Sposób ustalania wysokości czynszu dzierżawnego w umowach dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 1 sierpnia 2016 r.
w sprawie sposobu ustalania wysokości czynszu dzierżawnego w umowach dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

Na podstawie art. 39a ust. 8 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 2243 oraz z 2021 r. poz. 1561, 1873 i 2388) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
W umowach dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa roczny czynsz dzierżawny ustala się jako sumę czynszu należnego od poszczególnych składników przedmiotu dzierżawy, stosownie do art. 39a ust. 2 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, zwanej dalej "ustawą".
2. 
Do czynszu dzierżawnego ustalanego jako równowartość pieniężna odpowiedniej ilości pszenicy przyjmuje się do przeliczeń średnią krajową cenę skupu pszenicy wskazaną w obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłaszanym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" za półrocze poprzedzające ogłoszenie wykazu nieruchomości, o którym mowa w art. 28 ust. 1 w związku z art. 38 ust. 2 ustawy, zwanego dalej "wykazem".
§  2. 
1. 
Roczny czynsz dzierżawny ustala się od:
1)
użytków rolnych, z wyjątkiem gruntów, o których mowa w pkt 3 lit. a i pkt 4 lit. a - jako równowartość pieniężną ilości pszenicy określonej w tabelach stawek czynszu dzierżawnego od użytków rolnych, stanowiących załącznik do rozporządzenia, w zależności od rodzaju i klasy gruntów oraz miejsca ich położenia;
2)
budynków, budowli i urządzeń, z wyjątkiem pkt 3 lit. b-d oraz pkt 4 lit. b i c - jako sumę pieniężną stanowiącą 1,8% wartości księgowej netto ustalonej na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego ogłoszenie wykazu, nie mniej niż 0,6% wartości początkowej;
3)
następujących składników obiektu stawowego typu karpiowego:
a)
gruntów pod stawami - jako sumę pieniężną stanowiącą 20% iloczynu średniej wieloletniej wydajności naturalnej wyrażonej w kilogramach ryb z lustra wody i średniej ceny zbytu karpia handlowego w roku kalendarzowym poprzedzającym rok ogłoszenia wykazu,
b)
budowli ziemnych - jako sumę pieniężną stanowiącą 1% wartości początkowej,
c)
mnichów i zastawek - jako sumę pieniężną stanowiącą 5% wartości księgowej netto,
d)
jazów, tam i innych budowli hydrotechnicznych - jako sumę pieniężną stanowiącą 2% wartości początkowej;
4)
następujących składników obiektu stawowego typu pstrągowego:
a)
gruntów pod stawami - jako równowartość pieniężną ilości pszenicy ustalonej zgodnie z pkt 1, z tym że w razie braku klasyfikacji gruntów stawki czynszu ustala się jak dla użytku zielonego klasy I,
b)
budowli stawowych - jako sumę pieniężną stanowiącą 2% wartości początkowej,
c)
budowli hydrotechnicznych - jako sumę pieniężną stanowiącą 2% wartości początkowej;
5)
drzew i krzewów owocowych:
a)
w przypadku poniesienia lub refundowania przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, zwany dalej "Krajowym Ośrodkiem", nakładów polegających na założeniu lub prowadzeniu plantacji drzew owocowych w wieku co najmniej 5 lat od posadzenia, jako sumę:
iloczynu równowartości pieniężnej 2 kg pszenicy za jedno drzewo owocowe rocznie i liczby drzew owocowych znajdujących się na plantacji w dniu zawarcia umowy dzierżawy,
ilorazu wartości nakładów poniesionych lub refundowanych przez Krajowy Ośrodek wyrażonej w dt pszenicy i okresu zwrotu inwestycji liczonego w latach jako pozostały czas produktywności plantacji,
zysku brutto Krajowego Ośrodka wyrażonego w dt pszenicy, ustalonego jako procentowa wartość nakładów poniesionych lub refundowanych przez Krajowy Ośrodek wyrażona w dt pszenicy, nie niższa niż 0,4%,
b)
w przypadku poniesienia lub refundowania przez Krajowy Ośrodek nakładów polegających na założeniu lub prowadzeniu plantacji krzewów owocowych w wieku co najmniej 3 lat od posadzenia, jako sumę:
iloczynu równowartości pieniężnej 0,1 kg pszenicy za jeden krzew owocowy rocznie i liczby krzewów owocowych znajdujących się na plantacji w dniu zawarcia umowy dzierżawy,
ilorazu wartości nakładów poniesionych lub refundowanych przez Krajowy Ośrodek wyrażonej w dt pszenicy i okresu zwrotu inwestycji liczonego w latach jako pozostały czas produktywności plantacji,
zysku brutto Krajowego Ośrodka wyrażonego w dt pszenicy, ustalonego jako procentowa wartość nakładów poniesionych lub refundowanych przez Krajowy Ośrodek wyrażona w dt pszenicy, nie niższa niż 0,4%,
c)
w przypadku nieponiesienia lub nierefundowania przez Krajowy Ośrodek nakładów, o których mowa w lit. a i b, oraz w przypadku umów dzierżawy zawieranych w warunkach określonych w lit. a i b na okres do 12 miesięcy, jako sumę pieniężną stanowiącą nie więcej niż 10% wartości pożytków, które rocznie stanowiłyby normalny dochód z tych składników zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki, albo jako odpowiednią ilość pszenicy stanowiącą równowartość tej sumy pieniężnej.
2. 
Wartość początkową, o której mowa w ust. 1 pkt 2, pkt 3 lit. b i d oraz pkt 4 lit. b i c, oraz wartość księgową netto, o której mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 lit. c, ustala się na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc ogłoszenia wykazu.
3. 
Wartość nakładów wyrażoną w dt pszenicy, o których mowa w ust. 1 pkt 5 lit. a i b, przelicza się według średniej krajowej ceny skupu pszenicy wskazanej w obwieszczeniu, o którym mowa w § 1 ust. 2, za dwa ostatnie półrocza poprzedzające termin szacowania wartości nakładów.
§  3. 
Czynsz dzierżawny za składniki przedmiotu dzierżawy inne niż wymienione w § 2 ust. 1 ustala się jako sumę pieniężną stanowiącą nie więcej niż 10% wartości pożytków, które rocznie stanowiłyby normalny dochód z tych składników zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki albo jako odpowiednią ilość pszenicy stanowiącą równowartość tej sumy pieniężnej.
§  4. 
Czynsz dzierżawny od użytków rolnych położonych:
1)
na obszarze, na którym zgodnie z przepisami o ochronie środowiska i o ochronie przyrody obowiązują ograniczenia w prowadzeniu produkcji rolnej,
2)
w międzywałach i na obszarach zalewowych, stanowiących naturalne obszary retencyjne,
3)
na terenach podgórskich i górskich

- ustala się jako równowartość pieniężną ilości pszenicy, przyjmując 75% stawek czynszu dzierżawnego określonych w załączniku do rozporządzenia.

§  5. 
1. 
W przypadku, o którym mowa w art. 39 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 3a ustawy, w kolejnym przetargu ogłoszonym nie później niż 6 miesięcy po pierwszym przetargu, wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego nie może być obniżona więcej niż o 20% wywoławczej wysokości czynszu w pierwszym przetargu, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. 
W kolejnym przetargu ogłoszonym po przetargu ograniczonym albo w kolejnym przetargu ograniczonym do innej kategorii uczestników wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego nie może być niższa niż wywoławcza wysokość czynszu w pierwszym przetargu.
§  6. 
W przypadku przedłużenia okresu obowiązywania umowy dzierżawy w trybie, o którym mowa w art. 39 ust. 2 pkt 1 ustawy:
1)
wartość księgową netto budynków, budowli i urządzeń ustala się na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego uzgodnienie nowych warunków dzierżawy;
2)
średnią krajową cenę skupu pszenicy przyjmuje się za półrocze poprzedzające uzgodnienie nowych warunków dzierżawy.
§  7. 
Nie ustala się czynszu dzierżawnego od:
1)
użytków rolnych klasy VI i VIz;
2)
gruntów pod rowami oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków, zwanej dalej "ewidencją", symbolem - W;
3)
gruntów zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach rolnych oznaczonych w ewidencji symbolem - Lzr;
4)
nieużytków oznaczonych w ewidencji symbolem - N;
5)
gruntów leśnych oznaczonych w ewidencji symbolami - Ls i Lz;
6)
gruntów rolnych zabudowanych oznaczonych w ewidencji symbolem - Br;
7)
terenów komunikacyjnych oznaczonych w ewidencji symbolami - dr, Tk, Ti oraz Tp.
§  8. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2

ZAŁĄCZNIK

TABELE STAWEK CZYNSZU DZIERŻAWNEGO OD UŻYTKÓW ROLNYCH

I.
Wysokość czynszu dzierżawnego dla gruntów ornych (dt pszenicy/ha), w zależności od klasy gruntów ornych i okręgu podatkowego:
Okręg podatkowy Klasy gruntów ornych
I II IIIa IIIb IVa IVb V
I 11,1 10,3 9,4 7,7 6,3 4,6 2,0
II 10,3 9,4 8,6 7,1 5,7 4,3 1,7
III 9,4 8,6 8,0 6,6 5,1 3,7 1,4
IV 8,3 7,7 7,1 5,7 4,6 3,4 1,1
II.
Wysokość czynszu dzierżawnego dla trwałych użytków zielonych (dt pszenicy/ha), w zależności od klasy trwałych użytków zielonych i okręgu podatkowego:
Okręg podatkowy Klasy trwałych użytków zielonych
I II III IV V
I 10,0 8,3 7,1 4,3 1,1
II 9,1 7,7 6,6 4,0 1,1
III 8,3 7,1 6,0 3,4 0,9
IV 7,7 6,3 5,4 3,1 0,9

Objaśnienia:

1. Zaliczenie do okręgu podatkowego następuje zgodnie z przepisami o podatku rolnym.

2. Rodzaj i klasę użytków rolnych ustala się według danych z ewidencji gruntów i budynków.

1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1906).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 maja 2009 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości czynszu dzierżawnego w umowach zawieranych ze spółkami w trybie bezprzetargowym (Dz. U. poz. 766), które na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. poz. 585) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Zmiany w prawie

Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.433 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Sposób ustalania wysokości czynszu dzierżawnego w umowach dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.
Data aktu: 01/08/2016
Data ogłoszenia: 21/02/2022
Data wejścia w życie: 20/08/2016