Specjalny obszar ochrony siedlisk Karwickie Źródliska (PLH220071).

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 18 lutego 2022 r.
w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Karwickie Źródliska (PLH220071)

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 i 1718 oraz z 2022 r. poz. 84) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Karwickie Źródliska (PLH220071 2 ), obejmujący obszar 371,78 ha, położony w województwie pomorskim.
2. 
Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  2. 
Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  3. 
Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:
1)
trwałej ochrony siedlisk przyrodniczych lub
2)
odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§  4. 
Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
§  5. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK KARWICKIE ŹRÓDLISKA (PLH220071)

Numer punktu załamania granicy Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)1)
X Y
1 2 3
1 731241,62 414533,10
2 731131,23 414685,18
3 731065,14 414774,49
4 731076,27 414794,15
5 731165,34 414890,32
6 731204,90 414935,10
7 731268,39 415007,58
8 731284,26 415028,66
9 731290,42 415049,51
10 731290,42 415069,88
11 731288,99 415103,28
12 731288,28 415126,97
13 731293,73 415143,55
14 731308,42 415176,95
15 731318,60 415202,06
16 731329,03 415209,17
17 731406,96 415267,68
18 731459,79 415307,48
19 731454,58 415333,30
20 731451,02 415347,04
21 731436,34 415376,17
22 731415,73 415416,68
23 731400,33 415446,05
24 731379,96 415503,62
25 731372,14 415527,78
26 731354,61 415588,42
27 731347,74 415613,06
28 731337,56 415641,96
29 731330,92 415660,43
30 731322,63 415671,57
31 731314,81 415685,78
32 731307,71 415696,20
33 731301,55 415709,94
34 731276,68 415786,46
35 731269,10 415805,17
36 731259,38 415831,23
37 731247,30 415862,02
38 731237,59 415879,08
39 731226,69 415889,03
40 731209,16 415902,05
41 731200,40 415918,87
42 731142,13 416028,31
43 731130,52 416055,55
44 731101,86 416105,77
45 731086,93 416142,25
46 731084,80 416172,58
47 731085,75 416198,16
48 731090,96 416232,74
49 731101,62 416269,22
50 731110,86 416302,15
51 731120,57 416323,71
52 731134,31 416347,87
53 731151,84 416378,43
54 731160,37 416393,35
55 731164,16 416423,67
56 731167,00 416442,39
57 731171,97 416453,05
58 731218,64 416502,79
59 731220,30 416513,69
60 731215,32 416514,64
61 731167,00 416512,98
62 731124,83 416514,87
63 731098,78 416517,24
64 731069,64 416520,56
65 731045,24 416526,48
66 730998,10 416543,54
67 730959,02 416562,96
68 730946,70 416572,20
69 730931,30 416581,91
70 730902,40 416604,65
71 730789,88 416715,04
72 730772,35 416733,04
73 730722,13 416779,71
74 730697,02 416792,50
75 730678,28 416786,22
76 730654,14 416785,10
77 730636,17 416777,80
78 730603,60 416757,02
79 730533,41 416707,61
80 730464,35 416659,32
81 730417,75 416622,26
82 730373,95 416590,26
83 730350,93 416579,03
84 730318,92 416564,99
85 730293,65 416543,65
86 730277,37 416522,31
87 730258,28 416463,36
88 730239,75 416395,41
89 730208,30 416277,50
90 730201,57 416280,31
91 729916,32 416194,96
92 729836,03 415908,03
93 729777,07 415876,03
94 729694,53 415827,74
95 729663,65 415805,28
96 729472,18 415823,24
97 729436,80 415828,30
98 729285,20 415838,41
99 729285,38 415801,54
100 729287,91 415756,06
101 729292,12 415730,37
102 729300,54 415708,89
103 729304,75 415694,15
104 729310,23 415681,10
105 729323,70 415662,57
106 729354,87 415620,45
107 729382,66 415585,92
108 729436,56 415519,80
109 729466,46 415477,27
110 729473,20 415460,00
111 729478,26 415444,42
112 729482,89 415431,79
113 729483,31 415417,05
114 729482,47 415406,94
115 729481,20 415396,41
116 729479,10 415385,47
117 729476,15 415376,62
118 729469,83 415362,72
119 729448,78 415331,14
120 729412,98 415270,92
121 729386,03 415219,54
122 729356,13 415159,32
123 729346,44 415128,58
124 729340,55 415091,94
125 729332,13 415053,62
126 729325,81 415019,51
127 729323,70 414999,71
128 729319,91 414980,76
129 729312,33 414958,02
130 729304,75 414928,12
131 729295,91 414878,85
132 729296,33 414840,11
133 729307,28 414739,88
134 729311,91 414713,77
135 729320,75 414698,19
136 729332,13 414678,82
137 729344,34 414669,13
138 729362,87 414659,44
139 729378,87 414651,86
140 729412,14 414640,91
141 729501,00 414621,96
142 729587,33 414602,59
143 729626,07 414592,06
144 729651,76 414579,01
145 729672,40 414564,27
146 729694,72 414542,37
147 729715,77 414507,42
148 729743,57 414469,09
149 729764,62 414445,51
150 729802,10 414418,98
151 729858,53 414381,92
152 729936,02 414372,66
153 729936,02 414356,23
154 730021,09 414362,13
155 730135,63 414367,60
156 730142,79 414308,65
157 730188,70 414312,01
158 730279,66 414322,54
159 730303,66 414324,23
160 730325,98 414323,38
161 730390,84 414316,65
162 730472,54 414310,33
163 730524,33 414309,07
164 730579,08 414304,86
165 730642,25 414295,17
166 730691,94 414283,80
167 730721,00 414274,53
168 730723,24 414282,22
169 730739,11 414316,33
170 730755,45 414350,91
171 730781,27 414419,85
172 730899,72 414385,26
173 730899,72 414381,24
174 730879,82 414303,77
175 730948,41 414276,72
176 730962,15 414267,95
177 730987,26 414257,77
178 731007,39 414252,32
179 731017,58 414292,35
180 731078,69 414282,64
181 731098,36 414281,93
182 731146,44 414267,72
183 731210,16 414244,03
184 731204,55 414219,21
185 731212,97 414217,10
186 731277,82 414191,83
187 731347,73 414164,46
188 731390,68 414154,35
189 731410,90 414155,62
190 731426,06 414161,09
191 731438,27 414169,94
192 731463,96 414200,26
193 731508,60 414229,31
194 731498,49 414267,64
195 731491,75 414292,48
196 731477,44 414311,43
197 731463,96 414325,75
198 731450,06 414338,81
199 731419,32 414348,91
200 731392,04 414374,87
201 731379,72 414398,79
202 731364,09 414404,24
203 731351,53 414407,56
204 731338,03 414416,56
205 731317,66 414434,80
206 731269,33 414498,28
207 731241,62 414533,10
________________

1) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990).

ZAŁĄCZNIK Nr  2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK KARWICKIE ŹRÓDLISKA (PLH220071)

ZAŁĄCZNIK Nr  3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK KARWICKIE ŹRÓDLISKA (PLH220071)

Lp. Kod1) Nazwa
1 7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
2 7220 Źródliska wapienne ze zbiorowiskami Cratoneurion commutati
3 9110 Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagetum)
4 9160 Grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum)
5 9190 Kwaśne dąbrowy (Quercion robori-petraeae)
6 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe
________________

1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

1 Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).
2 Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2021/161 z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia czternastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2021) 21) (Dz. Urz. UE L 51 z 15.02.2021, str. 330).

Zmiany w prawie

Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.506

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Specjalny obszar ochrony siedlisk Karwickie Źródliska (PLH220071).
Data aktu: 18/02/2022
Data ogłoszenia: 02/03/2022
Data wejścia w życie: 17/03/2022