Zmiana rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1
z dnia 8 lutego 2022 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493, z późn. zm.) po § 10n dodaje się § 10o-10w w brzmieniu:

"§ 10o. 1. Od dnia 1 marca 2022 r. do dnia 20 grudnia 2022 r. w publicznych i niepublicznych:

1) szkołach podstawowych,

2) szkołach ponadpodstawowych,

3) szkołach artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego

- mogą być organizowane zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe i art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r., poza wymiarem godzin tych zajęć ustalonym przez dyrektora szkoły na podstawie tych przepisów, zwane dalej "dodatkowymi zajęciami specjalistycznymi".

2. Dodatkowych zajęć specjalistycznych nie organizuje się w:

1) oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych;

2) oddziałach specjalnych, szkołach podstawowych specjalnych i szkołach ponadpodstawowych specjalnych, w tym:

a) szkołach podstawowych specjalnych i szkołach ponadpodstawowych specjalnych, funkcjonujących w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii,

b) oddziałach specjalnych, szkołach podstawowych specjalnych i szkołach ponadpodstawowych specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;

3) branżowych szkołach II stopnia;

4) szkołach policealnych;

5) szkołach dla dorosłych;

6) szkołach polskich oraz szkołach i zespołach szkół przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. a i pkt 2 lit. c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.

3. Do dodatkowych zajęć specjalistycznych stosuje się przepisy wydane na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe i art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r., w zakresie zasad organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zajęć specjalistycznych.

§ 10p. 1. Dyrektor szkoły, o której mowa w § 10o ust. 1, informuje rodziców uczniów lub pełnoletnich uczniów o możliwości uczestnictwa w organizowanych w szkole dodatkowych zajęciach specjalistycznych, wskazując zajęcia: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym, które będą prowadzone.

2. Dyrektor szkoły, o której mowa w § 10o ust. 1, ustala wymiar godzin dodatkowych zajęć specjalistycznych, które zostaną zorganizowane dla uczniów zgodnie z rozpoznanymi potrzebami, w tym dla uczniów rozpoczynających kształcenie w roku szkolnym 2022/2023.

§ 10q. 1. Dodatkowych zajęć specjalistycznych nie wykazuje się w systemie informacji oświatowej, o którym mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej.

2. Dodatkowe zajęcia specjalistyczne nie są uwzględniane w arkuszu organizacji szkoły, o którym mowa w art. 110 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.

§ 10r. 1. Dyrektor publicznej szkoły, o której mowa w § 10o ust. 1, prowadzonej przez:

1) jednostkę samorządu terytorialnego - składa do organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego będącej organem prowadzącym tej szkoły,

2) właściwego ministra - składa do ministra będącego organem prowadzącym tej szkoły

- w terminie do dnia 21 lutego 2022 r. informację o planowanych w szkole dodatkowych zajęciach specjalistycznych.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera:

1) nazwę szkoły, adres jej siedziby i numer w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej;

2) odpowiednio nazwę jednostki samorządu terytorialnego będącej organem prowadzącym szkołę lub wskazanie właściwego ministra;

3) liczbę godzin dodatkowych zajęć specjalistycznych planowanych do realizacji;

4) miejscowość i datę sporządzenia informacji;

5) podpis dyrektora szkoły.

§ 10s. Jednostki samorządu terytorialnego w stosunku do szkół, o których mowa w § 10o ust. 1 pkt 1 i 2, prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, a w stosunku do szkół, o których mowa w § 10o ust. 1 pkt 3, prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego - minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, przekazują tym szkołom środki na organizację dodatkowych zajęć specjalistycznych, w formie dotacji celowej.

§ 10t. 1. W przypadku organizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych dyrektor szkoły prowadzonej przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego składa, w terminie do dnia 21 lutego 2022 r., odpowiednio do organu rejestrującego, o którym mowa w art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, lub ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wniosek o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie organizacji dodatkowych zajęć specjalistycznych.

2. Maksymalna kwota dotacji celowej, o której mowa w ust. 1, wnioskowana przez dyrektora szkoły, o której mowa w § 10o ust. 1, prowadzonej przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego nie może być wyższa niż iloczyn liczby uczniów danej szkoły wynikającej z danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2021 r. i kwoty, o której mowa w § 10u ust. 2.

3. Kwota dofinansowania do jednej godziny dodatkowych zajęć specjalistycznych realizowanych w szkole, o której mowa w § 10o ust. 1, prowadzonej przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego wynosi 64 zł.

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) nazwę szkoły, adres jej siedziby i numer w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej;

2) odpowiednio nazwę jednostki samorządu terytorialnego będącej organem rejestrującym, o którym mowa w art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, lub wskazanie ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;

3) wnioskowaną kwotę dotacji celowej stanowiącą iloczyn liczby godzin, o której mowa w pkt 4, i kwoty, o której mowa w ust. 3;

4) liczbę godzin dodatkowych zajęć specjalistycznych planowanych do realizacji;

5) numer rachunku bankowego, na który należy przekazać dotację celową;

6) miejscowość i datę sporządzenia wniosku;

7) podpis dyrektora szkoły.

5. Naliczenia dotacji celowej dla danej szkoły na dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, na podstawie wniosku, o którym mowa w ust. 1, dokonuje odpowiednio:

1) organ rejestrujący, o którym mowa w art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych - w przypadku szkoły, o której mowa w § 10o ust. 1 pkt 1 i 2, prowadzonej przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego;

2) minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - w przypadku szkoły, o której mowa w § 10o ust. 1 pkt 3, prowadzonej przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego.

6. Organ, o którym mowa w ust. 5, przekazuje na rachunek bankowy wskazany we wniosku, o którym mowa w ust. 1, środki na wypłatę dofinansowania, o którym mowa w ust. 1, nie później niż do dnia 31 marca 2022 r.

7. Dyrektor szkoły, o której mowa w § 10o ust. 1, prowadzonej przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego rozlicza wykorzystanie dotacji celowej na dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, za okres od dnia 1 marca 2022 r. do dnia 20 grudnia 2022 r. na formularzu, który zawiera:

1) nazwę szkoły, adres jej siedziby i numer w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej;

2) odpowiednio nazwę jednostki samorządu terytorialnego będącej organem rejestrującym, o którym mowa w art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, lub wskazanie ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;

3) przyznaną kwotę dotacji celowej;

4) wykorzystaną kwotę dotacji celowej stanowiącą iloczyn liczby zrealizowanych godzin dodatkowych zajęć specjalistycznych i kwoty, o której mowa w ust. 3;

5) kwotę dotacji celowej podlegającej zwrotowi odpowiednio do budżetu jednostki samorządu terytorialnego lub ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;

6) miejscowość i datę sporządzenia rozliczenia;

7) podpis dyrektora szkoły.

8. Do rozliczenia, o którym mowa w ust. 7, dołącza się tabelaryczne zestawienie, zawierające imiona i nazwiska osób, które prowadziły dodatkowe zajęcia specjalistyczne, numery PESEL tych osób, a w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, liczbę godzin dodatkowych zajęć specjalistycznych przeprowadzonych przez poszczególne osoby, własnoręczne podpisy tych osób potwierdzające prowadzenie tych zajęć w liczbie wykazanej w zestawieniu oraz sumę godzin dodatkowych zajęć specjalistycznych przeprowadzonych przez wszystkie te osoby.

9. Dyrektor szkoły, o której mowa w § 10o ust. 1, prowadzonej przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego przekazuje, w terminie do dnia 31 stycznia 2023 r., rozliczenie wykorzystania dotacji celowej, o którym mowa w ust. 7, oraz zwraca kwotę niewykorzystanej dotacji celowej odpowiednio do organu rejestrującego, o którym mowa w art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, lub ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, do którego złożył wniosek, o którym mowa w ust. 1.

10. Organ, o którym mowa w ust. 5, w związku z rozliczaniem wykorzystania dotacji celowej, o którym mowa w ust. 7, przetwarza dane osobowe osób prowadzących w danej szkole dodatkowe zajęcia specjalistyczne.

§ 10u. 1. W rezerwie części oświatowej subwencji ogólnej, o której mowa w art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022 oraz w budżetach właściwych ministrów są uwzględnione środki na:

1) organizację dodatkowych zajęć specjalistycznych w szkołach, o których mowa w § 10o ust. 1, prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub właściwych ministrów;

2) dofinansowanie, o którym mowa w § 10t.

2. Środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, o której mowa w ust. 1, ustala się w wysokości 39,55 zł na ucznia.

3. Podziału środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, o której mowa w ust. 1, dokonuje się zgodnie z art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

§ 10w. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania podaje do publicznej wiadomości na stronie urzędu obsługującego tego ministra:

1) wzór informacji, o której mowa w § 10r ust. 1;

2) wzór wniosku, o którym mowa w § 10t ust. 1;

3) wzór formularza rozliczenia, o którym mowa w § 10t ust. 7;

4) wzór zestawienia, o którym mowa w § 10t ust. 8.".

§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Edukacji i Nauki kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki (Dz. U. z 2022 r. poz. 18).

Zmiany w prawie

Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
Budynek do rozbiórki - gmina przez trzy lata ma zapewnić lokal zastępczy

Gmina do końca 2024 roku ma obowiązek zapewniania lokalu zamiennego w związku z koniecznością opróżnienia budynku z powodu jego remontu lub rozbiórki najemcy – wynika z podpisanej przez Prezydenta nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Robert Horbaczewski 09.05.2022
Już obowiązuje nowelizacja ułatwiająca uprawę konopi i maku

Od 7 maja br. zaczyna obowiązywać nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Zmiany w przepisach umożliwiają uprawę konopi innych niż włókniste, prowadzoną w instytutach badawczych w celu uzyskania surowca przeznaczonego do sporządzania leków. Ustawa przenosi też obowiązek monitorowania upraw maku i konopi włóknistych z organów samorządu na Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Grażyna J. Leśniak 07.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.339

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Data aktu: 08/02/2022
Data ogłoszenia: 09/02/2022
Data wejścia w życie: 10/02/2022