopresyna, 12

Dezoksymetylotestosteron, 5

Diamorfina, 16

Dimetamfetamina, 15

Dimetyloamfetamina, 15

Domagrozumab, 11

Doping genowy, 13

Doping komórkowy, 13

Dorzolamid, 12

Drospirenon, 12

Drostanolon, 5

E

Edytowanie genów, 13

Efaproksiral (RSR13), 13

Efedryna, 12,15

Eksamorelina, 8

Eksemestan, 10

Ekstazy, 14

Enobosarm,6

Epiandrosteron, 5

Epi-dihydrotestosteron, 5

Epinefryna, 15

Epitestosteron, 5

EPO-Fc, 7

Erytropoetyny (EPO), 7

Esmolol, 19

Etamiwan, 15

Etyleftyna, 15

Etyloamfetamina, 15

Etyloestrenol, 5

Etylofenidat, 15

F

Fałszowanie, 13

Famprofazon, 15

Felypresyna, 12

Fenbutrazat, 15

Fendimetrazyna, 14

Fenetylina, 14

Fenfluramina, 14

Fenkamfamina, 15

Fenkamina, 14

Fenmetrazyna, 15

Fenoksazolina, 15

Fenoterol, 9

Fenprometamina, 15

Fenproporeks, 14

Fentanyl, 16

Fentermina, 14

Fenylefryna, 15

Fenyloetyloamina, 15

Fenylopropanolamina, 15

Flukortolon, 18

Flunizolid, 18

Fluoksymesteron, 5

Fluorenol, 15

Flutikazon, 18

Folistatyna, 11

Fonturacetam, 14

Formebolon, 5

Formestan, 10

Formoterol, 9,12

Fulwestrant, 10

Furazabol, 5

Furfenoreks, 14

Furosemide, 12

G

Gestrinon, 5

GHRPs, 8

Glikol metoksypolietylenowy epoetyny beta (CERA), 7

Gonadorelina, 8

Gonadotropina kosmówkowa (hCG), 8

Goserelina, 8

Grelina, 8

GW1516,11

GW501516, 11

H

Haszysz, 17

Heksarelina, 8

Hemoglobina, 13

Heptaminol, 15

Heroina, 16

hGH 176-191, 8

Higenamina, 9

Hormon luteinizujący (LH), 8

Hormon wzrostu (GH), 8

Hydrafinil, 15

Hydrochlorotiazyd, 12

Hydrokortyzon, 18

Hydroksyamfetamina, 15

Hydroksyetyloskrobia, 12

Hydromorfon, 16

I

Imidazol, 15

Indakaterol, 9

Indanazolina, 15

Indapamid, 12

Infuzje, 13

Infuzje/iniekcje dożylne, 13

Inhibitory anhydrazy węglanowej, 12

Inhibitory aromatazy, 10

Inhibitory GATA, 7

Inhibitory miostatyny, 11

Inhibitory sygnalizacji transformującego czynnika wzrostu beta (TGF-P), 7

Iniekcje (>100 ml), 13

Insulino-podobny czynnik wzrostu

1 (IGF-1), 8

Insuliny, 11

IOX2, 7

Ipamorelina, 8

Izomethepten, 15

K

K-11706, 7

Kalusteron, 5

Kanabidiol, 17

Kanrenon, 12

Karbamylowana EPO (CEPO), 7

Karfedon, 14

Karteolol, 19

Karwedilol, 19

Katyna, 12,15

Katynon, 15

Kinaza białkowa aktywowana przez

AMP(AMPK), 11

Klenbuterol, 6

Klobenzoreks, 14

Klomifen, 10

Klonazolina, 15

Klonidyna, 15

Klostebol, 5

Kobalt, 7

Kofeina, 15

Kokaina, 14

Komórki (prawidłowe), 13

Komórki (zmodyfikowane genetycznie), 13

Konkurenci receptora aktywiny IIB, 11

Konopie, 17

Kortykorelina, 8

Kortykotrofiny, 8

Kortyzon, 18

Krew, 13

Krew (autologiczna), 13

Krew (heterologiczna), 13

Krew (homologiczna), 13

Kropropamid, 14

Krotetamid, 14

Krwinki czerwone, 13

Ksenon, 7

Ksylometazolina, 15

Kwas etakrynowy, 12

Kwasy nukleinowe, 13

L

Labetalol, 19

Landogrozumab, 11

Lenomorelina, 8

Letrozol, 10

Leuprorelina, 7

Lewometamfetamina, 15

Lewosalbutamol, 9

LGD-4033, 6

Ligandrol, 6

Lisdeksamfetamina, 14

Lonapegsomatropina, 8

Luspatercept, 7

M

Makimorelina, 8

Manipulacje krwią, 13

Mannitol, 12

Marihuana, 17

MDMA, 14

Mechaniczne czynniki wzrostu (MGFs), 8

Mechaniczne czynniki wzros (MGFs), 8

Mefedron, 15

Mefenoreks, 14

Mefentermina, 14

Meklofenoksat, 15

Meldonium, 11

Mestanolon, 6

Mesterolon, 6

Metadon, 16

Metamfetamina(d-), 14

Metandienon, 6

Metandriol, 6

Metasteron, 6

Metedron, 15

Metenolon, 6

Metipranolol, 19

Metolazon, 12

Metoprolol, 19

Metribolon, 6

Metylenodioksymetamfetami p-Metyloamfetamina, 14 Metylo-1-testosteron, 6

Metylodienolon, 6

Metyloefedryna, 12,15

Metylofenidat, 15

Metyloklostebol, 6

Metylonaftydat, 15

Metylonortestosteron, 6

Metyloprednizolon, 18

Metylosynefryna, 15

Metylotestosteron, 6

Mezokarb, 14

Miboleron, 6

Mikrokapsulkowane produkty hemoglobiny, 13

Mimetyki EPO, 7

Mimetyki insuliny, 11

Modafinil, 14

Molidustat, 7

Mometazon, 18

Morfina, 16

N

Naczyniowo-śródbionkowy czynnik wzrostu (VEGF), 8

Nadolol, 19

Nafarelina, 8

Nafazolina, 15

Nandrolon, 6

Nebiwolol, 19

Niketamid, 15

Nikomorfina, 16

Nikotyna, 15

Norboleton, 6

Noretandrolon, 6

Norfenefryna, 15

Norfenfluramina, 14

Norklostebol, 6

O

Oksabolon, 6

Oksandrolon, 6

Oksprenolol,19

Oksykodon, 16

Oksylofryna, 15

Oksymesteron, 6

Oksymetazolina, 15

Oksymetolon, 6

Oksymorfon, 16

Oktodryna, 15

Oktopamina, 15

Olodaterol, 9

Osilodrostat, 6

Ospemifen, 10

Ostaryna, 6

P

Pamabrom, 12

Parahydroksyamfetamina, 15

Peginezatyd, 7

Pemolina, 15

Pentazocyna, 16

Pentetrazol, 15

Petydyna, 16

Pindolol, 19

Pipradrol, 15

α-Pirolidynowalerofenon, 15

Ptytkopochodny czynnik wzrostu (PDGF), 8

Pralmorelina, 8

Prasteron, 6

Prednizolon, 18

Prednizon, 18

Prenylamina, 14

Preparaty zwiększające objętość osocza, 12

Probenecyd, 12

Produkty hemoglobiny, 13

Prokaterol, 9

Prolintan, 14

Propeptyd miostatyny, 11

Propranolol, 19

Propyloheksedryna, 15

Prostanozol, 6

Proteazy, 13

Przeciwciała neutralizujące aktywinę A, 11

Przeciwciała neutralizujące miostatynę, 11

Przeciwciała przeciwko receptorowi aktywiny IIB, 11

Pseudoefedryna, 12,15

R

RAD140, 6

Raloksyfen, 10

Reproterol, 9

Roksadustat,7

S

Salbutamol, 9,12

Salmeterol, 9

SARMs, 6

Selegilina, 15

Selektywne modulatory receptora androgenowego, 6

Selektywne modulatory receptora estrogenowego, 10

Sermorelina, 8

SERMs, 10

Składniki krwi, 13

Somapacytan, 8

Somatoliberyna, 8

Somatrogon, 8

Sotalol, 19

Sotatercept, 7

Spironolakton, 12

SR9009, 11

Stamulumab, 11

Stanozolol, 6

Stenbolon, 6

Strychnina, 15

Substancje antyestrogenowe, 10

Substancje oparte na strukturze EPO, 7

Substytuty krwi oparte na hemoglobinie, 13

Sybutramina, 15

Synefryna, 15

Syntetyczne kanabinoidy, 17

Ś

Środki stymulujące czynnik transkrypcyjny indukowany przez hipoksję (HIF), 7

Środki zmniejszające lub eliminujące ekspresję miostatyny, 11

T

Tabimorelina, 8

Tamoksyfen, 10

TB-500, 8

Tenamfetamina, 15

Terbutalina, 9

Tesamorelina, 8

Testolakton, 10

Testosteron, 6

Tetrahydrogestrinon, 6

Tetrahydrokanabinole, 17

THC, 17

Tiazydy, 12

Tolwaptan, 12

Toremifen, 10

Transfer genów, 13

Trenbolon, 6

Tretochinol, 9

Triamcynolon, 18

Triamteren, 12

Trimetazydyna, 11

Trimetochinol, 9

Triptorelina, 8

Tuaminoheptan, 15

Tulobuterol, 9

Tybolon, 6

Tymolol, 19

Tymozyna-p4, 8

W

Wadadustat (AKB-6548), 7

Waptany, 12

Wilanterol, 9

Wyciszanie genów, 13

Z

Zeranol, 6

Zilpaterol, 6

Związki perfluorochemiczne, 13

Zmiany w prawie

Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.732

Rodzaj: Umowa międzynarodowa
Tytuł: Zmieniony Załącznik nr 1 do Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu dopingu w sporcie, sporządzonej w Paryżu dnia 19 października 2005 r.
Data aktu: 01/01/2022
Data ogłoszenia: 04/04/2022
Data wejścia w życie: 01/01/2022